Агенция за ядрено регулиране
ИмеАгенция за ядрено регулиране
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер40.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnsa.bas.bg/bg/procurement/tech-specifikacia.docАГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ


бул. Шипченски проход 69, 1574 София, Teл: (02) 94 06 800, Факс: (02) 94 06 919Приложение № 1


УТВЪРДИЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………..

д-р Сергей Цочев

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено регулиране


1. Предмет на дейността


Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/.


2. Обем на извършваната дейност


Обемът на дейността се определя съгласно конкретните нужди на Възложителя.

Изпълнителят е необходимо да осигурява при заявяване от АЯР на необходимото количество самолетни билети, при възможно най-добри условия за Възложителя:

  • най-ниска цена /предоставяне на билети по преференциални цени за зададени дестинации/;

  • директни полети с възможно най-малко прехвърляне и престой на летище;

  • при необходимост, възможност за отказ и пререгистрация на полети без наказателни санкции;

  • съдействие за издаване на входни и транзитни визи на командированите;

  • съдействие за резервация на хотели, здравни застраховки, такси за ферибот при необходимост и др.

  • безплатна доставка на самолетните билети на посочено от Възложителя място и време.

3. Организация на работата


3.1. Възложител

Контрол от страна на Възложителя ще се осъществява от Директор на Дирекция “Международно сътрудничество”.

3.2.План за изпълнение на дейността

Изпълнителят започва изпълнението на дейността след влизане в сила на договора.

3.3. Условия за изпълнение на дейността

Няма специфични условия за изпълнение на дейността.

3.4. Работни срещи

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи, провеждани от Възложителя, имащи отношение към дейността, когато това е необходимо.

3.4. Критерии за приемане на дейността

3.4.1. Предоставяне на самолетни билети с приемлива цена / преференциални цени/;

3.4.2. Предоставяне на самолетни билети в срока и на посоченото от Възложителя място;

3.4.3. Осигуряване на директни полети с възможно най-малко прехвърляне и престой на летище;

3.4.4. Отказ и пререгистрация на полети без наказателни санкции;

3.4.5. Съдействие за издаване на входни и транзитни визи на командированите;

3.4.6. Съдействие за резервация на хотели, ферибот и др. при необходимост.

3.4.7. Коригиране на направени резервации при пускане на нови по- ниски цени от авиокомпаниите.

4. Входни данни

Необходимите входни данни ще се предават на Изпълнителя при поискване от негова страна.

5. Изходни документи, резултат от дейността

За извършената дейност се съставя протокол за доставка на самолетни билети.


6. Изисквания към участниците

6.1. Участникът трябва да притежава сертификат за качество ISO 9001-2000, в чиито обхват е включена съответната дейност.

6.2 Участникът трябва да представи списък на основните договори със сходен предмет, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - участникът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет през последните три години;

6.3. Участникът трябва да е регистриран като туроператор/ туристически агент, съгласно чл.17 от Закона за туризма;

6.4. Участникът трябва да притежава документи, удостоверяващи членство или акредитация в IATA и да има валидна оторизация за работа в системата BSP;

6.5. Участникът трябва да притежава документ, удостоверяващ, че работи със системата АМАДЕУС, или еквивалентна на нея резервационна система.


7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител


Всички изисквания, поставени по-горе в тази Техническа спецификация, трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора.

Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството (супервайзор) от страна на основния изпълнител.


Прогнозни дестинации към обекта на поръчката за една година


1

Дестинации

Стойност на билета

2

София-Брюксел-София
3

София-Виена -София
4

София-Москва-София
5

София-Франкфурт-София
6

София-Париж-София
7

София-Прага-СофияСредноаритметично = общата стойност на билетите по шестте дестинации, разделена на шест

* Посочените дестинации са приблизителни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя броя им според нуждите му.

Свързани:

Агенция за ядрено регулиране iconДогово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране
Агенция за ядрено регулиране, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” №69, булстат: 000 697 567, представлявана...
Агенция за ядрено регулиране iconСметна палата
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната...
Агенция за ядрено регулиране iconДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Еик: или булстат
Агенция за ядрено регулиране iconСметнапалат а
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната...
Агенция за ядрено регулиране iconДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Булстат, адрес на управление,№ на съдебната регистрация, булстат и дан. № за юридически лица, или име, презиме и фамилия, егн, постоянен...
Агенция за ядрено регулиране iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2011 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2011...
Агенция за ядрено регулиране iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2010 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2010...
Агенция за ядрено регулиране iconУстройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране
Приет с пмс №199 от 29. 08. 2002 г., обн., Дв, бр. 86 от 10. 09. 2002 г., изм и доп., бр. 46 от 06. 2005 г., изм. Дв бр. 78 от 30....
Агенция за ядрено регулиране iconРеакциите при кризи обща отговорност на държавата и населението
Той ще се ръководи от вътрешния министър Цветан Цветанов и в него ще участват директорът на пожарната, заместник-министри, представители...
Агенция за ядрено регулиране iconДържавно регулиране на икономиката необходимост. Инструменти на държавното регулиране. Антитръстово законодателство

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом