Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера
ИмеВъпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер96.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/Di1_4448_1.doc
ВЪПРОСНИК

за комплексен държавен изпит на специалност

“Аграрна икономика”, редовно обучение, 2011/2012 г.

за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА“


Въпрос 1. Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера – същност и етапи. Структура на поземлените ресурси, форми на земеползване и земевладение.

Въпрос 2. Агротехнически мероприятия в земеделието. Същност и видове сеитбообращения. Значение и видове обработки на почвата. Система на торене. Начини за сеитба. Начини за напояване. Методи и средства за борба с вредителите.

Въпрос 3. Технологични решения за отглеждането на полски култури (култура по избор). Стопанско значение и добиви на земеделска култура. Ботанически особености и биологични изисквания към средата. Агротехнически мероприятия за отглеждането на земеделска култура.

Въпрос 4. Технологични решения в отглеждането на зеленчуци.Значение и особености на зеленчукопроизводството. Агротехнически мероприятия за отглеждането на зеленчукови култури. Технологични решения за отглеждането на зеленчукова култура (по избор).

Въпрос 5. Технологични решения в отглеждането на трайни насаждения.Значение и особености на трайните насаждения. Агротехнически мероприятия за създаването на трайни насаждения. Агротехнически мероприятия при отглеждането на трайни насаждения (овощна култура или лозя, по избор).

Въпрос 6. Възпроизводствени процеси, продуктивност и нормативни изисквания в животновъдството. Възпроизводствени процеси в продуктивното животновъдство. Видове продуктивност в животновъдството. Фактори влияещи върху продуктивността на селскостопанските животни. Зоохигиенни, ветеринарни и екологични изисквания при отглеждането на селскостопанските животни.

Въпрос 7. Технологични решения за отглеждането на селскостопански животни (на примера на въдство по избор). Стопанско значение и биологични основи. Породни направления. Състав и структура на стадото. Фуражи и хранене за различните категории животни. Технологични решения за отглеждането на различните категории животни

Въпрос 8. Форми на обществена организация на производството.Същност, принципи и форми на специализацията в аграрните предприятия. Отрасли, подотрасли и оптимален размер на аграрните предприятия.

Въпрос 9. Производствени и технологични процеси в аграрното предприятие.Форми на организация на производството , предимства и недостатъци. Принципи на организацията на производството.Видове производствени структури в аграрната сфера.

Въпрос 10. Организация на производството в растениевъдството. Производствена програма,организация на територията и сеитбооборота. Организация на производствените процеси в полевъдството и оранжерийното производство.Технологични карти.

Въпрос 11. Организация на производството в животновъдството и подотраслите му. Методологични въпроси на организацията на животновъдството. Организация на производствените процеси при промишлено отглеждане на животни.Структура и обороти на стада.

Въпрос 12. Механизация на производството в растениевъдството. Определяне на необходимата техника. Съставяне на машинно-тракторни агрегати и оптимизиране на машинно-тракторния парк (МТП). Комплексна механизация, системи машини и ефективност на МТП.

Въпрос 13. Механизация и автоматизация на производството в животновъдството. Инфраструктура и технически съоръжения за механизиране и автоматизиране на производствените процеси.

Въпрос 14.Маркетингова информационна система (МИС) в аграрната сфера – структура на МИС, видове информация и информационни източници. Маркетингови проучвания в аграрния сектор – етапи; подходи и методи за събиране на данни.

Въпрос 15. Маркетингова среда и маркетингова система в аграрната сфера – структура на вътрешната и външната маркетингова среда; подходи и методи за анализ на средата.

Въпрос 16. Видове аграрни продукти и особености при тяхното управление. Планиране и анализ на продуктовия микс, продуктовия портфейл и жизнения цикъл на продуктите.

Въпрос 17. Дистрибуционни системи в аграрната сфера. Пазарни институции при реализацията на аграрни продукти – стокови борси, тържища и аукциони.

Въпрос 18. Организационно управленски структури в аграрната сфера: Линеен тип на управление. Линейно-щабен. Функционален тип на управление. Проектно матрична форма на управление. Предимства и недостатъци на отделните форми на управление.

Въпрос 19. Управленски стратегии на организационно развитие. Видове стратегии на организационно, бизнес и функционално ниво.

Въпрос 20. Особености на аграрното предприемачество. Предприемачески процес – етапи, фази и специфика. Предприемачески прозорци и предприемачески стратегии в аграрния бизнес.

Въпрос 21. Основни и допълнителни методи за генериране на предприемачески идеи. Подходи и модели на предприемачество в аграрната сфера.

Въпрос 22. Управление на процесите в растениевъдната дейност.Оперативно управленски решения при растениевъдно производство. Управление на доставните процеси и механизираните процеси в растениевъдството. Управленски аспекти свързани с реализация на готовата продукция от растениевъдна дейност.

Въпрос 23. Управление на процесите в животновъдната дейност. Структура на стадото. Оборот на стадото. Управление потреблението и производството на фуражи.

Въпрос 24. Взаимоотношения на предприятията с банките във връзка с кредитирането и разплащанията. Същност и предназначение на банковия кредит. Дългосрочни банкови кредити. Краткосрочни банкови кредити. Кредитоспособност на предприятията. Видове разплащания.

Въпрос 25. Дългосрочни финансови решения в предприятията от аграрната сфера. Видове източници на дългосрочно финансиране. Финансиране с акции и неразпределена печалба. Финансиране с облигации. Финансиране с амортизационни отчисления и отчисления от печалбата. Финансиране чрез лизинг. Капиталова и финансова структура.

Въпрос 26. Краткосрочни финансови решения в предприятията от аграрната сфера.Същност и обращаемост на оборотния капитал. Краткосрочни решения за управление на оборотния капитал (материални запаси, вземания, парични наличности). Стратегии за краткосрочно финансиране на фирмата.

Въпрос 27. Ценова политика на аграрното предприятие.Същност и съдържание на ценовата политика. Ценова политика и ценова репутация на аграрното предприятие. Методически въпроси на разработването и осъществяването на политиката по цените. Видове ценови политики.

Въпрос 28. Механизми и модели на ценообразуване. Държавно регулиране на цените.

Механизми и модели на ценообразуване – същност и видове. Необходимост от държавно регулиране на цените. Икономически средства и форми на държавно регулиране на цените. Държавен контрол върху цените и ценообразуването.

Въпрос 29. Иновации и иновационен процес в аграрния бизнес. Съдържание на понятието „иновация”. Видове иновации. Основни етапи на иновационния процес. Специфика на иновационния процес в аграрния бизнес.

Въпрос 30. Иновационни модели в аграрния бизнес.Същност и съдържание на иновационните модели. Линейни модели на иновационната дейност. Нелинейни модели на иновационната дейност. Специфични модели на иновационната дейност в селското стопанство.

Въпрос 31. Пазар на земеделска земя: покупко-продажба и арендуване на земя. Особености на търсенето и предлагането на земеделска земя.

Въпрос 32. Подходи и методи за оценка на земеделската земя. Информационни системи за земята – информационна система за кадастър (ИСК) и информационна система за поземлен регистър (ИСПР).

Въпрос 33. Инвестиции и инвестиционен процес в селското стопанство.Същност, особености и видове инвестиции в аграрния сектор. принципи на финансирането и основни финансови параметри. Фази и дейности на инвестиционния процес. Инвестиционно проектиране в предприятията от аграрната сфера.

Въпрос 34. Оценка на инвестициите и инвестиционните решения в предприятията от аграрната сфера. Същност, цели и етапи на капиталовото бюджетиране. Формиране на паричните потоци. Избор на норма на дисконтиране. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните решения. Възвращаемост и риск при инвестиционните решения. Оценка на риска в инвестиционните решения.

Въпрос 35. Капитал и имущество на аграрното предприятие. Определяне на потребностите от капитал и изочници за тяхното осигуряване. Собствен и заемен капитал. Кръгооборот и оборот на капитала.

Въпрос 36.Дълготрайни активи на аграрното предприятие. Същност, състав и структура. Изхабяване и възстановяване. Методи за определяне на амортизационните отчисления. Основни пътища за по-пълното използване на ДА. Анализ на степента и ефективността на тяхното използване.

Въпрос 37.Икономическа характеристика, състав и структура на краткотрайните активи в аграрното предприятие. Оценяване и видове оценки на КА. Управление на оборотния капитал (видове материални запаси и нормирането на производствените запаси). Оборот и кръгооборот на КА. Показатели и фактори за ускоряване обращаемостта на КА.

Въпрос 38.Обща характеристика, състав, структура на класификация на разходите в аграрното предприятие. Показатели за измерване ефективността на разходите. Връзка между технологично равнище и разходи за производство.

Въпрос 39.Същност и видове себестойност на селскостопанската продукция. Калкулиране на себестойността. Основни фактори и резерви за оптимизиране себестойността и разходите на аграрното предприятие.

Въпрос 40. Персонал на аграрното предприятие – състав и структура на персонала. Специфична характеристика и класификация на персонала в аграрните предприятия. Определяне на потребността от персонал. Подбор и оценка на персонала. Назначаване, обучение и освобождаване на персонала. Мотивация на човешките ресурси.

Въпрос 41. Същност и характеристика на трудовите процеси в аграрното предприятие (агробизнеса). Организация на труда. Разделение, кооперация и форми на организация на труда. Организация на работните места и работните процеси в аграрното предприятие (агробизнеса).


Въпрос 42. Система за нормиране на труда в аграрните предприятия. Производителност на труда – същност, методи за измерване и пътища за повишаване. Заплащане на труда. Същност и роля на работната заплата. Системи за заплащане на труда в аграрния сектор. Система на допълнителни трудови възнаграждения.

Въпрос 43. Приходи и доходи на аграрното предприятие. Данъчно облагане на печалбата. Печалба, излишък и механизми на разпределение. Максимизация на печалбата чрез производствените функции. Разпределение на дохода в земеделските кооперации.

Въпрос 44. Анализ на производствената дейност на аграрното предприятие.Анализ на дейността на аграрното предприятие, свързана с производството на растениевъдна продукция. Rазмер и структура на посевния план; получените добиви и фактори, въздействащи върху формирането им; общия обем продукция; видове агротехнически мероприятия и време за провеждането им.

Въпрос 45. Анализ на дейността, свързана с производството на животновъдна продукция. Rазвитие на продуктивното животновъдство; общ обем продукция и фактори, които я определят; зоотехнически мероприятия.

Въпрос 46. Анализ на ресурсите в аграрното предприятие.Задачи и информационно осигуряване на анализа на ресурсите в аграрното предприятие. Анализ на поземлените ресурси. Анализ на основния, оборотния капитал и финансовата стабилност на аграрното предприятие. Анализ на човешките ресурси: численост, състав и движение на персонала; използване на работното време и производителност на труда.

Въпрос 47. Анализ на финансово- икономическите резултати на аграрното предприятие. Анализ на разходите. Анализ на приходите. Анализ на печалбата. Анализ на рентабилността.
 


ЛИТЕРАТУРА: 1. Berkovitz, E., Kerin, R., Hartley, S. and Rudelius, W. Marketing. IRVIN, 3-th ed. Boston, USA, 1992.

 2. Crawford, I., M. Agricultural and food marketing management. FAO, Rome, 1997.

 3. FAO. Guidelines for land-use planning. Rome (Italy), 1993.

 4. FAO. Land evaluation for development. Rome (Italy), 1993.

 5. Schomaker, M. Development of environmental indicators in UNEP. FAO. Nairobi (Kenya), 1997.

 6. Агробизнесконсулт ЦНТИИ, Наръчник за земеделска техника София 1994

 7. Ангелов, Д. и колектив, "Мениджмънт на аграрното предприятие", Изд. "Наука и икономика"-ИУ-Варна, 2005

 8. Ангелов. Димо и др. Организация на аграрното предприятие. Икономически университет-Варна. 2001.

 9. Ангелова,В. и колектив, "Аграрна икономика"-изд. "Абагард", 1999 г.

 10. Андреева, М. "Стратегически мениджмънт", изд. "Компас", В., 2001 г.

 11. Аспарухова, И., и колектив, Предприемачество в аграрната сфера, С.А.”Д.А.Ценов”, Свищов, 2009 г.

 12. Благоев, Б. и др. Икономика на предприятието, Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2010

 13. Блекуел, Едуард " Как да подготвим бизнес план", изд."Кабри", 2003г.

 14. Василев С.Даскалов Дж. и др. Селскостопански машини. Земиздат. София 1978

 15. Георгиев, И. и др. Икономика на предприятието, С., Унив. изд. Стопанство, 2008

 16. Герганов, Г., Блажева, В., Грозева, Д., Икономика на аграрното предприятие, Свищов, 2010 г.

 17. Грънчаров В. и др. Механизация на производствените процеси в животновъдството. Земиздат С. 1974

 18. Димов Д. И др. Ръководство за упражнения по експлоатация на селскостопанска техника, Земиздат София, 1992 г

 19. Дончев, Д. и др. Бизнес икономика. С., Софттрейд, 2003

 20. Дракър, П. "Новаторство и предприемачество"-практика и принципи, изд. "Хр. Ботев", 1992

 21. Зайлер, А. Маркетинг. Успешно реализиране в практиката, ИЦТТ “Информа”, Том 4, София, 1993.

 22. Закон за кадастъра и имотния регистър. ДВ, бр. 31 от 25.04.2000 г.

 23. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, ДВ, бр.17 от 01.03.1991г.

 24. Костов З. И др. Експлоатация на машинно-тракторния парк. Земиздат С. 1995

 25. Кънчев, Ив., Дойчинова, Ю. "Аграрен мениджмънт", УИ"Стопанство", 2005г.

 26. Ларсон, Г. Системи за регистрация на земята и кадастрални системи. Изд. “Геомарк – СД”, С., 1995.

 27. Лашърт Уилям, "Стратегическо мислене за дребния бизнес и неговите подразделения", 2003г.

 28. Макаревич, Л."Бизнес план", изд. Финпресс, 1998г.

 29. Мандраджиев С. И др. Земеделска техника. Христо Г. Данов, Пловдив 1993 г.

 30. Маринов, М. и др. Икономика на аграрното предприятие, Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2004г.

 31. Михнев, Г. "Стратегическо управление на земеделското стопанство",УИ"Стопанство", 1999г.

 32. Младенова Г. Маркетингови анализи. Изд.”Болид”, С., 2000.

 33. Пелих, А. "Бизнес план"-Анализи, методи, практика, 1999г.

 34. Пенков, М, Андонов, Г., Стоев, А. Оценка на земеделските земи и тяхното използване при пазарни условия. , С., 1993.

 35. Пенков, М., Н. Динов. Оценяване на земеделските земи. С.,1994.

 36. Попов, Г. и др. Икономика и организация на фирмата, С., ГорексПрес, 2006

 37. Силаге, "Школа по мениджмънт", 1999 г.

 38. Турлакова, Т. "Аграрно предприемачество", УИИУ-Варна, 2002 г.

 39. Христова, С., Труд и трудови отношения в агробизнеса. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2007 г.

 40. Щерев П., Киречев Д. Технологии в растениевъдството и животновъдството, Наука и Икономика“ ИУ Варна 2004

 41. Якимова Я. Мицова, Г. Фуражно производство с основи на земеделието. Земиздат София 1992

Свързани:

Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера iconТракийски университет
Предприемаческа дейност в големите, средните и малките предприятия в аграрната сфера”
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера iconУниверситетски проекти
Оценка на влиянието на политиките на ес върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси”
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера iconЛекция 10 същност на агролесовъдството като производствена система
Съществен елемент от новите методи за използване на поземлените ресурси е агролесовъдството, т е включването на дървесни видове в...
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера icon2. Небесна сфера и движения на небесните обекти Небесната сфера и основните й елементи. Денонощно въртене на небесната сфера. Движения на небесните обекти на
Небесната сфера и основните й елементи. Денонощно въртене на небесната сфера. Движения на небесните обекти на различни географски...
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера iconНационална работна среща
Управление на поземлените отношения и ролята на кметствата при прилагане на програмата за развитие на селските райони
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера iconУниверситет за национално и световно стопанство
Особености на селскостопанското производство и причини за правителствена намеса. Концепции за разрешаване на фермерския проблем....
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера iconАутсорсинг: естестественият избор при управление на човешките ресурси доц д-р М. Харизанова унсс, катедра „Управление
Специално внимание е отделено на предпоставките за използването на аутсорсинга при управление на човешките ресурси, предимствата...
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера iconКонспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси
Същност, обект и предмет, обхват и съдържание на „Управлението на човешките ресурси”. Дефиниране на понятията „човешки ресурс” и...
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера iconЛитература Предговор
Организацията от гледна точка на управлението. Поведението на индивида. Трите индивидуални различия и причините за различията. Поведението...
Въпрос Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера icon1. Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление на човешките ресурси. Основни параметри и механизми на оперативната стратегия за управление на човешките ресурси
Учр в краткосрочен и средносрочен план се възприема като оперативно управление, а управлението на чр в дългосрочен план, като стратегическо...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом