Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер39.74 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/Market..doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


МАРКЕТИНГ

теория и практика

Професия: ХОТЕЛИЕР

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТОІІ - ри курс 2011/2012 година

І. Същност и съдържание на маркетинга

1.Възникване и историческо развитие на маркетинга

2.Основни интерпретации на понятието “туристически маркетинг” в различните епохи

3.Маркетингът в туризма - визия за същността му като философия, концепция, начин на мислене и начин на действие

4. Маркетингов мениджмънт в туризма
ІІ. Фактори влияещи на маркетинга на туристическото предприятие

1.Външната макро и микро обкръжаваща среда и влиянието им върху маркетинговата дейност

2.Маркетингови инструменти за въздействие върху потребителите


3.Конкурентни маркетингови стратегии в туризма

ІІІ. Видове маркетинг

1.Маркетингови концепции за управление

2.Видове маркетинг в туризма
3.Форми на обработване на пазара

4.Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма

ІV. Търсене и предлагане

1.Нужди, интереси и потребности на туристите


2.Същност на търсенето

3.Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма

4.Туристическо предлагане-диференциация на потребностите и диверсификация на продуктите

V. Маркетингови проучвания

1.Цел на маркетинговите проучвания

2.Планиране на маркетинговите проучвания

3.Маркетингова информационна система/МИС

4. Домоскопски маркетингови проучвания и техники на сценариите за развитие
VІ.Сегментиране и позициониране на пазара за туристически и специализирани услуги


1.Сегментиране на пазара

2.Целеви групи по интереси и принадлежност

3.Пример за критерии за сегментиране при Туроператорите

4.Позициониране на търговската марка и туристическия продукт в конкурентната пазарна среда

5.Последователност в налагане на фирмената идентичност и продуктов профил в съзнаниетона потребителите

VІІ.Маркетингова продуктова политика

1. Политика на туристическото предлагане на услуги

2. Пазарна ориентираност на продуктовата политика

3. Жизнен цикъл на продукта

4. Продуктова иновация, вариация, пазарен дял

VІІІ.Маркетингова ценова политика


1.Естество на цената и нейните компоненти

2.Основни форми на ценообразуването в туризма

3.Видове ценообразуване

4.Видове цени в туризма

5.Пакетни цени в туризма

ІХ.Маркетингова дистрибутивна или пласментна политика

1.Канали за дистрибуция на туристическите продукти: директни и индиректни

2. Директни и индиректни продажби

3. Форми за реализация на туристически пакети и програми

4.Дистрибуция на специализирани и алтернативни туристически продукти

Х. Франчайзинг в туризма и политиката към ключовите клиенти

1.Принципи на франчайзинговите отношения в туризма

2. Предимства и недостатъци-тенденции

3.Основни видове изгоди предоставяни от франчайзодателя

4. Система на ключовите клиенти или сметки

ХІ. Маркетингова комуникационна политика

1.Същност и съдържание на Маркетинговата комуникационна политика

2.Маркетинговата информационната система-МИС

3. Промоционалният характер на туристическата комуникационна политика

ХІІ. Индивидуални/лични продажби


1.Същност на личните продажби

2.Технология на планиране и организиране на лични продажби

3.Субективните умения и мотивация на продавачите


ХІІІ. Стимулиране на продажбите

1.Стимулирането на продажбите-инструмент за пазарен пробив и нарастване на пазарното присъствие/дял

2.Форми използвани в масовия и специализиран туризъм
3.Фирмена политика за целево стимулиране

ХІV. Имейл- електронен маркетинг


1.Имейл маркетинга - фактор на директната интернет комуникация и дистрибуция

2.Конкурентните предимства на имейл маркетинга за хотелиерите

3.Собствената база данни и ролята на познаване на интересите и навиците на клиентите

4.Създаване на обща имейл листа

ХV. Маркетинг в туризма и специализираните услуги на база данни


1.Новите информационни технологии в туризма и маркетинга на база данни

2. Маркетингът на база данни при дистрибуторите

3.Методът на анкетирането за събиране на база данни

4.Програмите за лоялни клиенти

5. Предимствата на маркетинга на база данни пред масовия или традиционния маркетинг


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


1.В.Благоев,Маркетингът в определения и примери, ДИ ”д-р П.Берон”,С,!988г

2.Д.Василев,Маркетингът-теория и практика, Наука и изкуство,С,1981г.

3.Й.Йорданов, маркетингът в българският балнеологичен туризъм, изд.СБР-НК, София, 2006 г.

4. Й.Йорданов, Алтернативни форми на туристическото предлагане, София, 2009 г.

5.П.Пеев, Маркетингът в туризма, Полиграф изд. Пловдив,1994г.

6.М.Нешков, Икономика на туристическата фирма,НБУ,1999г.

7.Ф.Тодоров, Дистрибуционната политик


ИЗГОТВИЛИ: 1. д-р Й.Йорданов

2. Г.Цветков

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по екскурзоводство и анимация в хотела теория и практика
Основни понятия – екскурзия, екскурзоводска услуга, екскурзоводско обслужване, анимация, анимационна услуга, атракция
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор
Аврамов, А.,Л. Станев, Промишлена статистика с основи на общата теория, София, 1983
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом