Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
ИмеПравилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
страница8/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.24 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://joro711.com/files/PPZDvP.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Раздел III


Превоз на пътници


Чл. 179. При превозване на пътници водачът е длъжен:

1. да извършва превоза само с предназначени за това пътни превозни средства съобразно

товароносимостта, отразена в свидетелството за регистрация;

2. преди потегляне да се убеди, че са осигурени всички условия за безопасното им

превозване;

3. да затваря вратите на автобуса, тролейбуса или трамвая преди потегляне и да не ги

отваря по време на движение;

4. да постави на превозното средство отпред и отзад опознавателен знак "Деца!" при

превозване на организирана група деца. Това изискване не се отнася за пътните превозни

средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Чл. 180. (1) Забранява се превозването на по-голям брой пътници от определения в

свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. Допуска се в лек

автомобил да се превозват допълнително на задната седалка още две деца до 7 години или

едно - до 14 години.

(2) Превозването на деца до 10-годишна възраст е забранено на задната седалка на

мотоциклет или мотопед и на предната седалка на лек автомобил, освен ако за детето е

поставена допълнителна специална седалка.

Чл. 181. (1) Забранява се превозването на пътници в туристически ремаркета,

товарни ремаркета, самоходни шасита, трактори и други селскостопански машини, в

каросерията на самосвали и в товарни кошове на мотоциклети.

(2) В товарен автомобил може да се превозват лица, които товарят, разтоварват,

съпровождат, приемат или предават превозвания товар. Броят им за всеки тон полезен

товар е по един човек, но не повече от 8. Тези изисквания не се отнасят до моторните

превозни средства на Министерството на отбраната.

Чл. 182. Пътниците са длъжни:

1. да изпълняват указанията на водача и на персонала, обслужващ пътното превозно

средство;

2. да използват обезопасителните колани, монтирани в автомобила;

3. да поставят на главата си защитна каска, когато пътуват с мотоциклет или мотопед.

Чл. 183. Могат да не ползват обезопасителни колани:

1. бременните жени;

2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан;

3. униформените служители от органите за контрол по чл. 35 на Закона за движението по

пътищата - при изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 184. На пътниците е забранено:

1. да застават в непосредствена близост до водача и да ограничават видимостта му, да

стоят на стъпалата или на други опасни места, да отварят вратите по време на движение,

да пречат на затварянето им и да се навеждат навън от превозното средство;

2. да пътуват в моторно превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници, с

облекло и вещи, включително и домашни животни, които могат да замърсят или да

наранят другите пътници;

3. да излизат извън превозното средство, спряно за проверка, без разрешение на

контролния орган;

4. да изхвърлят или да разпиляват предмети или вещества, които създават опасност за

движението или замърсяват пътя или околната среда.


Глава двадесет и шеста


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


Чл. 185. Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:

1. свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория;

2. свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява;

3. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за моторното превозно

средство, което управлява;

4. бланка от застрахователна организация на протокол за регистриране на

пътнотранспортно произшествие без участието на органите на Министерството на

вътрешните работи;

5. съответните документи при извършване на обществен превоз;

6. съответните съпроводителни и други документи при превозване на опасен товар.

Чл. 186. При обслужване на пътното превозно средство водачът е длъжен да не

нарушава тишината с форсиране на двигателя или по друг начин в населените места и в

местата за почивка през времето от 22 ч. до 6 ч., а в празнични и почивни дни - от 22 ч. до

9 ч. и от 12 ч. до 16 ч.

Чл. 187. Водачът на пътно превозно средство е длъжен:

1. когато навлиза от земен път на път с настилка, да вземе мерки да не нанася кал и земна

маса по пътя, а ако това стане - незабавно да го почисти;

2. да не се движи със самоходни верижни машини по пътищата с настилка.

Чл. 188. (1) Водачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са

длъжни да ги използват.

(2) Могат да не ползват обезопасителни колани:

1. бременните жени;

2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан;

3. униформените служители от органите за контрол по чл. 35 на Закона за движението по

пътищата - при изпълнение на служебните си задължения;

4. водачите на таксиметрови автомобили;

5. инструкторите при управление на автомобила с учебна цел.

Чл. 189. Водачите на мотоциклети и на мотопеди при движение са длъжни да

поставят на главата си защитна каска, отговаряща на съответните изисквания.

Чл. 190. (1) При навлизане в район на бензиностанция или на станция за зареждане

с втечнен газ водачът е длъжен:

1. да подреди в съответната посока моторното превозно средство най-малко на 1 м от

друго, стоящо пред него;

2. при зареждане да изгаси двигателя и да изключи запалителната система, както и

системата за подгряване при хранителните системи с впръскване на горивото.

(2) Мотоциклетите и мотопедите се придвижват на ръка към бензиновите колонки с

изгасен двигател от разстояние най-малко 15 м от тях. След зареждането те се отдалечават

по същия начин и на същото разстояние.

Чл. 191. При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът е длъжен да

спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от контролния

орган място и да изпълнява неговите указания.

Чл. 192. При приближаване на моторно превозно средство със специален режим на

движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят

достатъчно място на пътното платно, а при необходимост - и да спрат, за да осигурят

безпрепятственото преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от

него превозни средства.


Глава двадесет и седма


ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ КЪМ ПЕШЕХОДЦИТЕ


Чл. 193. Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и

предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към

слепите, които се движат с бял бастун, и към престарелите хора.

Чл. 194. При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се

намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при

необходимост - и да спре.

Чл. 195. При подаден от водач на организирана група деца сигнал с палка "Стоп!

Деца", с червен флаг или с ръка водачите на пътни превозни средства са длъжни да спрат и

да изчакат преминаването на децата.

Чл. 196. При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно

превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост - и да спре, за да

пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци.

Чл. 197. Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира

с пътен светофар или от регулировчик, водачът на пътно превозно средство е длъжен:

1. при подаване на сигнал, който забранява преминаването - да спре пред пешеходната

пътека;

2. след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването - да пропусне

пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека;

3. да не навлиза на пешеходна пътека, ако не е убеден, че няма да бъде принуден да спре и

да остане на пешеходната пътека след подаване на сигнал, който забранява преминаването.

Чл. 198. Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, водачът

на пътно превозно средство е длъжен да преминава с такава скорост,че да не причини

изцапване или нараняване на пешеходците.


Глава двадесет и осма


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪТНОТРАНСПОРТНО

ПРОИЗШЕСТВИЕ


Чл. 199. Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен да спре и да

установи какви са последствията от произшествието.

Чл. 200. Когато има пострадали лица, както и когато в резултат на произшествието

е създадена опасност за другите участници в движението, водачът е длъжен да вземе

мерки:

1. за оказване помощ на пострадалите лица;

2. за предупреждаване на участниците в движението за опасността;

3. за запазване на следите от произшествието;

4. лично или с помощта на други лица да уведоми органите на Министерството на

вътрешните работи или органите на местната администрация.

Чл. 201. Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен да остане на

местопроизшествието до идването на компетентните органи, а при необходимост - да

превози пострадалите до болница или друго лечебно заведение и да се завърне незабавно

на местопроизшествието, когато:

1. има пострадали лица или повредите на едно от моторните превозни средства не

позволяват то да се придвижи на собствен ход;

2. пътнотранспортното произшествие е с незначителни материални щети, но има

разногласие между участниците в произшествието в оценката на обстоятелствата;

3. управлява пътно превозно средство, което превозва опасен товар;

4. управлява пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;

5. има съмнение за употреба на алкохол, на упойващо вещество или за липса на съответна

правоспособност за управление на моторно превозно средство за някой от участниците в

произшествието;

6. в пътнотранспортното произшествие участват повече от две пътни превозни средства;

7. виновният участник в произшествието не носи необходимата бланка на протокол за

регистриране на пътнотранспортно произшествие без участието на органите на

Министерството на вътрешните работи.

Чл. 202. При пътнотранспортно произшествие само с материални щети и с

участието на две пътни превозни средства, когато те могат да се придвижват на собствен

ход и няма разногласие между участниците в произшествието в оценката на

обстоятелствата за настъпването му, виновният водач попълва и предава на другия водач

съответната бланка от протокола за регистриране на пътнотранспортно произшествие без

участието на органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 203. При всички пътнотранспортни произшествия, когато се налага намесата на

компетентните органи, до пристигането им на участниците в произшествието е забранено

да употребяват алкохолни напитки или други упойващи вещества.

Чл. 204. Участникът в пътнотранспортно произшествие е длъжен да уведоми лично

или чрез органите на Министерството на вътрешните работи собствениците на пътно

превозно средство или на имущество, които е повредил в тяхно отсъствие.


Глава двадесет и девета


ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ


Чл. 205. (1) Юридическите и физическите лица са длъжни да съгласуват

предварително с органите на Министерството на вътрешните работи:

1. проектите за стандарти, отраслови нормали и други нормативни актове, свързани с

безопасността на движението;

2. проектите за организация на движението при извършване на строителни и ремонтни

работи в обхвата на пътя;

3. откриването, прекатегоризирането и закриването на железопътни прелези;

4. прекатегоризирането и закриването на пътища;

5. проектите и местата за откриване на търговски и други обекти в обхвата на пътя;

6. местата за поставяне на рекламни, агитационни и други материали в обхвата на пътя;

7. проектите за осветление в обхвата на пътя;

8. маршрутите и спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз

на пътници.

(2) Не се съгласуват предварително с органите, посочени в ал. 1:

1. въвеждането на временни ограничения и забрани за движение в случаите на аварийно

възникнали повреди, препятствия и опасности за движението (заледяване, заснежаване,

наводняване и пропадане на настилката, срутване, повреди на различни съоръжения,

пътнотранспортни произшествия и други подобни). В тези случаи компетентните органи

се уведомяват в срок до 12 часа;

2. текущият ремонт и поддържането на пътищата, пътните съоръжения и принадлежности

и на железопътните прелези.


Глава тридесета


ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ


Чл. 206. Контролът по спазването на правилата и изискванията за безопасност на

движението се осъществява от органите, определени в чл. 35 от Закона за движението по

пътищата . Този контрол може да бъде общ или изборен с използване на явни и неявни

форми.

Чл. 207. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на

съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-

палка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг

червена светлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез

подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се

полицейски автомобил или мотоциклет чрез постоянно светещ или мигащ надпис

"ПОЛИЦИЯ - СПРИ!"

Чл. 208. (1) Служителят на органите за контрол представя на спрения за проверка

участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта.

(2) Когато е необходимо, служителят на органите за контрол може да покани спрения

водач да излезе от превозното средство.

(3) В случай на задържане на документи служителят на органите за контрол издава

съответния за това документ.

Чл. 209. При съобщение за пътнотранспортно произшествие полицейските органи

са длъжни да посетят местопроизшествието, когато:

1. при произшествието има убит или ранен човек, както и ако то е със значителни

материални щети;

2. произшествието е с незначителни материални щети, но е предизвикало задръстване на

платното за движение или между участниците в произшествието има разногласие в

оценката на обстоятелствата;

3. в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар;

4. в произшествието участва пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;

5. има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, на

упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно

превозно средство;

6.в пътнотранспортното произшествие участват повече от две моторни превозни средства;

7.виновният участник в произшествието не носи необходимата бланка от протокол за

регистриране на пътнотранспортно произшествие без участието на органите на

Министерството на вътрешните работи.

Чл. 210. Когато пътно превозно средство, изоставено или повредено вследствие на

пътнотранспортно произшествие, създава опасност или пречи на движението,

полицейските органи дават нареждане за неговото преместване за сметка на собственика

му и го уведомяват за новото му местонахождение.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Чл. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението...
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconРепубликабългари я
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconОбщ законопроект
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconЗакон за движението по пътищата
Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
ДВ. бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни 2007г., изм....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом