Общи разпоредби
ИмеОбщи разпоредби
страница1/12
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/41/202-01-1.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О НЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

(2) Разпоредбите на този закон се прилагат и за продуктите, посочени в приложение № 1.


Глава втора

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в лозаро-винарския сектор.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществява държавната политика по отношение на производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и на спиртните напитки.

(3) За осъществяване на контрол по спазване изискванията на закона по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздова мъст, продуктите от грозде и вино и вината се създава Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) към министъра на земеделието и храните, която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(4) Средствата за извършване дейността на ИАЛВ се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, както следва:

1. субсидии от републиканския бюджет;

2. собствени приходи от извършвани услуги;

3. средства, получени от глоби и имуществени санкции, налагани по този закон;

4. средства, получени по международни проекти и програми;

5. други източници.

(5) При осъществяване на услугите по ал. 4, т. 2 ИАЛВ събира такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(6) Устройството, структурата, организацията и дейността на ИАЛВ се уреждат с устройствен правилник, утвърден от Министерския съвет.


Глава трета

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И МЕЖДУПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Раздел I

Организации на производителите

Чл. 3. (1) Организация на производители на винено грозде може да бъде всяко юридическо лице или кооперация, които отговарят на изискванията за признаване, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) В организациите на производители на винено грозде могат да членуват и физически и юридически лица, които не са производители на винено грозде, но тяхната дейност е свързана с основния предмет на дейност на организацията.

Чл. 4. Организации на производителите по чл. 3, ал. 1 се признават от министъра на земеделието и храните, когато са подали заявление за признаване по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Чл. 5. Признатите организации на производители по чл. 4 могат да възлагат извършването на една или повече дейности съгласно определените им от министъра на земеделието и храните на външни организации, включително на свои клонове. В тези случаи признатите организации на производители са длъжни да упражняват контрол и отговарят за изпълнението на делегираните дейности.

Раздел II

Междупрофесионални организации

Чл. 6. (1) Междупрофесионални организации на производителите, преработвателите, търговците на грозде, вино и продукти от грозде и вино са Националната лозаро-винарска камара (НЛВК), регионалните лозаро-винарски камари (РЛВК), Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) и организации по чл. 4, подали заявление за признаване като междупрофесионални организации по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(2) Организациите по ал. 1 предлагат практики за социално отговорна консумация и предприемане на действия по ограничаване на злоупотребата с вино и спиртни напитки.

(3) Националната лозаро-винарска камара е юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище София.

(4) Националната лозаро-винарска камара приема устав за устройството и дейността си.

(5) Регионалните лозаро-винарски камари са юридически лица, които се учредяват по решение на Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара въз основа на подадено заявление, утвърдено от председателя на НЛВК. В решението за учредяване на регионална лозаро-винарска камара се определя нейното седалище и териториален обхват.

(6) Право на наименование „Регионална лозаро-винарска камара” имат само юридически лица, отговарящи на условията по този закон. Регионалните лозаро-винарски камари осъществяват дейността си при спазване решенията на общото събрание на НЛВК, като информират за дейността си Управителния съвет и Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара.

Чл. 7. Организациите по чл. 6, ал. 1, с изключение на АПВТСН, могат:

1. да участват в осъществяването на националната политика за развитие на лозарството и винарството и лозаро-винарските райони в страната;

2. да участват в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с лозаро-винарския сектор, и изготвят становища по нормативни актове, свързани с лозаро-винарския сектор;

3. да разработват и предлагат за приемане от министъра на земеделието и храните задължителни за регистрираните винопроизводители добри практики за производство и предлагане на пазара на вино и на продукти от грозде и вино;

4. да правят предложения за определяне на район за производство на вино със защитено наименование за произход (ЗНП)/защитено географско указание (ЗГУ);

5. да защитават интересите на лозаро-винарския сектор на национално ниво;

6. да предлагат на министъра на земеделието и храните начини за разпределяне на средствата от Държавен фонд „Земеделие”, предназначени за развитие и подпомагане на лозарството;

7. да правят мотивирани предложения до Министерския съвет за намеса на държавата на пазара на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино;

8. да оказват съдействие и сътрудничество на министъра на земеделието и храните, министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на здравеопазването, както и на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по въпроси, свързани с развитието на лозаро-винарския сектор;

9. да подпомагат централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и органите на местното самоуправление при разработването на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, включително по въпросите на благоустройството и развитието на земеделските и лозарските райони и населените места;

10. да утвърждават състава на регионалните дегустационни комисии за извършване на органолептична оценка на вина, гроздови ракии и бренди;

11. да участват в спорове по защита на качеството и произхода на вината, когато са упълномощени от своите членове;

12. да организират национални и международни конкурси за вино и спиртни напитки;

13. да организират обучения по теми, свързани с производството на грозде, вино и продукти от грозде и вино;

14. да изпълняват и други функции, възложени със закон или посочени в уставите им.

Чл. 8. Членове на НЛВК могат да бъдат:

1. регионалните лозаро-винарски камари;

2. производители, преработватели и търговци на грозде, вино и продукти от грозде и вино;

3. сдружения на производители на грозде, вино и продукти от грозде и вино;

4. други лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството и винопроизводството.

Чл. 9. Членове на АПВТСН могат да бъдат:

1. физически и юридически лица, които са производители, вносители и/или търговци на спиртни напитки;

2. научни организации, училища, специализирани лаборатории, институти и други организации.

Чл. 10. (1) Регионалните лозаро-винарски камари:

1. формират регионални дегустационни комисии за извършване на органолептична оценка на вина, гроздови ракии и бренди;

2. издават сертификат за произход на грозде, предназначено за производство на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ, вина без ЗНП/ЗГУ и сертификат за автентичност на производителите на гроздова ракия и бренди и носят наказателна отговорност за верността на съдържанието им.

(2) Сертификатите по ал. 1, т. 2 задължително са заверяват от териториалните звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарското стопанство, за което се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ИАЛВ.

(3) Формата, съдържанието на сертификатите и редът за издаването им и заверката им се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 11. (1) Членове на регионална лозаро-винарска камара могат да бъдат:

1. собственици на лозя и маточници, които са разположени на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

2. юридически и физически лица - производители на лозов посадъчен материал на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

3. лица, които не попадат в кръга на лицата по т. 1 и обработват лозя, които се намират на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

4. лозаро-винарски кооперации, осъществяващи дейността си на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

5. производители на вина и лозаро-винарски продукти, които осъществяват дейността си на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

6. търговци на вино и лозаро-винарски продукти на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

7. лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството и винопроизводството на територията на регионалната лозаро-винарска камара.

(2) Лицата по ал. 1, които притежават, обработват лозя или осъществяват дейността си на територията на повече от една регионална лозаро-винарска камара, могат да са членове на съответните РЛВК.

Чл. 12. (1) За стимулиране развитието на лозарството по предложение на регионалната лозаро-винарска камара министърът на земеделието и храните - за земите от държавния поземлен фонд, и общинският съвет - за земите от общинския поземлен фонд, предоставят земи за дългосрочно ползване за лозарство съгласно разпоредбите на чл. 24а,
ал. 2 и 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

(2) Срокът за предоставяне на земи по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 35 години.

Чл. 13. Държавните контролни органи, органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт си сътрудничат с междупрофесионалните и браншовите организации в областта на лозаро-винарския сектор.


Глава четвърта

ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ


Раздел І

Общи разпоредби

Чл. 14. (1) Производствен потенциал е съвкупност от реално засадените площи с винени лозя, Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози и неусвоените от производителите права на презасаждане, ново засаждане и предоставени от Национален резерв права на засаждане на винени сортове лози, които са:

1. лозя, подходящи за производство на вина със ЗНП;

2. лозя, подходящи за производство на вина със ЗГУ;

3. лозя, подходящи за производство на вина без ЗНП/ЗГУ.

(2) Винени лозя, засадени без право на засаждане след 31 август 1998 г., подлежат на принудително изкореняване за сметка на производителя по реда на този закон.

(3) До извършване на изкореняването на лозята по ал. 2 продуктите, произведени от добитото от тях грозде, могат да се използват единствено с цел дестилация за сметка на производителя.

(4) Продуктите, получени от дестилацията по ал. 3, не могат да се използват за производството на алкохол с действително алкохолно съдържание 80 об.% или по-малко.

(5) Засаждането и присаждането на винени сортове лози, класифицирани по смисъла на този закон, се извършва единствено след придобиване право на ново засаждане, право на презасаждане и право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози.

(6) Принудително изкореняване се извършва след издаване на мотивирана заповед от изпълнителния директор на ИАЛВ.

(7) Заповедта по ал. 6 се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица, упълномощени от изпълнителния директор на ИАЛВ.

(8) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Раздел ІІ

Класифициране на винени сортове лози

Чл. 15. (1) Класифицират се единствено винени сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат за целите на винопроизводството, отговарящи на условията, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) Забранява се засаждането на площи с винени сортове лози, некласифицирани по смисъла на ал. 1, като засадените подлежат на принудително изкореняване по реда на този закон.

(3) Забраната по ал. 2 не се отнася за некласифицирани винени сортове лози, чиято продукция е предназначена единствено за консумация в домакинствата на винопроизводителите.

(4) В случай на заличаване на сорт от класификацията по ал. 1 изкореняването му се извършва в срок до 15 винарски години, следващи годината на заличаване.

(5) Продуктите, изброени в приложение № 1, част І, се произвеждат от винени сортове лози, които са класифицирани в съответствие с ал. 1.

(6) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед списък на класифицираните винените сортове лози по предложение на ИАЛВ.


Раздел ІІІ

Право на ново засаждане


Чл. 16. (1) Правото на ново засаждане се предоставя за експериментални цели, за подготовка на посадъчен материал или за площи, свързани с комасация на земя или с отчуждаване на имоти в обществен интерес. Правото не може да се прехвърля или преотстъпва на други лица и се упражнява до края на втората винарска година, следваща годината, в която е било предоставено.

(2) Изискванията за предоставяне право на ново засаждане са определени с правилника за прилагане на закона.

(3) За придобиване право на ново засаждане производителят подава в ИАЛВ заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛВ, придружено с изискуемите документи, посочени в заявлението, и заплаща такса за разглеждане на заявление за издаване на акт съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ИАЛВ.

(4) В срок до 5 работни дни от подаване на заявлението по ал. 3 служители на териториалното звено (ТЗ) на ИАЛВ извършват проверка на представените документи и при установяване на непълноти и/или нередности писмено уведомяват заявителя за отстраняването им, който е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо да предостави изисканите документи или писмени обяснения. В случай че заявителят не предостави изисканите документи в срок, преписката се оставя без разглеждане.

(5) В срок до 5 работни дни от извършване на проверката по ал. 4, съответно от отстраняване на нередностите, комплектуваната преписка се изпраща в Централното управление на ИАЛВ (ЦУ на ИАЛВ) по ред, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛВ.

(6) В срок до 7 работни дни от получаването на преписката изпълнителният директор на ИАЛВ издава акт за ново засаждане.

(7) В акта за ново засаждане се посочват:

1. правното основание за издаване на акта;

2. име на физическото лице (ФЛ)/наименование на юридическото лице (ЮЛ);

3. регистрационен номер на производителя и идентификационен номер на лозарското стопанство;

4. цел, за която се предоставя право на ново засаждане;

5. данни за имота, за който се предоставя право на ново засаждане – ЕКАТТЕ на землището на населеното място, номер на имота, размер на площта и правно основание за ползване;

6. наименование на сорт по имоти;

7. срок на валидност на правото;

8. право на обжалване на акта;

9. други данни.

(8) В 30-дневен срок от засаждането на имот/имоти от акта за ново засаждане производителят подава в ИАЛВ заявление за край на засаждането по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛВ.

(9) В срок до 30 дни от получаване на заявлението по ал. 8 длъжностни лица от ИАЛВ извършват проверка на място на ефективно засадената площ.

(10) Проверката по ал. 9 се състои в измерване с GPS на ефективно засадената площ, придружено със снимков материал, като резултатите от нея се отразяват в контролен лист, подписан от двете страни, за съответствие на действително извършеното засаждане с данните от акта.

(11) В срок до 5 работни дни от извършването на проверката по
ал. 9 преписката се комплектува и изпраща в ЦУ на ИАЛВ за отразяване на засаждането в лозарския регистър, за което производителят се уведомява писмено.

(12) Правата, които не са упражнени в срока по ал. 7, т. 7, се включват в Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози.

(13) След края на периода, посочен в разпоредбите на ал. 2, лозовите насаждения:

1. се изкореняват за сметка на производителя, като продуктите, произведени от грозде от тази площ, докато не бъде изкоренена, могат да се пускат в обращение само за целите на дестилацията за сметка на производителя и тези продукти не могат да се използват за производството на алкохол с действително алкохолно съдържание 80 об. % или по-малко;

2. могат да се използват от производителя с цел да се позволи съответната площ да произвежда вино, което може да бъде предлагано на пазара, само в случай че бъдат използвани права на презасаждане или права от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози.

(14) Производителят запазва насажденията и предлага на пазара грозде и/или вино, получено от грозде, произведено от тях, след като писмено уведоми ИАЛВ в 14-дневен срок след изтичането на периода и след предоставянето на права съгласно ал. 13, буква „б".


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи разпоредби iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №3 от  за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Чл. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания и националните стандарти
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Общи разпоредби iconНационални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия общи разпоредби

Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Камара на ландшафтните архитекти за управление, планиране, опазване и поддръжка на ландшафта
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом