Туристическа агенция
ИмеТуристическа агенция
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер106.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.planettours.bg/img/docs/DOGOVOR_TUR_AGENTSTVO.doc


ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

Лиценз № 05565
Адрес: ул. „Триадица” 5б, София 1000
Тел.:  (02) 980 1068 , тел./факс  (02) 980 5394 
Мобилен:  0889 137 478 
Е-mail: office@planettours.bg
Web: www.planettours.bgД О Г О В О Р


ЗА ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ


Днес ………...…….. в гр. ................................ между:


ПЛАНЕТ ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1712, СО - Район “Младост” - 3, бл. 349, вх.2, ет.8, ап. 44 и търговски адрес: гр. София 1000, ул. “Триадица” № 5Б, ет. 1, рег. по ф. д. № 11142/2003 г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК № 131158298, ИН по ЗДДС: BG131158298, с удостоверение за извършване на туроператорска дейност № 05565/17.02.2006 г., представлявано от Управителя ЙОАННА ПЛАМЕНОВА ДОЧЕВСКА, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР от една страна

и от друга страна

………………………………….............…….., рег. по ф. д. Nо ………..... .…/.........….год. по описа на ...................., Булстат № …...................... със седалище и адрес на управление: ………………………………., ЕИК № ......................................., ИН по ЗДДС: .............................................., с удостоверение за извършване на туроператорска дейност № ............................ / ........................, представлявано от ..................................…………………………………....................................................................................................,

наричано по-долу ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ се постигна съгласие и се сключи настоящия договор, при следните условия:


  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:


1. ТУРОПЕРАТОРЪТ възлага на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, който приема възмездно да му посредничи при продажбата на организирани туристически пътувания, основни и допълнителни туристически услуги и застраховки в съответствие с условията на този договор и Приложенията, неразделна част към него .

2. Периодите за които се предлагат съответните туристически пътувания, основни и допълнителни услуги, дестинациите, вида на транспортните услуги, съпътстващите застраховки, са описани в сайта на ТУРОПЕРАТОРЪТ в интернет, който представлява неразделна част към този договор.

2.1. Актуална информация, касаеща пакетите – предмет на този договор, периодично може да бъде изпращана от ТУРОПЕРАТОРЪТ на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ по факс и е-mail.


  1. СРОК НА ДОГОВОРА:


3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от една година.  1. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:


4. Ценовите отстъпки, които ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да даде на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ са неразделна част от всяка туристическа програма и се изпращат писмено на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ по факс и е-mail.


ІV. НАЧИН НА РАБОТА:


5. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ изпраща направените при него резервации на ТУРОПЕРАТОРА.

5. В 24 часов срок от получаване на резервациите ТУРОПЕРАТОРЪТ може:

5.1. Да потвърди изпратените му резервации.

5.2. Да предложи алтернативни възможности.

6. Резервацията се счита за валидна, само в случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ е потвърдил изпратените му от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ резервации, респективно в случай, че ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ е препотвърдил предложените му от ТУРОПЕРАТОРА алтернативни възможности и в 24 часов срок от потвърждаването, респективно препотвърждаването, ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ е превел по сметката на ТУРОПЕРАТОРА следните суми:

6.1. Не по-малко от 30% от цената на пътуването, в случай, че до датата на отпътуване остават 30 и по-вече дни, съобразно условията на конкретната програма.

6.2. Остатъкът от 70% /или съответния неизплатен процент в завсимост от плащането по т. 6.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването минимум 10 дни преди датата на отпътуване.

7. В случай, че ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ не преведе в посочените срокове съответните дължими суми, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да анулира резервацията.

8. След като 100 % от дължимите суми за съответното туристическо пътуване бъдат преведени от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ му изпраща ваучери, застраховки, фактури и самолетни билети за сметка на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и по посочен от него куриер.


  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ:


9. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ се задължава:

9.1. Да продава туристическите продукти - предмет на този договор по ценови листи и параметри, зададени в актуалната интернет страница на ТУРОПЕРАТОРА .

9.2.Да предоставя на туристите туристически ваучери издадени от ТУРОПЕРАТОРА от името и за сметка на последния.

9.3. Да сключва с крайните клиенти предоставеният му от ТУРОПЕРАТОРА образец на договор за организирано туристическо пътуване в 3 екземпляра.

9.3.1. Договорът се сключва от името и за сметка на ТУРОПЕРАТОРА и в него се отбелязва, че ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ действа като представител на ТУРОПЕРАТОРА.

9.3.2. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ се задължава да предостави на ТУРОПЕРАТОРА един екземпляр от сключения договор.

9.4. Да притежава и подържа всички необходими лицензи, изискуеми по действащото законодателство на Р. България за осъществяване на дейността - предмет на този договор .

9.5. Да рекламира туристическите продукти, като използва предоставени му от ТУРОПЕРАТОРА рекламни материали.

9.6. Да предлага предоставените му за продажба туристически продукти, като запознава коректно и качествено туристите с основните и допълнителни услуги, включени в туристическия продукт.


VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА:


10. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

10.1. Да предоставя на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ договорените ценови отстъпки.

10.2. Да издава и предоставя на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ туристически ваучери, застраховки и самолетни билети, които да бъдат раздавани на туристите, при условията на този договор.

10.3. Да осигури на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ необходимата информация за продажба на туристическите продукти - предмет на договора, като подържа интернет страницата си актуална.

10.4. При възможност да предоставя на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ рекламни материали.

VIІ. НЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ:


11. Крайният срок, в който ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ , или записани от него туристи могат да се откажат от потвърдените и приети резервации (анулация), без да дължи неустойка е 30 дена преди датата на пътуването. Изключение правят случаите, в които се ползват специални оферти със специфични правила за резервации и заплащане като ранни резервации, промоционални и „ласт минит” оферти. При гореспоменатите случаи внесените депозити по резервации не се възстановяват след датите, обявени в приложената към настоящия договор оферта, както и са дължими сумите по условията на този тип оферти. Тези суми могат да бъдат пренасочени за следващи резервации, ако условията на съответната оферта го позволяват. Услугите по този договор могат да претърпят промяна на дата или да бъдат преотстъпени на трети лица, ако условията на съответната оферта го позволяват и при доплащане разликата до редовни цени за обявените туристически услуги.

12. При анулация от страна на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, или на записани от него туристи след срока по т. 11, той дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на:

12.1. Ако направената анулация е от 29 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

12.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на 70% /или съответния процент с оглед т. 12.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването.

12.3. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.


VІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:


13. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на туристи с направени резервации от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

14. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ТУРИСТИ, записани от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, те губят платените суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 12.1., 12.2. и 12.3., респективно дължат заплащане на тези суми на ТУРОПЕРАТОРА, в случай, че не са ги платили.

15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при неспазване от страна на туристите на законодателната система на дадена страна, независимо дали туристът е запознат с нея или не.

11.5. Необходими документи за пътуване:

16. За страните в Европейски Съюз Ви е необходима лична карта или задграничен паспорт, валиден минимум 6 месеца от крайната дата на пътуване, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За страните извън Европейски съюз Ви е необходим задграничен паспорт, валиден минимум 6 месеца от крайната дата на пътуване, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването се предоставя в приложената към настоящия договор оферта.
17. Относно страните, с които имаме визов режим, ще Ви бъде предоставена подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и условията за получаване на визи. Стойността на визите не е включена в цената на пътуването. В случай на отказ да бъде издадена виза от консулския отдел на отделните страни ние не носим  отговорност и не възтановяваме внесената такса за издаване на виза.
18. Записани от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ туристи могат да прехвърлят правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, само със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА след като предварително ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

19. ТУРИСТЪТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

20. Минималният брой участници за осъществяване на пътуването е съобразно конкретните условия по всяка програма.

21. Крайният срок за уведомяване на ТУРИСТА, че минималният брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

22. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно, или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, или ТУРИСТА в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

23. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, или ТУРИСТА.

24. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ТУРИСТИ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.


25. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отразени в настоящия договор се предоставят доброволно от негова страна и се използват с цел организация на пътуването като се предоставят на хотели, превозвачи, митнически власти и контраагенти свързани с изпълнението на пътуването.

26. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен четиристранен протокол, съставен и подписан от ТУРИСТА, ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ТУРИСТА при спазване изброените по-долу условия:

27. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването на туристите в хотела, всички оплаквания трябва да бъдат разгледани и разрешени от ръководството на хотела, от ТУРОПЕРАТОРА или от негов представител. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

28. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

29. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е „ХДИ” ЗАД – застрахователна полица No 3/045001711/2011г. от дата 16.02.2011.


ІХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:


30. Страните не носят отговорност за пълно, или частично неизпълнение на договорните си задължения в резултат на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни се считат обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития, като война, природни бедствия, епидемии, стачки и други.

31. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрахент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА той ще възстанови преведените суми на ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ, или на ТУРИСТА.


Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:


32. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван само с двустранни писмени анекси.

33. Неразделна част от всеки договор с КЛИЕНТ е цялостната програма на организатора, валидна за съответното пътуване, в която са изчерпателно изброени вида на туристическите обекти, тяхната категория, брой нощувки, вид и категоризация на заведенията за хранене, брой и вид на храненията, посещения, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване /респ. на пристигане/ и други известни на ТУРОПЕРАТОРА данни. Програмата се явява неразделна част от договор с КЛИЕНТ и ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ е длъжен да снабди с нея КЛИЕНТА чрез интернет сайта на ТУРОПЕРАТОРА или на място в офиса на ТУРОПЕРАТОРА.
34. Всякакви спорове, произтичащи от неизпълнение или ненадлежно изпълнение на настоящия договор или от свързани с тях обстоятелства, ще се решават от страните по пътя на преговори, а при невъзможност от родово компетентния съд в гр. София.

35. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.


Този договор се сътави в два еднообразни екземпляра и се подписа от страните, както следва:


за ТУРОПЕРАТОРА: за ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ:


.................................... ..........................................

/ ....................................../ /..................................../


Свързани:

Туристическа агенция iconТуристическа агенция „ оазис
Проведената от 15 до 25 юни туристическа борса в Германия, Берлин, Първа туристическа борса „Берлин”, отчита силен интерес от страната...
Туристическа агенция iconТуристическа агенция „оазис
Проведената от 15 до 25 юни туристическа борса в Германия, Берлин, Първа туристическа борса „Берлин”, отчита силен интерес от страната...
Туристическа агенция iconТуристическа агенция мондел травел удостоверение за регистрация № рк-01-6411
Гурион в Тел Авив в 13. 10 ч. Посрещане от представител на местната туристическа агенция. Панорамна обиколка на Тел Авив и посещение...
Туристическа агенция iconТуристическа агенция мондел травел удостоверение за регистрация № рк-01-6411
Гурион в Тел Авив в 13. 10 ч. Посрещане от представител на местната туристическа агенция. Панорамна обиколка на Тел Авив и посещение...
Туристическа агенция iconПрограма на Осма Туристическа борса „Вашата ваканция Бургас
Официално откриване на Осма Туристическа борса „Вашата ваканция” – Бургас – приветствия – Държавна Агенция по Туризъм, Бургаска Регионална...
Туристическа агенция iconТуристическа агенция мондел травел
Швейцария и италия – величието на планинските пейзажи и докосване до красотата на алпите
Туристическа агенция iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Специалност „Туристическа анимация” с придобиване на трета степен на професионална квалификация
Туристическа агенция iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Специалност „Туристическа анимация” с придобиване на трета степен на професионална квалификация
Туристическа агенция iconТуристическа агенция мондел травел
Отпътуване в 07. 30 ч от София от пл. „Ал. Невски”. Пристигане в унгарската столица вечерта. Настаняване в хотел. Нощувка
Туристическа агенция iconТуристическа агенция "еди турс" оод
Целодневна екскурзия с включен обяд (в Сао Висенте) до Порто Мониз и вътрeшността на острова
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом