Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.9 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dfz.bg/assets/699/22from0707.rtf
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 67 от 29.07.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 11.04.2009 г.

Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите по мярката:


1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони;


2. намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация;


3. подобряване на водния баланс в подкрепените територии.

Глава втора


УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I


Обхват на дейностите

Чл. 3. (1) Финансова помощ сe предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи във:


1. общини с лесистост по-малко от 60 % (приложение № 1), или


2. райони с висок и среден риск от ерозия (приложение № 2).


(2) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:


1. създаване на горски култури, което включва:


а) изготвяне на технологичен план за залесяване;


б) почвоподготовка;


в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;


г) закупуване на посадъчен материал;


д) разходи за труд при залесяване;


е) ограждане на залесената територия;


2. поддържане на създадените горски култури, което включва:


а) попълване (презасяване или презасаждане);


б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.


(3) Разходите за поддържане са допустими за подпомагане само при залесяване на изоставена земеделска земя.


(4) Недопустими за подпомагане са дейности, свързани със засаждане и отглеждане на коледни дръвчета.


(5) Залесявания в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са допустими за подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място.


(6) Финансова помощ сe предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на технологичен план за залесяване по ал. 2, т. 1, буква "а".

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) При планиране и изпълнение на дейностите по чл. 3 кандидатите се ръководят от изискванията на:


1. Закона за горите;


2. Закона за биологичното разнообразие;


3. Закона за опазване на околната среда;


4. Закона за защитените територии;


5. Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.);


6. Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 49 от 2005 г.);


7. Наредба № 17 от 2000 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (ДВ, бр. 67 от 2000 г.);


8. Наредба № 5 от 2004 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали (ДВ, бр. 18 от 2004 г.);


9. Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите, утвърден със Заповед № 99 от 8 ноември 2007 г. на председателя на Държавната агенция по горите (ДВ, бр. 100 от 2007 г.).

Раздел II


Финансови условия

Чл. 5. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

Чл. 6. (1) Финансовата помощ не може да надхвърля:


1. сто процента от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община от селски район съгласно приложение № 3;


2. осемдесет процента от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;


3. седемдесет процента от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по т. 1 и 2.


(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.


(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за инвестицията кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.


(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2 .


(3) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект след извършване на окончателното плащане за създаване на културата по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1200 евро.


(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 300 000 евро.


(3) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро за периода на действие на ПРСР.

Чл. 9. (1) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал. 2, т. 1 не може да надхвърля следните стойности:


1. за иглолистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 1815 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 1890 евро/ха;


2. за широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 2955 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 3030 евро/ха;


3. за смесени култури размерът на допустимите разходи ще се определя въз основа на разходите по т. 1 и 2 според процента на смесване.


(2) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал. 2, т. 2 не може да надхвърля:


1. за презасяване или презасаждане на загубените след залесяването фиданки (по веднъж за първата, втората и третата година след създаването) разходите за всяка година не могат да надвишават 10 на сто от разходите за създаване;


2. за отглеждане през 5-годишния период след създаването - до левовата равностойност на 90 евро/ха за всяко отглеждане по смисъла на § 1, т. 39 , извършвано, както следва:


а) до три пъти годишно за първите две години след първоначалното залесяване;


б) до два пъти годишно за третата година след първоначалното залесяване;


в) до един път годишно за четвъртата и петата година след първоначалното залесяване.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) В максимално допустимия размер на инвестиционните разходи по ал. 1 се включват и предварителните разходи по чл. 3, ал. 6 .

Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.


(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за разходи по чл. 3, ал. 2, т. 1 .


(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.


(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.


(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.


(5) Когато ползватели на помощта са общини, в случаите на авансово плащане се изисква писмена гаранция и решение на общински съвет, одобряващо встъпването в дълг в полза на РА в размера по ал. 4.


(6) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или ал. 5 трябва да покрива срока на договора по чл. 26, ал. 2 , удължен с шест месеца.


(7) Гаранцията по ал. 4 или ал. 5 се освобождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.


(2) Междинното плащане е допустимо само за одобрена обособена част от инвестицията по чл. 3, ал. 2, т. 1 , при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.


(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III


Изисквания към кандидатите

Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:


1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;


2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;


3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.


(2) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.


(3) Едноличните търговци и юридическите лица по ал. 1, т. 1, с изключение на регистрираните по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 1.08.2008 г.) Кандидатите по ал. 1, т. 2, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 г.), могат да проведат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане и преди одобрението от РА на представения проект, но не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване.


(5) Кандидатите по ал. 1, т. 3, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП, могат да проведат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, и преди одобрението от РА на представения проект, но не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване.


(6) Допустимите кандидати са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка от допустимите за подпомагане дейности.

Чл. 14. Лицата по чл. 13, ал. 1 се подпомагат, при условие че:


1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";


2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини, ДГС, ДЛС, ДНП и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;


3. не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;


4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.

Раздел IV


Изисквания към проектите

Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.


(2) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 проектите се изпълняват върху имоти, собственост на кандидата.


(3) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 проектите се изпълняват върху имоти, управлявани от кандидата.


(4) Проектите на кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 2 са допустими за подпомагане, в случай че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.


(5) За създаване на горски култури се използват само дървесни видове според типа на месторастенето, а от тях се дава предпочитание на местните видове.

Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.


(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V


Допустими разходи

Чл. 17. (1) При условията и по реда на тази наредба допустими за съфинансиране са:


1. действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на извършване на дейността;


2. предварителните разходи по чл. 3, ал. 6 , които не надвишават 10 % от стойността на допустимите разходи за създаване на насаждението.


(2) Разходите по чл. 3, ал. 6 са допустими, в случай че са извършени преди не повече от една година от датата на подаване на заявлението за подпомагане.


(3) За разходи, надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи, в случай че кандидатът не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП.


(4) Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 представят копия от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел и други характеристики, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.


(5) За разходи по ал. 1, т. 2, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 при подаване на заявлението за подпомагане представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител (приложение № 4).

Чл. 18. Финансова помощ не се предоставя за разходи за:


1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;


2. закупуване на земя и сгради;


3. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване;


4. лизинг;


5. разходи за наеми и застраховка;


6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;


7. принос в натура;


8. доставка и/или дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът, който не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП, не е получил най-малко три независими оферти;


9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;


10. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии.

Глава трета


РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I


Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване

Чл. 19. Документите за кандидатстване по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 3 за одобрение за подпомагане и документите по чл. 30, ал. 1 , чл. 31, ал. 1 и чл. 33, ал. 2 за плащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:


1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;


2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;


3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.

Чл. 20. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА.


(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".


(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

Раздел II


Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане

Чл. 21. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната разплащателна агенция (ОРА) по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 4 и прилагат документите съгласно приложение № 5.


(2) Областната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.


(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОРА връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.


(4) В случаите по ал. 3 заявлението за подпомагане може да бъде прието в ОРА, при условие че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.


(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

Чл. 22. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за подпомагане РА:


1. извършва административна проверка на представените документи, на заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;


2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.


(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:


1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;


2. критериите за оценка, посочени в приложение № 6 в случаите на недостатъчен бюджет.


(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по ал. 1, т. 1 РА с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 5, но свързани с извършването на подпомаганите дейности.


(4) Срокът по ал. 1 се удължава:


1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;


2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 23. Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.

Чл. 24. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:


1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 22, ал. 1, т. 1 ;


2. несъответствие с условията по чл. 22, ал. 2 ;


3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 3 ;


4. недостатъчен бюджет по мярката;


5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1 .


(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 25. (1) Когато сумата на одобрената субсидия по предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 22, ал. 2, т. 2 и се одобряват в низходящ ред.


(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.

Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.


(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.


(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.


(4) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.

Чл. 27. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 1.08.2008 г.) Кандидатите за подпомагане по чл. 13, ал. 1, т. 2 са длъжни в срок до 10 работни дни след сключване на договора/договорите с избран изпълнител на доставка и/или услуга по чл. 13, ал. 4, но не по-рано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, да представят в РА документите съгласно приложение № 7.


(2) Кандидатите за подпомагане по чл. 13, ал. 1, т. 3 са длъжни в срок до 10 работни дни след сключване на договора/договорите с избран изпълнител на доставка и/или услуга по чл. 13, ал. 5 , но не по-рано от датата на подаване на заявлението за подпомагане да представят документите съгласно приложение № 7.


(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 1.08.2008 г.) Ползвателите на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 2 започват изпълнение на дейностите по проекта според графика и стойността на дейностите по проекта вследствие на избора на изпълнител съгласно изискванията по чл. 13, ал. 4, но не по-рано от датата на подаване на заявлението за подпомагане.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 1.08.2008 г.) Ползвателите на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 3 започват изпълнение на дейностите по проекта според графика и стойността на дейностите по проекта вследствие на избора на изпълнител съгласно изискванията на чл. 13, ал. 5 , но не по-рано от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Глава четвърта


ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I


Изплащане на финансовата помощ

Чл. 29. (1) Финансовата помощ по чл. 3, ал. 2, т. 1 се изплаща след извършване на цялата инвестиция, а по чл. 3, ал. 2, т. 2 - след извършване на дейностите по поддръжка за всяка година.


(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 10 , 11 и 12 .

Чл. 30. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в съответната регионална разплащателни агенции (РРА) по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно приложение № 8.


(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.


(3) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.


(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.


(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.


(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


(7) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.

Чл. 31. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната РРА по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 9.


(2) Заявка за окончателно плащане за дейностите по чл. 3, ал. 2, т. 1 се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ.


(3) Заявка за плащане за дейностите по чл. 3, ал. 2, т. 2 се подава всяка година след извършването им, но не по-късно от един месец от изтичане на срока по чл. 36, ал. 1, т. 2 и 3 .

Чл. 32. (1) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по чл. 31, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.


(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.


(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 31, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.


(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

Чл. 33. (1) В срок до четири месеца от получаване на заявката за плащане РА:


1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;


2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;


3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;


4. изплаща одобрената помощ.


(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти Централното управление на РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 9.


(3) Срокът по ал. 1 се удължава:


1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;


2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 34. (1) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Европейската комисия (ЕК) за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1975/2006).


(2) Плащанията се извършват след приключване на есенната инвентаризация на създадените горски култури според процента на прихващане и по методологията, посочена в приложение № 10.

Чл. 35. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:


1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 ;


2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;


3. ползвателят не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 33, ал. 2 ;


4. се приложи правилото по чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.


(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.

Раздел II


Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол

Чл. 36. (1) Планираната продължителност за изпълнение на дейностите не може да надхвърля:


1. по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 18 месеца;


2. по чл. 3, ал. 2, т. 2, буква "а" - 12 месеца за всяка една от следващите 3 календарни години;


3. по чл. 3, ал. 2, т. 2, буква "б" - 12 месеца за всяка една от следващите 5 календарни години.


(2) Срокът по ал. 1, т. 1 започва да тече от датата на подписване на договора за финансова помощ с РА.


(3) За първата година срокът по ал. 1, т. 2 и 3 започва да тече от датата на подаване на заявка за плащане по чл. 31, ал. 2 , а за следващите години - от датата на подаване на заявка за плащане по чл. 31, ал. 3 за предходната година.

Чл. 37. (1) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.


(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:


1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;


2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;


3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.


(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до сроковете по чл. 36 .


(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или мотивирано отхвърля исканата промяна.

Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.


(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.


(3) За проекти, включващи поддръжка на горски култури, ползвателят е длъжен да спазва условията, посочени в ал. 2, за период от сключване на договора за финансово подпомагане до последното плащане за поддръжка, но не по-малко от 5 години.

Чл. 39. (1) За срок 5 години след сключване на договора за финансово подпомагане ползвателят на помощта е длъжен:


1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;


2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;


3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;


4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.


(2) За проекти, включващи поддръжка на горски култури, ползвателят е длъжен да спазва условията, посочени в ал. 1, за период от сключване на договора за финансово подпомагане до последното плащане за поддръжка, но не по-малко от 5 години.

Чл. 40. (1) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рискове, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 39 , като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.


(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:


1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;


2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.


(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.


(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.

Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.


(2) Контрол за изпълнение условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.


(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.


(4) Проверките могат да се извършват не по-късно от 5 години след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.


(5) В случаите, когато МЗХ или ЕК извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 42. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ до 5 години след сключване на договора за отпускане на помощта, РА може да:


1. намали размера на подпомагане;


2. поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви върху тях;


3. прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.


(2) В случаите по ал. 1, т. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.


(3) В случаите по ал. 1, т. 2 РА може да поиска връщането на вече платени суми, когато ползвателят:


1. не е изпълнил своите задължения, представил е декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на настоящата наредба;


2. е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на настоящата наредба;


3. е променил предмета на подпомаганата дейност.

Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 38, 40 или 46 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.


(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.


(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Чл. 44. (1) Страните по договора по чл. 26, ал. 2 не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 19 .


(2) Ползвателят на помощта, или упълномощено от него лице, е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Глава пета


ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 45. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР:


1. наименование на ползвателя на помощта;


2. вид на подпомаганите дейности;


3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.


(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект, по който е извършено плащане по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи:


1. лично и фамилно име в случаите, когато ползвателят е физическо лице;


2. пълното регистрирано юридическо наименование в случаите, когато ползвателят е юридическо лице;


3. общината, в която ползвателят живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;


4. общата сума на публично финансиране, отпусната на ползвателя за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;


5. вид на подпомаганите дейности;


6. валутата, в която тези суми са били получени.


(3) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008 и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта се задължава да постави на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.


(2) Табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".


(3) Информацията по ал. 1 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.


(4) Знамето на ЕС се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват, и образуващи кръг, съгласно приложение № 11.


(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  1   2   3   4

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconОт г за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Глава първа Общи положения Чл. 1
Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г. Министерство на земеделието и продоволствието
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.(Прср) и дефинирането на основните работни процедури на институциите,...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
Ръководство за изпълнение на проекти и договори по мярка 312 ”подкрепа за създаване и развитие на микропредпиятия” от програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом