Софийски университет физически факултет
ИмеСофийски университет физически факултет
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер54.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://atomic.phys.uni-sofia.bg/event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniy

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1164

БУЛ. "ДЖЕЙМЗ БАУЧЪР" 5

ТЕЛ.: +359 2 622 446

ФАКС: + 359 2 962 5276, ТЕЛЕКС: 23296 SUKO BG
SOFIA UNIVERSITY

FACULTY OF PHYSICS

1164 SOFIA, BULGARIA

5 JAMES BOURCHIER ВLVD.

ТEL.: +359 2 622 446

FAX: +359 2 962 5276, TELEX: 23 296 SUKO BGУтвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/проф. дфн А. Драйшу/УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Лабораторен практикум - атомна и ядрена физика

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Физика и информатика, Комуникации и физична електроника

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: бакалаври

КРЕДИТИ (ECTS):4.5

КАТЕДРА: АТОМНА ФИЗИКА

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

ЛекцииСеминарни упражнения


Практически упражнения

V

3

45

Общо часа:45

Форма на контрол:
А. АНОТАЦИЯ

Практикумът по атомна и ядрена физика е едносеместриален. В него студентите се запознават с някои основоположни опити в квантовата физика; получават определени познания за опитното определяне на фундаментални атомни и ядрени константи; придобиват важни практични умения по работа с детектори на йонизиращи лъчения и техните характеристики.


Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Упражнения
Тема, вид на занятието:

Брой часове

1.

Инструктаж и общи сведения за работа с източници на йонизиращи лъчения

3

2.

Определяне резонансния потенциал на живака и неона по

метода на Франк и Херц


3

3.


Определяне специфичния заряд на електрона

3

4.

Сцинтилационен детектор. Разделяне по енергии.

3

5.

Анихилация на позитрони

3

6.

Характеристични рентгенови спектри. Проверка на закона на Мозли

3

7.

Определяне енергията на гама-лъчи по слоя на полуотслабване.


3

8.

Определяне мъртвото време на брояч и свързаната с него електронна апаратура

39.


8.

Гама-спектрометър с висока разделителна способност с HpGe-детектор. Снемане на гама-спектри. Обработка на сложен гама-спектър.

3

10.

Преминаване на тежки заредени частици през веществото. Йонизационни загуби на алфа-частици във въздух.Построяване кривата на Бряг с повърхностно-бариерен силициев детектор.

3

11.

Комптъново разсейване на гама-кванти. Ъглови зависимости на енергията и интензитета.

3

12.

Изследване на бета-спектър на 137Cs посредством сцинтилационнен спектрометър със стилбенов кристал.

3

13.

Определяне на константата на разпадане.

3

14.

Времена на живот на възбудени ядрени състояния. Измерване времето на живот на нивото 60keV в ядрото на 237Np с многоканален временен анализатор.

3

15.

Определяне енергията на неизвестен алфа-източник с

повърхностно-бариерен силициев детектор3


В. Формата на контрол е: (изпит или текуща оценка)

Лабораторният практикум се провежда индивидуално. Студентите се подготвят по теорията на упражнението преди занятието и не се допускат до изпълнение на задачата, ако не отговарят на изискванията. В края на курса се провежда колоквиум, в който студентите изработват самостоятелно едно упражнение. Оценката се формира от текущ контрол и оценката на колоквиума.

Г. Основна литература:

1. А.Минкова, Б.Манушев, В.Гурев и Е.Добрева, Лабораторен практикум по атомна и ядрена физика, Издателство “Софийски университет Свети Климент Охридски”

2. И. Манджуков и Б. Манджукова „Практикум по експериментална ядрена физика”, Издателство „Тита-Консулт”

Д. Допълнителна литература:

1. Ст. Габраков, Ив. Манджуков, Г.Панев,Л. Гумнерова, Б.Манушев, Лабораторни упражнения по атомна и ядрена физика, Издателство “Наука и изкуство”, София, 1980 г


Съставил програмата: (подпис)

Дата:…………….. /гл. ас. д-р К. Гладнишки /

Свързани:

Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
Курсът е предназначен за студенти от физически факултет и е съобразен с техните потребности в тази област
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
По дисциплината: приложение на информационните технологии в икономиката и управлението
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
Степен на обучение: магистър, програма нанооптоелектроника и информационни технологии
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
Степен на обучение: магистър, програма нанооптоелектроника и информационни технологии
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
Степен на обучение: магистър, програма нанооптоелектроника и информационни технологии
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
Посочените литературни източници са класически за физическия факултет и са на разположение на студентите в библиотеката на факултета,...
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
Степен на обучение: магистър,програма нано- и информационни технологии за оптоелектрониката
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
По дисциплината: Информационни технологии (директна и мрежова комуникация на апаратура и компютри)
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
По дисциплината: Електронни и йонно-лъчеви методи за изследване на наноразмерни структури
Софийски университет физически факултет iconСофийски университет физически факултет
Степен на обучение: магистър, програма Нано- и информационни технологии за оптоелектрониката
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом