Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу "Паисий Хилендарски" За периода 1974-2009
ИмеНиколова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу "Паисий Хилендарски" За периода 1974-2009
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер96.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4187/11856840021668898513.doc
С П И С Ъ К

На научните публикации на проф.дбн М.Николова

Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология

ПУ “Паисий Хилендарски”

За периода 1974-2009


Количествена характеристика на микроструктурата на тибията при човек на възраст от 25 до 40 години - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”,1974, 12, 4, 145-151 / в съавт. с Петров, И. /


Caracteristique quantitative de la microstructure du tibia chez l’omme dans l’age 15-25 ans Natura, 1974, t.VII,1, 121-126 / coact. Petrov,I /


Възрастови особености в микроскопичния строеж на тибията при човек на възраст от 1 до 90 г. - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, 1975, 13,5,63-68 / в съавт. с Петров, И. /


Възрастови изменения в корелационните зависимости между някои костно-тъканни параметри на тибията при човек - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”,1975, 13, 5, 53-62 / в съавт. с Петров, И. /


Съпоставка на метричните данни на макроструктурата с тези на микроструктурата на тибията при човека - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология, 1975, 13,5, 69-77 / в съавт. с Петров, И. /


Морфометрична характеристика на лопатката при съвременни българи - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1976, 14,4, 299-310 / в съавт. с Петров, И. /


Растежни различия в общото физическо и скелетометрическо развитие между пловдивските момчета и момичета - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1976, 14,4, 270-278 / в съавт. с Петров, И., Чешлик, Й. /


Комплексна оценка на общото физическо и скелетометрическо развитие на пловдивските момчета на възраст от 7 до 17 години - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1976, 14,4, 255-313/ в съавт. с Петров, И., Чешлик, Й. /


Комплексна оценка на общото физическо и скелетометрическо развитие на пловдивските момичета на възраст от 7 до 17 години - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1976, 14,4, 315-329/ в съавт. с Петров, И., Чешлик, Й. /


Changements quantitative provenant de l age dans la microstructure de tibia - Acta anat.,1977, 99, 3, 303 / coact. Petrov,I /


Метод за определяне на биологично-морфологичната възраст по костите на човека - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1978, 15,4, 221-226 / в съавт. с Петров, Георгиев, И. /


Определяне възрастта на човека въз основа на някои признаци на зъбите - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1978, 15,4, 209-219 / в съавт. с Отоцки, П. /


Количествена характеристика на аминокиселинния състав в костна тъкан на животни и човек - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1978, 16, 4, 345-357 / в съавт. с Шаранкова, А. /


Опорно-двигателен апарат на човека - Пловдив, изд. на ПУ,1978, 89 стр.


Age variations of the non-collagen albumens in the human long bones. OSSA,1978, 5, 93-108,


Възрастови промени на неколагеновите белтъци в дълги кости на човек” / утайка G1 / - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1979, 14, 4, 295-309/ в съавт. с Бонева, С. /


Взаимозависимост между пубертет, степен на начална телесна височина и растеж на крайниците при деца от 7 до 22г. - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология, 1979, 17, 4,263-281/ в съавт. с Петров, И. /


Характеристика на гликопротеините, получени в утайка G1 и G2 от кости на човек на различна възраст - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология, 1979, 17, 4,283-293/ в съавт. с Петров, И. /


Опит за анализ на входящия и изходящ успех на студентите биолози от ПУ” П.Хилендарски” и на тяхната реализация като учители - Сборник трудове на VII научно-методична конференция по въпросите на обучението във ВУЗ,1979, 39-43/ в съавт. с Нинова, Д., Василев, В /


За мястото на биолозите-възпитаници на Пловдиски университет в образователното дело - Сборник материали от Първата научно-методична конференция на биолозите,1980, 11-19 / в съавт. с Нинова, Д., Василев, В /


Върху някои изменения на морфометриката на тибията във възрастов аспект - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1980, 18, 4, 327-336


Корелационна зависимост между възрастта на индивида и промените в денталната тъкан - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1980, 18, 4, 315-326


Възрастови промени на неколагеновите белтъци в дълги кости на човек получени в утайка G2. - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1980, 18, 4, 303-314


Соматометрична характеристика на 15 годишни младежи и девойки от Благоевград - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1980, 18, 4, 267-284/ в съавт. с Петров, И. /


Телесни пропорции и корелации на 15 годишни младежи - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1980, 18, 4, 285-301/ в съавт. с Петров, И. /


Ръководство за практически упражнения по анатомия на човека”, Пловдив, изд. на ПУ,1981/ в съавт. с Петров, И., Бъчварова, М. /


Научно-методична конференция на биолозите от Пловдивски университет като комплексна методика за изследване проблемите на подготовката и реализацията на неговите възпитаници - Сборник трудове на IX научно-методична конференция по въпросите на обучението въвВУЗ,1981, 156-161/ в съавт. с Нинова, Д., Василев, В /


Соматометрична характеристика на 16 годишни младежи и девойки от Благоевград - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1981, 19, 4, 339-355/ в съавт. с Петров, И. /


Age related changes in noncollagen protein in the long Bones in Man”. Folia Morphologica,1981, XXIX, 52-55 / coact. Petrov /


Значение на някои морфологични признаци на ръката при определяне конституционалния тип на телосложение при подрастващи - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1981, 20, 4, 341-350 / в съавт. с Алексиева, С./


Соматометрични растежни различия между момчета и момичета от 3 до 7 години - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1982, 20, 4, 351-362 / в съавт. с Илиева, М. /


Полови различия в растежната скорост на признаците при деца от 3 до 7 години - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1982, 20, 4, 375-388 / в съавт. с Петров, И. /


Altersveranderungen der nichtkollagenen Eiweisse in menschlichen Rohrenknochen. Verh. Anat. Ges.1982, 76, 257-258


Нервна система, Пловдив, изд. на ПУ,1982, 80стр.


Морфометриката на ръката на подрастващи като фактор за определяне на конституционалния им тип на телосложение - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1983, 21, 4, 221-234 / в съавт. с Петров, И. /


Анатомия на човека-тезисен курс за студенти-биолози, Пловдив, изд. на ПУ, 1984, 191стр.


Телесни пропорции и корелации на 16 годишни младежи и девойки от Благоевград - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1984, 22, 1, 213-228 / в съавт. с Петров, И. /


Соматотип на момчета и момичета от различни спортни групи - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1984, 22, 2, 321-333


Антропометрична характеристика на ходилата при деца на възраст от 11 до 14 години - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1984, 22, 1, 229-252 / в съавт. с Петров, И. /


Динамика на растежа на ходилото при подрастващи, изразена чрез неговата индексова характеристика - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1984, 22, 1, 265-276


Опорно-двигателен апарат на човека - второ преработено издание, Пловдив, изд. на ПУ, 1985, 120стр.


Ръководство за практически упражнения по анатомия на човека”, второ преработено издание, Пловдив, изд. на ПУ,1985, 224стр. / в съавт. с Петров, И., Бъчварова, М. /


Изследване на осеомукоида в дългите кости на човек” Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1985, 23, 1, 173-179


Върху създаването на методика за преход от размер на стъпалото към размер на калъпа - Лека промишленост и услуги,1986, 4, 17-18 / в съавт. с Петров, И., Василев, С./


Антропометрични характеристики на ходилото и подбедрицата на българката” Лека промишленост и услуги,1986, 6, 16-19 / в съавт. с Петров, И. /


Typology of male and female students from the city of Plovdiv. Glasnik ADJ,1986, 23, 61-68


Антропометрични данни за конструиране на дамски калъпи и ботуши - Лека промишленост и услуги,1986, 7, 11-12 / в съавт. с Петров, И., Василев, С./


Zur Ultrastructur der Knochenmatrix wahrend der pranatale Entwicklung des Menschen. Z.mikros.Forsch. ,1986, 6, 856-860


Изследване на мукосубстанцията на животинска кортикална кост - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1987, 25, 6, 129-132


Структурна здравина на компактата на тибията при човека - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1987, 25, 6, 129-132


Размерна характеристика и типология на ходилото на българката - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология, 1987, 25, 6, 277-286 / в съавт. с Петров, И., Попова, Л./


Ултраструктурна характеристика на енхондралната остеогенеза в пренаталното развитие на човека - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология, 1987, 25, 6, 147-150 / в съавт. с Георгиев, И., Тричкова, В. /


Human skeletal remains from a medieval sitl at Wiezowa street in Poznan, Poland - Acta Morfologica, Bulgarian Academy if Science,1987, 6, 52-57 /coact Hennenberg. M./


Тезисен курс по анатомия на човека, второ преработено и допълнено издание, Пловдив, изд. на ПУ,1989, 190стр.


Анатомия, физиология и хигиена на детето”, София,Университетско издателство „ Климент Охридски”, 1989, 402стр. /в съавт. с Петров, И., Тачев, А., Бъчварова, М./


Персентилни графични нрмативи за телесна дължина, телесна маса и обиколка на главата на деца до 6 годишна възраст - Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, Биология,1989, 27, 6, 275-285 / в съавт. с Попова, Л. /


Rozwoj fizyczny dzieci pochodzenia tureckiego z okregu Kardzali w Bulgarii. Przeglad Antropologiczny.1989, 53, 87-96 /coact Petrov. I./


Върху наследствеността на пръстовата дерматоглифика - НТ-Биология,1991, 215-225,


Age alteration in foot mobility during the puberty” Bulgarian Academy if Science, Acta cytobiologica et morphologica, Anthropology,1992, 2, 52-56 / coact Petrov. I., Moutafov, S. /


Анатомия на човека, Пловдив,1993, изд. на ПУ, 290стр. / в съавт. с Петров,И./


Hereditary estimates of the somatotype components based of family analysis. Glasnik ADJ, 1993, 29, 61-63


Genetic and Environmental influences on Morphological characteristics. The Mankind Quarterly, vol.XXXV,1994, 1&2, 27-38


Sexual and bimanual differences in dynamometric strength of student population in Plovdiv. J.of Anthropology, 1995, 114-118


Familial resemblance for anthropometrical traits in a Bulgarian population. International Journal of Anthropology, 1996, vol.11, 1,27-33


Similarities in anthropometrical traits of children and their parents in a Bulgarian population. Ann.Hum.Genet.1996, 60, 517-525


Morphological Configurations in Women and their relation to certain Factors. The Mankind Quarterly,1997, vol. XXXVII,4, 373-401


A.family study of anthropometric traits in Bulgarian population. Scripta scientifica medica, 1997, vol.XXX, 1, 93-94


Ръководство по анатомия на човека. Трето преработено издание, Пловдив, изд. на ПУ, 1998, 137стр. / в съавт. с Бъчварова, М. /


Сходство в соматотипа на различни генерации В сб. доклади от юбилейна научна сесия „ Науката пред прага на новото хилядолетие”,1998, т.3, 51-54


Методично пособие по Антропология. Изд. „ Амарант Медия” ООД, Пловдив, 1999


Возрастные изменения в пропорциях конечностей у детей и молодежи от 7 до 20 лет. Сборник докл. III Конгрес этнографов и антропологов России, Москва,1999, 121-125


Mathematical models of growth in stature and weight of children and ung. J. of Anthropology,/ BAS /, 2000, vol.3, 50-61/ coact Zlatev, S. /


Basic somatometric indices in three generations of children from Plovdiv. J. of Anthropology, / BAS /,2000, vol.3, 41-49 /coact Boukov, Y, G. Baltadgiev, T. Matev /


Генетични и средове основи на морфологичната изменчивост. Изд. „Амарант Медиа”, Пловдив,2000, 210 стр.


Анатомия на човека, Пловдив, изд. „Авто Принт”, 2003, 208 стр.


Секуларни промени в ръста, гръдната и главова обиколка при деца до една годишна възраст от Смолян.Сборник докл. от Национална научна конференция с международно участие, “Човек, природа, здраве” , 2000, т.1,122-126 / в съавт. с Младенова, С. /


Mathematical models of growth in stature and weight of children and ung. J. of Anthropology/ BAS/, 2000, 3, 50-61./ coact Zlatev, S./


Корелационни зависимости при някои телесни признаци на децата. Сборник докл. Национална конференция “Антропология-Педагогика-Ергономия”, 2001, 9-19 / в съавт. с Младенова, С. /


Faktor analysis of psychometrical and personal profile of professional drivers. Folia Medica,XLIII,suppl.1,2001, p.18-22./ coact Andreenko, E. /


Social and economic influences on morphological structure in bulgarian children and adolescents. Collegium Anthropologicum, 2002, vol. 26, p.141-143./ coact Mladenova, S. /


Growing dynamic on some morphological characteristics in schoolchildren and adolescents from Smolyan region. Collegium Anthropologicum, 2002, vol.26, p.144-146./ coact Mladenova, S. /


Peculiarities in the increase of somatic and cephalo-facial characteristics in children and adolescents. J. of Anthropology /BAS/, 2003, vol.4, 47-54./ coact Mladenova, S. /


Intragroup differences in morphological characteristics in children and adolescents from Smolyan region based on social and economic factors. J.of Anthropology / BAS /, 2003, vol.4, 55-58./ coact Mladenova, S. /


Changes in head and face morrhology of Plovdiv children and adolescents in three successive generations. Human Ecology, 2003, vol.1, p.197-199. ./ coact Mladenova, S. /


Роль социально- экоомических факторов в процессах внутригрупповой дифференциации некоторых морфологических характеристик у детей Смолянского региона /Болгария/. В Антропология на пороге III тысячелетия, 2003, том 2, 686- 697. / в съавт. с Младенова, С., Година, Е./


Sexual maturation with the contemporary generation of girls in Smolyan region, 85th Anniversary of the Department of Anatomy and Histology, Anatomical Collection, 2003, 64-66. ./ coact Mladenova, S., Godina, E. /


Psychometric reactivity and personal profile of men with different physical activity. J. of Anthropology / BAS /, 2003, 4, 103-108. ./ coact Andreenko, E., Vasilev, V. /


Factor defining anthropo - physiological status of men of three professional groups. J. of Anthropology / BAS /, 2003, vol. 4, 109-112./ coact Andreenko, E. /


Physiometrical status of men practicing different types of work activities. II part- differentiating traits. Homo, Tr.Sci., 2003, vol.39,6, 23-28 . ./ coact Andreenko, E. /


Factor, defining morphologycal and physiological status of men of three professional groups. Jurnal of Anthropology Bulg. Acad. Sci, 2003, 4, 109-115. ./ coact Andreenko, E. /


Psychometric reactivity and personal profile of men with different physical activity. Jurnal of Anthropology Bulg.Acad.Sci, 2003, vol.4, 103-10. ./ coact Andreenko, E., Vasilev, V. /

Анатомия на човека-


О прорезывании постоянных зубов девочек. В сборник “Третьи антропологические чтения “Экология и демография человека в прошлом и настоящем”, Москва, 2004 г., 143 . / в съавт. с Младенова, С./

Electronic training in biology through the subproject “ Packets of E-learning “of the system “ Distributed E-learning Center – DELC, Collection of articles from the second scientific and practical conference. New technologies in education and professional training, Plovdiv, 2004, p. 202-208./ coact. Panayotova, M., Ishev, V./


Body Mass Index, same sircumferenc Indices and their Rations for Monitoring of Physical Development and Nutritional Status of Children and Adolescents. Acta morphologica et anthropologica (10), 2005, p.226-229./ coact. Mladenova, S./


Anthropometric Indicators for Assessment of Body Composition. Acta morphologica et anthropologica (10), 2005, p.218-225./ coact. Mladenova, S./


Features in the composition and well-fed body in the different categories of work. Proceedings of Balkan Scientific Conference of Biology, 2005, v.1, 117-124./ coact. Andreenko, E. /


Compnents of body mass and their relation in the dynamics of the growth of Smolyan boys. Proceedings of Balkan Scientific Conference of Biology, 2005, v.1, 125-136./ coact. Mladenova, S./


Body composition of children and adolescents in Plovdiv. Proceedings of Balkan Scientific Conference of Biology, 2005, v.1, 136 – 145/ coact. Akabaliev, V., Sivkov, S., Mladenova./


Comoparison of drowth parameters in children of Bulgaria, Poland and Russia. Korektywa I kompensacja zaburzen w rozwoju fizycznym dzieci I mlodziezy, 2005, t.1,129-140 / coact. Godina, E., Purundjan, A./


Secular changes in body and head dimensions in Bulgarian and Russian children. Acta morphologica et anthropologica, 2006, 13, / coact. Godina, E./


Comparative characterization of some of the basic somatometric features of children from two territorisl groups in Bulgaria. HOMO, 2007, 41-58./ coact. Mladenova, S., Andreenko, E./


Телесно тегло и признаци за охраненост на тялото при пловдивски деца. Сборник от Национална Конференция „Децата,семейството,училището и обществото в началото на XXI век”,Пловдив, 2007,95-102. / в съавт. с Моллова, Д., Бояджиев, Д./


Полово-възрастови особености при формиране на телесните пропорции при деца и юноши. Сборник от Национална Конференция „Децата,семейството,училището и обществото в началото на XXI век”,Пловдив, 2007, 89-94. / в съавт. с Андреенко, Е./


Възрастови и полови различия в основни телесни обиколки при пловдивски деца Сборник от Национална Конференция „Децата,семейството,училището и обществото в началото на XXI век” ,Пловдив, 2007,116-122. / в съавт. с Моллова, Д., Бояджиев, Д./


Телесни диаметри при 7-10 годишни деца от Югоизточните Родопи. Сборник от националната конференция „Децата, семейството, училището и обществото в началото на ХХІ век. Пловдив, 2007,137-143. . / в съавт. с Тинешев, С./


Age changes in body composition in children and adolescents. HOMO, 2007, 5-10.

/ coact. Bojadjiev, D. /


A comparison of Plovdiv and Moskow children’s height,weight and BMI values Acta morphologica et anthropologica (15), 2010, p.212-216 / coact. Godina, E./


Peculiarities in Body Composition of Children. Comparison of Anthropometric and Bioelectrical Impedance Methods. Journal of biomedical and clinical research. 2009, p. 121-126 / coact. Mollova, D., Tineshev, S./


Age changes in proportions of limbs in children and adolescents aged 7 – 17. Glasnik ADS, 2009, Sv 43, str 466-477. / coact. Tineshev, S./

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconПаисий Хилендарски". В периода 1999-2007 е Ръководител катедра „Аналитична химия"
Проф дхн Георги Андреев е роден на 30. 01. 1941 г. Проф. Андреев е Зам ректор по наука и международно сътрудничество в пу „Паисий...

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconПловдивски университет „паисий хилендарски" биологически факултет • катедра "екология и оос" студентски съвет – пу „паисий хилендарски"
Пловдивски университет „паисий хилендарски” биологически факултет • катедра "екология и оос"

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconПловдивски университет „паисий хилендарски" биологически факултет • катедра "екология и оос" студентски съвет – пу „паисий хилендарски"
Пловдивски университет „паисий хилендарски” биологически факултет • катедра "екология и оос"

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconПловдивски университет „паисий хилендарски" биологически факултет • катедра "екология и оос" студентски съвет – пу „паисий хилендарски"
Пловдивски университет „паисий хилендарски” биологически факултет • катедра "екология и оос"

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconПаисий Хилендарски" Биологически факултет Катедра „Екология и оос"

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconПаисий Хилендарски" Биологически факултет Катедра „Екология и оос"

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconКонкурс за получаване на научно звание „Доцент по биология" с шифър 01. 06. 00 за нуждите на Сектор „Биология"
Сектор „Биология”, катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, Медицински Университет – Плевен

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 icon2. Норма, здраве, болест
Логично е да се говори за пат анатомия и физиология. Анатомия – нормалното устройство, пат анатомия – изменение при тъканите при...

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconКатедра Физиология на растенията и Молекулярна биология
Въведение в биология на комплексните системи. Принципи на изграждане на биологичните вериги

Николова Катедра Анатомия и физиология на човека, Факултет по Биология пу \"Паисий Хилендарски\" За периода 1974-2009 iconП ловдивски университет "паисий хилендарски" юридическифакулте т
През 2012 г се навършват 20 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. За този...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом