Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне




ИмеИнформационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер97.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mrunkam.com/kursovi/kok/oposredstvanata_komunikacia_1.doc
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията


Една от задачите на съвременната наука е да погледне под нов, философски ъгъл на значението на информацията, информаци­онните технологии, интензификацията на информационните проце­си, комуникацията и усъвършенстваните механизми за ускорение на темповете на обществения прогрес. Налице е процес на смяна на парадигмата в световен мащаб в областта на теорията на информацията и концептуализиране на понятията, свързани с новите методи за разпространение и достъп до информация. В съвременния социален жи­вот промените в ролята на информацията са особено динамични. В съответствие с този факт съдържанието на редица понятия, свързани с информационните и комуникационните процеси, се видоизменя и адаптира към новите реалности.

Дигитализация на информацията - от атоми към битове

По дефиниция количеството на информацията се измерва в битове. Понятието бит е конструирано от „binary digit” и представ­лява „къс” информация. Това е количеството информация, необхо­дима за редуциране наполовина на алтернативите в един избор. Данните стават все повече машинно-възприем-чиви, машинно-записваеми, машинно-достьпни, машинно-реплицируеми и машинно-управляеми с минимална човешка намеса на все­ки етап от информационния процес. Процесът за постепенната за­мяна на човешките действия с компютърни отиде толкова далеч, че обърна посоката си и извади на преден план въпроса за степента на делегираната на компютъра отговорност по отношение на взимане­то на решения.

Ако излезем обаче отвъд света на цифрите, за да разберем новата структура на информацията и нейното представяне, е необхо­дима промяна в начина ни на мислене. С новите информационни носители и комуникационни технологии за съхраняване и пренасяне на информация пространството и времето се свиват и изчезват като бариери за комуникация.

Дигиталната ера, в която живеем, ерата на изместването на атомите от битовете, е ерата, в която електронните библиотеки, съхра­нявани на дискове, заемат мястото на традиционните хранилища с книжни лавици. Печатните книги имат вече аналог в лицето на елект­ронните книги. Това са организирани компютърни данни, върху които читателят има динамичен контрол с помощта на информационно-търсеща система. Видът на електронните издания, вкл. и книгите, е най-разнообразен, тъй като те могат да включват текст, графични изображения, анимирани рисунки, звук, видеоизображения, интерактивни възможности и такива за добавяне на анотации, средст­ва за тестване и оценяване, хипертекст, хипермедия и симулации. Оче­видно е, че в сравнение с традиционните учебници електронните при­тежават редица предимства и допълнителни функции. В контекста на новите физически носители на знания разширяването на функциите на библиотеките до общоинформационни и комуникационни центро­ве е логичното продължение на целите на обществените библиотеки.

С нарастване на взаимодействието между компютрите и комуникационните системи, многообразието от техниките и възможностите за пренасяне на данни също се увеличава. Фокусът вече е измес­тен върху комуникационни канали с висок капацитет, процеси, базирани на фибро-оптика, сателити и др. Цифровизацията, намираща из­раз в обработването и пренасянето на комплексни типове данни (звук, видео, графика), сливането на комуникационната и компютърната инфраструктура в информационна супермагистрала и глобализацията на ресурсите предпоставиха комуникационната революция в най-но­вото време. Най-общо тя се състои в свободния достъп до световните знания, в независимостта от работното време и място, в нарасналата значимост на знанията и образованието, на практика във всички дей­ности, които могат да се извършват от разстояние.

Информационни процеси

Информацията е в основата на „информатиката”, която се раз­глежда като научна дисциплина, изследваща структурата и свойства­та на научната информация - основа на човешките знания - и проце­сите на научната комуникация, включващи електронната обработка на информацията. Новите информационни технологии се развиха благодарение на интегрирането на изчислителните и съобщителните тех­нологии. Информационната дейност, т. е. производството на инфор­мация, заедно с техническите средства за обработването и разпрост­раняването й, формираха информационна промишленост, която ста­на ключов фактор за обществено-икономическото развитие на света. Информационните технологии са методи за събиране, съхраняване, преобразуване и разпространение на информация заедно със средст­ва за тяхното прилагане. Информатизацията е развитие и широкома-щабно приложение на тези методи и средства, осигуряващи система­тизиране и формиране на знания и използването им в обществото за управление, усъвършенстване и развитие на производството, наука­та, непроизводствените сфери и условията за жизнените дейности на хората.

Понятието „научно-техническа революция” все повече се конкретизира като „микропроцесорна революция” и дори „информаци­онна революция”. Компютризацията играе основна роля в съвремен­ната информатизация и, макар и да изглежда парадоксално, акценти­ра върху социалните и семантичните аспекти на информацията. На определен стадий в развитието на обществото информацията, произ­тичаща от структурата на тази система, започва да придобива харак­тера на самоорганизираща се същност, т. е. самата информация за­почва да създава нова информация, която неизбежно поражда необхо­димостта от обратна връзка в системата . Ин­формационните и комуникационните технологии са както причината за самовъзпроизвеждането и многократното нарастване на информа­цията, така и решението на този проблем за организирането и извли­чането на данните. Днес информационната и комуникационната индустрия не само са най-бързо развиващите се индустрии в света, но и едни от най-доходните. Според годишната класация на сп. „Форбс” на най-богатите хора в САЩ за 1998 г. 1/4 от 400-те най-богати се занимават с информационни технологии.

Академик Абдеев, специалист по ин­формационно осигуряване на сложни системи, определя основните компоненти на интензификацията на информационните процеси:

1. Нарастване на скоростта на предаване на съобщенията (те­леграф, телефон, масмедии);

2. Увеличаване обема на предаваната информация (съотно­шението между пропускателната възможност на каналите за връзка на телеграф : телефон : телевизия е 1 : 333 : 550 000; информационните услуги са водещ сектор в икономиката, осигуряващ милиони но­ви работни места);

3. Ускоряване процеса на обработка на информацията (взи­мането на решения е предшествано от обработване на информацията, която в съвременните компютри стига до милиарди операции в се­кунда, а плътността на записите с информация - 106 бита/см2);

4. По-пълно използване на обратните връзки (за усъвършен­стване на системите);

5. Увеличаване обема на новата информация и ускоряване на внедряването й (усъвършенстване на общодостъпните бази данни (де­сетки хиляди) и на информационно-търсещите системи; използване на все по-голям обем полезна информация за единица време при взи­мане на управленски решения, което ускорява процесите на самоорганизацията);

6. Нагледно изобразяване на информацията в процесите на управлението;

7. Ръст на технически съоръжения в управленския труд (автоматизация и електронизация; информационните технологии са ос­новни средства за производство в информационната цивилизация).

Въпреки че медиите и достъпността им се увеличават, ето също расте експоненциално и за хората става все по-трудно добре информирани. След излизането на първото научно списание The Philosophical Transactions of the Royal Society of London(1665), броят на научните списания и на статиите в тях се увеличава пропорционално на информационния поток. В резултат на това големите американски университети увеличават двойно фондовете си на всеки 16 години.

Изследователите на информационното общество спорят да­ли знанието и информацията имат стойност сами по себе си или са само източник за повишаване цената на продуктите и услугите. За да има стойност обаче, информацията трябва да е дос­тъпна и приложима. Непрестанно нарастващото човешко знание пос­тепенно се преобразува в електронна форма, за да може да бъде лесно съхранявано и пренасяно. Достъпът изисква от компютърната индус­трия да произвежда компютьрно-базирани системи за търсене на ин­формация, които да са „дружелюбни” към потребителите. Експертите предричат, че един ден цялото световно знание ще се съхранява в ба­зи данни.

Може да се каже, че информационният бум е резултат от компютърните системи, които редуцират годините и месеците за подбор, обработване, търсене, извличане и разпространение на информация в часове и минути. Съответно експлозията на знания е вследствие на възможността, предоставена на учените за бързо събиране, организи­ране и анализиране на безпрецедентни количества информация, как­то и на факта, че тя незабавно става достояние на другите, ускорявай­ки по-нататъшната продукция на знания. Компютърно-базираните сис­теми изведоха на преден план интерактивността при работа с инфор­мация, а индивидуалните комуникационни канали (какъвто е персо­налният компютър, свързан в мрежа) прехвърлиха активната роля вър­ху потребителя на информация - той сам търси да извлече информа­цията, вместо да бъде пасивен получател.

Нови информационни технологии

Персоналните компютри поставиха началото на формиране­то на ново информационно пространство. В периода на зараждането на „постиндустриалното” информационно общество ползваната ин­формация е предимно книжна, хората имат ограничени умения за ра­бота с нея, а проблемът за улесняването на търсенето и достъпа до нея касае най-вече учените и специалистите, които трябва да са в крак с най-новите постижения в собствената си научна област. В съвре­менното информационно общество нещата отиват много по-далеч. Компютърните информационни системи формират взаимосвързани комплекси за обработване и управление на информация. Броят на ин­формационните специалисти прогресивно нараства и днес те състав­ляват голяма част от работната сила в напредналите пазарни иконо­мики. Потребителите на лавинообразно нарастващата информация ве­че са изправени пред предизвикателствата, поставени от новите ин­формационни технологии - получаване на информация по различни канали и по мултисензорен път. Модерните комуникационни технологии намират израз в компютърни мрежи, оптични дискове и кабе­ли, телекомуникационни услуги и огромен брой бази данни от доку­менти - текстови, графични, звукови, хипертекстови - с неизброимо количество информация и мощни възможности за нейното съхраня­ване, търсене и извличане. От уменията на всеки потребител да опе­рира с наличната информация чрез използване на различни компю­търни програми зависи неговото развитие в професионалната му об­ласт.

Проблемът за информацията е един от най-актуалните и фундаменталните в условията на научно-техниче ската революция, характеризираща се в частност с предаване на информационни функ­ции от човека към машината в най-широки мащаби. С развитието на кибернетиката понятието „информация” започна да се изпълва с но­во научно съдържание. Измерването й и присвояването на числово значение доведе до развитие на компютрите, които могат да я пре­работват. Компютърът добави към ролята си на процесор за обра­ботване на информация и тази на източник на знания. Той се пре­върна не само в средство за съхраняване, обработване и извличане на данни, но и в медиен фактор в компютърно-опосредстваната ко­муникация между хората.

Новите комуникационни системи и цифрови технологии до­ведоха до бързи промени в обществения начин на живот. Все по-трудно човек може да се ориентира правилно в различни ситуации и да взима разумни решения без пълноценна информация и високока­чествени данни, които да се допълват и да постъпват по различни канали.

Информационното търсене е в основата на общуването, опосредствано от компютри. Дигитализарането на информацията и масо­вото разпространение на новите носители на информация са пред­поставки за търсене на решения за по-пълноценното й използване и за усъвършенстване на взаимодействието „човек-компютьр”.

Бум на знания и нови професии

Информационните технологии променят мирогледа на хора­та. Колкото и да е парадоксално, те са и причина, и решение на проб­лема за ескалацията на информация и знания. Именно те позволяват да се съхраняват, обработват и разпространяват огромни количества информация, но и благодарение на тях сме „затрупани” с данни. Напри­мер първите издания на Енциклопедия Британика (1745-1785) са подготвяни от 1-2 човека, а върху изданието от 1989 г. са работили 12 500 специалисти.

Появата на нови професии и необходимостта от подготовка за тях изискват промени и в образователната система. Прогнози на Бюрото за статистика на заетостта при Министерството на труда на САЩ показват, че през 2005 г. всички професии ще изискват по-дъ­лъг период на обучение, броят на нискоквалифицираните професии ще намалее значително, а за перспективните професии ще са нужни познания по езици, математика, информационни технологии и уме­ния за решаване на проблеми.

Вече са факт професии, които не са съществували до преди няколко години като информационен мениджър, мрежов администра­тор, системен аналитик, администратор на база данни и др.

Развитието на информационните технологии в информаци­онното общество създава предпоставки както за подобрения в усло­вията на труда и психологическия климат в работните колективи, така и за поява на някои негативни ефекти.

В много случаи информационните технологии правят рабо­тата по-удовлетворяваща като намаляват скуката и елиминират из­вършването на повтарящи се действия. Компютърните мрежи поз­воляват по-голям достъп до информация, повишават и разширяват контрола на ръководството върху служителите. Информационните системи увеличават продуктивността, а напредъкът в телекомуни­кациите дава по-голяма гъвкавост на служителите – работа в офиса, вкъщи, на път.

От друга страна, информационните технологии могат да пов­лияят отрицателно върху качеството на работата поради стреса от го­лемия контрол, който се упражнява върху служителите. Някои профе­сии стават излишни, а за редица други вече се изискват специфични умения, каквито повечето работници не притежават. Електронните съб­рания и конференции елиминират личния контакт и деперсонализират работното място. Телекомуникационните технологии увеличават скоростта на комуникациите над границите на човешкия капацитет и правят работата стресова и изтощаваща. В ерата на факса, електрон­ната поща, локалните и глобалните мрежи от нас се иска незабавен отговор на всеки въпрос.

Опасенията, споделяни от учени и от множество хора без про­фесии, че информационните технологии ще намалят броя на работ­ниците и ще увеличат безработицата са неоснователни. През последните години се откриват много работни места за служители без конк­ретна специалност, но притежаващи компютърна грамотност. Напре­дъкът в телекомуникациите отваря глобален пазар за малкия бизнес, ограничаван доскоро в локалните пазари. Технологии като безжични мобилни компютри, домашни факс машини, клетъчни телефони, пейджъри и друго компютърно оборудване от типа „вършене на всичко навсякъде” размиват границите между развлечение, почивка и работа в службата и дома, и позволяват по-голяма децентрализация. Следователно в информационното общество почти няма елиминира­ни съществуващи професии, а no-скоро ограничаване броя на заетите в старите производства, но за сметка на това възникване на множест­во нови професии.

Свързани:

Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне icon10: 00 – 11: 00 Информационни и комуникационни технологии в България разпространение и употреба
Христо Трайков (директор, Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии)
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне icon4-та национална конференция с балканско участие информационни и комуникационни технологии за здравеопазването. Трансгранични електронни здравни услуги
Еде четвъртото издание на национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването”, организирана от...
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне iconПроект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България
Специални гости на събитието бяха кметът на Община „Главиница” г-н Хюсеин Хамди, както и г-жа Катя Дженкова старши експерт по математика,...
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне iconМагистърски програми педагогика на девиантното поведение, съвременни образователни технологии и информационни и комуникационни технологии в образованието

Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне iconЕлектронен учебник по линейна алгебра за студенти от втуз в българия
Новите информационни и комуникационни технологии не признава нито възраст, нито относителна консервативност на дадена наука по отношение...
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне iconУчебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение
Програмата “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” дава на студентите познания по въпросите, свързани с използването...
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне iconЗаседание на Експертна комисия по професионално направление "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация"
Експертна комисия по професионално направление “Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация”
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне iconЗаседание на Експертна комисия по професионално направление "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация"
Експертна комисия по професионално направление “Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация”
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне iconПомагало по Информационни технологии за клас
Изкуства" еоод информационни технологии 1 учебно помагало по Информационни технологии за клас "Информационни технологии и учебен...
Информационни и комуникационни технологии. Дигитализация, децентрализация и глобализация на информацията Една от задачите на съвременната наука е да погледне iconВид на организациите наименование
Бан, в т ч. Център за изследване на националната сигурност и отбрана (цинсо), Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом