Учебна програма за дисциплината : овощарство
ИмеУчебна програма за дисциплината : овощарство
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер185.38 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/ovostharstvo/PAINGINER-08.doc
А Г Р А Р Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т - П Л О В Д И В

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО


УТВЪРЖДАВАМ:

РЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р Д. ГРЕКОВ/

УЧЕБНА ПРОГРАМА


За дисциплината : ОВОЩАРСТВО


Включена като ЗАДЪЛЖИТЕЛНА в учебния план НА


специалността: АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО


област 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ


професионално направление: 5.13. ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО


за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА


КАТЕДРА ОВОЩАРСТВО


Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Овощарство, с протокол № 1/17.01.2008 г.


П л о в д и в, 2008 г.

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
І. Извадка от учебния план
Код*Водещ

преподавател
Основна форма на контрол


ХОРАРИУМ


Кредити

Аудиториа

заетост

Извънаудиторна

заетост

Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми


03.05.03

Доц. д-р

Ат. Стоянов

Писмен изпит


30


45


15


60


150


6,0


IІ. АНОТАЦИЯ

Задачата на дисциплината Овощарство е да се дадат на студентите основни знания за морфологичните и биологични особености на отглежданите в нашата страна овощни видове, за изискванията им към почвено-климатичните условия, за размножаването им, за производството на посадъчен материал, за създаването и отглеждането на насажденията, за беритбата и съхранението на плодовете.


ПІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 75 часа


ІІІ. 1.ЛЕКЦИИ 30 часа

1. ОВОЩАРСТВОТО КАТО ПОДОТРАСЪЛ НА
РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО


Особености на овощните растения Значение на плодовете като храна и лечебно средство. Значение на овощарството като подотрасъл на растениевъдството.

Общо 1 час

2. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОВОЩАРСТВОТО В
СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ


Исторически сведения за развитието на овощарството в света.

Производство на плодове в света, по континенти и страни.

Производство на плодове в света при основните овощни култури.

Овощарството в България - минало, настояще и перспективи за неговото развитие.

Общо 1 час

3. МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ

Ботаническа и помологична класификация на овощните растения.

Органи и части на овощните растения. Коренова система -основни функции. Коренова система от генеративен и вегетативен тип. Видове корени. Фактори, обуславящи разположението на кореновата система в почвата - сорт , подложка, почвен тип, ниво на подпочвената вода, система на поддържане на почвената повърхност и др.

Надземни органи и части - стъбло, корона, клони, клонки, клончета, пъпки, листа, цветове, плодове и семена.

Общо 2 часа

4. РАЗВИТИЕ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ ПРЕЗ
ЖИЗНЕНИЯ ИМ ЦИКЪЛ


Възрастови периоди на вегетативно размножаваните овощни растения - силен растеж, начално и бързо нарастващо плододаване, пълно плододаване, намаляващо плододаване и усилено съхнене. Морфологични и биологични особености на овощните растения и агротехнически мероприятия през отделните възрастови периоди. Особености на възрастовите периоди при овощните растения в интензивните насаждения.

Особености на овощните растения, получени от семена.

Общо 1 час

5. РАЗВИТИЕ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ ПРЕЗ
ГОДИШНИЯ ЦИКЪЛ. ПЕРИОДИ НА ВЕГЕТАЦИЯ И ПОКОЙ


 1. Растеж на корените и леторастите. Фактори, обуславящи
  растежа. Възможности за направление на растежните процеси.

 2. Плододаване при овощните растения. Цветообразуване -
  причини. Предварителна индукция - фази. Морфологично
  диференциране. Срокове за диференциране на плодните пъпки при
  отделните овощни видове. Развитие на плодните пъпки през периода
  на покой.

 3. Цъфтеж. Фактори, влияещи върху срока на цъфтежа -
  видов и сортов състав, температура на въздуха, валежи, относителна
  влажност на въздуха и др. Мероприятия за забавяне настъпването на
  цъфтежа.

Опрашване. Ролята на пчелите при опрашването и влияние на метеорологичните условия върху тяхната активност.

Оплождане. Влияние на скоростта на растеж на прашниковите тръбички върху оплождането.

5.4. Безплодие при овощните растения. Младенческа
стерилност. Възможности за съкращаване младенческия период на
безплодие - видов и сортов състав, подложки, резитба, торене,
растежни регулатори. Алтернативно плододаване - същност и
причини. Мероприятия за осигуряване на редовно плододаване.
Морфологични причини за безплодие. Цитологична стерилност.
Самостерилност и интерстерил-ност. Външни причини за безплодие.

 1. Развитие на плодовете след оплождането. Завързване.
  Предивременно опадане на цветовете и завързите - причини и
  динамика на спадането. Регулиране на завързването с растежни
  регулатори. Физиологично опадване на завързите. Пререждане на
  завързите - ръчно, механично, химично. Нарастване на плодовете
  след физиологичното опадане на завързите. Фази и динамика на
  нарастването на плодовете при семковите и костилковите овощни
  видове. Фактори, влияещи върху нарастването на плодовете.
  Промени на плодовете в процеса на нарастването и узряването им -
  цвят на кожицата и плодовото месо, структура на плодовото месо,
  вкусови качества, дишане, транспирация. Плододаване без
  оплождане (партенокарпия). Използване на растежни регулатори за
  получаване на партенокарпни плодове. Апогамия.

 2. Подготовка на овощните растения за презимуване -
  запасяване, листопад и закаляване. Роля на резервните хранителни
  вещества и натрупването им в овощните растения. Влияние на
  опазването на листната маса от болести и неприятели върху
  запасяването. Листопад - физиологична същност. Влияние на
  предивременното и закъсняло опадане на листата върху
  запасяването и презимуването на овощните растения. Закаляване на
  овощните растения- същност и значение. Фактори, обуславящи
  нормалното протичане на закаляването.

 3. Относителен покой при овощните растения - същност и
  значение. Физиологични и химични изменения в растенията по
  време на покоя. Предварителен (летен) покой. Дълбок (естествен ,
  задължителен) покой. Условия за протичане на дълбокия покой.
  Продължителност на дълбокия покой при отделните овощни видове.
  Принудителен покой при овощните растения и възможности за
  удължаването му.

Общо 4 часа


6. ОТНОШЕНИЕ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ КЪМ ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

Отношение на овощните растения към светлинния режим. Възможности за регулиране на светлинния режим в насажденията. Отношение на овощните растения към топлинния режим. Влияние на високите температури - пряко и косвено. Влияние на ниските температури, Студоустойчивост и фактори за нейното повишаване. Повреди от ниски зимни температури и късни пролетни мразове - възможности за предотвратяването им. Отношение на овощните растения към водния режим. Сухоустойчивост на

овощните растения. Почвена и въздушна суша. Влияние на излишната влага.

Общо 1 час

7. РАЗМНОЖАВАНЕ НА ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ

 1. Начини на размножаване. Семенно размножаване.
  Вегетативно размножаване - чрез издънки, чрез върхово
  вкореняване, чрез ластуни, чрез отводи, чрез резници (зрели, зелени
  и коренови). Фактори,влияещи върху вкореняването на резниците и
  отводите. Размножаване чрез присаждане - на пъпка и на калем.
  Срокове и методи на присаждане. Размножаване "ин витро".

 2. Подложки за овощните сортове - общи изисквания.
  Видове подложки - семенни и клонови (обща характеристика).
  Подложки за овощните видове (ябълка, круша, дюля, мушмула,
  слива , праскова, череша, вишня, кайсия, бадем и орех).

Овощни присадници (калеми). Изменчивост при вегетативно размножаваните растения . Срастване между подложка и присадник. Фактори, влияещи върху срастването между подложката и присадника - степен на съвместимост,температура на въздуха, влажност на въздуха и почвата, състояние на подложката, срок, методи и техника на присаждане и др. Ранна и късна несъвместимост. Признаци и причини за появата на ранната несъвместимост. Взаимно влияние между подложка и присадник и използването му при избора на сортоподложкови комбинации.

Междинници. Необходимост от използването им и влияние върху присадника и подложката.

Общо 2 часа


8. ПРОИЗВОДСТВО НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

8.1. Овощен разсадник. Отдели на овощния разсадник -
маточна семенна градина, семенилище, маточник, маточна градина
за резници, вкоренилище, питомник, маточна сортиментова
градина.Избор на място за овощен разсадник. Разпределение на
площта на овощния разсадник. Сеитбообращения за семенилището и
питомника.

8.2. Производство на семенни подложки. Строеж и
биологични особености на семената на семковите и костилковите
овощни видове. Добиване, сушене, почистване и съхраняване на
семената. Определяне качеството на семената.

Стратификация на семената. Условия за пгютичяне на

стратификацията - температура, влажност, аерация и продължителност. Подготовка на почвата за семенилище. Сеитба на семената и сеитбени норми. Отглеждане на семеначетата. Изрязване, сортиране и съхраняване на подложките.

 1. Производство на клонови подложки. Създаване на
  маточник за производство на подложки чрез загърляне. Отглеждане
  на маточните растения. Окачествяване на подложките. Създаване и
  отглеждане на маточна градина за производство на резници.

 2. Производство на присадени дръвчета. Предпосадъчна
  подготовка на площта за питомник. Подготовка на подложките за
  засаждане в питомника. Срокове, разстояния и начини на засаждане.
  Грижи по отглеждането на подложките в питомник първа година.
  Присаждане на подложките. Грижи за присадените растения в
  питомник втора година. Изваждане, сортиране, транспортиране и
  съхранение на дръвчетата.

Общо 2 часа

 1. СЪЗДАВАНЕ НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ

Типове овощни насаждения - любителски и промишлени; екстензивни, интензивни и ливадни; колекционни, маточни.

Избор на място за овощна градина - преценка на почвените, климатическите и икономическите условия на района.

Организация на територията на овощна градина. Избор на овощни видове и сортове. Подреждане на сортовете в насаждението с оглед ефективно извършване на опрашването, растителната защита и беритбата на плодовете.

Форми на засаждане. Разстояния на засаждане.

Предпосадъчна подготовка на площта - подобрителни мероприятия, подравняване, запасяващо торене, риголване, маркиране. Доставка и съхранение на посадъчния материал. Подготовка на растенията за засаждане. Засаждане на овощните растения - срокове и начини.

Общо 1 час


 1. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ


10.1. Системи за поддържане на почвената повърхност в овощните насаждения. Черна угар – същност, предимства и недостатъци. Разновидности на черна угар – хербицидна угър, краткотрайно затревяване, мулчиране, зелено торене. Чимово мулчирна система – същност, предимства и недостатъци.

Междуредови култури - изисквания. Пригодност на различните култури за използване като междуредови.

10.2.Торене на овощните растения. Нужда на овощните растения от хранителни елементи. Реагиране на овощните растения

на торене с минерални хранителни елементи и микроелементи. Научно-обосновани методи за определяне нормите на торене. Срокове и начини на торене.

10.3.Напояване на овощните растения. Нужда на овощните
растения от вода. Методи за определане сроковете на напояване -
научно обосновани и ориентировъчен. Поливни норми. Начини на
напояване - гравитачно (чрез заливане на цялата площ, чрез басейни,
чрез околостъблени чаши, по бразди), дъждуване (надкоронно,
подкоронно), локализирано напояване (капково, подпочвено)
микродъждуване, комбинирано капково напояване и
микродъдждуване. Качество на поливната вода и влиянието й върху
развитието на овощните растения.

10.4.Резитба на овощните растения. Задачи на резитбата.
Резитба през отделните възрастови периоди. Видове резитбени
операции и срокове за извършването им. Влияние на зимните и
летните резитбени операции върху растежа и плододаването на
дърветата. Основни принципи на резитбата.

Системи на формиране при овощните растения - подобрена етажна и свободнорастяща корона, чашовидна и свободнорастяща корона при прасковата, палмета, вретено и др. Резитба за пло до даване и оптимизиране на натоварването. Особености на резитбата за формиране и плододаване при отделните овощни видове във връзка с биологичните им особености.

Механизирана контурна резитба. Възможности за приложението й при зимната и лятната резитба за ограничаване короните на дърветата.

Общо 6 часа


11. БЕРИТБА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕТЕ

Показатели за определяне момента на беритбената зрелост на плодовете при семковите, костилковите и ягодоплодните овощни видове. Подготовка и извършване на беритбата. Сортиране, опаковка и транспортиране на плодовете.

Физиологични процеси в плодовете и фактори, влияещи върху съхранението им. Видове плодохранилища и технологии за съхраняване на плодовете в тях. Преустановяване на съхранението и адаптация на плодовете.

Общо 1 часа


12. АГРОБОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА, БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ И СОРТОВЕ

12.1.Семкови овощни видове - ябълка, круша, дюля и
мушмула

 1. Костилкови овощни видове - слива, праскова, кайсия,
  череша и вишня

 2. Черупкови овощни видове - орех, бадем, лешник и кестен

 3. Ягодоплодни овощни видове - ягода, малина, къпина и
  касис

Общо 8 часа


ІІІ. 2. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 41 часа

1.Методи за определяне беритбената зрялост на
плодовете. Беритба, сортиране и опаковане на плодовете.

2 часа

2. Овощен разсадник. Производство на семенни подложки.

Маточна семенна градина. Добиване, изсушаване, сортиране, и съхранение на семената. Залагане на семената за стратификация. Семенилище. Засяване на семената в семенилището. Отглеждане на семеначетата. Изваждане, сортиране и съхранение на подложките.

3 часа

3. Производство на клонови подложки чрез загърляне в маточника. Изрязване на вкоренените издънки от маточника. Производство на клонови подложки чрез вкореняване на резници. Сортиране и съхранение на подложките.

3 часа4. Производство на присадени овощни дръвчета в питомника.
Изваждане, сортиране и съхранение на дръвчетата. Маркиране на
площта за овощна градина. Подготовка и засаждане на овощни
дръвчета.

3 часа


5. Начини на присаждане на пъпка и на калем.

6 часа


6. Други начини на вегетативно размножаване.
Надземни органи и части на овощните дървета - стъбло, корона, (скелетна част и обрастваща дървесина). Видове клончета и пъпки при семковите и костилковите видове.

3 часа


6.1.Формиране на палмета. Резитба за плододаване на дървета, формирани като палмета.

3 часа

7. Формиране на подобрена етажна и свободнорастяща
корона. Резитба за плододаване на семковите и костилковите
видове,формирани като подобрено-етажна и свободнорастяща
корона.

3 часа


8. Формиране на чашовидна корона при прасковата. Резитба за
плододаване.

3 часа

9. Формиране на свободнорастяща корона при прасковата.
Резитба за плододаване. Резитба за нормиране на добива при
дървета, формирани като чаша и свободнорастяща корона.

3 часа

10. Формиране на вретено при ябълка и круша. Резитба за
плододаване.

3 часа

11. Механизирани процеси в овощарството (резитба, обработка,

засаждане и др.)

6 часа


ІІІ. 3. Семинарно занятие 4 часа


ІІІ. 4. Форми на извънаудиторна ЗАЕТОСТ
ІІІ. 4. 1. Учебни практики 15 часа

4. 1. 1. Особености в резитбата за плододаване при ябълка и круша в зависимост от растежа, диференцирането на плодни пъпки и плододаващия хабитус на сортовете.

З часа

4. 1. 2. Особености на резитбата за формиране и за плододаване при дюля, слива, череша, вишня, кайсия, бадем.

З часа

4. 1. 3. Резитба за подмладяване на овощните дървета.

З часа

4. 1. 4. Създаване на овощни насаждения. Подготовка и засаждане на овощните дръвчета.

З часа4. 1. 5. Нормиране на добива при семковите и

костилковите овощни видове.

З часа

ІІІ. 4. 2. Подготовка и защита на курсов проект. 30 часа


ІІІ. 4. 3. Самоподготовка 30 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекциите се провеждат по предвидените в учебнатапрограма теми, като се онагледяват с диапозитиви, таблици, графики, схеми и др.

Практическите упражнения се провеждат изключително при полски условия. След като преподавателят направи разяснение и демонстрация, свързани със съответната методична единица, под негов контрол студентите извършват отделни практики.

Заверка се получава при взети всички практически упражнения.

Окончателната оценка на знанията се оформя след писмения изпит по шестобална система.
 1. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Изпитна програма по дисциплината ОВОЩАРСТВО

за студентите от специалност АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО при АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – Пловдив,

ОКС “БАКАЛАВЪР”, РЕДОВНА форма на обучение,

2007/2008 учебна година

1. Овощарството като подотрасъл на растениевъдството. Значение, състояние и перспективи за развитие.

2. Морфологични, биохимични особености на овощните растения. Коренова система, стъбло и корона, пъпки и клончета и тяхното развитие. Органи за размножаване - цвят, плод и семе.

3. Растеж и развитие на овощните растения. Възрастови периоди при вегетативно размножаваните овощни растения. Развитие на овощните растения през годишния цикъл (периоди на вегетация и покой). Фенофази.

4. Плододаване при овощните растения. Цветообразуване. Диференциране на плодните пъпки. Предварителна индукция на цветообразуването. Морфологично диференциране, зимен покой на пъпките. Фактори обуславящи цветообразуването, цъфтеж, опрашване и оплождане. Плододаване без оплождане.

5. Безплодие при овощните растения. Младенческа стерилност. Нередовно (алтернативно) плододаване и агротехника за преодоляването му. Морфологични причини за безплодие. Безплодие поради понижена жизненост на полена и зиготата. Самостерилност и интерстерилност. Външни причини за безплодие.

 1. Развитие на плодовете. Предивременно опадане на цветове, плодове и завръзи. Физиологично опадане на завръзите. Развитие на плодовете след оплождането (анатомични, физиологични и биохимични промени на плодовете в процеса на нарастването и узряването)

7. Отношение на овощните растения към екологичните условия.

Отношение към светлината. Регулиране на светлинния режим в насажденията. Отношение към топлиннния режим. Влияние на ниските и високи температури. Фактори за повишаване студоустойчивостта на растенията. Мерки за преодоляване на повредите от ниски температури.

8. Размножаване на овощните растения - семенно и вегетативно. Фактори обуславящи коренообразуването. Размножаване чрез присаждане. Размножаване "ин витро".

9. Подложки за овощните видове. Междинници. Присадници и тяхната изменчивост. Срастване между подложка и присадник. Фактори обуславящи срастването. Взаимно млияние между подложка и присадник.

10. Овощен разсадник. Организация на овощния разсадник. Избор на място за овощен разсадник и сеитбообращение. Производство на семенни подложки. Добиване, съхранение, стратификация и засяване на семената. Отглеждане, изваждане, сортиране и съхранение на подложките. Производство на клонови подложки. Създаване и отглеждане на маточник. Изрязване, сортиране и съхранение на подложките. Производство на подложки чрез вкореняване на резници. Производство на присадени овощни дръвчета. Засаждане на подложките. Присаждане на подложките. Агротехнически мероприятия в питомник първа и втора година. Изваждане, сортиране и съхранение на дръвчетата.

11. Създаване на овощни насаждения. Избор на място за овощна градина. Избор на овощни видове и сортове. Организация на територията на овощно насаждение. Разстояния и системи на засаждане. Подреждане на сортовете. Предпосадъчна подготовка на мястото. Засаждане на овощни дръвчета.

12.Системи за поддържане на почвената повърхност. Черна угар (зелено торене), използване на хербициди, чимово-мулчирна система, междуредови култури, зачимяване и обработка и околостъблени кръгове.

13.Торене на овощните растения. Нужда на овощните растения от хранителни вещества и реагиране при недостиг и излишък. Срокове и норма на торене. Начини на внасяне на торовете.

14. Напояване на овощните растения. Нужда на овощните растения от вода. Срокове на напояване и методи за определянето им. Поливни норми. Начини на напояване.

15. Резитба на овощните растения. Задачи на резитбата. Резитба през отделните възрастови периоди. Срокове за извършване на резитбите. Физиологични основи на резитбата. Основни принципи на резитбата. Системи на формиране (подобрена етажна корона, свободнорастящи корони, палмети, вретено и чашовидни корони). Особености на резитбата за формиране и плододаване при различните овощни видове. Механизирана резитба.

16. Овощни видове: ябълка, круша, дюля, мушмула, слива, джанка, праскова, кайсия, череша, вишня, орех, бадем, лешник, кестен, ягода, малина, къпина, френско грозде, смокиня, актинидия, райска ябълка, фисташка, нар, арония. Произход, разпространение, стопанско значение, биологични особености, изисквания към екологичните условия, болести и неприятели, сортове.

17. Производство на посадъчен материал при ягодоплодните овощни видове, създаване на насаждания и отглеждането им.

18. Прибиране на плодовата продукция. Показатели за определяне на беритбената зрелост на плодовете. Беритба, сортиране и транспорт на плодовете.

 1. Съхранение на плодовете. Физиологични процеси преди и след беритбата. Фактори на съхранението. Срокове на беритбата. Зареждане на плодохранилищата. Типове плодохранилища. Технология на хладилно съхранение. Домашно съхраняване на плодове.


ЛИТЕРАТУРА


А. Основна


1.Личев В., В. Гърневски, Ат. Стоянов, С. Табаков- Помология, Акд. издателство на АУ – Пловдив, 2003 г.

2. Митов П., Г.Пепелянков, Д.Дяков - Овощарство, Акад.изд.на ВСИ, Пловдив, 1996.

3. Дяков Д., А.Узунов, В.Личев - Ръководство за упражнения

по овощарство, Земиздат, 1993.

4. Цолов Ц., Ат. Стоянов - Овощарство на тропика и субтропика, Земиздат,1991.

5 .Митов П., Т.Ангелов, Н.Димов, Г.Пепелянков, Д.Дяков -
Овощарство, "Хр.Г.Данов", Пловдив, 1990.


Б. Допълнителна


1. Петров А., М.Иончева, Б.Миланов, И.Желев – Резитба

на овощните растения, Пловдив, 1979.

2.Митов П., Г.Пепелянков, Д.Дяков, Ат. Стоянов, Ат. Узунов - използване на растежните регулатори в овощарството, Пловдив, 1980.

3. Стаматов Ив., В.Тодоров - Системи за поддържане

на почвата в овощните насаждения, Пловдив, 1983.

4. Дочев Д. - Напояване на овощните култури, София, 1983.

5. Стоилов Г. - Минерално хранене на овощните растения и методи за контролирането му, Пловдив, 1976.

6. Серафимов С. и др. - Южни овощни и листопадни култури, Пловдив, 1983.


10.01.2008 г. СЪСТАВИЛ: ...........................

/ ДОЦ. Д-Р АТ. СТОЯНОВ/


РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ОВОЩАРСТВО: ............................

/ ДОЦ. Д-Р Д. ДЯКОВ/


ДЕКАН НА ЛГФ: :…………………

/ДОЦ. Д-Р А. ИВАНОВ/

Свързани:

Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма за дисциплината : 04. 01. 15
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Овощарство, с протокол №1/17. 01. 2008 г
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма по дисциплината: „рибовъдство (шифър 04. 02. 12) включена като
За пълноценното усвояване на учебния материал по дисциплината са необходими познания в областта на биологията на водните организми...
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма по дисциплината: „рибовъдство (шифър 04. 02. 12) включена като
За пълноценното усвояване на учебния материал по дисциплината са необходими познания в областта на биологията на водните организми...
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма по дисциплината "учебна практика" включена в учебния план на специалност:"Компютърни системи и технологии"
Учебната практика (УП) се провежда в частни и държавни фирми и на територията на ту-габрово
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconОдобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно
Изучаването на дисциплината „Архитектура” в специалност „Сценография и костюмография на музикално-сценичните жанрове” към амтии пловдив...
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката...
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката...
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма по дисциплината: „частна генетика (шифър 04. 02. 01) включена като
Анализират се кръвногруповият и днк-полиморфизмът на видовете и тяхното използване в животновъдната практика. На семинарите се разискват...
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма за дисциплината 1049 политология включена като
Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните направления на съвременната политическа наука. Чрез нея се повишава политическата...
Учебна програма за дисциплината : овощарство iconУчебна програма учебна дисциплина: атм и мобилни комунукации
Дисциплината "атм и мобилни комунукации"е предназначена за студентите от спец. "Кст"обучавани по магистърска програма. Включена е...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом