Точен адрес за кореспонденция
ИмеТочен адрес за кореспонденция
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер57.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/Obshtestveni porachki/02-2012-043_ODIT_OPRR/02-2012-043_ODIT


Образец!Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


ДО

ОБЩИНА ВРАЦА

гр. ВРАЦА

ул. «Стефанаки Савов» 6


ОФЕРТАНаименование на поръчката:

Избор на изпълнител за извършване на одит на проекти по ОПРР 2007 - 2013 г. с бенефициент Община Враца

Обособена позиция№№....

*участникът посочва обособената позиция за която подава оферта

  1. «Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца»

  2. Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”

  3. ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”

  4. Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”

  5. Превенция на риска от наводнения в Община Враца”
Идентификационен номер на възложителя:

02-2012-043УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата оферта Ви представяме нашето предложение за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Техническата спецификация, указанията на Възложителя, при спазване на всички нормативни изисквания за този вид дейност и при следните условия:


  1. Техническо предложение:


(Участникът прави кратко описание на дейностите, които ще изпълнява. Разпределение на дейностите по експерти и във времето,начин на отчетност и т.н. , предварителен одитен план)

  • Ние предлагаме срок за извършване на междинните одити – _____ (словом) календарни дни от предаване на необходимите данни за съответния одит, оформено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол;

  • Ние предлагаме срок за извършване на финален одит – ___ (словом) календарни дни от предаване на необходимите данни за съответния одит, оформено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Забележка: Сроковете за извършване на междинните одити и финалния одит не могат да бъдат по-кратки от 3 (три) работни дни.


  1. Ценово предложение:

За извършване дейностите по обществена поръчка с предмет: Извършване на одит на проекти по ОПРР 2007 - 2013 г. с бенефициент Община Враца, ние предлагаме :


За ОП 1: «Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца»

Обща стойност в размер на _______________ (словом) лева без включени 20% ДДС или на _______________ (словом) лева с включени 20% ДДС.


За ОП 2: „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”

Обща стойност в размер на _______________ (словом) лева без включени 20% ДДС или на _______________ (словом) лева с включени 20% ДДС.


За ОП 3: „ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”

Обща стойност в размер на _______________ (словом) лева без включени 20% ДДС или на _______________ (словом) лева с включени 20% ДДС.


За ОП 4: „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”

Обща стойност в размер на _______________ (словом) лева без включени 20% ДДС или на _______________ (словом) лева с включени 20% ДДС.


За ОП 5: „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”

Обща стойност в размер на _______________ (словом) лева без включени 20% ДДС или на _______________ (словом) лева с включени 20% ДДС.


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията на Техническата спецификация на Възложителя

Ние сме съгласни плащанията да се извършват съгласно проекта на договора.


При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители:


Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)
Ние сме съгласни срокът за изпълнение на поръчката: до .......... месеца ( в зависимост от ОП) от подписване на договор с възложителя.


Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.


С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.


До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. При подписване на договора ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1. от ЗОП.


Приложения съгласно Приложение 1 „Списък на документите към офертата”

Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Приложение 1


Списък на документите към офертата
Наименование на документа

на страниците на представените документи

от ..... до .....

1.2.3.4.5.6.7.8......
*Участникът задължително представя всички изискуеми в поканата документи


Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Свързани:

Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
Извършване на строително-монтажни и консервационни работи по ревитализация на Античен стадион Пловдив ”
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
Доставка на съдове за битови отпадъци и градински кошчета за нуждите на Община Враца”
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
Доставка на медикаменти и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини и училища на Община Враца.”
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно изискванията на възложителя, за сумата от ( ) лева без ддс
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
Възстановяване и изработване на цифров модел на техническа документация по част „Архитектура” на едропанелни жилищни сгради на територията...
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
След запознаване с Вашaтa покана и образците към нея, ние удостоверяваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията посочени...
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
След запознаване с Вашaтa покана и образците към нея, ние удостоверяваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията посочени...
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
Зимно поддържане и снегопочисване на общинската и на част от републиканската пътна мрежа и улици в населените места на територията...
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
«доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане», осъществявани във връзка с проект „интеграция на културно-историческите ценности...
Точен адрес за кореспонденция iconТочен адрес за кореспонденция
Изпълнение на строително-монтажни, ремонтни, консервационни и реставрационни дейности от проект „интеграция на културно-историческите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом