Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
ИмеРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер183.69 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.euroconsultbg.eu/files/Mejdunaroden_scetovoden_standart_MSS_41_Zemedelie.rtf
Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а

ЦЕЛ

Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране иоповестяванията, свързани със земеделската дейност.

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт се прилага за отчитане на посочените по-долу

елементи, когато то е свързано със земеделска дейност:

а) биологични активи;

б) земеделска продукция в момента на прибиране на реколтата; и

в) правителствени дарения, разгледани в параграфи 34-35.

2. Стандартът не се прилага за:

а) земя, свързана със земеделската дейност (вж. МСС 16 Имоти, машини и

съоръжения и МСС 40 Инвестиционни имоти);

и

б) нематериални активи, свързани със земеделската дейност

(вж. МСС 38 Нематериални активи).

3. Настоящият стандарт се прилага за земеделската продукция, която

представлява прибрания продукт от биологичните активи на предприятието, само

в момента на прибиране на реколтата. След това се прилага МСС 2 Материални

запаси или друг приложим стандарт. Съответно настоящият стандарт не се

занимава с преработването на земеделска продукция след прибирането на

реколтата, например преработването на гроздето във вино от винопроизводител,

който е отгледал гроздето. Въпреки че тази преработка може да е логично и

естествено продължение на земеделската дейност и протичащите събития могат да

имат известно сходство с биологичната трансформация, тя не е включена в

определението за земеделска дейност на настоящия стандарт.

4. Таблицата по-долу дава примери за биологични активи, земеделска

продукция и продукти, които са резултат от преработване след прибиране на

реколтата:Биологични активи


Земеделски продукти


Продукти, които са резултат от преработване след прибиране на реколтата


Овце


Вълна


Прежда, килими


Дървета в дървен масив


Дървени трупи


Дървен материал


Растения


Памук


Прежда, дрехи

Захарна тръстика


Захар


Млекодойни животни


Мляко


Сирене


Свине


Месо


Наденици, шунка


Храсти


Листа


Чай, тютюн


Лозя


Грозде


Вино


Плодни дървета


Пресни плодове


Преработени плодовеОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения, свързани със земеделието

5. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение: Земеделска дейност е управлението от страна на едно предприятие, набиологичната трансформация на биологични активи до получаването на земеделскапродукция или допълнителни биологични активи с цел продажба. Земеделска продукция е прибраната реколта от биологичните активи напредприятието. Биологичен актив е живо животно или растение. Биологична трансформация обхваща процесите на растеж, дегенериране,производство и възстановяване, които предизвикват качествени или количествениизменения в биологичния актив. Група биологични активи е съвкупността от сходни живи животни илирастения. Реколта е отделянето на продукцията от биологичния актив илипрекратяването на жизнените процеси на биологичния актив. 6. Земеделската дейност обхваща разнообразна гама от дейности; напримеротглеждане на животни, лесовъдство, едногодишни или многогодишни насаждения,отглеждане на овощни градини и масиви, отглеждане на цветя и аквакултури(включително рибарници). В това разнообразие съществуват известни общи черти: а) способност за промяна. Живите животни и растения са способни на биологична трансформация; б) управление на промяната. Управлението улеснява биологичната трансформация чрез ускоряване или най-малкото чрез стабилизиране на необходимите условия за протичането на процеса (например хранителните нива, влагата, температурата, плодовитостта и светлината). Този вид управление отличава земеделската дейност от другите дейности: Например прибирането на реколта от източници, които не са обект на управление (като океанския риболов и обезлесяването), не е земеделска дейност; и в) оценяване на промяната. Промяната на качеството (например генетични качества, плътност, зрялост, покритие с мазнина, съдържание на белтъчини и здравина на влакното) или на количеството (например потомство, тегло, кубически метри, дължина или диаметър на влакното и брой на пъпките), породена от биологична трансформация, се оценява и наблюдава като рутинна управленска функция. 7. Биологичната трансформация води до следните видове резултати: а) промени на актива чрез: i) растеж (увеличаване на количеството или подобряване на качеството на животно или растение), ii) дегенериране (намаляване на количеството или влошаване на качеството на животно или растение), или iii) възстановяване (създаване на допълнителни живи животни или растения); или б) производство на селскостопанска продукция като гума, листа чай, вълна и мляко.

Общи определения

8. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченотозначение: Активен пазар е пазар, в който съществуват всички от следните условия: а) обектите, търгувани на пазара са еднородни; б) обикновено винаги могат да се намерят желаещи купувачи и продавачи; и в) цените са обществено достояние. Балансова стойност е сумата, по която активът е признат в баланса. Справедлива стойност е сумата, за която даден актив може да бъдеразменен или пасив, уреден в сделка при справедливи пазарни условия междунесвързани, осведомени и желаещи страни. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, са дефинирани вМСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени отдържавата, и оповестяване на държавна помощ. 9. Справедливата стойност на даден актив се определя въз основа нанеговото настоящо местонахождение и състояние. В резултат на това, напримерсправедливата стойност на добитъка в едно стопанството е цената на добитъкана съответния пазар, намалена с транспортните и другите разходи, свързани сдоставянето на добитъка до този пазар.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНКА

10. Предприятието признава биологичен актив или земеделскапродукция, когато и само когато: а) предприятието контролира актива в резултат от предишни събития; б) вероятно е предприятието да получи бъдещи икономически ползи, свързани с актива; и в) справедливата стойност или себестойността на актива може да бъде надеждно определена. 11. При земеделската дейност контролът може да бъде доказан, напримерчрез законното притежаване на добитъка и дамгосването или маркирането му подруг начин в момента на придобиване, раждане или отбиване. Бъдещите ползиобичайно се преценяват чрез оценяване на важни физически белези. 12. Биологичният актив се оценява при първоначалното признаване икъм датата на всеки баланс по справедлива стойност, намалена сприблизителната оценка на разходите за продажба, с изключение на случая,описан в параграф 30, при който справедливата стойност не може да бъденадеждно оценена. 13. Земеделската продукция, прибрана от биологичните активи напредприятието, се оценява по справедлива стойност в момента на прибиране нареколтата, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Таковаоценяване е цената към тази дата, когато се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим стандарт. 14. Приблизителните разходи по продажба включват комисионите за брокерии дилъри, такси за регулиращи агенции и стокови борси, и данъци и мита попрехвърлянето. Разходите за продажба изключват транспортни и други разходи,необходими за транспортирането на активите до пазара. 15. Определянето на справедливата стойност на биологичен актив илиземеделска продукция може да бъде улеснено чрез групиране на биологичнитеактиви или на земеделска продукция според важни белези; например по възрастили качество. Предприятието избира тези белези в съответствие с белезите,използвани на пазара, като база за ценообразуване. 16. Често предприятията сключват договори за продажба на своитебиологични активи или земеделска продукция на бъдеща дата. Договорните ценине са задължително подходящи при определянето на справедливата стойност, тъйкато справедливата стойност е отражение на текущия пазар, при който желаещикупувач и продавач биха сключили сделка. В резултат от това, справедливатастойност на биологичния актив или на земеделската продукция не се коригирапоради съществуването на такъв договор. В някои случаи договорът за продажбана биологичен актив или земеделска продукция може да бъде обременяващ договорспоред определението в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи. При обременяващи договори се прилага МСС 37. 17. Ако за биологичните активи или за земеделската продукция съществуваактивен пазар, цената, котирана на този пазар, е подходящата база заопределянето на справедливата стойност на този актив. Ако предприятието имадостъп до различни активни пазари, то използва най-подходящия от тях.Например ако предприятието има достъп до два активни пазара, то би използвалоцената на пазара, на който се очаква да оперира. 18. Ако липсва активен пазар, предприятието ползва един или няколко отследващите фактори, ако са налични, при определянето на справедливатастойност: а) последната цена на пазарна сделка, при условие че не е имало значително изменение на икономическите условия между датата на сделката и датата на баланса; б) пазарни цени на сходни активи с корекции, които отразяват разликите; и в) секторни бази за сравнения, като например стойността на овощна градина, изразена чрез експортна щайга, бушел или хектар, и стойността на добитъка, изразена чрез килограм месо. 19. В някои случаи, информационните източници, изброени в параграф 18,могат да предложат различни изводи относно справедливата стойност набиологичния актив или земеделската продукция. Предприятието взема предвидпричините за тези различия, за да достигне до най-надеждните приблизителниоценки на справедливата стойност в рамките на сравнително тесен диапазон отразумни приблизителни оценки. 20. При някои обстоятелства може да липсват пазарно определени цени илистойности за даден биологичен актив в настоящото му състояние. В тези случаи,при определянето на справедливата стойност предприятието използва настоящатастойност на очакваните нетни парични потоци от актива, дисконтирани потекущата пазарно определена норма преди данъци. 21. Целта на изчисляването на настоящата стойност на очакваните нетнипарични потоци е да бъде определена справедливата стойност на биологичнияактив при неговото настоящо местонахождение и състояние. Предприятието отчитатова при определянето на подходящ дисконтов процент, който да бъде прилаган,и при оценяването на очакваните нетни парични потоци. Настоящото състояние набиологичния актив изключва всяко увеличение на стойността в резултат надопълнителна биологична трансформация и бъдещи дейности на предприятието,като например такива, свързани с ускоряването на бъдеща биологичнатрансформация, прибирането на реколтата и продажбата. 22. Предприятието не включва никакви парични потоци за финансиране наактивите, плащане на данъци или за възстановяване на биологичните активи следприбирането на реколтата (например стойността на засаждането на нови дърветав горския масив след прибиране на продукцията). 23. При договарянето на цената в пряка сделка, информираните и желаещипродавачи и купувачи преценяват възможността за колебания на паричнитепотоци. Следователно справедливата стойност отразява вероятността от такиваколебания. Съответно предприятието включва очакванията си за възможнитеколебания на паричните потоци или в очакваните парични потоци, или вдисконтовия процент, или в някаква комбинация от двете. При определянето надисконтовия процент, предприятието използва предположения, съвместими с тези,използвани при оценяването на очакваните парични потоци, с цел да бъдеизбегнат ефектът от двойното използване на някои предположения или тяхнотоигнориране. 24. Себестойността може понякога да се доближава до справедливатастойност, особено когато: а) биологичната трансформация след първоначалното определяне на стойността е малка (например за разсад на плодни дръвчета, засаден непосредствено преди датата на баланса); или б) влиянието на биологичната трансформация върху цената не се очаква да е съществено (например за първоначалния растеж при 30-годишния производствен цикъл на боров масив). 25. Биологичните активи често са физически прикрепени към земята(например дърветата в горски масив). Може да липсва отделен пазар забиологичните активи, които са прикрепени към земята, но да съществува активенпазар за комбинирани активи, например за биологичните активи, необработенатаземя и подобренията към земята като един пакет. Предприятието може даизползва информацията за комбинираните активи при определянето насправедливата стойност на биологичните активи. Например справедливатастойност на необработената земя и на подобренията на земята може да бъдеизвадена от справедливата стойност на комбинираните активи, за да се получисправедливата стойност на биологичните активи.

Печалби и загуби

26. Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване набиологичния актив по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценкана разходите за продажба и от промяна на справедливата стойност, намалена сприблизителната оценка на разходите за продажба на биологичния актив, севключват в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали. 27. При първоначалното признаване на биологичен актив може да възникнезагуба поради това, че приблизителната оценка на разходите за продажба сеизважда при определянето на справедливата стойност, намалена сприблизителната оценка на разходите за продажба на биологичния актив. Припървоначалното признаване на биологичния актив може да възникне печалба,например когато се роди теле. 28. Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване наземеделската продукция по справедлива стойност, намалена с приблизителнатаоценка на разходите за продажба, се включват в печалбата или загубата запериода, в който са възникнали. 29. При първоначалното признаване на земеделска продукция може давъзникне печалба или загуба в резултат на прибирането на реколтата.

Невъзможност да се оцени надеждно справедливата стойност

30. Съществува предположение, че справедливата стойност на биологичнитеактиви може да бъде надеждно оценена. Това предположение обаче може да бъдеотхвърлено още при първоначалното признаване на биологичен актив, за койтолипсват пазарно определени цени или стойности, и за който алтернативнитеприблизителни оценки на справедливата стойност се определят като явноненадеждни. В такъв случай, този биологичен актив се оценява по неговатасебестойност, намалена с всяка натрупана амортизация или всички натрупанизагуби от обезценка. Когато стане възможно справедливата стойност на такъвбиологичен актив да бъде надеждно оценена, предприятието го оценява посправедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите запродажба. Когато даден нетекущ биологичен актив отговаря на критериите закласифициране като държан за продажба (или е включен в група заосвобождаване, която е класифицирана като държана за продажба) в съответствиес МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба, и преустановени дейности, се предполага, че справедливата му стойност може да бъде надеждно оценена. 31. Предположението в параграф 30 може да бъде опровергано само припървоначално признаване. Предприятие, което преди това е оценило биологиченактив по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходитеза продажба, продължава да го оценява по неговата справедлива стойност,намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, до момента наизваждането му от употреба. 32. Във всички случаи, предприятието оценява земеделската продукция вмомента на прибирането на реколтата по нейната справедлива стойност, намаленас приблизителната оценка на разходите за продажба. Настоящият стандартотразява схващането, че справедливата стойност на земеделската продукция, вмомента на прибиране на реколтата, може винаги да бъде надеждно оценена. 33. При определянето на себестойността, натрупаната амортизация инатрупаните загуби от обезценка предприятието се съобразява с МСС 2Материални запаси, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 36 Обезценка на активи. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА 34. Предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани сбиологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителнатаоценка на разходите за продажба, се признава като доход, когато и само когатостане възможно това дарение да бъде получено. 35. Ако предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани сбиологичен актив, оценен по справедлива стойност, намалена с приблизителнатаоценка на разходите за продажба, съдържат определено условие, включителнокогато се изисква предприятието да не се ангажира с определена земеделскадейност, тогава предприятието признава предоставените от държаватабезвъзмездни средства като приход единствено и само ако бъдат спазениусловията, свързани с тези безвъзмездни средства. 36. Сроковете и условията за предоставените от държавата безвъзмезднисредства са различни. Например за предоставянето от държавата на безвъзмезднисредства може да се изисква предприятието да развива стопанство на определеномясто за период от пет години или предприятието да върне предоставените отдържавата безвъзмездни средства, ако стопанството съществува по-малко от петгодини. В този случай предоставените от държавата безвъзмездни средства не сепризнават за приход, докато не изтекат петте години. Ако обаче предоставенитеот държавата безвъзмездни средства позволяват част от тях да бъде задържанана базата на изтичането на период от време, то предприятието признавапредоставените от държавата безвъзмездни средства като приход пропорционалнона времето. 37. Ако предоставените от държавата безвъзмездни средства са свързани сбиологичен актив, оценен по неговата себестойност, намалена с натрупанатаамортизация и загубите от обезценка (вж. параграф 30), се прилага МСС 20Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата иоповестяване на държавна помощ. 38. Настоящият стандарт изисква третиране, различно от това в МСС 20,ако предоставените от държавата безвъзмездни средства са свързани сбиологичен актив, оценен по неговата справедлива стойност, намалена сприблизителната оценка на разходите за продажба, или ако за предоставянето имсе изисква предприятието да не се ангажира със специфична земеделска дейност.МСС 20 се прилага само за предоставени от държавата безвъзмезднисредства, свързани с биологичен актив, оценен по себестойност, намалена снатрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

39. [Заличен]

Общо

40. Предприятието оповестява съвкупната печалба или загуба за текущияпериод при първоначалното признаване на биологични активи и земеделскапродукция и от промяната на справедливата стойност, намалена сприблизителната оценка на разходите за продажба на биологичните активи. 41. Предприятието осигурява описание на всяка група биологични активи. 42. Оповестяването, изисквано съгласно параграф 41, може да бъде вразказна форма или като количествено описание. 43. Предприятието се насърчава да осигури количествено описание на всякагрупа биологични активи като прави разграничение между биологични активи запотребление и биологични активи носители или между зрели и незрели биологичниактиви, както е подходящо. Например предприятието може да оповести по групибалансовите стойности на биологични активи за потребление и на биологичнитеактиви-носители. По-нататък предприятието може да раздели тези балансовистойности между зрели и незрели активи. Тези разграничения осигуряватинформация, която може да е полезна при определяне на времето на бъдещитепарични потоци. Предприятието оповестява базата за тези разграничения. 44. Биологичните активи за потребление са тези, които се прибират катоземеделска продукция или се продават като биологични активи. Примери забиологични активи за потребление са живи животни, предназначени запроизводство на месо, животни, държани за продажба, риба в рибарници, реколтаот царевица и пшеница и дървета, отглеждани за дървен материал. Биологичниактиви - носители са онези, които се различават от биологични активи запотребление; например живи животни, от които се получава мляко, лозя, плоднидървета и дървета, от които се събират дърва за огрев, като те остават.Биологичните активи - носители не са земеделска продукция, а са по-скоросамовъзпроизвеждащи се. 45. Биологичните активи могат да бъдат класифицирани като зрели илинезрели биологични активи. Зрели биологични активи са тези, които сапридобили свойства, подлежащи на прибиране като реколта (при биологичнитеактиви за потребление) или са в състояние да поддържат редовно прибиране нареколта (при биологичните активи - носители). 46. Ако не е оповестено другаде в информацията, публикувана въвфинансовите отчети, предприятието описва: а) характера на своята дейност, включваща всяка група биологични активи; и б) нефинансовите оценки или приблизителни оценки на физическите количества на: i) всяка група от биологичните активи на предприятието в края на периода; и ii) производството на селскостопанска продукция през периода. 47. Предприятието оповестява методите и значимите предположения,приложени при определянето на справедливата стойност на всяка групаземеделска продукция към момента на прибиране на реколтата и всяка групабиологични активи. 48. Предприятието оповестява справедливата стойност, намалена сприблизителната оценка на разходите за продажба на земеделската продукция,прибрана през периода, определена към момента на прибиране на реколтата. 49. Предприятието оповестява: а) съществуването и балансовите стойности на биологични активи, правото на собственост върху които е ограничено, и балансовите стойности на биологичните активи, заложени като обезпечение за задължения; б) размера на поетите задължения във връзка с развитието или придобиването на биологични активи; и в) стратегиите за управление на финансовия риск, свързан със земеделската дейност. 50. Предприятието представя равнение на промените в балансовитестойности на биологичните активи между началото и края на текущия период.Равнението включва: а) печалбата или загубата, възникнали в резултат на промените в справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба; б) увеличения, дължащи се на покупки; в) намаления, в резултат на продажби, и биологични активи, класифицирани като държани за продажба (или включени в група за освобождаване, класифицирана като държана за продажба) в съответствие с МСФО 5; г) намаления, дължащи се на реколтата; д) увеличения в резултат на бизнес комбинации; е) нетните курсови разлики, възникващи при превръщането на финансови отчети в друга валута, различна от валутата на представяне, както и при превръщане на чуждестранна операция във валутата на представяне на отчитащото се предприятие; и ж) други промени. 51. Справедливата стойност, намалена с приблизителната оценка наразходите за продажба на биологичния актив, може да се променя порадифизически промени и ценови промени на пазара. Отделното оповестяване нафизическите и ценовите промени е полезно за оценяването на резултата отдейността през текущия период и бъдещите перспективи, особено когатопроизводственият цикъл продължава повече от една година. В такива случаи,предприятието се насърчава да оповести, по групи или по друг начин,стойността на промяната в справедливата стойност, породена от физическипромени или ценови промени, намалена с приблизителната оценка на разходите запродажба, включена в печалбата или загубата. Тази информация е по-малкополезна, когато производственият цикъл е по-кратък от една година (напримеротглеждането на пилета или отглеждането на житни растения). 52. Биологичната трансформация води до редица различни типове физическапромяна-растеж, дегенериране, производство и възстановяване, всяка от коитоможе да бъде наблюдавана и измерена. Всяка от тези физически промени имапряка връзка с бъдещи икономически ползи. Промяната в справедливата стойностна биологичен актив, дължаща се на прибирането на реколтата, също е физическапромяна. 53. Земеделската дейност често е изложена на климатични промени, болестии други естествени рискове. Ако настъпи събитие, което води до възникване насъществена статия в прихода или разхода, характерът и размерът на тазистатия се оповестяват в съответствие с МСС 1 Представяне на финансови отчети. Примерите за такова събитие включват: избухване на заразна болест,наводнение, сурова суша или студ и нашествие на насекоми.

Допълнително оповестяване за биологични активи, при коитосправедливата стойност не може да бъде надеждно оценена

54. Ако предприятието оценява биологичните активи по тяхнатасебестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби отобезценка (вж. параграф 30) към края на периода, предприятието оповестява затези биологични активи следното: а) описание на биологичните активи; б) обяснение защо справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена; в) ако е възможно, диапазона на приблизителни оценки, в рамките на който най-вероятно се намира справедливата стойност; г) използваните методи на амортизация; д) полезния живот или използваните норми на амортизация; и е) брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на периода. 55. Ако през текущия период предприятието оценява биологичните активи потяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загубиот обезценка (вж. параграф 30), предприятието оповестява всяка печалба илизагуба, призната при изваждането от употреба на тези биологични активи иизравняването, изисквано в параграф 50, оповестява поотделно сумите, свързанис такива биологични активи. В допълнение равнението обхваща следнитесуми, включени в печалбата или загубата, свързани с тези биологични активи: а) загуби от обезценка; б) възстановяване на загубите от обезценка; и в) амортизация. 56. Ако стане възможно справедливата стойност на биологичните активи,оценявани преди по тяхната себестойност, намалена с натрупаната амортизация инатрупаните загуби от обезценка, да бъде надеждно оценена през текущияпериод, предприятието оповестява за тези биологични активи: а) описание на биологичните активи; б) обяснение защо справедливата стойност вече може да бъде надеждно оценена; и в) ефекта от промяната.

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата

57. Във връзка със земеделската дейност, разгледана в настоящия стандарт, предприятието оповестява следното: а) характера и размера на безвъзмездните средства, предоставени от държавата признати във финансовите отчети; б) неизпълнени условия и други непредвидени обстоятелства, свързани с безвъзмездните средства, предоставени от държавата; и в) очаквани значителни намаления на нивата на безвъзмездните средства, предоставени от държавата.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

58. Настоящият стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети,които обхващат периоди започващи на или след 1 януари 2003 г. По-ранното муприлагане се насърчава. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт запериод, започващ преди 1 януари 2003 г., то оповестява този факт. 59. Настоящият стандарт не установява специфични преходни разпоредби.Приемането на настоящия стандарт се отчита в съответствие с МСС 8 Счетоводнаполитика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Виж: • Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие - резюме; • Примери за прилагане на МСС 41 Земеделие; • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане: Оценъчни бази и концепции за капитала - резюме; • Общи положения към международните стандарти за финансово отчитане: Признаване на елементите на финансовите отчети и качествени характеристики - резюме;
Свързани:

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом