Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври
ИмеДипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер102.48 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/pravila diplomni raboti correct_2419_1.doc
ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ


1. Изисквания при определяне темата на дипломната работа:

1.1. Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври.

1.2. Темата на дипломната работа трябва задължително да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в бакалавърска, респ. магистърска степен.

1.3. Избраната от студента тема се утвърждава от катедрата в срок до 30 октомври.

1.4. След уточняване тематиката на разработката, тя впоследствие не може да се променя. Точното наименование на темата може да се конкретизира впоследствие от научния ръководител.

2. Изисквания при разработване на дипломната работа:

2.1. Дипломните работи се разработват под ръководството на назначения научен ръководител.

2.2. Дипломната работа трябва да отговаря на следните количествени критерии:
Критерий

изискване

1.

Приблизителен обем

(една стандартна страница е 30 реда и 60 символа на ред)


60 – 80 страници

2.

Методология и структура

Ясно откроени:

теоретична, аналитична и проектна част в съотношение

30 : 50 : 20 (до 30 : 40 : 30)

3.

Брой на използваните литературни източници

(без нормативни актове и интернет страници)


Между 5 и 10


2.3. Разработването на дипломната работа преминава през следните етапи:

1/ Избор на направлението и темата на дипломната работа.

2/ Разработване на план и литературна справка по темата.

3/ Изготвяне на теоретико-методологична част на изследването.

4/ Набиране, обработване и анализ на необходимата информация, на база на методиката, разработена в теоретичната част. Разработване на аналитичната част на дипломната работа;

5/ Формулиране на препоръки, насоки и предложения за решаване на изследвания проблем в проектната част на изследването

6/ Редактиране и цялостно оформяне на дипломната работа.

3. Оценяване и защита на дипломната работа

3.1. Оценяването на дипломните работи се извършва въз основа на следните критерии:
Групи критерии

Тегло

I.

Критерии за оценка на теоретичната част

0,125

1.

Оригиналност, значимост и актуалност на темата

0,025

2.

Познаване и разбиране на факти и теории

0,05

3.

Равнище и надеждност на предлагания методически инструментариум

0,05

II.

Критерии за оценка на аналитичната част

0,5

4.

Прилагане на методическия апарат в изследването

0,1

5.

Задълбоченост и пълнота на изследването

0,2

6.

Аргументираност на изводите

0,2

III.

Критерии за оценка на проектната част

0,3

7.

Задълбоченост и обоснованост на предложенията и насоките

0,3

IV.

Критерии за стил и цялостен облик на работата

0,075

8.

Логическа последователност и структура на изложението

0,015

9.

Стил на изложението

0,035

10.

Техническо оформление

0,025


3.2. Оценката на всеки един критерий се определя по шестобалната система (минимална оценка – 2, максимална - 6).

3.3. Общата оценка на разработката се определя като среднопретеглена на оценките по отделните критерии.

3.4. Равнището и качеството на разработване на дипломната работа се оценява от рецензент, назначен от ръководителя на катедрата.

3.5. Рецензентът изготвя рецензия по образец в писмен и електронен вариант, която се предоставя на дипломанта най-малко един ден преди защитата на дипломната работа.

3.6. Катедрата определя допускането или недопускането на дипломната работа до защита, въз основа на становището на рецензента и научния ръководител.

3.7. Стартовата оценка на защитата се определя като средноаритметична от оценките на научния ръководител и рецензента, на база възприетите критериите за оценяване.

3.8. Продължителността на процедурата по защитата на дипломната работа е от 20 до 30 минути, в което време се включват: кратка презентация на дипломната работа; представяне на рецензията; въпроси към дипломанта и защита на дипломната работа.

3.9. Всеки от членовете на Държавната изпитна комисия дава оценка на защитата въз основа отговорите на дипломанта по въпросите, поставени от рецензента и от членовете на комисията.

3.10. Оценката от защитата се определя като средноаритметична на оценките, дадени от членовете на Държавната изпитна комисия

3.11. Крайната оценка на дипломната работа се определя като средноаритметична на стартовата оценка и оценката от защитата.

4. Критерии за недопускане до защита на дипломните работи:

4.1. Получената стартова средна оценка от научния ръководител и рецензента е по-ниска от Добър 3,50.

4.2. Не е получена оценка от научния ръководител (отказано е оценяване).

4.3. Разработена е тема, която не е утвърдена от катедрата или от ръководител катедра.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА


I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Дипломната работа е научно съчинение и затова е абсолютно задължително при нейното написване да се използва научния стил. Това изисква целия текст да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време.

Дипломната работа се оформя в следния ред:

1. Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1.ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИЯТА”


ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА


Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” (магистър)


Дипломант:………………… Научен ръководител:

Специалност „ИУИ” (.................)


Фак. №…................


Варна


201....


Фигура 1. Общ вид на заглавна страница на дипломна работа


2. Съдържание. Оформя се на нова страница. Включва увода, всички части, параграфи и подпараграфи на изложението, заключение, списък с използваната литература и приложения със съответните страници, на които започват. Номерацията на страниците започва от увода. Ако дипломната работа съдържа приложения се номерира само страницата, от която започват.


3. Увод. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва УВОД.


4. Следва изложението на дипломната работа по гла­ви и параграфи. Всяка глава започва на нова стра­ница като заглавието й се изписва с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт (Bold). Параграфите и подпараграфите се номерират по следния начин:


ГЛАВА ПЪРВА

ЗАГЛАВИЕ НА ГЛАВАТА

1.1. Заглавие на параграф

Текст от изложението ..........

1.1.1 Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ..........

1.1.2. Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ..........


5. Заключение. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЗАКЛЮЧЕНИЕ.


6. Списък на използваната литература. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЛИТЕРАТУРА.


7. Приложения. Всяко приложение започва на нова страница, като на първия ред, дясно подравнено с главни букви, с удебелен шрифт (Bold) се изписва ПРИЛОЖЕНИЕ и неговия пореден номер. Основният текст на дипломната работа трябва да препраща към използваните приложения с израза (вж.: приложение 2), който се поставя в края на изречението в скоби.


II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТИРАНЕТО НА ТЕКСТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21cm x 29,7cm).

При форматирането на текста се спазват следните параметри:

- Шрифт (Font): Times New Roman (или друг подходящ), размер 14 пункта (14 pt.), стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия;

- Междуредие (Line spacing): 1,3 lines;

- Всеки абзац започва с отстъп (First line) 1,27 cm;

- Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие Single;

- Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени (Alignment: Justified);

- Номерация на страниците: долу, центрирано или вдясно, с арабски цифри.


III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УВОДА

Препоръчителният обем на увода е около 1,5 - 2 страници. В него последователно се включват следните елементи:

- Актуалност и значимост на проблема.

- Обект на изследването.

- Предмет на изследването.

- Цел на дипломната работа.

- Задачи на дипломната работа.

- Използвана методика.

- Ограничения и информационна обезпеченост на дипломната работа.


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Изложението трябва да съдържа три ясно откроени части (глави) – теоретична, аналитична и проектна.

Теоретична част (Глава Първа). В нея се разкриват теоретичните основи и концепции по темата. Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични възгледи, подходи, модели в изследванията на водещи автори в областта.

Аналитична част (Глава Втора). Това е основната част на дипломната работа. Тя задължително има изследователски характер. Дипломантът анализира състоянието и развитието на изследвания обект чрез практическо приложение на различни модели.

Проектна част (Глава Трета). Съдържа препоръки и предложения за решаване на установените проблеми в аналитичната част.

По-подробни указания относно изложението на дипломната работа се дават на спецсеминарите.


V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО

В заключението накратко (до 2 страници) се синтезират основните резултати, препоръки и изводи в дипломната работа.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Изложението може да вклю­чва мисли, идеи, постановки, части от нормативни доку­менти и данни, взаимствани от други литературни източници. Те могат да бъдат буквално цитирани или преразказани. Във всички случаи е задължително посочването на оригиналния източник на същата страница, под линия. Номерът на цитата се поставя в началото или в края на мисълта, а при буквално цитиране – след кавичките на цитата. Номерирането на ци­татите става с арабски числа (1, 2, 3 ...) последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой.


VII. ОФОРМЯНЕ НА ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ФОРМУЛИ

1. Таблици. Таблиците в изложението трябва да бъдат номери­рани и озаглавени. Номерирането на таблиците става с арабски числа, последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой (Таблица 1, Таблица 2, ....). Номерът на таблицата се поставя непосредствено преди заглавието с дясно подравняване и удебелен шрифт (Bold). Заглавието на таблицата трябва да бъде формулирано кратко, като се изписва центрирано с удебелен шрифт (Bold).

2. Фигури. Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер и ясно, кратко и точно заглавие. Номерирането става по система, аналогична на таблиците с тази разлика, че тук номерът и заглавието се поставя центрирано под фигурата.

Не е необходимо всички таблици и фигури да се включват в изложени­ето, тъй като много от данните и изчислените показатели имат по­мощен характер и присъствието им в текста би утежнило изложението. Компромисен вариант в тези случаи е пред­ставянето на подобна информация като приложение.

3. Формули. Формулите се изписват на отделен ред, центрирано, като вдясно се посочва техния номер в скоби. Номерирането става с арабски цифри последователно в цялото изложение. Когато се ползват формули от други изследвания задължително се цитира източника под линия. За общоизвестни формули (например формулата за определяне на настояща стойност, стандартно отклонение, коефициент на вариация и др.) не се цитира източник.


VIII. ОФОРМЯНЕ НА СПИСЪКА С ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Източниците се подреждат по азбучен ред, според имената на авторите, като първо се посочват тези на кирилица, а след това на латиница. Нормативните актове, статистическите годишници, годишните отчети и интернет адресите се изброяват накрая. Източниците се номерират последователно с арабски цифри.


Свързани:

Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconГрафик на важните дати за подготовка и създаване на дипломната работа випуск 2012 г. Специалност фотография
Предаване на: окончателен проект на дипломната работа (всеки документ подписан от съответния преподавател, в академичен вид според...
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconПрепоръчителни изисквания към дипломната работа
Дипломната работа се явява основен документ, представян от дипломанта при защитата пред Държавната изпитна комисия. В нея трябва...
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconДипломна работа на тема
Заглавната страница може да бъде оформена графично и по друг начин, но трябва да съдържа посочените в този образец реквизити. Дипломната...
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconФизически факултет на су „Св. Климент Охридски, бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври iconНа дипломната работа
Екологично изследване на прилепите в гр. Пловдив и гр. Стара Загора и прилежащите им околности
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом