Наредба за категоризиране на туристическите обекти
ИмеНаредба за категоризиране на туристическите обекти
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер137.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.milado-bg.com/docs_demo/324/Naredba-turis-obekti.doc
НАРЕДБА
за категоризиране на туристическите обекти
(Приета с ПМС № 222 от 27 септември 2002 г.)
(Обн., ДВ, бр. 95 от 8.10.2002 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне, основанията за отказ, за прекратяване, както и за промяна на категорията на обектите по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма, наричани по-нататък "туристическите обекти" или "обектите".
(2) Категоризирането на туристическите обекти се извършва от кмета на общината по местонахождението на обекта или от министъра на икономиката съгласно чл. 9 и 10.
Чл. 2. (1) Туристическите обекти, подлежащи на категоризиране по реда на наредбата, са:
1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, съгласно приложение № 1;
2. местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги, съгласно приложение № 2;
3. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение № 3.
(2) Характеристиките на обектите по ал. 1, както и техните видове са посочени в приложение № 4.
(3) Не подлежат на категоризиране по реда на наредбата заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни заведения, лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници без места за сядане и разположени извън курортните комплекси.
Чл. 3. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в туристически обекти, които са категоризирани или за които е открита процедура за категоризиране по чл. 13, ал. 2 или по чл. 14, ал. 2.
Чл. 4. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. извършва дейността в категоризиран туристически обект;
3. не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност.


Глава втора
СИСТЕМА И ОРГАНИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Чл. 5. Туристическите обекти се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди" във възходяща градация съгласно изискванията на наредбата.
Чл. 6. Средствата за подслон се категоризират в следните категории:
1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
4. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди".
Чл. 7. Местата за настаняване се категоризират в следните категории:
1. пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
2. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
4. самостоятелни стаи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
5. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
6. къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
7. бунгала - "една звезда" или "две звезди";
8. къмпинги - "една звезда" или "две звезди".
Чл. 8. (1) Самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:
1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
2. заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
3. питейни заведения - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".
(2) Категориите на всеки от видовете заведения за хранене и развлечения по ал. 1 са посочени в приложение № 3.
(3) Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от категорията на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от "една звезда".
Чл. 9. Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК) определя категория на:
1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
2. семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
3. другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
4. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда" и "две звезди".
Чл. 10. Министърът на икономиката по предложение на Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране (ЦЕКЛК) определя категория на:
1. средствата за подслон - категория "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
2. местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди".


Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Чл. 11. (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на обекта до съответния категоризиращ орган по чл. 9 или 10. Заявлението е по образец съгласно приложение № 5 или 6.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;
2. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението - оригинал или препис;
3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8;
4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
5. формуляр за определяне на категорията - съгласно приложение № 9 или 10;
6. копия от документите за собственост на обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
Чл. 12. (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в самостоятелни стаи или къщи, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на обекта до категоризиращия орган по чл. 9. Заявлението е по образец съгласно приложение № 5.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;
2. формуляр за определяне на категорията - по образец съгласно приложение № 9;
3. копие от акта за собственост;
4. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
Чл. 13. (1) Заявленията по чл. 11 или 12 за обекти по чл. 9 се разглеждат от ОЕКК, назначена със заповед на съответния кмет на община, в 14-дневен срок от подаването им.
(2) Общинската експертна комисия по категоризиране открива процедурата по категоризиране на обекта, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 11 или 12, и издава временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 2 месеца.
(3) Временното удостоверение за откритата процедура по ал. 2 се изпраща до лицето, подало заявлението, на адреса на обекта в 7-дневен срок от заседанието на ОЕКК.
(4) Временното удостоверение по ал. 2 се поставя на видно за туристите място, като в него са вписани следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. адрес на обекта;
4. собственик на обекта - наименование, седалище, БУЛСТАТ или ЕГН;
5. наемател на обекта - наименование, седалище и БУЛСТАТ, ако има такъв;
6. срок на валидност;
7. номер и дата на протокола от заседанието на ОЕКК за откриване на процедура;
8. подпис и печат на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 14. (1) Заявленията по чл. 11 за обекти по чл. 10 се разглеждат от ЦЕКЛК, назначена със заповед на министъра на икономиката, в 14-дневен срок от подаването им.
(2) Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране открива процедурата по категоризиране на обекта, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 11, и издава временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.
(3) Временното удостоверение за откритата процедура по ал. 2 се изпраща до лицето на адреса на обекта в 14-дневен срок от заседанието на ЦЕКЛК.
(4) Временното удостоверение по ал. 2 се поставя на видно за туристите място, като в него са вписани следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. адрес на обекта;
4. собственик на обекта - наименование, седалище, БУЛСТАТ или ЕГН;
5. наемател на обекта - наименование, седалище и БУЛСТАТ, ако има такъв;
6. срок на валидност;
7. номер и дата на протокола от заседанието на ЦЕКЛК за откриване на процедурата;
8. подпис и печат на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 15. (1) Когато комисията по чл. 13, ал. 1 или по чл. 14, ал. 1 констатира непълноти в представените от лицето документи, му дава 14-дневен срок за отстраняването им.
(2) След отстраняване на непълнотите в документите в срока по ал. 1 процедурата по категоризиране продължава по реда на чл. 13 или 14.
Чл. 16. (1) Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране създава експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 10 за изпълнение на нормативните изисквания към обекта.
(2) Общинската експертна комисия по категоризиране създава експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 9 за изпълнение на нормативните изисквания към обекта.
(3) Експертните работни групи по ал. 1 и 2 изготвят констативни протоколи, съдържащи предложение за определяне категория на обекта съгласно минималните задължителни изисквания за съответната категория, посочени в наредбата.
(4) При констатиране на несъответствия с изискванията, за които се допускат предписания, посочени в съответното приложение, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за изпълнение не надвишава 45 дни.
(5) При констатиране на несъответствия с изискванията, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на по-ниска от заявената от лицето категория.
(6) Възражения на лицето, подало заявление за категоризиране, по констативния протокол по ал. 3 се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката.
(7) Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място изготвят доклад до ЦЕКЛК или ОЕКК, който съдържа предложение за определяне на съответстваща категория на обекта.
Чл. 17. (1) Категорията на туристическия обект се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания, посочени в съответното приложение, към обекта за:
1. изграждане;
2. обзавеждане и оборудване;
3. обслужване;
4. предлагани услуги в средствата за подслон и в местата за настаняване;
5. професионална и езикова квалификация на персонала.
(2) Изискванията за обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги към бунгалата съответстват на изискванията за мотели с категория "една звезда" и "две звезди".
(3) Изискванията за обзавеждане и оборудване на вили съответстват на изискванията за хотели с категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди". Изискванията за предлаганите услуги и обслужване имат същото съответствие, с изключение на: румсървис (по заявка - само за вили с категория "пет звезди"), ползване на гараж - само за вили с категория "пет звезди", битови услуги и вещи под наем - по заявка.
(4) Изискванията по ал. 1 за почивните станции съответстват на изискванията за хотели с категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди".
(5) Категорията на вилното селище и на туристическото селище се определя от категорията на 2/3 от средствата за подслон или местата за настаняване, включени в него.
(6) Съответствието или надвишаването на определени задължителни изисквания не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.
(7) В категоризираните туристически обекти могат да се предоставят и по-благоприятни условия и услуги от предвидените за дадена категория.
Чл. 18. Определянето на категория на туристически обект се извършва в следните срокове:
1. за обектите по чл. 9-в срок до 2 месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на съответната община;
2. за обектите по чл. 10-в срок до 3 месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на икономиката.
Чл. 19. (1) Категорията на туристическия обект се определя за срок 3 години.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължен за не повече от 2 години.
Чл. 20. (1) Категоризиращият орган по чл. 9 или 10 в срок 14 дни след издаване на заповедта за определяне категория на обекта издава категорийна символика, включваща удостоверение за категория и табела в зависимост от вида и категорията на обекта.
(2) Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката.
(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. категория на обекта;
4. капацитет на обекта;
5. адрес на обекта;
6. собственик на обекта - наименование, адрес, БУЛСТАТ или ЕГН;
7. наемател на обекта - наименование, седалище и БУЛСТАТ, ако има такъв;
8. срок на валидност на категорията;
9. номер и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категория;
10. подпис и печат на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:
1. вида на туристическия обект - на български и на английски език;
2. определената категория на обекта.
(5) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти трябва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 и да не въвеждат в заблуждение туриста.
Чл. 21. (1) Категоризиращият орган по предложение на ЦЕКЛК или ОЕКК издава заповед за отказ за определяне на категория при:
1. неотстраняване на непълнотите в представените документи в срока по чл. 15, ал. 1; или
2. неизпълнение на минималните задължителни изисквания за туристическия обект, посочени в съответстващото приложение № 1, 2 или 3.
(2) Категоризиращият орган по предложение на ЦЕКЛК или ОЕКК определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията за исканата категория, посочени в приложения № 1, 2 или 3.
(3) Заповедта на категоризиращия орган, с която се отказва определянето на категория или се определя категория, различна от заявената, може да се обжалва, както следва: на кмета на общината - по реда на Закона за административното производство, а на министъра на икономиката - по реда на Закона за Върховния административен съд.
(4) Когато в резултат на определянето на категория, различна от заявената, се променя категоризиращият орган по чл. 9 или 10, органът, до когото е подадено заявлението, уведомява лицето, подало заявлението за категоризиране, до кого следва да подаде заявлението и му връща документите. В този случай таксата за разглеждане на заявлението не се възстановява.
Чл. 22. Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране, за срока по чл. 15, ал. 1 и на заповедта на съответния категоризиращ орган по чл. 18, т. 1 или 2, както и по чл. 21, ал. 1 се извършва по реда на Закона за административното производство.


Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ

Чл. 23. (1) За продължаване на срока по чл. 19, ал. 2 или при повторно заявяване на вече определената категория за срок по чл. 19, ал. 1 хотелиерът или ресторантьорът подава до съответния категоризиращ орган заявление по образец съгласно приложение № 5 или 6, придружено със следните документи:
1. нотариално заверена декларация от лицето, че няма промяна на вида на туристическия обект и на условията, при които вече е определена неговата категория;
2. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;
3. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението - оригинал или препис;
4. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;
5. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(2) В случая по ал. 1 категоризирането на обекта се извършва по реда на чл. 13 и следващите.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава в двумесечен срок преди изтичането на срока на категорията на обекта.
Чл. 24. (1) Категория на туристически обект се прекратява в следните случаи:
1. с изтичането на срока, за който е определена;
2. по искане на собственика на туристическия обект;
3. при промяна на вида на туристическия обект;
4. при реконструкция или разширение на туристическия обект;
5. при повторно нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма, констатирано от контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма;
6. ако в 6-месечен срок лицето, подало заявление за категоризиране, не се яви за получаване на категорийната символика.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 хотелиерът или ресторантьорът е длъжен в 30-дневен срок да подаде заявление до съответния категоризиращ орган.
(3) Категорията на туристическия обект се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган, с изключение на случая по ал. 1, т. 1.
(4) След прекратяването на категорията на туристическия обект нова категория на обекта се определя по общия ред.
Чл. 25. (1) При промяна на собственика или на наемателя на туристически обект, категоризиран по реда на наредбата, хотелиерът или ресторантьорът в 30-дневен срок подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;
2. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението - оригинал или препис;
3. копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
4. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя;
5. копие от БУЛСТАТ и данъчен номер;
6. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 4 или 5, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;
7. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(3) В случай на промяна на собственика на туристически обект, при който няма промяна на лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство, лицето, придобило собствеността, подава заявление до съответния категоризиращ орган за вписване в Националния туристически регистър на настъпили промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 категорията на туристическия обект се запазва за срока, за който е определена.
Чл. 26. (1) Дубликат от издадено удостоверение за категория се издава в случай на загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора. За издаването на дубликат се заплаща съответната такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма
(2) Издадените дубликати се отразяват от съответния категоризиращ орган в Националния туристически регистър.


Глава пета
РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ. ТАКСИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Чл. 27. (1) Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, се вписват от категоризиращия орган служебно в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма.
(2) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката или в съответната община промяната в едномесечен срок от настъпването.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага копие от документ, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
Чл. 28. (1) Кметовете на общините се задължават да водят регистър по реда на Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на икономиката в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект.
(2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част от Националния туристически регистър.
Чл. 29. (1) За категоризирането на туристически обекти се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(2) В таксата по ал. 1 се включва стойността на категорийната символика на туристическия обект.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Категоризирането на обектите, за които са подадени заявления до 1 октомври 2002 г., се извършва по реда на отменената Наредба № 2 от 1998 г. за категоризиране на туристическите обекти (ДВ, бр. 101 от 1998 г.).
§ 2. За категоризираните до 1 октомври 2002 г. обекти се запазва срокът на действие на определената им категория.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма.
§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на икономиката.

Свързани:

Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconНаредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения Приета с пмс №357 от 27. 12. 2004 г., обн., Дв, бр. 2 от 01. 2005 г
Едът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата...
Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconНаредба №1 от 05. 06. 2007 г за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
Закона за туризма и прилежащите към тях заведения за хранене, наричани по-нататък общо "туристически обекти"
Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconИздадена от Държавната агенция по туризъм
Наредба №1 от 5 юни 2007 Г. За категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconОбщина мизия област враца
Чл. 1 /1/ с тази наредба се уреждат реда и условията за извършване на търговска дейност и функциониране на търговските и туристическите...
Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconАдминистративни услуги и такси в сферата на
Категоризиране на туристически обекти по смисъла чл. 50, ал. 1 от Закона за туризма
Наредба за категоризиране на туристическите обекти icon3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4
Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия маси, павилиони, кабини и други съгласно чл. 56 От зут 
Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconСправка за туристическите обекти на територията на община банско към 10. 12. 2007г

Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconНаредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Загл изм. Дв, бр. 114 от 1999 г.)

Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconНаредба за категоризиране на труда при пенсиониране (загл. Изм. Дв, бр. 114 От 1999 г.)

Наредба за категоризиране на туристическите обекти iconНаредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Загл изм. Дв, бр. 114 от 1999 г.)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом