Права и задължения на страните
ИмеПрава и задължения на страните
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер95.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aventura.bg/pdocs/doc_17.doc


Общи условия на “Авентура България'' ООД за индивидуални хотелски резервации (ХР) и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи
 1. ЗАПИСВАНЕ


 1. Туристът има право да извърши временна резервация в това число и чрез обаждане по телефона. В такъв случай, тя се пази до 24 часа, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит.

Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.).

 1. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 50% от общата сума за всички пътуващи. Останалата сума в размер на 50% се заплаща минимум 10 /десет/ работни дни преди датата на отпътуване. В зависимост от изискванията на конкретното средство за настаняване, сроковете за плащане на цялата сума по резервацията могат да бъдат променяни, а именно …………………………………………………………………………………………………………..

 2. Договорът за индивидуална хотелска резервация (ДИХР) обвързва “Авентура България” ООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни след заплащането на депозита. Когато междувременно е подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Потребителя може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.

 3. В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на Туроператора, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закон за туризма.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


 1. Туроператорът поема задължението да извърши хотелска резервация, съгласно изискванията на Потребителя. Потребителят е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимата за различните видове хотелски резервации, информация.

 2. Туроператорът се задължава след извършване на резервацията и нейното потвърждение, да предостави на Потребителя Туристически ваучер, както и цялата необходима информация, свързана с настаняването, престоя и напускането на средството за настаняване.

 3. Туроператорът се задължава да уведоми незабавно Потребителя в случай, че не могат да бъдат спазени всички изисквания на последния относно средството за настаняване, като в този случай предлага вариант, който е еквивалентен на категорията определена от Потребителя. Потребителят от своя страна има право да приеме промените или да се откаже от направената резервация в случай, че е предложено средство за настаняване с категория по-ниска от посочената от него в този Договор. Като в случай на отказ, на Потребителя се връща заплатената от него сума.

 4. В случай на анулация на резервацията по причини, дължащи се на средството за настаняване или на форсмажорни обстоятелства, Туроператорът се задължава незабавно след получаване на информацията за това, да уведоми Потребителя. Туроператорът се задължава да съдейства на Потребителя за възстановяване на заплатената от него сума. Туроператорът не дължи връщане на възнаграждението, което е получил от Потребителя за извършената услуга по резервация, ако има такова, нито някакви обезщетения.

 5. Потребителят е длъжен да посочи броя лица, броя нощувки, населено място, местоположение и вид на средството за настаняване, което желае, както и всякакви други специфични изисквания, които има във връзка с резервацията.

 6. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните хотелски резервации и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, само при рязка промяна в обменния курс на еврото или щатския долар към българския лев с повече от 5% /пет процента/ в периода на подписване на настоящия договор до датата на отпътуване.

 7. Потребителят е длъжен да извърши плащанията в сроковете по настоящия договор. Промени в начина и сроковете на плащане могат да бъдат направени само с допълнително споразумение между страните. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да анулира извършената резервация, както и да не възстанови предплатения депозит на Потребителя. С настоящия договор Потребителя се счита за писмено информиран относно сроковете и условията за плащане.

 8. Цените на предлаганите хотели, могат да бъдат обявени в лева, евро или щатски долари. При обявени цени във валута, заплащането се извършва в български лева по фиксинга на БНБ в деня на плащането. Цените включват всички местни и туристически такси.

 9. Туроператорът извършва медицинско застраховане на Потребителя, заминаващ извън пределите на Република България, само когато последния изришно е пожелал и заплатил такова.

 10. Потребителят има право в едномесечен срок, преди началната дата на хотелската резервация, да прехвърля своите права и задължения по договора на трето лице, само в случай, че съответното средство за настаняване позволява смяна на имена по вече направена резервация, като уведомява писмено в три дневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, Потребителят дължи на Туроператора всички възможни разходи, които произтичат от направената промяна.

 11. Лицето, подписало ДИХР, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на пътуването.

 12. Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Туристите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършват в офиса на Туроператора, където е сключен договора, респективно - посочените от Туриста адрес, тел. и e-mail.
 1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ХОТЕЛСКИТЕ РЕЗЕРВАЦИИ


 1. Във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на хотелската резервация.
 1. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ


 1. При отказ на Потребителя от хотелската резервация по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на хотелската резервация: до 2 месеца преди началната дата на резервацията – 0%; до 30 дни – 30%; от 29 до 16 дни – 50%; от 15 до 8 дни – 70%; по-малко от 7 дни до датата на първата нощувка – 100%, от пълната стойност на хотелската резервация;

 2. Потребителят има право да се откаже от резервацията в случай на внезапно възникнал медицински проблем, който е необходимо надлежно да удостовери с документ от съответното медицинско заведение. В подобни случаи Туроператорът анулира резервацията като се старае да защити интересите на Потребителя с цел възможно най-ниска такса за анулация или липса на такава. Ако средството за настаняване или чуждестранния контрагент чрез който е направена хотелската резервация, не уважат съответния документ за възникнал медицински проблем, Туроператорът има право да не възстанови цялата или неуважената част от общата сума, която е платил Потребителя.

 3. Туроператорът не носи отговорност в случай на нарушение на законодателството на съответната държава от страна на Потребителя, както и когато с решение на властите или отговорни лица, на Потребителя е отказана възможността да напусне или влезе, в страна свързана с хотелската резервация, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, в следствие на което Потребителя не е могъл да ползва направената и платена хотелска резервация.

Туроператорът не носи отговорност, когато Потребителя не се яви в хотела в деня на първата нощувка и по собствена воля реши да не ползва хотелската резервация. В този случай действията на Потребителя се считат за No Show и платената сума по резервацията не се възстановява.

Туроператорът не носи отговорност за непотвърдени хотелски резервации при промяна, по желание на Туриста, на първоначалните условия на резервацията в границата от 30 дни преди датата на заминаване.

При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде ползвана хотелската резервация, и настъпили след пълното или частичното й заплащане от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент /туроператор, хотелиер и т.н./ в 10 дневен срок от получаването й.

Туроператорът не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.

Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава 50% от стойността на хотелската резервация. При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на хотелската резервация.
 1. РЕКЛАМАЦИИ


 1. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на престоя в съответното средство за настаняване, Потребителя е длъжен незабавно да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем. Всички рекламации се отбелязват в самото средство за настаняване, като се съставя Констативен Протокол, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства. Туроператорът няма да приеме рекламации без писмени доказателства от хотела или от друг доставчик на Туроператора за липса на услуга или за некачествена такава.

 2. Рекламациите на Потребителя, свързани с резервираните средства за настаняване, трябва да се извършат писмено, в 7 дневен срок от момента на последната нощувка от хотелската резервация. Туроператорът разглежда получената рекламация в едномесечен срок.

 3. Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност по съдебен ред.

©


Договор за индивидуална хотелска резервация


Днес ____.____.2010 г., в град София, се сключи настоящия договор между:

 1. Авентура България” ООД, със седалище и адрес на управление - София, ул.“Раковски” Nо.183, Удостоверение за регистрация № 6168/30.07.2008, наричано “Туроператор”, чрез Турагент ........................................... с Удостоверение за регистрация №............./.............г., седалище и адрес ......................................................., от една страна и;

 2. ................................................................................................., ЕГН ............................., л.к. №......................., изд. на ..................... от МВР - .........................., задгр. пасп. № ............................/....................., жив. в ................................................................................................................................................................................., дом./служ. тел:.........................../.........................., моб.тел..............................., e-mail ...................................., наричан/а “Потребител”, лично за себе си, а също в полза на:

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага на ТУРОПЕРАТОРА, а ТУРОПЕРАТОРЪТ приема да извърши срещу заплащане на възнаграждение резервация на средство за настаняване, съгласно условията на този договор.


Престой в дни

Брой нощувки

Хотел

Вид стая
Дата на пристигане

Дата на напускане

Държава/Курорт

Пансион

Вид и категория на заведенията за хранене и развлечения на територията на хотела - ....................................….........;

Брой и вид на храненията, включени в хотелската резервация - ...................................................................................;

Допълнителни услуги заявени и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ - .....................................................................................; ......................................................................................................................................................................................;

Специфични изисквания относно средството за настаняване: .......................................................................................; ......................................................................................................................................................................................;

Медицинската застраховка по чл. 30, ал. 5 ЗТ, не е включена в цената на хотелската резервация. В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява такава ……..…….......................................................;


Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения.


Дължима сума в лева: ......................./.................................................................../ Начин на плащане:.....................

Предплата: ………………......................./......................................................................................................................./ Доплащане: ...…..…………..................../......................................................................................................................./


Пълното плащане се извършва в срок до 10 работни дни до началната дата на Хотелската резервация в брой в офис на Туроператорът, респективно Турагента или по банков път на следните банкови сметки: ОББ, клон Фритьоф Нансен, София 1000, BIC – UBBSBGSF, IBAN BG – 17UBBS80021056227520, IBAN EURO – 82UBBS80021428141810;

Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' със ЗК "Кю Би И Иншурънс /Юръп/ Лимитид" – клон София. гр. София, ул. Бачо Киро 26-28-30, тел: 930 19 19. Сертификатът към застрахователната полица е с номер № 0000097/06.06.2010 г. Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че преди подписване на договора му е предоставена информацията по чл.чл. 28, 29 от ЗТ.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящият договор са Общи условия на “Авентура България” ООД за индивидуални хотелски резервации, с които Туриста декларира, че се е запознал, приема ги и е получил преди подписване на договора.

Туроператор:................................................. Турист:.......................................................

©

Свързани:

Права и задължения на страните iconПрограма първи ден
Понятие за безстопанствени животни. Права и задължения на общините по ззж. Форми за организация на общински приюти, регламентация...
Права и задължения на страните iconII. Права и задължения на страните по договора
Ет „Добруджа експорт – Г. Балабанов”, гр. Генерал Тошево, ул. „Йордан Йовков” №7, еик 124047276, представляван от като наемател от...
Права и задължения на страните iconII. права и задължения на страните
ПИ. А. С. Кредере” оод, представлявано от Димитър Юлков Палов – Управител, със седалище и адрес на управление София, жк. Младост,...
Права и задължения на страните iconСъбрание
Страните и всички участници в наказателното производство са длъжни добросъвестно да упражняват своите процесуални права и точно и...
Права и задължения на страните icon33. Договори за възмездно придобиване на права. Продажба. Обща характеристика и видове. Задължения на страните. Отговорност на продавача за евикция и за
Продажба на наследство. Търговска продажба – особености. Международна продажба на
Права и задължения на страните iconПрава и задължения на страните, визови услуги и застраховане
Туристът има право да извърши временна резервация чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания-тп, включително...
Права и задължения на страните iconПрава и задължения на страните, визови услуги и застраховане
Туристът има право да извърши временна резервация чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания-тп, включително...
Права и задължения на страните iconПрава и задължения на съдружниците в оод права на съдружниците в оод неимуществени права
Отделни правомощия в това право са правото на участие в събранието чрез изказвания и предложения, правото на глас (участие в гласуването),...
Права и задължения на страните iconІІ. Задължения на страните
Транспортни услуги
Права и задължения на страните iconВтора  задължения на лицата, извършващи дейности, свързани с отпадъци
Чл. (1) Този закон урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, действия и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом