Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия
ИмеДържавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер42.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zapiski.info/download/pavlina_5810_DOI_filosofia_IX-XII_klas.doc

Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл ФилософияСтепен на образование: Средна

Етап: Гимназиален (ІХ-ХІІ клас)


Ядра на учебно съдържание

Стандарти

І.Себепо-знание и взаим-ност

Първо равнище


1.Познава етапите на личностното развитие, възникването и развитието на Аз-а.

2.Може да се ориентира в основните аспекти на човешката сексуалност.

3.Разбира значението и функционирането на общността; познава ролята на основните социални общности(семейството, приятелите, колегите) за личностното и кариерното развитие.

4.Умее да създава адекватен образ за себе си, да разбира и да уважава различията между хората.

5.Познава основните принципи на комуникативността, правенето на избор и вземането на решения.

6.Ориентира се в различни видове психологически зависимости на личността.

Второ равнище


1.Умее да осмисля поведението си, да анализира предпоставките му и демонстрира готовност за самоусъвършенстване и промяна.

2.Умее да работи в група, да разбира мотивите на чуждото поведение.

3.Умее да решава конфликти и да води преговори.

4.Определя и обяснява различни модели на социално поведение и влияние (конформизъм, насилие и алтруизъм).

ІІ. Свобода и отговор-ност

Първо равнище


1.Разбира спецификата на етическото отношение, начините за създаването и удържането му; обяснява и уважава негови културни, религиозни и национални особености.

2.Познава алтернативни подходи към основни морални ценности (свобода, щастие, смисъл на живота) и разбира тяхната роля за самоопределянето и моралното поведение.

3.Разбира значимостта на любовта и сексуалността.

4.Може да прилага основни етически правила в анализ на междуличностни отношения и конфликти.

5.Умее да анализира основите на собствения си морален опит, да прави автономен и отговорен морален избор.

Второ равнище


1.Разпознава и анализира ценностните основания и моралните последици на човешкото поведение в различни социални сфери.

2.Различава етическите и правните основания на човешкото поведение.

3.Оценява моралните измерения на правни и политически решения.

4.Проявява толерантност и уважение към многообразието от ценностни позиции, като разбира тяхната културна и национална обусловеност.

ІІІ.Сво-бода и закон-ност

Първо равнище


1.Разбира легитимността на властта, законите, държавата и ролята им за социалното общуване.

2.Разбира идеята за демокрация, характера на правовата държава и ролята на медиите в обществения живот.

3.Познава основните човешки права и свободи и разпознава случаи на тяхното нарушаване.

4.Анализира връзката между права и задължения, като се позовава на основни документи за правата на човека.

5.Разбира идеята за гражданско общество и начините на функционирането му.

6.Има готовност за защита на правата си и осъзнава ролята на гражданското участие в социалния живот.

Второ равнище


1.Познава ролята на държавното управление и финансирането му чрез данъци.

2.Познава ролята на гражданското общество за създаването на законите и тяхната промяна.

3.Сравнява правата си на гражданин в Република България и в Европа и начините за отстояването им.

4.Обяснява връзката между идеите за свобода, човешки права и граждански права.

5.Съзнава предимствата и недостатъците на законодателството в демократичните общества.

6.Анализира правни и социални аспекти на глобализацията и на прехода към информационно общество.

ІV.Кри-тическо мислене и създа-ване на смисъл

Първо равнище


1.Познава разликите между рационално и интуитивно мислене, между аргументация и внушение.

2.Формулира изводи от гледна точка на тяхната релевантност към предпоставките.

3.Умее да формулира теза по даден проблем и да дава аргументирана подкрепа в нейна защита.

4.Разпознава типове аргументация (включително и грешки) в умозаключения, философски текстове и други сфери.

5.Умее да задава въпроси за по-задълбочено аргументиране и по-нататъшно изследване.

6.Демонстрира отвореност и толерантност към различни схващания.

Второ равнище


1.Различава формите от съдържанието на мислите.

2.Решава проблеми чрез изследване на контекста, смяна на гледната точка и формулиране на хипотези.

3.Развива контрааргументи на собствените си тези и съзнава, че има различни подходи при разбирането на истината и реалността; различава истината и интереса.

4.Познава ролята на идеите за създаване на смисъл; различава мнение и знание.

5.Разбира значението на творчеството и новостите за развитието и напредъка.

V. Човекът и неговият свят

Първо равнище


1.Разбира спецификата на човешкото съществуване.

2.Разглежда реалността във възникване и развитие.

3.Демонстрира познание за различни методи на философско изследване.

4.Ориентира се в отношенията между индивидуално,общностно и универсално.

5.Умее да разкрива и анализира философски идеи в публицистичен, художествен и научен текст.

6.Разбира значението на саморефлексията, изследването и творчеството.

Второ равнище


1.Разбира ценността на културните различия и осъзнава културната си идентичност.

2.Осмисля философски отношението човек - природа.

3.Познава спецификата на красивото и изкуството.

4.Познава спецификата на религиозния светоглед и ролята му в историята на културата.

5.Анализира основни философски проблеми в историческото им развитие.

6.Съзнава заплахите за съществуването на човечеството и важността на неговото устойчиво развитие.

Свързани:

Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconДържавни образователни изисквания за учебно съдържание
В резултат на обучението по математика в края на началния етап на основната образователна степен ученикът
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconДържавни образователни изисквания за учебно
Създава реални и фантазни образи по наблюдение, памет, впечатление и въображение
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconДържавни образователни изисквания за учебно
Владее основни умения за бягане, скачане, хвърляне и ги прилага в съревнователни условия и игри
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconПрограма по математика
Тя се реализира в рамките на 72 часа годишно. Учебното съдържание е организирано в ядра, определени чрез Държавните образователни...
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconГрама по физика и астрономия VІІ клас
Държавните образователни изисквания (дои) за учебно съдържание и Рам­ковите изисквания на Министерството на образованието, младежта...
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconДържавни образователни изисквания за учебно
...
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconУчебни програми за подготвителна група в детската градина въведение
Съобразно публикуваните държавни образователни изисквания и промени в Закона за народната просвета (бр. 90 на Д. В./2002) се изисква...
Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом