Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер114.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/Metodi/Shema ovoshten.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. МИНИСТЪР:

/д-р Светла Бъчварова /


С Х Е М А


ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОВОЩЕН РАЗМНОЖИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ОТ КАТЕГОРИИТЕ ПРЕДБАЗОВ, БАЗОВ И СЕРТИФИЦИРАН, С ЦЕЛ СЕРТИФИЦИРАНЕ


София, 2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ  1. Определение


2. Селекционна схема

2.1 Сортоподдържаща селекция

2.2 Санитарна селекция

2.3. Схема за производство на сертифициран овощен посадъчен материал


3. Сертификация на овощен размножителен материал

3.1. Нормативна база

3.2. Видове размножителен материал

3.3. Категории

3.4. Изисквания при сертификацията


1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Система от мероприятия, която се прилага за овощен размножителен материал- калеми и подложки, семена от овощни видове и овощни растения, предназначени за производство на плодове, с цел сертификация.


2. СЕЛЕКЦИОННА СХЕМА

2.1. СОРТОПОДДЪРЖАЩА СЕЛЕКЦИЯ

Сортоподдържащата селекция е продължение на селекционния процес и има за задача да поддържа сортовата чистота и подобрява жизнеността, продуктивните, стопанските и биологичните качества на районираните сортове, както и достатъчно качествен и автентичен посадъчен материал за пазара в страната и за Общия европейски пазар.

При посадъчния материал, с цел производство на категориите сертифициран материал основно се използва методът на индивидуалния отбор.

Отборът се извършва в маточните овощни градини или овощни насаждения по следните признаци:

  • Морфологични признаци

  • Родовитост

  • Здравно състояние

Определените дървета и овощни растения се маркират. След индивидуален отбор растението/растенията от дадения сорт или подложка, показали най-добри агро-биологични и стопански качества, преминават през методи за диагностика на вирусни и вируидни и фитоплазмени патогени, приети с актове на Европейската комисия (ОЕРР и ЕРРО стандарти) .

Методи за диагностика:

1.Биотест/ове – тестиране на полето или в оранжерии;

2. Серологичен или молекулярен тест - ЕLISА , РСR, IC – РСR;

3. Други методи – електронна микроскопия, електрофореза .

Ако маркираното при индивидуалния отбор растение при диагностиката покаже, че е носител на един или комбинация от вируси, то се подлага на термотерапия, химиотерапия и др., след което се пристъпва към санитарната селекция.


2.2 САНИТАРНА СЕЛЕКЦИЯ

Определеното при отбора растение/растения, за което чрез проведените тестирания е установено, че е здраво, се размножава “ин-витро” в контролирани условия и отново се провежда индексиращ здравен контрол.

Здравите растения, по две от сорт и подложка, се засаждат на постоянно място в маточник-изолатор, който е защитен с мрежа /саранова оранжерия/, с което се предотвратява повторна инфекция чрез полен или чрез насекоми – вектори на вирусни или вирусоподобни патогени. Растенията се отглеждат в контейнери със стерилен субстрат срещу зараза от нематоди, преносители на вирусни и вирусоподобни патогени.

От здравите овощни растения се поддържа генбанка “ин-витро” от различните генотипове.


СХЕМА

за производство на сертифициран овощен посадъчен материал

3. Сертификация на овощен размножителен материал


3.1.Нормативна уредба:

Закон за посевния и посадъчен материал (ЗППМ), обн. ДВ. бр.20/04.03.2003г., изменен ДВ. бр.27/29.03.2005г., изм. ДВ. бр.30/11.04. 2006г., изм.ДВ. бр.97/01.12.2006г.

Наредба № 97 от 1 август 2006 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз, обнародвана в ДВ бр.76 на 15 септември 2006г., изм. и доп. ДВ бр.2 от 9 януари 2007г., хармонизирана с Директива на Съвета 92/34/ЕО от 28 април 1992г., относно търговията на овощен размножителен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове.

Наредба № 81 ат 22 юни 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз , обн.ДВ бр.57 от 14 юли 2006 г., изм. ДВ. Бр.102 от 19 декември 2006 г., хармонизирана с Директива на Комисията 93/48/ЕС от 23 юни 1993 г. за определяне списъка с условията, на които отговарят овощният посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове.

Наредба № 1 от 27.05. 1998 г. за фитосанитарен контрол, Обн. ДВ. бр.82 от 17.07.1998г., изм. ДВ. бр.91 от 19.10.1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22. 01.2002г., изм. ДВ. бр.28 от 28.03.2003г., изм. ДВ. бр.7 от 24 .01. 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12.09.2006 г, за условията, при които вредители, растение, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция.

Наредба №12 от 15.03.2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от Официалната сортова листа на Р. България.

Наредба № 12 от 1юни 2007г за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове, Обн. ДВ, бр.45 от 8 юни 2007г., хармонизирана с Директива на Съвета 92/34/ЕО от 28 април 1992г., относно търговията на овощен размножителен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове.

Наредба № 13 от 31.03.2004г, изм. и доп., ДВ. бр. 26 от 25.03.2005 г. , изм. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г, за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал.3.2. Видове размножителен материал

3.2.1.Овощен материал за размножаване, с цел производство на посадъчен материал са: цели растения, резници, подложки, калеми и семена от овощни видове.

3.2.2. Овощният материал по т. 1 включва и овощните растения, предназначени за производство на плодове.


3.3. Категории

Овощният посадъчен материал се сертифицира, с цел търговия като предбазов, базов и сертифициран овощен материал.

3.3.1. Предбазов овощен посадъчен материал /Наредба № 97/ е посадъчният материал:

А. произведен в съответствие с общоприети методи и схеми в съответствие с актове на Европейската комисия (ЕК) за поддържане автентичността на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;

Б. предназначен за производство на базов материал;

В. който съответства на изискванията за предбазов материал, установени в чл. 7 на Наредба № 97;

Г. за който след проведени инспекции от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е установено, че съответства на изискванията по т. А - В.

След индивидуален отбор, кандидат сортът или подложката, показали най-добри агро-биологични и стопански качества, преминава през биотестове и серологичен тест за наличие на вируси. Ако растението покаже, че е носител на един или комбинация от вируси, посочени в Приложение № 1 на Наредба № 81, то се подлага на термотерапия, след което се размножава “ин-витро” и отново се подлага на тест за наличие на вируси.

От здравите овощни растения се поддържа генбанка “ин-витро” от различните генотипове, като резервни растения. Здравите растения се съхраняват в депо-изолатор, което е защитено с мрежа (саранова оранжерия), предотвратяваща повторна инфекция чрез полен или насекоми, като вектори на вирусните болести, а от нематодите – чрез контейнерно отглеждане в стерилен субстрат. В това депо-изолатор се съхраняват по две здрави растения от сорт и подложка. От този изходен посадъчен материал- подложки и калеми се получава категорията предбазов материал.


3.3.2. Базов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:

А. (Наредба № 97,изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) произведен директно или по установените схеми за поддържане на сорта (от определен брой етапи или фази) от предбазов материал по вегетативен начин, в съответствие с общоприетите методи и схеми в съответствие с актове на ЕК за поддържане автентичността на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;

Базовият материал се засажда в поле / маточник /-изолатор за добиване на подложки или на калеми, с осигурена пространствена изолация от други насаждения от съответната група или вид.

Маточните градини за калеми се засаждат гъсто 4,0 х 1,0 – 1,5 м с по 10-30-50 и повече растения от сорт. Резитбата на тези градини е специална - само за добиване на калеми.

Маточниците за добиване на вегетативни и семенни подложки и маточните градини за калеми се обследват през вегетацията за евентуална поява на симптоми от вирусни и други болести.

В маточната овощна градина, се премахват цветовете от всички дървета, за да не се посещават от насекоми, преносители на вирусни и вируидни и фитоплазмени патогени. За определяне сортовата автентичност на всяко маточно дърво от всеки овощен вид, през първата плодоносна година се оставя по едно клонче с цветове. След предварително опрашване е добре тази клонка да бъде изолирана с подходящ материал, за да не се допуска пренасяне на зараза. В маточните градини се извършва стриктна борба срещу всички болести, неприятели и плевели, особено листни въшки и широколистни плевели. Ако се регистрират болни растения от вредители,посочените в наредбите, те се маркират и изкореняват незабавно.

Маточните растения от семковите овощни видове се ретестират през 5-7 години, а костилковите през три години.


Б. предназначен за производството на сертифициран материал;

В. който съответства на изискванията за базов материал, установени в чл. 7 на Наредба № 97;;

Г. за който след проведени инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. А-В.

3.3.3. Сертифициран овощен материал е посадъчен материал- калеми и подложки - вегегативни и семенни, включително и овощни растения/облагороден материал/, предназначени за производство на плодове:

А. произведен директно или по схемите за поддържане на сорта от базов материал по вегетативен начин;

Б. който съответства на изискванията за сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7 на Наредба № 97;;

В. за който след проведени инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. А и Б.

Полученият размножителен материал, за добиване на калеми и подложки-вегетативни и семенни, както и овощни растения за производство на плодове, категория сертифициран / след размножаването на базовия материал / подлежи на визуални обследвания за евентуално нападение от болести и неприятели, особено вирусни болести.

В маточните насаждения за производство на калеми, на всяко маточно дърво, от всеки овощен вид, през първата плодоносна година, се премахват цветовете от всички дървета и се оставят по едно клонче с цветове на всяко дърво, с цел определяне сортовата автентичност на всяко маточно дърво. След предварително опрашване е добре тази клонка да бъде изолирана с подходящ материал, за да не се допуска пренасяне на зараза.

От тези подложки и калеми в разсадниците се получава сертифицииран посадъчен материал - свободен от вируси и тестиран за вируси.

3.3.3.1.Свободен от вируси (СВ) материал е материалът:

А. който е тестван за вирусни и вируидни и фитоплазмени патогени, посочени в Наредба № 81 от 22 юни 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз , обн.ДВ бр.57 от 14 юли 2006 г., изм. ДВ. Бр.102 от 19 декември 2006 г., хармонизирана с Директива 93/48/ЕИО на Комисията от 23 юни 1993 г. за определяне списъка с условията, на които трябва да отговарят посадъчния материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове, съгласно Директива 92/34/ЕИО и за който при тестването е установено, че не е инфектиран съгласно приети международни методи;

Б. за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вируидни и фитоплазмени патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане;

В. който е поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, и се счита за свободен от всякакви вируси и вируидни и фитоплазмени патогени вирусоподобни патогени, познати за овощните видове, които обичайно се срещат в Общността.

Материалът, получен директно по вегетативен начин, в съответствие със схемите за поддържане на сорта (през определен брой етапи) от същия свободен от вируси материал (СВ) и за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане и е произведен и поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, се счита също за свободен от вируси (СВ).

3.3.3. 2.Тестиран за вируси (ТС) материал е материалът:

А. който е тестван за вируси и вируидни и фитоплазмени патогени, посочени в Наредба № 81 ат 22 юни 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз , обн.ДВ бр.57 от 14 юли 2006 г., изм. ДВ. Бр.102 от 19 декември 2006 г., хармонизирана с Дирeктива 93/48/ЕИО на Комисията от 23 юни 1993 г. за определяне списъка с условията, на които трябва да отговарят посадъчния материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове, съгласно Директива 92/34/ЕИО и за който е установено при тестването, че не е инфектиран, съгласно приети международни методи;

Б. за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вируидни и фитоплазмени патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане;

В. който е поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, и се счита за свободен от вируси и вируидни и фитоплазмени патогени, познати за овощните видове, които обичайно се срещат в общността и намаляват качеството на посадъчния материал.

Материалът, получен директно по вегетативен начин, в съответствие със схемите за поддържане на сорта (през определен брой етапи) от същия тестиран за вируси материал (СВ) и за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вируидни и фитоплазмени патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане и е произведен и поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, се счита също за тестиран за вируси (ТВ).


3.4. Изисквания при сертификацията

Сертификацията на овощен размножителен материал от категориите ПБ, Б и С се извършва при спазване на следните изисквания:А.Изискванията за минимална пространствена изолация за отделните категории овощен посадъчен материал са следните:


Пространствена изолация в метри

Вид и категория

на материала


Костилкови и

черупкови


Семкови


Ягодоплодни

Маточни градини

Предбазов м-л

1000

200

1000

Базов материал

1000

100

500

Сертифициран

300

50

100

Питомник І и ІІ година
Предбазов м-л

300

200

-

Базов материал

200

100

-

Сертифициран

100

20

-


Б. Изисквания при полска инспекция:

    • сортовата чистота - 100%;

- изискванията за специфични вредители от които трябва да е свободен посадъчният материал от овощните видове, са съгласно Наредба № 1 от 1998г. за фитосанитарен контрол (обн. ДВ; бр.82 от 1998 г; изм.бр.91 от 1999г.; бр.8 от 2002г.; бр.28 от 2003г.; бр.7 от 2006г) и Наредба № 81 от 22 юни 2006г за определяне условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравословно състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на ЕС( обн в ДВ бр.57 /14.07. 2006 г.).

В. Експлоатационен срок на маточните бази:

маточни градини и вегетативни маточници – до 10 години;

ягоди – 1 година;

малини – 3 години;

къпини, касис, червено и бяло френско грозде – 6 години

Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом