Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
ИмеКонспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер41.62 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://pu-fisn-sotirova-vladikov.eu/LE-Conspectus.doc
Пловдивски университет:Паисий Хилендарски

Факултет: Икономически и социални науки

Катедра: Икономически и политически науки

Лектор: проф.д.ик.н. Мария Сотирова

Асистент: гл.ас.Атанас Владиков

Дисциплина: Икономика на труда

Актуалност: януари/2012 г.


КОНСПЕКТ

за семестриален изпит

по „Икономика на труда”


 1. Обществена значимост на труда – икономически и социални измерения

 2. Основни етапи в историческото утвърждаване на възгледите за труда

 3. Основни и непреходни характеристики на труда като човешка дейност

 4. Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдържание

 5. Съвременни характеристики на труда: трудът, социалната промяна, социалните предизвикателства и социални последици

 6. Човешки ресурси: същност, проявление, качествена идентичност

 7. Източници на човешки ресурси и основни социодемографски групи

 8. Социално-демографски фактори при формирането на работната сила като трудов ресурс

 9. Труд и трудови отношения: видове и основни инструменти за техното регулиране

 10. Пазарна природа на труда. Специфика на трудовия пазар – основни характеристики

 11. Микроикономически анализ на труда. Търсене на труд: същност, параметри за оценка, фактори-детерминанти, факториални зависимости.

 12. Микроикономически анализ на труда. Предлагане на труд: същност, параметри за оценка, фактори-детерминанти, факториални зависимости.

 13. Пазарно равновесие – същност и основни теории

 14. Сегментиране на пазара на труда: същност, цели, критерии

 15. Сегментиране на пазара на труда по професионален признак: класически и съвременен подход.

 16. Институционална теория за регулиране на пазара на труда: концепция и практическа реализация

 17. Трудово отношение и основни характеристики на системата на заетост

 18. Трудов статус: същност и основни компоненти.

 19. Работодателски статус: същност и основни компоненти

 20. Съвкупна трудова заетост: същност, типология, показатели за оценка

 21. Трудова заетост и работно време. Масата на работното време и оценката на заетост

 22. Заетост и производителност на труда. Показатели за измерване на производителността

 23. Безработица: същност и индикативни характеристики за безработното лице.

 24. Типологични характеристики на безработицата

 25. Икономическа и социална цена на безработицата

 26. Измерване на безработицата: основни показатели и тяхната същност.

 27. Управление на социалния риск безработица.

 28. Гъвкава заетост и дерегулация на пазара на труда.

 29. Политика за развитие на заетостта и ограничаване на безработицата

 30. Цена на труда и компромиси на интересите на работодатели и работници.

 31. Теоретични концепции за работната заплата

 32. Функции на работната заплата

 33. Минимална работна заплата: същност, функции, подходи за определяне

 34. Нормативно регулиране на работната заплата

 35. Управление на работната заплата в организациите: политика и практическа реализация

 36. Основни методи за оценка на длъжностите

 37. Социални разходи и социални доходи по повод на трудовото отношение

 38. Колективни трудови отношения: исторически корени на възникване и основни теории

 39. Право на свободно и доброволно сдружаване. Основни компоненти. Плурализъм и представителност на работническите и работодателските организации.

 40. Представителство на интересите на работниците. Позиция на синдикатите

 41. Представителство на интересите на работодателите. Поизиция на работодателските съюзи

 42. Позиция на държавата в регулирането на трудовите отношения

 43. Тристранно сътрудничество: същност, принципи, механизми за реализиране.

 44. Колективно трудово договаряне: определение и предпоставки за прилагането му.

 45. Систематични характеристики на колективното трудово договаряне

 46. Структурен модел на колективното трудово договаряне.

 47. Колективни трудови конфликти: основни теории и подходи, видове конфликти

 48. Мирни средства за разрешаване на колективните трудови конфликти

 49. Преки протестни действия за разрешаване на колективните трудови конфликти: стачки и локаут.УЧЕБНИЦИ

1.Учебник: „Икономика на труда”, 2006г, гр.Пловдив; автор: Мария Сотирова

/може да се намери в книжарницата на Ректората, ПУ „П.Хилендарски”/

2.Учебник: „Икономика на труда”-3то издание, 2002г, гр.София; авторски колектив: Димитър Шопов, Любомир Стефанов, Марин Паунов, Лалко Дулевски; издателство „Тракия-М”

3.Учебник: „Работодателят в трудовите отношения”, 1993г, гр.София; авторски колектив: В.Мръчков и колектив; издава „Оргсистемс”

4.Учебник: „Трудови конфликти”-1997г, гр.Пловдив; И.Нейков; издава ПУ „П.Хилендарски”


ПОМАГАЛА, ПОСОБИЯ, ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

1. „Учебно помагало по икономика на труда”, 2009г, автор: Атанас Владиков, издава ПУ „П.Хилендарски”

2.Пособие: „Колективното трудово договаряне”, 1996г, авторски колектив: М.Сотирова и колектив; издава ПУ „П.Хилендарски”

2.Кодекс на труда

3.Кодекс за социално осигуряване

4.Пособие: „Трудовите отношения в преход”, 2007г, автор: Ханс Моерел, УИ „Св.Климент Охридски”

5.Справочник: „Практически наръчник по управление на трудовите правоотношения. Документи за трудовите правоотношения в предприятието”, 2007г, гр.София, автор: Снежана Христова, Изд. CIELA

6.Справочник: „Пътеводител на икономическите показатели”-5-то издание, 2004г, гр.София, издателство: „Класика и Стил”-ООД

7.Справочник: „България в контурите на трудова Европа”, 2007г, Брюксел; издание на Европейски професионален съюз

8. Стратегия: „Стратегия по заетостта /2004-2010г/” – приета от МС на 06.09.2003г.

9.Доклад: „Междинна оценка на изпълнението на стратегията по заетостта на Република България /2004-2010г/, 2008г, Издава: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

10. План-програма: „Национален план за действие по заетостта”, 2008г.

http://drsz.dyndns.org/NPDZ_2008.htmКонспект по „Икономика на труда”, www.pu-fisn-sotirova-vladikov.eu

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
Методи за диагностика на бъбречните заболявания – ури-нен анализ, клирънси, рентгенологични, радиоизотопни и други
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Ибс – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconКонспект за семестриален изпит по психиатрия
Разстройства в съдържанието на мисленето: налудни идеи – характеристика, видове; налудни идеи при отделните заболявания; свръхценни...
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconВнимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо
Защита на дипломната работа/ Държавен изпит само за студенти, на които не са изтекли студентските права – до 3 години от първата...
Конспект за семестриален изпит по „Икономика на труда iconУниверситет за национално и световно стопанство
За кандидат докторантски изпит по научната специалност шифър 05. 02. 16 Икономика и организация на труда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом