Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов
ИмеСегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер157.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.novini.narod.ru/se.doc
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България


Михаил Драганов,

ТУ-София, България, mdraganov@tu-sofia.bg

Петя Илиева

ТУ-София, България.


Резюме: Основната цел от провеждането на изследването на пазара на дистанционно обучение в България е да се идентифицират отделните сегменти и да се извърши подход за избор на целева група.

В доклада се предлагат и анализират основните критерии, по които се извършва сегменирането, прави се преглед на демографските тенденции и състоянието на търсенето на дадената услуга от страна на целевата група.

Прави се и потребителски профил на целевата група.


Ключови думи: сегментиране, пазар на образователни услуги, критерии за сегментиране, дистанционно обучение и целева група.


Въведение


Развитието на информационните технологии в световен мащаб предизвиква паралелни промени както в пазара на образователните услуги, така и в самата образователна среда, в която се реализира обучението. В този процес възникват нови образователни интереси и потребности у целевите групи, старите програми и форми на обучение се нуждаят от постоянно осъвременяване и адаптиране и освен това се поражда необходимост от нови компетенции на водещите преподаватели в използаването на нови инструменти и методи.

Предмет на изследването е пазарът на дистанционното обучение във висшите учебни заведения в България.

Обект на изследването е извършването на сегментационен анализ на посочения пазар.

Цели на изследването са:

1.Да се проявят основните критерии за сегментиране на пазара на дистанционното обучение в България;

2.Да се определи идеалният потребителски профил на студентите проявяващи интерес към дистанционните форми на обучение;


Основни изследователски методи използвани в проучването са: документалното наблюдение, сегментационен анализ и сравнителен анализ.

1.Избор на критерии за провеждане на сегментационен анализ.


Сегментирането на пазара се осъществява на базата на предварително избрани критерии, по които отделните потребителски групи се отличават помежду си. Изборът на сегментационни показатели в изследването се извърши изцяло върху потребителските характеристики.


Географски критерии – самата идея за дистанционно обучение цели да пренебрегне пространствените бариери и да обхване територията на цялата страна. Поради спецификата на тази форма на обучение, все пак има някои ограничения – потребителите трябва да имат достъп до персонален (или преносим) компютър и високоскоростен интернет. Тези условия са налични в повечето градове, но не и в селата в България.


По географски произход още пазарът може да се раздели на: българи и чужденци. През учебната 2008/2009 година чуждестранните студенти в университетите и специализираните висши училища в България са 9.2 хил., или с 4.2% повече от предходната учебна година. От чуждестранните студенти най-голям е делът на студентите от Турция – 37.2%, следвани от студентите от Македония - 24.4% и Гърция - 8.0%.


Друг възможен критерий, който да се използва за целите на анализа е достъпът на домакинствата до интернет.

Таблица 1

Разпределение на достъпа на българските домакинствата до интернет през 2009г. по региони

 

2009

%

Брой

Общо за страната

29,6

805 994

По региони:

Северозападен

24,7

86 945

Северен централен

23,6

81 398

Североизточен

26,8

94 164

Югоизточен

26,8

107 268

Югозападен

40,3

300 567

Южен централен

25,6

135 652

Източник: НСИ


Както се вижда от Табл. №1 най-голям процент от населението с достъп до интернет се пада на Югозападен район – 40,3%, което е почти два пъти повече, отколкото в останалите райони. Югозападният район включва следните области: София (град), Софийска област, Кюстендил, Благоевград и Перник.

Демографски критерии. Възраст – по този критерий потенциалните потребители на дистанционно обучение в България могат да се разделят на три групи:

-от 19 до 24 години – на 19 години се завършва средно образование и учениците се превръщат в кандидат-студенти. Тази възрастова група е от значение при положение, че университетът ще предлага дистанционна форма на обучение в ОКС „Бакалавър“;

-от 25 до 34 години – при нормално протичане на обучението в ОКС „Бакалавър“, т. е., без прекъсване, студентите завършват тази степен на възраст 23-24 години и след това се превръщат в кандидат-магистри. Тази възрастова група е от значение, когато дистанционно обучение се предлага в ОКС „Магистър“. Също така в тази група спадат и лица, които получават следдипломна квалификация или записват второ висше;

-и от 35 до 39 – към посочената група спадат предимно хора за следдипломна квалификация или преквалификация.

Таблица 2

Разпределение на населението на България към 31.12.2008г. по възраст, местоживеене и пол

Групи

Общо

В градовете

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Общо за страната

7 606 551

3 681 280

3 925 271

5 407 105

2 598 114

2 808 991

2 199 446

1 083 166

1 116 280

15 - 19

445 510

228 690

216 820

319 628

163 024

156 604

125 882

65 666

60 216

20 - 24

523 522

268 246

255 276

403 815

204 799

199 016

119 707

63 447

56 260

25 - 29

548 593

281 528

267 065

427 014

215 883

211 131

121 579

65 645

55 934

30 - 34

585 634

298 856

286 778

453 307

229 156

224 151

132 327

69 700

62 627

35 - 39

552 331

280 437

271 894

417 387

208 249

209 138

134 944

72 188

62 756

Източник: НСИ


Образование – по този критерий пазарът отново се разделя на две групи:

Младежи със завършено средно образование – за да се кандидатства във ВУЗ, се изисква успешно завършено средно образование. Тази група е от значение при предлагане на дистанционно обучение в ОКС „Бакалавър“.

Младежи със завършено висше образование в ОКС „Бакалавър“ – след успешно завършване на ОКС „Бакалавър“ студентите могат да кандидатстват за магистратура. Тази група е от значение, когато се предлага дистанционно обучение в ОКС „Магистър“.

Таблица 3

Разпределение на завършилите средно образование през 2008г.

(Брой)

Статистически райони

Средно образование

Общо

общообра-
зователни
училища


специални
училища


училища
по изкуст-
вата


професио-
нални
гимназии
(ІІІ степен
профе-
сионална
квали-
фикация)


професио-
нални
гимназии
и профе-
сионални
училища
(ІІ степен
професи-
онална
квали-
фикация)


Общо

69 649

36 087

56

806

24 719

7 981

Северозападен район

8 233

3 860

-

73

3 420

880

Северен централен район

8 619

3 705

-

90

3 913

911

Североизточен район

8 775

4 613

7

75

2 979

1 101

Югоизточен район

9 821

4 884

-

178

3 964

795

Югозападен район

20 382

11 890

19

226

6 808

1 439

Южен централен район

13 819

7 135

30

164

3 635

2 855

Източник: НСИ

От Табл.3. се вижда, че най-голям брой зрелостници има в Югозападен район, водейки втория в класацията – Южен централен район с повече от 6 000 бройки.

Таблица 4

Разпределение на студентите по статистически райони през учебната 2008/2009 г.


 

Висши Училища

Студенти

Завършили

Статистически райони

Общо

В т.ч.

Общо

В т.ч.

 

жени

жени

 

 

 

Университети и специализирани висши училища

Общо

43

242 574

134 880

48 760

29 954

Северозападен район

1

1 297

960

422

340

Северен централен

5

40 299

21 341

12 240

7 461

Североизточен район

6

40 178

22 648

7 711

4 805

Югоизточен район

3

16 772

10 434

2 607

1 693

Югозападен район

23

115 210

62 536

20 331

12 084

Южен централен район

5

28 818

16 961

5 449

3 571
Източник: НСИ


Отново в Югозападен район бройките на завършилите и в момента обучаващи се студенти е значително повече от колкото в останалите райони – с 75 000 повече от втория (Северен централен район), за обучаващи се студенти и с 8 000 повече, за завършили студенти.

Доход – дистанционното обучение е насочено предимно към хора (семейства) с нисък и среден доход, които не могат да си позволят да учат висше образование, без да работят.


Според данни на НСИ средният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2009 г. е 2 295 196, със средна работна заплата, както е показано на таблицата по-долу.

Таблица 5

Средна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2009г.

Средна заплата

Брой заети лица

Процент

от 400 лв. до 600 лв.

1 459 653

63,60%

над 600 лв. до 800 лв.

671 264

29,25%

над 800 лв.

164 279

7,16%

Източник: НСИ


Както се вижда от Табл.5 , хората със средна работна заплата от 400 до 600 лева са преобладаващата част от населението – цели 63 %. Точно тези хора цели да подпомогне дистанционното обучение.


2.Избор на целеви пазар за дистанционно обучение


На базата на изследваните критерии потребителският профил на младежите имащи потенциален интерес към дистанционната форма на обучение може да представлява по следния начин:

1. Възраст – първичният целеви пазар се състои от младежи на възраст от 19 до 35 години, тъй като при тях има най-голям брой желаещи да се обучават. Вторичният целеви пазар би могъл да бъде на възраст от 35 до 39 годишни.

2. Доходи – Тъй като дистанционното обучение е ориентирано предимно към студенти, които не могат да си позволят да учат, без да работят, то първичен целеви пазар са хора със средномесечна работна заплата от 400 до 600 лева.

3. Географски регион – според анализираните данни се вижда, че най-голям процент от населението с достъп до интернет и най-голям процент завършили висше образование (или все още студенти) са разположени в Югозападен район. И двата показателя са почти два пъти по-високи в сравнение с тези в другите региони.

4. Прогнози. Статистиката сочи, че ако днес хората на възраст 15-34 години в България са близо 2 103 259 души, през 2015 г. броят им ще бъде 1 747 648, а след още 5 години – близо 1 555 852. Прогнозата на НСИ показва, че в периода до 2020 г. броят на младите хора ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15-19 г. и 20-24 г.

Повече от три четвърти от младите хора на възраст от 15 до 34 години живеят в градове и само една четвърт – в селата. Очертава се тенденция на най-голямо териториално движение по направлението „град – град“. Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направлението „село – село“. Броят на преселилите се от селата в градовете е по-голям, отколкото в обратното направление – „град – село“. След резкия спад на емиграционните настроения в периода 2002-2006 г., през последните години се наблюдава ново покачване на желанието за емиграция при младите хора, особено във възрастта 20-29 г. Положителното е, че се променя структурата на потенциалния емигрантски поток. Ако преди това бяха преди всичко високообразованите млади хора, то сега при тях наблюдаваме спад на емиграционните нагласи и намерения. Увеличението е при по-ниско образованите слоеве.


Изводи от проведеното сегментационно изследване. В пазара на образователните услуги предлагани от висшите учебни заведения се наблюдава тенденция за трансформация на задочната форма на обучение в дистанционна. Големият брой на висшите учебни заведения в България, засиленият интерес към непреките форми на обучение и специфичните особености на отделните потребителски групи налагат изисквания за постоянното им наблюдение и специфично разделяне на пазара. Основните критерии, по които се предлага да се сегментира този пазар са възраст, доходи и географски произход на потребителите. Предвид нарастващият брой на студентите чужденци в България, се появява нов потенциален прозорец в пазара на дистанционното обуение, който в последствие може да се превърне в доходен сегмент за обучаващите организации.


Литература:

    1.Philip Kotler and Nancy Lee, Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, Wharton School Publishing, 2006..

    2.Philip Kotler, Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs to Know, Wiley, 2003.

    3.Младен Велев, Управление на маркетинга, Софттрейд, София, 2005.

    4.Филип Котлър, Управление на маркетинга, Класика и стил, София, 2002.

    5. http://www.nsi.bg/index.php

Свързани:

Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconСегментиране на пазара. Процедура за сегментиране. Историческа рамка. Основни понятия, дефиниции. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА сегментиране на пазара. Видове сегментиране. Конкурентната среда. Сегментиране. Избор на целеви пазар
Сегментирането възниква към края на 40-те начало 50-те. Свързва се с неорганизирания пазар. Това е опит да се навлезе по-навътре...
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconПрофесионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали
...
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconПрограма Длъжност
Обучение на преподаватели от висши учебни заведения, относно минималните стандарти за разработване на учебни програми по социална...
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов icon26 – 30 септември 2005 Г., София организиран от асоциация за интеграция на бежанци и мигранти в партньорство с държавната агенция за бежанците при министерския съвет и представителството на вкбоон в българия
Обучение на преподаватели от висши учебни заведения, относно минималните стандарти за разработване на учебни програми по социална...
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconТема: База данни за разписание в университет
Правилното въвеждане и обработка на данни е от съществено значение за правилното функциониране на всяка организация, в това число...
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconТест по модул „маркетинг" дистанционно обучение по специалност „икономика и менижмънт"
А маркетингът е система от съвременни и ефективни методи за стопанисване на пазара
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconКонкурс за млади изпълнители
Кмета на Община Враца. Предоставя възможност на учениците от средните училища и студентите от висшите учебни заведения за творческа...
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconУчебен план социална педагогика, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Предвидените учебни дисциплини осигуряват системност в подготовката и адекватност спрямо променящите се социални и образователни...
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconУчебен план социална педагогика, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Предвидените учебни дисциплини осигуряват системност в подготовката и адекватност спрямо променящите се социални и образователни...
Сегментиране на пазара на дистанционно обучение предлагано от висшите учебни заведения в България Михаил Драганов iconНаредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
Чл. (1) С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища на Република...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом