Закон за туризма
ИмеЗакон за туризма
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.52 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.milado-bg.com/docs_demo/324/Zakon-turizma.doc
  1   2   3   4   5   6
Закон за туризма
Обн., ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.. Законът урежда организацията и управлението на туризма.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 2.. Целта на закона е да:

1. осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение;

2. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности;

3. осигури защита на потребителите на туристическия продукт;

4. определи правата и задълженията на лицата, имащи отношение към туризма;

5. регламентира контрола върху туристическите дейности.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 3.. (1) Законът регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт.

(2) Туристически дейности са:

1. туроператорската дейност и туристическата агентска дейност;

2. хотелиерството и ресторантьорството;

3. предоставянето на допълнителни туристически услуги.

(3) Туристически обекти са:

1. средствата за подслон-хотели, мотели, вилни и туристически селища;

2. местата за настаняване-пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи;

3. заведенията за хранене и развлечения-ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;

4. местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност;

5. центровете и местата за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни, места за развлечение и атракции и др.;

6. музеите, резерватите, паметниците на културата и на историческото наследство по Закона за паметниците на културата и музеите, както и културните институти по Закона за закрила и развитие на културата;

7. националните паркове, природните паркове, резерватите, защитените местности и природните забележителности по Закона за защитените територии.

(4) Туризмът е:

1. ваканционен;

2. културен;

3. екологичен;

4. здравен и балнеоложки;

5. спортен;

6. селски;

7. друг.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 4.. Държавата осъществява политиката си в туризма, като:

1. съдейства за развитието му като отрасъл с приоритетно значение за националната икономика;

2. създава нормативна база за неговото развитие в съответствие с международните норми, правила и обичайната практика;

3. осигурява финансово и реализира национална реклама на туристическия продукт;

4. създава условия за развитие на културния туризъм;

5. осъществява управление и контрол на качеството в туризма;

6. осъществява междудържавното сътрудничество в туризма.

--------------------------------------------------------------------------------

Глава втора

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I

Държавни органи

Чл. 5.. Министърът на икономиката провежда държавната политика в туризма, като:

1. разработва стратегия и краткосрочни програми за развитие на туризма;

2. координира дейността на министерствата и ведомствата;

3. създава Централна експертна комисия по лицензиране и категоризиране с участието на представители на национално представените туристически сдружения;

4. издава лицензи за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност по предложение на Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране;

5. категоризира туристическите обекти по предложение на Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране в предвидените в закона случаи;

6. организира и координира управлението и контрола на качеството в туризма;

7. организира създаването и поддържането на национален туристически регистър;

8. организира и контролира провеждането на национална реклама в областта на туризма и подпомага туристическите сдружения за популяризиране на туристическия продукт на международния и вътрешния пазар;

9. ръководи Националния съвет по туризъм и утвърждава приетата от него годишна програма за национална реклама;

10. създава, поддържа и обновява единната система за туристическа информация;

11. контролира дейността на Комисията по търговия и защита на потребителите и на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация;

12. съдейства за изграждането и поддържането на свързаните с туризма инфраструктура и информационни и резервационни системи;

13. съдейства за привличане на чуждестранни инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище;

14. осъществява международно сътрудничество и представлява държавата пред международните организации в областта на туризма;

15. координира създаването на единна система за обучение и повишаване квалификацията на кадрите в туризма съвместно с министъра на образованието и науката, министъра на културата и министъра на труда и социалната политика;

16. определя центровете и местата за предлагане и потребление на балнеолечебни и други медицински услуги съвместно с министъра на здравеопазването.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 6.. (1) Областният управител провежда държавната политика в туризма на територията на областта, като:

1. организира съвместно с туристическите сдружения разработването на стратегия и програми за развитието на туризма и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите са част от областния план за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, както и на местните и регионалните туристически ресурси и нужди;

2. координира с кметовете от областта и с други областни управители в региона реализацията на Националната програма за развитие на туризма.

(2) Областният съвет за регионално развитие по Закона за регионалното развитие подпомага областния управител в изпълнението на функциите му по закона.

--------------------------------------------------------------------------------

Раздел II

Национален съвет по туризъм. Агенция за национална туристическа реклама и информация

Чл. 7.. (1) Създава се Национален съвет по туризъм като държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра на икономиката.

(2) Председател на Националния съвет по туризъм е министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Министърът на икономиката определя представителите на държавата в Националния съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства.

(4) В състава на Националния съвет по туризъм участват представители на:

1. държавата, определени по реда на ал. 3;

2. туристически сдружения, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8;

3. сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8;

4. национално представените сдружения на потребителите в Република България, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8;

5. Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Националният съвет по туризъм:

1. предлага на министъра на икономиката годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма;

2. разработва и приема програма за национална реклама в областта на туризма и я предлага за утвърждаване на министъра на икономиката;

3. координира осъществяването на националната реклама в областта на туризма;

4. приема и предлага на министъра на икономиката за одобряване годишен отчет на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация за изпълнение програмата за национална реклама;

5. обсъжда и предлага на министъра на икономиката разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната;

6. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;

7. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;

8. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми;

9. обсъжда подготовката за туристическите сезони и резултатите от тях;

10. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;

11. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 8.. (1) Министърът на икономиката определя броя на членовете на Националния съвет по туризъм и издава правилник за неговата организация и дейност.

(2) Представителите по чл. 7, ал. 4, т. 2-5 съставляват общо половината от състава на Националния съвет по туризъм.

(3) Националният съвет по туризъм взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 9.. (1) Създава се Изпълнителна агенция за национална туристическа реклама и информация към министъра на икономиката със следните задачи:

1. изпълнение на програмата за национална реклама;

2. осъществяване на методическо ръководство и координация на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;

3. създаване и поддържане на национална електронна система за туристическа информация;

4. координация на дейността на българските културни институти, мисии и дружества в чужбина по популяризиране на българското културно-историческо наследство.

(2) Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(3) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.

--------------------------------------------------------------------------------

Раздел III

Органи на местното самоуправление и местната администрация

Чл. 10.. (1) Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.

(2) Кметът на общината:

1. изготвя програма за развитието на туризма в общината съвместно с туристическите сдружения и с други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма;

2. създава консултативен съвет по въпросите на туризма с представители на местната администрация, туристическите сдружения, други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите;

3. създава общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти, в чийто състав половината от членовете са представители на туристически сдружения, работещи на територията на общината, ако има такива;

4. категоризира туристическите обекти по чл. 52, ал. 1 по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране;

5. създава и поддържа регистър на категоризираните от него обекти на територията на общината;

6. заверява регистрите за настанените туристи на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на общината;

7. съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината;

8. организира информационното обслужване на туристите, включително чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра;

9. съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-историческите обекти на територията на общината;

10. осъществява контрол по спазването на закона и на нормативните актове по неговото прилагане;

11. съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината.

--------------------------------------------------------------------------------

Раздел IV

Туристически сдружения

Чл. 11.. (1) В Република България могат да се създават туристически сдружения, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

(2) Сдруженията по ал. 1 се създават на териториален и професионален принцип и могат да бъдат:

1. национални, регионални и местни сдружения;

2. браншови и продуктови сдружения.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 12.. (1) Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:

1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местната администрация и на местното самоуправление;

2. участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на региона и на общината и съдействат за тяхното изпълнение;

3. съдействат за рекламата на туристическия продукт;

4. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или бюра;

5. участват в категоризирането на туристическите обекти;

6. участват в лицензирането на лицата за извършване на туристически дейности;

7. съдействат за повишаването на професионалната квалификация на кадрите в туризма;

8. участват в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма;

9. регламентират професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове и сезират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството.

(2) Туристическо сдружение, което е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на туризма.

(3) Туристическите сдружения подпомагат работата на държавните и на местните органи за осъществяване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола на качеството в туризма.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 13.. Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.

--------------------------------------------------------------------------------

Чл. 14.. Туристическите сдружения предоставят в Министерството на икономиката документи за регистрация, легитимиращи ги като такива съгласно изискванията за вписване в Националния туристически регистър.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Закон за туризма iconЗаконодателство в туризма
Отношения в отрасъл туризъм,които подлежат на правно регулиране /посочени в раздел ііі-закон за туризма
Закон за туризма iconЗакон за изменение и допълнение на закона за туризма (обн., Дв, бр. 56 От 2002 Г.; Изм., бр. 119 И 120 От 2002 Г., бр. 39 От 2004 Г.)
В чл. 14 думите "Агенцията по туризъм" се заменят с "Министерството на културата и туризма"
Закон за туризма iconДекларация във връзка с проектозакон за туризма
Законопроекта за туризма на страницата за обществени консултации на Министерски Съвет, заявява, че периодът, осигурен за обсъждане...
Закон за туризма iconПрограм а
За кандидат- докторантски конкурс за учебната 2011/2012 Г. По специалност “икономика и управление” (“Стратегически алианси в туризма”);...
Закон за туризма iconЗакон за изменение на Закона за туризма
Навсякъде в закона думите “министърът на икономиката”, “министъра на икономиката” и “Министерството на икономиката” се заменят съответно...
Закон за туризма iconПрограма за развитието на туризма
Тя е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, която е определена в Закона...
Закон за туризма iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
Закон за туризма iconПрограма за развитие на туризма в община етрополе 2013 2016 г
Програмата е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, която е определена...
Закон за туризма iconSwot-анализ Състояние на туризма (Използване на Информационни и Комуникационни Технологии в туризма)
За целите на swot-анализа са използвани следните информационни източници: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в...
Закон за туризма iconПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом