„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане
Име„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер72.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-targovishte.com/doc/ofertiizaqvka.doc
О Ф Е Р Т А


Вид: монофазна програма „Организация на образователния процес по икономически дисциплини”Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане:
ИД9(п)           по договаряне       ДИУУ/по заявка

Предназначение: за учители без професионалноквалификационна степен, преподаващи икономически дисциплини в професионални гимназии и средни общообразователни училища.

Тематична рамка:  Нормативни основи на обучението по икономически дисциплини. Форми и технологии за организация и реализиране на обучението по икономика. Годишно и текущо планиране на образователно-възпитателния процес. Таксономии; мониторинг и контрол в обучението, оценяване.

Брой учебни часове: 16                                        Брой кредити: 1,06

Програмата завършва с устни индивидуални проекти за описание на собствена педагогическа практика по въпрос от тематичната рамка.

Ръководител: доц. д-р Славка Ненова – slavka.nenova@abv.bg


О Ф Е Р Т А


Вид: полифазна програма „Професионални компетенции на учителя по икономически дисциплини в контекста на Икономическа стратегия „Европейски съюз – 2020”Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане:
ИД8(п)           2 фази: по договаряне                        ДИУУ/по заявка

Предназначение: за учители с пета професионалноквалификационна степен, преподаващи икономически дисциплини в професионални гимназии и средни общообразователни училища.

Тематична рамка:  Акценти на Икономическа стратегия „Европейски съюз – 2020” и на икономиката, базирана на знанието, европейска квалификационна рамка, икономически приоритети на България и развитие на професионалното образование по икономика. Глобализация в образованието и актуални методи в обучението. Интегративни тенденции в обучението по икономически дисциплини. Интерактивни практики. Комплексно методическо познание на учителя. Оценителни процедури. Ефективност и ефикасност в обучението по икономически дисциплини в контекста на Икономическа стратегия „Европейски съюз – 2020”.

Брой учебни часове: 32                                        Брой кредити: 2,13

Програмата завършва с изработване на индивидуални проекти за писмен аргументиран отговор на въпрос от тематичната рамка.

Ръководител: доц. д-р Славка Ненова – slavka.nenova@abv.bg


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в тематична програма „……………………………………... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...”

с ръководител ……………………………………... ... ... ... ... ... ... ...

в програма за професионалноквалификационно развитие „... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...”

с ръководител ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

в едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация „... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..”

с ръководител ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... ……………………….

в програма за кариерно развитие „... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...”

с ръководител ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... ……………………….

(моля, подчертайте необходимото)

Програмата, която Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) при Софийски университет „Св. Климент Охридски” предлага, Ви гарантира качествено продължаващо образование на цена, съобразена със социалния и професионалния статус на съвременния български учител.

За ДИУУ всеки участник в програмата е ценен партньор. Ще се уверите в практическата полезност на предлаганото обучение в интерактивна и подкрепяща Ви среда.

Предлагаме на нашите курсисти ползване на преференциална цена на добре уреден хостел в непосредствена близост до Учебния корпус на Департамента.

Целеви групи

за тематичната програма: педагогически кадри с подчертан професионален интерес

за програмата за професионалноквалификационно развитие: педагогически кадри с амбиция да придобият пета или следваща професионалноквалификационна степен

за специализацията: педагогически кадри с амбиция за професионалноквалификационно израстване, притежаващи ІV ПКС

за програмата за кариерно развитие: педагогически кадри, желаещи да заемат длъжности „учител”, „старши учител” и „главен учител”


Очакван резултат

на тематичната програма: актуализирани и усъвършенствани професионално-педагогически умения за подкрепа на личностното развитие на учениците и на тяхното равнище на знания, умения и компетентности в съответното направление

на програмата за професионалноквалификационно развитие: знания и умения за придобиване на ПКС

на специализацията: успешно защитена дипломна работа и придобиване на ІІІ ПКС

на програмата за кариерно развитие: компетентности за заемане на длъжностите „учител”, „старши учител” и „главен учител”


Вашите данни

* Трите имена……………………………….......

………………………………………………........

* Длъжност, училище, населено място…….....

………………………………………………........

………………………………………………........

* Специалност………………………………......

* Пощенски адрес за кореспонденция……........

……………………………………………….......

……………………………………………….......

* e-mail………………………………………......

* стационарен телефон.………………….........

мобилен телефон…………………………….....

ID Skype…………………………………….........

* Ще ползвам (няма да ползвам) хостела на ДИУУ (моля, подчертайте)

Вашият основен мотив за участие:…..................

……………………………………………...............

……………………………………………...............

* Със звездичка са данните, които е необходимо да нанесете, а без звездичка – тези, които са желателни.

Заявката изпратете на адреса на ДИУУ: Департамент за информация и усъвършенстване на учители, бул. Цар Борис ІІІ № 224, 1619 София ; за доц. д-р Славка Ненова


или на следния електронен адрес:

Славка Ненова, еmail: slavka.nenova@abv.bg


За контакти:

Славка Ненова

тел. 0887 36 11 70;


еmail: slavka.nenova@abv.bg


Повече информация: www.diuu.bg

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Вашият подпис:


ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 • Кандидатите за придобиване на пета професионалноквалификационна степен подават документи в срок от 1 юни до 30 юли.

 • Пета професионалноквалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
  - към момента на кандидатстване имат най-малко четири последователни години педагогически стаж;
  - издържат с успех най-малко много добър 4,50 устен изпит по конспект
  или представят грамоти и други награди на свои ученици за изяви на национално и международно равнище, организирани от МОМН в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионалноквалификационна степен.

 • Кандидатите за придобиване на пета професионалноквалификационна степен подават следните документи:

1. молба по образец
2. диплом за завършено висше образование (ксерокопие и оригинал)
3. документ за присъдена професионална квалификация „учител” или придобита педагогическа правоспособност (ксерокопие и оригинал), освен в случаите, когато това не се изисква за заемане на съответната педагогическа длъжност
4. препис-извлечение от трудовата книжка
5. писмена препоръка, изготвена от работодателя (директора) и заверена в РИО на МОМН
6. една снимка (паспортен формат)
7. такса (таксата за процедурата по придобиване на пета професионалноквалификационна степен е 30,00 лева)

Молба за кандидатстване за ПКС; Примерна препоръка за кандидатстване; Примерен образец за препис-извлечение от трудова книжка (виж .ел. страница на ДИУУ)

 

ЧЕТВЪРТА  ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 • Кандидатите за придобиване на четвърта професионалноквалификационна степен подават документи в срок от 1 юни до 30 юли.

 • Кандидатите за придобиване на четвърта професионалноквалификационна степен към момента на кандидатстване е необходимо да имат най-малко една година педагогически стаж от придобиването на предходната професионалноквалификационна степен.

 • Четвърта професионалноквалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
  - имат пета професионалноквалификационна степен;
  - издържат с успех най-малко много добър 4,50 писмен изпит по проблем от конкретната професионална област, в която работи кандидатът.

 • Кандидатите за придобиване на четвърта професионалноквалификационна степен подават следните документи:

1. молба по образец
2. диплом за завършено висше образование (ксерокопие и оригинал)
3. свидетелство за придобита пета професионалноквалификационна степен (ксерокопие и оригинал)
4. документ за присъдена професионална квалификация „учител” или придобита педагогическа правоспособност (ксерокопие и оригинал), освен в случаите, когато това не се изисква за заемане на съответната педагогическа длъжност
5. препис-извлечение от трудовата книжка
6. писмена препоръка, изготвена от работодателя (директора) и заверена в РИО на МОМН
7. една снимка (паспортен формат)
8. такса (таксата за процедурата по придобиване на четвърта професионалноквалификационна степен е 42,00 лева)

Молба за кандидатстване за ПКС; Примерна препоръка за кандидатстване; Примерен образец за препис-извлечение от трудова книжка (виж .ел. страница на ДИУУ)

Свързани:

„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconПрограма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса
Място на провеждане на курса – Нов български университет, София, ул. Монтевидео, 21, Заседателна зала на библиотеката
„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconДата на провеждане : 07. 11. 2009г./ събота/ Място на провеждане: Второ основно училище " д-р Петър Берон" – гр. Шумен, ул. " Съединение" №49
За провеждане на онлайн тест с одобрените кандидати от област Шумен за участие в обучението
„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconОсновен курс -1 част Място на провеждане: сбагал-варна, Заседателна зала, ет. 1 Дата на започване: 01. 04. 2013г
Място на провеждане: му-варна, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconПрограма за провеждане на курсове по стандартите на фиата
Място на спедиторската фирма в логистичния процес. Същност на спедицията. Технология на външно-търговската сделка и място на спедитора...
„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconГрафик за провеждане на изпити за промяна на годишна оценката Място на провеждане на изпитите – кабинет химия 14. 00 часа

„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconТърговско-промишлена палата
Дата на провеждане: 29 август – 5 септември 2010 г. Място на провеждане: Измир, Айвалък
„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconОбяд 13: 30 14: 15 Пресконференция и интервю подготовка, организация и провеждане. Време и място. Журналистически трикове как да се справим с тях. 14: 15 15: 00
На основание чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение (зпоо) с решение на Управителния съвет на Националната...
„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане icon3. Управление на образователния процес
В университета функционира система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на образователния продукт, която е приета...
„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconРегламент и изисквания за провеждане на упражненията и лекциите
Общи обяснения: за целта на задачата; за график за провеждане на учебния процес и изискванията за работа през семестъра; за обема...
„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане iconМясто на провеждане на курсовете
На всеки 4-ти участник, от една организация, за едно и също обучение едно безплатно участие
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом