Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на
ИмеОтчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на
страница3/9
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер0.77 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.rakitovo.net/DOC/protokoli/072.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ІV. Проект „Нов избор- развитие и реализация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , процедура BG051PO001-1.1-03 „РАЗВИТИЕ”1. Основна цел на Проекта

Извършване на обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”-община Ракитово , с цел тяхното последващо включване в заетост.

Във връзка с реализацията на проекта са подадени две заявки за кандидатстване , като по първата заявка са заявени и разкрити 76 работни места ( таблица 1)

Длъжност

Период на

Тр.заетост

Брой

работни

места

Брой

работни

места по населени места места за общината

1

2

3

4

11

1

Работник

Поддръжка на

пътища

9

месеца

30

гр.Ракитово – 19 бр.

гр. Костандово - 5 бр.

с. Дорково - 6 бр.

2

Планински

Водач/ гид

12

месеца

15

гр.Ракитово – 9 бр.

гр. Костандово - 3 бр.

с. Дорково - 3 бр.

3

Техник

Екология

12 месеца

20

гр.Ракитово – 10 бр.

гр. Костандово - 5 бр.

с. Дорково - 5 бр.

4

Спасител при

Бедствия,

аварии

И катастрофи

12 месеца

11

гр.Ракитово – 5бр.

гр. Костандово - 5бр.

с. Дорково - 5бр.До настоящия момент е приключило обучението на групата от 30 лица – Работник поддръжка на пътища , които работят по професията си .

На 11.03.2011г. приключи курса на обучение на групите обучаващи се по професиите «Техник Екология» -20 лица и «Спасител при бедствия,аварии и катастрофи» - 11 лица , на които предстои да започнат работа по придобитата професиа от 01.04.2011г.

Групата от 15 лица обучавани по професията „Планински водач” ще приключи курса на обучение в началото на месец април и ще започнат работа на територията на общината през месец май 2011г.


По втората заявка са заявени и ще бъдат разкрити 15 работни места ( таблица2)
Длъжност

Период на

Тр.заетост

Брой

работни

места

Брой

работни

места по населени места за общината

1

2

3

4

11

1

Градинар

9

месеца

9

 1. гр.Ракитово –2 работни места

ул.»Иван Клинчаров» № 59 –зелена площ

 1. гр.Ракитово - 2 работни места

ул.»Иван Клинчаров» №8-зелена площ

 1. гр.Ракитово - 2 работни места

ул.»Георги Георгиев» №5-зелена площ

 1. гр.Ракитово -2 работни места

Ул.»Иван Клинчаров»-зелена площ

производствена зона

 1. гр.Ракитово- 1 работно място

ул.»Тодор Тупаров»№35а- зелена площ


2

Градинар

9

месеца

3

 1. гр.Костандово-3 работни места

Площад «Европа» - зелена площ


3

Градинар

9

месеца

3

 1. с.Дорково -2 работни места

ул.”Цепина” №52-зелена площ

 1. с.Дорково -1 работни места

ул.”Цепина” №59-зелена площ
В настоящия момент протича обучението на лицата , което ще приключи през месец

май и ще бъдат назначени на работа от месец юни 2011г.


Общия брой на заетите лица в рамките на програмата ще бъде 91 , като финансирането на проекта е изцяло от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

V. Проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”

Оперативна програма «Регионално развитие» , Приоритетна ос 4: ” Местно развитие и сътрудничество” , Операция 4.1 : „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”


Обща цел на проектното предложение:

Превръщане на СООУ “Христо Смирненски” в предпочитано учебно заведение за учениците от всички социални слоеве и малцинстнвени групи в района и подобряване средата за отглеждане , занимания и възпитание на децата от ЦДГ Митко Палаузов ” гр. Ракитово и ЦДГ «З-ти март» - с. Дорково , чрез повишаване на енергийната ефективност на сградитеИзточници на финансиране

Сума, лв.

Процент от размера на исканата безвъзмездна помощ

Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР

787 867,22

85 %

Съфинансиране осигурено от общината

139 035,40

15 %

Общ размер на проекта

926 902,62

100%


Предвидените дейности , за постигане на целите на проекта на трите обекта , са следните :


 • ОБЕКТ: Целодневно детско заведение "Трети март "- с. Дорково

 1. Изолация на фасадни стени

 2. Изолация на под

 3. Изолация на покрив

 4. Подмяна на външната дограма с двоен PVC стъкло пакет

 5. Ремонт на котелна инсталация

 6. Монтаж на соларна система за топла вода

 7. ЕСМ по осветление
 • ОБЕКТ: Обединено детско заведение "Митко Палаузов"- гр.Ракитово,

 1. Подмяна на външната дограма с двоен PVC стъкло пакет

 2. Топлоизолация на фасадни стени

 3. Топлоизолация на покрив

 4. Ремонт на котелната инсталация

 5. Ремонт на отоплителна инсталация и монтаж на соларна система за топла кухня

 6. ЕСМ по осветление
 • ОБЕКТ: Средно общо образователно училище „Христо Смирненски „ гр. Ракитово

 1. Подмяна на външната дограма с двоен PVC стъкло пакет

 2. Топлинно изолиране на външни стени

 3. Топлинно изолиране на скатен покрив

 4. Подмяна на горивна уредба и автоматика


До настоящия момент е одобрен екипа по управление на проекта и предстои утвърждаване на график за обществените поръчки по изпълнението на дейностите по проекта .


VІ. Проект : „Създаване и популяризиране на културно – историческия продукт в община Ракитово , чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково , като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”.


Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и

свързаната с тях инфраструктура”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически

атракции”Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-02/2009

Източници на финансиране

Сума, лв.

Процент от размера на исканата безвъзмездна помощ

Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР

1 639 625,00

85 %

Съфинансиране осигурено от общината

289 346,00

15 %

Допълнителен финасов принос от общината

180 413,00
Общ размер на проекта

2 109 384,00

100%


Предвидените дейности , за постигане на целта на проекта, са следните :


1. Подобряване състоянието на природна забележителност “Палеонтологично находище с. Дорково”: консервация на намерените находки по време на проучването на находището, обособяване на палеонтологичен парк чрез монтаж на леки конструкции над находището, и оборудването му за постоянна и временни сезонни експозиции, съоръжения за физическата охрана, огради и монтиране на видео наблюдение.

2. Подобряване атрактивността на средновековна крепост “Цепина”: обновяване на хижа “Цепина” – разширяване мястото за експониране на историческия паметник и обособяване на посетителски информационен център; поставяне на художествено осветление около крепостта, въвеждане на програми за анимация, в т.ч.и възстановки на исторически събития; осигуряване на макет на крепостта.


3. Подобряване на туристическата инфраструктура, необходима за туристическите атракции.

4. Обособяване на посетителски информационен център към крепостта (в хижа Цепина) и доставка на необходимото оборудване.

5. Павиране и обезопасяване на туристическата пътека към крепостта, в това число пътека за хора със затруднена мобилност.

6. Осигуряване и монтиране на указателни и информационни табели, популяризиращи атракциите, около и в атракциите, на входните пунктове към Ракитово, в града и в туристическия информационен център.

7. Изграждане на допълнителна дребно мащабна инфраструктура към атракциите:

7.1. Осъществяване на мерки по социализация на зоната около крепост и хижа “Цепина” - рехабилитация на зелени площи, паркинг, ремонт на 300 м водопровод, поставяне на осветление, монтиране на малки съоръжения за отпадъци, пейки, беседки, химически тоалетни и др.;

7.2. Осъществяване на мерки по социализация на зоната около Палеонтологично находище – изграждане на асфалтов път за достъп (600м) и паркинг, химически тоалетни, в т.ч. за хора с увреждания; беседки и пейки, рехабилитация на зелени площи, монтиране на малки съоръжения за отпадъци в района на находището.


До настоящия момент е одобрен екипа по управление на проекта и предстои утвърждаване на график за обществените поръчки по изпълнението на дейностите по проекта .


VІІ. Проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в община Ракитово” и проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради”, по Международен Фонд Козлодуй, за Община Ракитово.


В проекта се предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност на следните обекти на територията на община Ракитово : ОУ "Христо Ботев"-гр.Ракитово, СОУ "Климент Охридски" –гр.Ракитово, ЦДГ "Славейче"-гр.Костандово, Народно читалище "Просвета"-гр.Костандово и ОУ "Христо Ботев"-с.Дорково

Финансирането на дейностите по мерките за енергийна ефективност е изцяло със средства на Международен Фонд Козлодуй и община Ракитово няма да има собствен финансов принос за осъществяването им .

Всички дейности по проекта се извършват от Фонда , като в момента тече тръжната процедура по избор на изпълнител , за изпълнение на строително монтажните дейности по обектите.

Предените мерки за енергийна ефективност за обектите са следните :


 • ОУ "Христо Ботев" гр. Ракитово

 • СОУ "Климент Охридски" - гр. Ракитово

 • ЦДГ "Славейче" - гр. Костандово

 • Народно читалище "Просвета"- гр. Костандово

 • ОУ "Христо Ботев" - с. Дорково
VІІІ. Проект : „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и детски площадки, доставки и оборудване на съоръжения към тях на територията на Община Ракитово

Оперативна Програма развитие на селските райони 2007-2013г.

По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Оперативна Програма за Развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 гИзточници на финансиране

Сума, лв.

Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ от ДФ”Земеделие”

892 078.00 лв,

Съфинансиране осигурено от общината

0,00

Общ размер на проекта

892 078.00 лв.По проекта са извършени озеленителни и строително монтажни работи на 8 зелени площи на територията на община Ракитово.

Пет зелени площи са на територията на гр.Ракитово , две в с.Дорково и една в

гр. Костандово.

Озеленителните и строително монтажните работи по проекта не са приключили напълно , предстои отчитането на проекта пред Държавен Фонд „Земеделие”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconОбщинапопов о отчет
За дейностите предприети от община попово през 2011г. По изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconОбщинапопов о отчет
За дейностите предприети от община попово през 2010 г. По изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconОтчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2008г докладва: г-жа Фатме Осман директор на д «СП» Крумовград
...
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconДобрички общински съвет, град добрич
Докладна записка относно: Отчет по изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда 2008 – 2012 г в Община Добричка...
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Отчет за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда 2008-2012 г в община Добричка през 2009 година
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconОтчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето за 2011г
Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за...
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconОтчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето за 2010 г
Общинската програма създаде условия децата да получат качествена грижа и да се развиват пълноценно чрез осигуряване на добре планирани...
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconПрограма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите
Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Тервел е разработена в изпълнение на чл. 22 от Закона...
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconОтчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2009 г и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г докладва: г-жа Себихан Мехмед кмет на общината
На основание чл. 21 ал. 2 от змсма, чл. 70 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии...
Отчет за работата по изпълнение на общинската програма за опазване на iconОтчет от христо димитров миленков кмет на община брезник относно: работата на кмета на община брезник и кметските наместници през 2009 г
В изпълнение змсма, Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година и програмата за управление на общината бяха определени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом