Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика
ИмеКонспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер40.58 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/77755/615289/version/1/file/PhD3.OO.docx

Конспект


за кандидат-докторантски изпит по научнo направление 1.2. Педагогика

(Оценяване в обучението)


 1. Възпитанието като социално-педагогически феномен.

Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел.

 1. Методи на възпитанието.

Същност и детерминираност на методите на възпитанието. Съдържателна характеристика на основни методи на възпитанието. Изисквания за ефективно прилагане на методите на възпитание.

 1. Съдържание на възпитанието.

Основни класически утвърдени компоненти на съдържанието на възпитанието – интелектуално, нравствено, естетическо, физическо, трудово. Актуални аспекти на съдържанието на възпитанието – детерминанти, видове, специфични особености.

 1. Фактори на възпитание.

Семейството, училището и средствата за масова комуникация като фактори за възпитание и развитие на личността. Специфика на възпитателното въздействие на основните възпитателни фактори.

 1. Обучението като процес и дейност.

Същност и специфика. Дидактически подход за дефиниране на обучението.

 1. Цели на обучението. Таксономии на обучението. Цели на обучение. Видове цели: цели на обучението като преподаване и учене; цели на учебна програма; цели на учебен курс/предмет; цели на учебна тема. Определяне и функциониране на целите на обучение (дейности и съдържателен дискурс). Разновидности на таксономични модели. Ефективност.

 2. Съдържание на обучението.

Съдържание на обучението и учебно съдържание. Развитие на научното познание и дидактически последици. Цели и съдържание на обучението. Научно познание – учебен предмет. Принципи на селекция на учебното съдържание. Държавни стандарти в областта на учебното съдържание.

 1. Технологични модели на обучение.

Същност, компоненти и видове технологии.

 1. Исторически, функционален и интердисциплинен статут на оценяването.

 2. Оценяването в училище –дидактически подход за дефиниране и изследване. Обекти на оценяване. Класически и алтернативни подходи към оценяването.

 3. Видове оценяване в училище – обща характеристика.

 4. Подходи и стратегии на оценяване.

Същност, видове и специфики.

 1. Методи за събиране на данни за оценяване на учебни планове, учебни програми и учебници.

 2. Методи за събиране на данни за оценяване на учениците.

 3. Методи за събиране на данни за оценяване на учителите.

 4. Ефективност на оценяването.

Предназначение и стандарти.


Литература:


 1. Антология по теория на възпитанието. С., 1997.

 2. Андреев, М. Оценяването в училище. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1995.

 3. Андреев,М. Процесът на обучение. Дидактика. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1996.

 4. Андреева, Л. Христоматия по психология на познанието. С., 1998.

 5. Андерсън, Л. Образование за един нов свят.- Компас, 1995, №2.

 6. Анастази, А. , С. Урбина. Психологическое тестирование. Питер., 2005.

 7. Василев, Д. Проверяването и оценяването на знанията в обучението. С., Народна просвета, 1987.

 8. Господинов, Б. Ефективност на обучението. Същност и отделни аспекти на осъществяване. Пловдив, 1998.

 9. Делибалтова, В. Оценяването на учениците (дидактически аспекти). В.Т. 2002.

 10. Делибалтова, В. За обучението между даденото и конструираното. С., 2004.

 11. Зуев, Д. Училищният учебник. С., 1983.

 12. Мерджанова, Я. Методики и инструментариум за оценяване на съдържателни и текстови структури на училищния учебник. – Стратегии на образователната и научната политика, N1, 2010.

 13. Наредба №2 за учебното съдържание. – ДВ, бр.48, 2000.

 14. Петров, П., М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии за учене. С., 2001.

 15. Радев, Пл. (Съст.) Педагогика.Пл., 2001.

 16. Савова, Ж. Груповото учене - измерения и стратегии. - Начално образование, №8, 1996.

 17. Стротер, Д. Кооперативното обучение - каприз или необходимост. - Компас,

№5-6, 1995., 1975.

 1. Теория на възпитанието. Под ред. на Л. Димитров. С., 1994.

 2. Теория на възпитанието. Под ред. на Л. Димитров. С., 2005.

 3. Чавдарова-Костова, С. В. Делибалтова, Б. Господинов, Педагогика. С.,2008.

 4. Educational technology- its creation, development and cross- cultural transfer. Edited by R. Murray Thomas, V. Kalayashi. Pergamon Press ,1987.

 5. Callahan, J. L. Clark. Teaching in Middle and Secondary Schools. Planing for Competence. Third Edition. New York, 1988.

 6. Clark, L. I. Starr. Secondary and Middle School Teaching Methods. 5-th ed. New York: Macmillan Publ. Co.1986.

 7. Glossary of educational technology terms.( 1984) UNESCO, 1984.

 8. Gronlund, N. Objectives for Classroom Instruction. New York: Macmillan Publ. Co. 1985.

 9. McTighe, J., & Ferrara, S. Assessing learning in the classroom. Washington, DC: National Education Association. 1998.

 10. Popham, W. Educational Evaluation. Third Edition. Allyn and Bacon. Boston, London, Toronto, Sydny, Tokyo, Singapore, 1997.

 11. Sparzo, F. (1990). Preparing Better Teacher – Made Tests: A Practical Guide. Phi delta Kappa Educational Foundation. Bloomington Indiana, 1990.

 12. Walberg, H. ets Assessment Refform. – In: Hot Buttons Unraveling 10 Controversial Issues in Education. Phi delta Kappa Educational Foundation. Bloomington Indiana, 1997.

 13. Wiggins, G. Creating Tests worth Taking. – In: Education 93/94, 20-th ed. Annual Editions. The Dudhkin Publishing Group, Inc. Guilford, Connecticut, 1993.

Свързани:

Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Интерполиране с алгебрични полиноми – интерполационни задачи на Лагранж и Ермит. Оценка на грешката. Крайни и разделени разлики,...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки ("Радиофизика и физическа електроника")
Ток във вакуум при отсъствие и наличие на пространствен заряд. Закон на Чайлд-Ленгмюр
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Случайни величини. Функции на разпределение и вероятностни плътности. Многомерни вероятностни разпределения. Интегриране на случайни...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Теорема за съществуване и единственост за решението на задачата на Коши за скаларно оду. Формулировка на съответните резултати за...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по немски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по френски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по английски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект за кандидат докторантски изпит по математически анализ
Хилбертово пространство. Теорема за проекциите. Представяне на ограничените линейни функционали
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по италиански език изпитът е устен и се състои в
Текстът, който кандидат-аспирантът подготвя предварително за изпита, е в размер 100 стандартни страници; той трябва да бъде от италиански...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом