Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер165.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/008161205.docx
00816-2012-0005

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Многопрофилна болница за активно лечение -Благоевград" АД, ул. "Славянска" № 60, За: Д-р Красимир Михайлов - Изпълнителен Директор, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 8292/337/; 073 8292/329/, Факс: 073 884129

Място/места за контакт: гр.Благоевград, ул. "Славянска" № 60

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: Франко "МБАЛ - Благоевград" АД
Код NUTS: BG413

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000 (LA16)

Описание:

Фармацевтични продукти (За болнична употреба )

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно спецификация

Прогнозна стойност без ДДС

0 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Размер и условия на гаранция за участие в процедурата. Гаранция за участие, която не надвишава 1 % от стойността на всяка отделна позиция, съгласно утвърдената документация. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за участие, когато е под формата на парична сума се внася по сметка на „МБАЛ – Благоевград” АД в „Общинска банка” АД, клон Благоевград IBAN: BG 80 SOMB 9130 5013 725 702; BIC: SOMBBGSF или банкова гаранци Банковата гаранция е за срока на валидност на офертите, но не по- малко от 100 /сто/ календарни дни, направена съгласно ЗОП и условията на Възложителя, която се представя в оригинал. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при условията, посочени в чл.61 от ЗОП. Гаранциите на не класираните кандидати се освобождават при условията и сроковете предвидени в чл.62 от ЗОП. 2.Размер и условия на гаранция за изпълнение на договора – 3 % от стойността на сключения договор. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение, когато е под формата на парична сума се внася по сметка на „МБАЛ - Благоевград” АД в „Общинска банка” АД, клон Благоевград IBAN: BG 80 SOMB 9130 5013 725 702; BIC: SOMBBGSF или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение важи за срока на договора. Документа за внесената гаранция се представя при подписване на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията при условие,че изпълнителя не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора без да се дължи лихва за периода, през който е престояла законно у възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Отложено плащане по банков път, в срок предложен от участник в дни, но не по-малък от 90 дни, след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Изискуеми документи и информация: Възложителят отстранява участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 от ЗОП и при наличие на някоя от хипотезите на чл.69 от ЗОП.Участникът следва да представи изчерпателно изброените докменти в образец на офертата.Когато изисквания документ не е представен или същият е представен , но не в изискваната форма или съдържание се приема, че офертата е непълна или не отговаря на предварително обявените условия, което е основание комисията да предложи за отстраняването участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Доказателство за икономическо и финансово състояние на кандидата: - Годишен финансов отчет /баланс, паричан поток, отчет на собствения капитал/ за предходната година и доклад за заверка на регистриран одитор, в случаите предвидени от Закон за счетоводството - заверени от участника. В случай на новорегистрирани търговски дружества, такива документи не се изискват.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Доказателство за икономическо и финансово състояние на кандидата: - Годишен финансов отчет /баланс, паричан поток, отчет на собствения капитал/ за предходната година и доклад за заверка на регистриран одитор, в случаите предвидени от Закон за счетоводството - заверени от участника. В случай на новорегистрирани търговски дружества, такива документи не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 1.1. Списък на основните договори за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение; 1.2. Описание на техническото оборудване за изпълнение на поръчката 1.3. Валидно разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ №726/2004 на Европейския парламент и Съвета и одобрена кратка характеристика на продукта. В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване на разрешението за употреба или разрешението за употреба изтича през 2012-2013г., участникът представя декларация в съответствие с член 55 ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични. 1.4. Разрешение за търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ. 1.5. Един от следните документи, доказващи правото на кандидата да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка, а именно: пълномощно от производител; оторизационно писмо; договор за дистрибуция или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установят делегираните правомощия. 1.6. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ; 1.7. Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните лекарствени продукти и/или медицински изделия да бъдат доставени до лечебното заведение в разумен срок.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 1.1. Списък на основните договори за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение; 1.2. Описание на техническото оборудване за изпълнение на поръчката 1.3. Валидно разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ №726/2004 на Европейския парламент и Съвета и одобрена кратка характеристика на продукта. В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване на разрешението за употреба или разрешението за употреба изтича през 2012-2013г., участникът представя декларация в съответствие с член 55 ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични. 1.4. Разрешение за търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ. 1.5. Един от следните документи, доказващи правото на кандидата да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка, а именно: пълномощно от производител; оторизационно писмо; договор за дистрибуция или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установят делегираните правомощия. 1.6. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ; 1.7. Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните лекарствени продукти и/или медицински изделия да бъдат доставени до лечебното заведение в разумен срок.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена и начин на ценообразуване; тежест: 80
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

23.05.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN

Условия и начин на плащане

Административната сграда на лечебното заведение в счетоводството

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

04.06.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 07.06.2012 г. Час: 10:00

Място

зала 503, ет.5 - Административната сграда на лечебното заведение

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На основание чл.68, ал.3 от ЗОП, при отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.03.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Erytropoetin/alfa,beta/

1) Кратко описание

Erytropoetin/alfa,beta/ от Приложение №1 - лекарствени продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Methoxy poliethylene glycol-epoetin beta

1) Кратко описание

Methoxy poliethylene glycol-epoetin beta от Приложение №1 - лекарствени продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Darbepoetin alfa

1) Кратко описание

Darbepoetin alfa от Приложение №1 - лекарствени продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Saccharated iron oxide

1) Кратко описание

Saccharated iron oxide от Приложение № 1 - лекарствени продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Calcitriol

1) Кратко описание

Calcitriol от Приложение № 1 - лекарствени продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Sevelamer

1) Кратко описание

Sevelamer от Приложение № 1 - лекарствени продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование Cinacalcet

1) Кратко описание

Cinacalcet от Приложение № 1 - лекарствени продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 / Наименование Диализатори със синтетична low-flux мембрана с повърхност 1,5 кв.м, 1,8 кв.м, 2,0 кв.м

1) Кратко описание

Диализатори със синтетична low-flux мембрана с повърхност 1,5 кв.м, 1,8 кв.м, 2,0 кв.м от Приложение №2 - медицински консумативи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Корпус, изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Метод на стерилизация: парова, електронно облъчване или гама лъчи.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 / Наименование Диализатори със синтетична low-flux мембрана с повърхност: 1,5 кв.м, 1,8 кв.м, 2,0 кв.м

1) Кратко описание

Диализатори със синтетична low-flux мембрана с повърхност: 1,5 кв.м, 1,8 кв.м, 2,0 кв.м от Приложение №2 - медицински консумативи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Метод на стерилизация: парова, електронно облъчване или гама лъчи. Изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да притежават отличен очистващ ефект, висока биосъвместимост, максимално очистване на 2-микроглобулин при минимална загуба на албумин. Low-flux диализаторите да имат минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 200 мл/мин, диализатен дебит 500 мл/мин и ултафилтрация 0 мл/мин, съгласно приложение № 2


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 / Наименование Кръвни линии /комплект/, стандартни, съвместими с апарат Браун, Гамбро и Фрезениус

1) Кратко описание

Кръвни линии /комплект/, стандартни, съвместими с апарат Браун, Гамбро и Фрезениус от Приложение № 2 - медицински консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 / Наименование Фистулни игли

1) Кратко описание

Фистулни игли 15G 25 mm; 16G 25 mm; 15G 30-32 mm от Приложение №2 - медицинки консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 / Наименование Централни венозни катетри за временен съдов достъп

1) Кратко описание

Централни венозни катетри за временен съдов достъп - Югуларис двулуменни /15 см/; Субклавия двулуменни /15-17 см/; Феморалнни двулуменни /20 см/ от Приложение №2 - медицински консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 / Наименование Дезинфектанти за диализна апаратура - За топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина с концентрация 50%

1) Кратко описание

Дезинфектанти за диализна апаратура - За топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина с концентрация 50% от Приложение №2 - медицински консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 / Наименование Дезинфекционен разтвор за хемодиализа съдържащ пероцетна киселина 10 литрови туби

1) Кратко описание

Дезинфекционен разтвор за хемодиализа съдържащ пероцетна киселина 10 литрови туби - от Приложение №2-медицински консумативи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 / Наименование Апирогенeн филтър, съвместим с апарат Dialog+ /Браун/ и Апирогенeн филтър, съвместим с апарат Fresenius

1) Кратко описание

Апирогенeн филтър, съвместим с апарат Dialog+ /Браун/ и Апирогенeн филтър, съвместим с апарат Fresenius от Приложение №2 - медицински консумативи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно докуентацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 / Наименование Катетри за дълготрайно катетеризиране на възрастни -190 мм

1) Кратко описание

Катетри за дълготрайно катетеризиране на възрастни -190 мм от Приложение №2-медицински консумативи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 / Наименование Катетри за дълготрайно катетеризиране на възрастни -210 мм

1) Кратко описание

Катетри за дълготрайно катетеризиране на възрастни -210 мм от Приложение №2-медицински консумативи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Свързани:

Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: Биляна Митева юрисконсулт, р българия 2700, Благоевград,...
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-благоевград: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Регионална дирекция по горите, ул."Васил Коритаров"№2, За: Кристина Панкова Старши Юрисконсулт, Р. България 2700, Благоевград, Тел.:...
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Център за спешна медицинска помощ, ул. "Братя Миладинови" №21, За: Светла Кирилова Мицова, р българия 2700, Благоевград, Тел.: 073...
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-банско: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Банско, област Благоевград, община Банско, град Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, За: Сашка Георгиева Въчкова Зам. Кмет на община...
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-благоевград: Лизинг обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" еоод, ул."Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Даниела Златкова, Република България 2700, Благоевград,...
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом