Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15
ИмеУчебна програма за дисциплината : 04. 01. 15
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер128.56 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA/ovostharstvo_RZA.doc
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И

АГРОЕКОЛОГИЯ


УТВЪРЖДАВАМ:

РЕКТОР:

/ ДОЦ. Д-Р Д. ГРЕКОВ/


УЧЕБНА ПРОГРАМА


За дисциплината : 04.01.15, ОВОЩАРСТВО


Включена като ЗАДЪЛЖИТЕЛНА в учебния план НА


специалността: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА


област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА


професионално направление : 6.2. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА


за образователно-квалификационнастепен БАКАЛАВЪР


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА


КАТЕДРА ОВОЩАРСТВО


Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Овощарство, с протокол № 1/17.01.2008 г.


П л о в д и в, 2008 г.

І. Извадка от учебния план
Код*Водещ

преподавател
Основна форма на контрол


ХОРАРИУМ


Кредити

Аудиторна

заетост

Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми


03. 05. 23

Доц. д-р

Ат. Стоянов

Писмен изпит


30


45


7


68


150


6.0ІІ. АНОТАЦИЯ

Лекциите се провеждат по традиционния начин, чрез представяне на материала в достъпна за студентите форма. Прилага се и дискусионна форма. За онагледяване се използват диапозитиви, таблици, схеми, рисунки, живи материали и др.

Практическите (полски) упражнения се провеждат основно в учебно-опитното поле на катедрата по овощарство. В началото на упражнението се провежда препитване на студентите върху материала от предишното упражнение, при което се поставя текуща оценка.

Водещият упражнението подбира предварително набелязани подходящи обекти, върху които дава разяснения в зависимост от естеството на методичната единица, като включва студентите в изпълнението на съответната практика.

Отделят се и часове за посещение на частни производствени предприятия и ферми, където студентите се запознават с новите постановки в селското стопанство, беседват с частните стопани по проблемите, касаещи технологията на производство, финансиране, организацията на работата, перспективи за развитие и др.


ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 75 часа

ІІІ. 1. ЛЕКЦИИ 30 часа


1. ОВОЩАРСТВОТО КАТО ПОДОТРАСЪЛ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

  • 1 час

Значение на овощните плодове като храна. Овощарството в света. Овощарството в България – състояние и перспективи на подотрасъла. Промишлено-стокови райони на основните овощни култури.


2. КОРЕНОВА СИСТЕМА НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ

  • 1 час

Коренова система на растенията върху семенни и клонови подложки и на собствен корен. Архитектоника на кореновата система и фактори, обуславящи разположението на корените в почвата. Динамика на растежа на активните корени. Функции на кореновата система.


3. РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ

  • 1 час

Възрастови периоди на вегетативно размножаваните овощни

растения, отглеждани в традиционни и високоинтензивни насаждения. Диференцирана агротехника през отделните възрастови периоди във връзка с биологичната и морфологична характеристика на растенията.


4. РАЗВИТИЕ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИШНИЯ ЦИКЪЛ (ПЕРИОДИ НА ВЕГЕТАЦИЯ И ПОКОЙ)

  • 1 час

Фенофази през вегетационния период. Запасяване, листопад и

закаляване. Период на относителен покой (предварителен, дълбок и принудителен).Период на преход от вегетация към покой. Период на преход от покой към вегетация.


5. ПЛОДОДАВАНЕ ПРИ ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ - 5 часа


5.1. Цветообразуване - 2 часа

Срокове на диференциране на плодните пъпки. Предварителна

индукция. Морфологично диференциране. Зимен покой на плодните пъпки. Фактори, обуславящи цветообразуването. Цъфтеж, опрашване и оплождане. Роля на пчелите и влияние на метеорологичните фактори върху активността им. Плододаване без оплождане (партенокарпия и апогамия).


5.2. Безплодие при овощните растения - 2 часа

Младенческа стерилност при овощните растения и фактори за съкращаване периода на безплодие. Нередовно (алтернативно) плододаване и агротехнически комплекс за преодоляването му. Прореждане на завръзите. Морфологични причини за безплодие. Цитологична стерилност при триплоидните сортове. Самостерилност и интерстерилност. Външни причини за безплодие.


5.3. Развитие на плодовете - 1 час

Предивременно опадване на цветове и завръзи (физиологична същност и динамика на опадване). Развитие на плодовете след оплождането (анатомични, физиологични и биохимични изменения на плодовете в процеса на нарастването и узряването).


6. ОТНОШЕНИЕ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ КЪМ ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

- 2 часа

Отношение на овощните растения към светлинния режим.Условия за оптимално използване на слънчевата радиация от овощните растения. Възможности за регулиране на светлинния режим в насажденията. Отношение на овощните растения към топлинния режим. Влияние на ниските температури. Студоустойчивост и фактори за нейното повишаване. Влияние на високите температури. Пригори по отделните органи на овощните растения и мерки за предотвратяването им.


7. РАЗМНОЖАВАНЕ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ - 3 часа

7.1. Начини на размножаване - 1 час

Семенно и вегетативно размножаване на овощните растения.Фактори, обуславящи коренообразуването. Същност, насоки на използването и перспективи на размножаването “ин витро”.


7.2. Подложки и присадници - 2 часа

Общи изисквания спрямо подложките за овощните видове. Характеристика на семенните и клоновите подложки. Подходящи подложки за различните типове насаждения. Междинници. Овощни присадници и изменчивост на вегетативно размножаваните растения. Подбор на маточни растения. Срастване между подложка и присадник. Фактори обуславящи срастването. Взаимно влияние между подложка и присадник.


8. ОВОЩЕН РАЗСАДНИК - 3 часа

8.1. Организация на овощния разсадник. Раздели на овощния разсадник - (семенилище, маточник, питомник, вкоренилище и сортиментови градини). Съотношение между частите на разсадника. Сеитбообръщения. - 1 час


8.2. Производство на подложки - 1 часа

- С е м е н н и п о д л о ж к и. Добиване, съхранение и стратификация на семената. Засяване на семената. Отглеждане и изваждане на семеначетата. Сортиране и съхранение.

- К л о н о в и п о д л о ж к и. Създаване и отглеждане на маточник. Изрязване, сортиране и съхранение на подложките.


8.3. Производство на присадени овощни дръвчета. Засаждане на подложките. Агротехнически мероприятия в питомник първа и питомник втора година. Изваждане, сортиране и съхранение на дръвчетата. - 1 час

9. СЪЗДАВАНЕ НА ОВОЩНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ - 2 часа

Типове насаждения (екстензивни, интензивни, гъсти, ливадни, алейни и крайпътни, сортиментови). Избор на място за овощни градини (преценка на почвено-климатичните и икономическите условия на района). Избор на овощни видове и сортове. Организация на територията на овощните насаждения. Разстояния, форми и системи на засаждане. Подреждане на сортовете. Предпосадъчна подготовка и основно торене на мястото. Доставка на посадъчен материал. Засаждане на овощни растения.


10. СЪВРЕМЕННИ ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ - 5 часа


10.1. Системи за поддържане на почвената повърхност - 1 час

Черна угар (със зелено торене или кратковременно затревяване). Хербицидна угар. Чимово-мулчирна система. Междуредови култури. Зачимяване и обработка в околостъблени кръгове.


10.2. Торене на овощните растения. - 1 час

Нужда на овощните растения от хранителни вещества и реагиране при недостиг и излишък. Срокове и норми на торене. Научнообосновани начини за определяне нормите на торене. Начини на внасяне на торовете.


10.3. Напояване на овощните растения - 1 час

Нужда на овощните растения от вода. Срокове на напояване и методи за определянето им. Поливни норми. Начини на напояване (гравитачно, дъждуване, микронапояване).


10.4. Резитба на овощните растения. - 2 часа

Задачи на резитбата. Срокове. Резитба през отделните възрастови периоди. Физиологични основи на резитбата. Основни принципи на резитбата. Системи на формиране (вретено, свободнорастящи корони, палмети, подобрена етажна корона, чашовидна корона). Възможности за механизиране на резитбата. Особености на резитбата за формиране и плододаване при различните овощни видове. Сортови различия при резитбата за плододаване при основните овощни видове.


11. АГРОБОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ КЪМ ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ

- 5 часа

Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля). Костилкови видове (слива, праскова, кайсия, череша, вишня). Орехоплодни овощни видове (орех, бадем, лешник). Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, къпина, киви, касис). Отглеждане на ягодоплодни култури.


12. ПРИБИРАНЕ НА ПЛОДОВАТА ПРОДУКЦИЯ - 1 часа


Показатели за определяне момента на беритбената зрелост на плодовете. Беритба на семкови, костилкови и ягодоплодни култури. Сортиране и транспорт на плодовете.


ІІІ. 2. УПРАЖНЕНИЯ 41 часа


  1. Овощен разсадник. Отдели на овощния разсадник. Подложки

за овощните видове. - 3 часа

2. Производство на присадени дръвчета. Изваждане, сортиране

и съхранение на дръвчетата. Начини на вегетативно

размножаване. - 3 часа

3. Начини на присаждане - 2 часа

4. Засаждане на овощни дръвчета. Части на овощните дървета.

Пъпки и клончета. - 4 часа

5. Формиране на подобрена етажна корона и свободнорастяща

корона. - 4 часа

6. Резитба за плододаване на овощни дървета, формирани като

подобрена етажна и свободнорастяща корона. - 4 часа

7. Резитба за формиране на вретено при ябълка и круша. Резитба

за плододаване. - 4 часа

8. Резитба за формиране и производство на палмета. - 4 часа

9. Резитба за формиране и производство при праскова

– чаша. - 4 часа

10. Резитба за формиране и проиводство при праскова –

свободнорастяща корона. - 4 часа

11. Запознаване с основните ябълкови, крушови и

дюлеви сортове. - 4 часа

12. Преговор - 1 час


ІІІ. 3. СЕМЕНАРИ ЗАНЯТИЯ - 4 часа


ІІІ. 4. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 75 часа


ІІІ. 4. 1. Учебни практики - 7 часа

1. Особености в резитбата за плододаване при семковите овощни видове в зависимост от вида, силата на растеж и диференцирането на плодни пъпки. - 4 часа

2. Особености на резитбата за плододаване на костилковите овощни видове - 3 часа


ІІІ. 4. 2. Разработка и защита на проект - 30 часа


ІІІ. 4. 3. Самоподготовка - 38 часа


IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекциите се провеждат по предвидените в учебнатапрограма теми, като се онагледяват с диапозитиви, таблици, графики, схеми и др.

Практическите упражнения се провеждат изключително при полски условия. След като преподавателят направи разяснение и демонстрация, свързани със съответната методична единица, под негов контрол студентите извършват отделни практики.

Заверка се получава при взети всички практически упражнения.

Окончателната оценка на знанията се оформя след писмения изпит по шестобална система.
V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Изпитна програма по дисциплината ОВОЩАРСТВО

за студентите от специалност РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

при АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – Пловдив,

ОКС “БАКАЛАВЪР”, РЕДОВНА форма на обучение,

2007/2008 учебна година


1. Овощарството като подотрасъл на растениевъдството. Значение, състояние и перспективи за развитие.

2. Морфологични, биохимични особености на овощните растения. Коренова система, стъбло и корона, пъпки и клончета и тяхното развитие. Органи за размножаване - цвят, плод и семе.

3. Растеж и развитие на овощните растения. Възрастови периоди при вегетативно размножаваните овощни растения. Развитие на овощните растения през годишния цикъл (периоди на вегетация и покой). Фенофази.

4. Плододаване при овощните растения. Цветообразуване. Диференциране на плодните пъпки. Предварителна индукция на цветообразуването. Морфологично диференциране, зимен покой на пъпките. Фактори обуславящи цветообразуването, цъфтеж, опрашване и оплождане. Плододаване без оплождане.

5. Безплодие при овощните растения. Младенческа стерилност. Нередовно (алтернативно) плододаване и агротехника за преодоляването му. Морфологични причини за безплодие. Безплодие поради понижена жизненост на полена и зиготата. Самостерилност и интерстерилност. Външни причини за безплодие.

  1. Развитие на плодовете. Предивременно опадане на цветове, плодове и завръзи. Физиологично опадане на завръзите. Развитие на плодовете след оплождането (анатомични, физиологични и биохимични промени на плодовете в процеса на нарастването и узряването)

7. Отношение на овощните растения към екологичните условия.

Отношение към светлината. Регулиране на светлинния режим в насажденията. Отношение към топлиннния режим. Влияние на ниските и високи температури. Фактори за повишаване студоустойчивостта на растенията. Мерки за преодоляване на повредите от ниски температури.

8. Размножаване на овощните растения - семенно и вегетативно. Фактори обуславящи коренообразуването. Размножаване чрез присаждане. Размножаване "ин витро".

9. Подложки за овощните видове. Междинници. Присадници и тяхната изменчивост. Срастване между подложка и присадник. Фактори обуславящи срастването. Взаимно млияние между подложка и присадник.

10. Овощен разсадник. Организация на овощния разсадник. Избор на място за овощен разсадник и сеитбообращение. Производство на семенни подложки. Добиване, съхранение, стратификация и засяване на семената. Отглеждане, изваждане, сортиране и съхранение на подложките. Производство на клонови подложки. Създаване и отглеждане на маточник. Изрязване, сортиране и съхранение на подложките. Производство на подложки чрез вкореняване на резници. Производство на присадени овощни дръвчета. Засаждане на подложките. Присаждане на подложките. Агротехнически мероприятия в питомник първа и втора година. Изваждане, сортиране и съхранение на дръвчетата.

11. Създаване на овощни насаждения. Избор на място за овощна градина. Избор на овощни видове и сортове. Организация на територията на овощно насаждение. Разстояния и системи на засаждане. Подреждане на сортовете. Предпосадъчна подготовка на мястото. Засаждане на овощни дръвчета.

12.Системи за поддържане на почвената повърхност. Черна угар (зелено торене), използване на хербициди, чимово-мулчирна система, междуредови култури, зачимяване и обработка и околостъблени кръгове.

13.Торене на овощните растения. Нужда на овощните растения от хранителни вещества и реагиране при недостиг и излишък. Срокове и норма на торене. Начини на внасяне на торовете.

14. Напояване на овощните растения. Нужда на овощните растения от вода. Срокове на напояване и методи за определянето им. Поливни норми. Начини на напояване.

15. Резитба на овощните растения. Задачи на резитбата. Резитба през отделните възрастови периоди. Срокове за извършване на резитбите. Физиологични основи на резитбата. Основни принципи на резитбата. Системи на формиране (подобрена етажна корона, свободнорастящи корони, палмети, вретено и чашовидни корони). Особености на резитбата за формиране и плододаване при различните овощни видове. Механизирана резитба.

16. Овощни видове: ябълка, круша, дюля, мушмула, слива, джанка, праскова, кайсия, череша, вишня, орех, бадем, лешник, кестен, ягода, малина, къпина, френско грозде, смокиня, актинидия, райска ябълка, фисташка, нар, арония. Произход, разпространение, стопанско значение, биологични особености, изисквания към екологичните условия, болести и неприятели, сортове.

17. Производство на посадъчен материал при ягодоплодните овощни видове, създаване на насаждания и отглеждането им.

18. Прибиране на плодовата продукция. Показатели за определяне на беритбената зрелост на плодовете. Беритба, сортиране и транспорт на плодовете.

  1. Съхранение на плодовете. Физиологични процеси преди и след беритбата. Фактори на съхранението. Срокове на беритбата. Зареждане на плодохранилищата. Типове плодохранилища. Технология на хладилно съхранение. Домашно съхраняване на плодове.VІ. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

1.Личев В., В. Гърневски, Ат. Стоянов, С. Табаков- Помология, Акд. издателство на АУ – Пловдив, 2003 г.

2. Митов П., Г.Пепелянков, Д.Дяков - Овощарство, Акад.изд.на
ВСИ, Пловдив, 1996.

3. Дяков Д., А.Узунов, В.Личев - Ръководство за упражнения

по овощарство, Земиздат, 1993.

4. Цолов Ц., Ат. Стоянов - Овощарство на тропика и субтропика, Земиздат,1991.

5 .Митов П., Т.Ангелов, Н.Димов, Г.Пепелянков, Д.Дяков -
Овощарство, "Хр.Г.Данов", Пловдив, 1990.

Б. Допълнителна

1. Петров А., М.Иончева, Б.Миланов, И.Желев – Резитба

на овощните растения, Пловдив, 1979.

2.Митов П., Г.Пепелянков, Д.Дяков, Ат. Стоянов, Ат. Узунов - използване на растежните регулатори в овощарството, Пловдив, 1980.

3. Стаматов Ив., В.Тодоров - Системи за поддържане

на почвата в овощните насаждения, Пловдив, 1983.

4. Дочев Д. - Напояване на овощните култури, София, 1983.

5. Стоилов Г. - Минерално хранене на овощните растения и методи за контролирането му, Пловдив, 1976.

6. Серафимов С. и др. - Южни овощни и листопадни култури, Пловдив, 1983.


10.01.2008 г. СЪСТАВИЛ: ...........................

/ ДОЦ. Д-Р АТ. СТОЯНОВ/


РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ОВОЩАРСТВО: ............................

/ ДОЦ. Д-Р Д. ДЯКОВ/


ДЕКАН: :…………………

/ДОЦ. Д-Р Я. ДИМИТРОВ/


`

Свързани:

Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма по дисциплината: „рибовъдство (шифър 04. 02. 12) включена като
За пълноценното усвояване на учебния материал по дисциплината са необходими познания в областта на биологията на водните организми...
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма по дисциплината: „рибовъдство (шифър 04. 02. 12) включена като
За пълноценното усвояване на учебния материал по дисциплината са необходими познания в областта на биологията на водните организми...
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма по дисциплината "учебна практика" включена в учебния план на специалност:"Компютърни системи и технологии"
Учебната практика (УП) се провежда в частни и държавни фирми и на територията на ту-габрово
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconОдобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно
Изучаването на дисциплината „Архитектура” в специалност „Сценография и костюмография на музикално-сценичните жанрове” към амтии пловдив...
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката...
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката...
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма по дисциплината: „частна генетика (шифър 04. 02. 01) включена като
Анализират се кръвногруповият и днк-полиморфизмът на видовете и тяхното използване в животновъдната практика. На семинарите се разискват...
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма за дисциплината 1049 политология включена като
Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните направления на съвременната политическа наука. Чрез нея се повишава политическата...
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма учебна дисциплина: атм и мобилни комунукации
Дисциплината "атм и мобилни комунукации"е предназначена за студентите от спец. "Кст"обучавани по магистърска програма. Включена е...
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15 iconУчебна програма за дисциплината: гъбарство включена като факултативна в учебния план
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Ботаника и Агрометеорология, с протокол №105 от 08. 02. 2008...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом