Дипломна работа
PDF pokaż
ИмеДипломна работа
страница1/21
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер189.61 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.ometeo.net/edu/pdf/1030302.pdf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Туристически пазари и борси —
среща на търсене и предлагане
ДИПЛОМНА РАБОТА

Съдържание
ПОНЯТИЕ, СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ  ПАЗАРИ И БОРСИ ............... 5
1.1. ПОНЯТИЕ ЗА ПАЗАР И ОСНОВНИ ПАЗАРНИ ПРИНЦИПИ ............. 5
1.2. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ПАЗАРИ ...................................................................... 8
1.3. ЕЛЕМЕНТИ НА ПАЗАРА ............................................................................. 12
1.4. ВИДОВЕ ПАЗАРИ .......................................................................................... 12
1.5. ПОНЯТИЕ, СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ БОРСИ ............................................ 15
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ .................................................... 20
2.1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ ....... 20
2.2. ВИДОВЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ. ........................................................ 20
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ ПО РЕГИОНИ В ПЕРИОДА 1970-1993 ........ 26

2.4. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ
НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР ........................................................................... 45

ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ ..................................................... 52
3.1. СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И УЧАСТНИЦИ
В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ БОРСИ (ТБ) ................................................................... 52

3.2. ЦЕЛИ НА УЧАСТИЕ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ. ............... 53
3.3. ВИДОВЕ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ ............................................................ 55
3.4. ПАРАМЕТРИ НА ПО-ВАЖНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ
В ЕВРОПА ............................................................................................................... 56


ВЪВЕДЕНИЕ
Всяка една от страните се стреми към това, нейната икономика да
се развива, за да може да съществува. Някои от тях насочват вниманието
си към развитие на индустрията и други отрасли на икономиката, други
— към туризма. Туристическите пазари са много важна част за развитие-
то на една страна, която разполага с подходящи туристически ресурси.
В най-общ план туристическият пазар представлява абстрактно по-
нятие, каквито са всички останали видове пазари с изключение на
стоковите пазари, фондовите борси и др.
Туристическият пазар е място, където се срещат пазарните субекти
в туризма и нестопанските субекти. Той е елемент от стоковия пазар,
който е специфичен поради спецификата на туристическия продукт.
Като особен вид туристическия пазар разглеждан в териториален
аспект е туристическата борса, или така наречените срочни пазари.
Срочните пазари съществуват само свързано с пазарите на налични стоки,
на които действителните физически стоки, били те зърнени храни, метали
или пари във формата на финансови инструменти се продават или купуват.
При много основни стоки е присъща ценовата нестабилност и именно тя
е източник на голям финансов риск за тези, които произвеждат, продават,
обработват и накрая консумират стоките и продуктите.
Пазарът на срочните стокови контракти играе жизнено важна роля
в икономиката на всяка една демократична държава. Като пример за това
ще дадем колоса в развиващата се икономика, а именно САЩ. Този особен
вид пазар е неизменна част от икономиката на тази могъща икономичес-
ка империя, който поема, прехвърля и разпределя рисковете, които са
неразделна част от свободния пазар. Тези рискове са свързани с произ-
водството и продажбата на стоки и услуги и присъстват независимо дали
срочният пазар съществува или не.
Първите стокови борси в САЩ датират още от началото на миналия
век. Най-старата съществуваща борса на срочните стокови контракти в
САЩ е Чикагската търговска палата, основана през 1848 г. При своето
— 3 —

създаване борсата е била концентриран пазар на налични стоки, предна-
значен да отговори на нуждите на купувачите и продавачите на стоки от
организиран, бързо ликвиден пазар, който да привлече много перспективни
продавачи и купувачи и да осигури правила за етична търговска дейност
и надеждни стандарти за тегла и мерки.
Концентрацията на пазара повишава много бързо ефективността на
търгуването посредством увеличената конкуренция между множеството
купувачи и продавачи. Това обаче не решава изцяло проблемите, поради
което все още се редуват променливите периоди на свръхпроизводство и
дефицит, които предизвикват резки колебания в цените.
Поради тази причина основният проблем пред който се изправят
борсите по онова време е „разпределянето на пропорции„. Скоро след
възникването на борсата брокерите започват да търгуват с предварителни
контракти на налични стоки .
Постепенно, с развитието на предварителните контракти с налични
стоки се появяват фючерсните сделки (контракти), във вида, в който са
познати днес. Фючерсните сделки се различават от предварителните по
това, че цената се определя по времето, в което се сключват, както и
количеството, качеството и времето на доставка. С развитието на
фючерсните сделки се установява практиката двете страни и купувач и
продавач да внасят определен паричен депозит (марж) пред третата страна
и да гарантират, че ще действат според условията на договора. Тази
концепция на маржов депозит продължава и до днес и е основна за
целостта на срочните пазари и борсите.
Във връзка с тези особености на пазара като цяло може да се даде и
друго определение. То е респективно туристически пазар при което
обединяващата мисъл е подчинена на друга методологична основа - мар-
кетинга. Теорията на маркетинга е теория,в основата на която стои пазара.
Тя се създава, за да обслужва пазара, който като стихиен регулатор на
протичащи в рамките на съвременното стопанство процеси, маркетингът
се смята за нова „философия на бизнеса„, призвана да регулира пазарна-
та икономика.
— 4 —
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом