Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия
ИмеАнни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер45.41 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uacg.bg/filebank/acadstaff/userfiles/study_bg_406_Management-ni.doc
Анни Кирилова Делиева

Ана Христева Стоева


УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


София

2006


СЪДЪРЖАНИЕ


Първа тема Недвижимият имот като ресурс и неговото

управление 9


Втора тема Опознаване на клиента 25


Трета тема Управление на портфейл от

недвижими имоти 34


Четвърта тема Стратегическо управление на портфейл

от недвижими имоти 46


Пета тема Управление на финансите 78


Шеста тема Управление на актив (недвижим имот) 85


Седма тема Управление на техническите средства 102


Осма тема Маркетинг 110


Приложение 128


Литература 139

Въведение

В нашата страна има много българска и преводна литература по отделни проблеми на управлението. Липсва цялостно изследване на управлението на недвижими имоти. В книгата е направен опит да се запълни тази празнина.

На съвременния етап на развитие на нашата страна става все по-наложително да се овладеят фундаменталните знания, свързани с управлението на недвижими имоти. Колкото и да са универсални управленските дейности, те са и различни. Направен е опит всеки управленски въпрос да бъде пречупен от гледна точка на специфичния обект на управление – недвижимия имот.

С тази книга се преследват три цели. Първата цел е да се изяснят основните концепции, методи и управленски процедури, на които се гради управлението на недвижими имоти във фирмите. Втората цел е да се предложат подход и методика за разработване на стратегия за недвижимите имоти. Трета цел е да се изяснят съдържанието и начините на изпълнение на отделните функции на управлението – планиране, организиране, мотивиране, координиране и контрол.

Книгата е конструктуирана така, че да улесни едно постоянно и непрекъснато навлизане на читателя в предложения материал. Управлението на недвижими имоти се разглежда като непрекъснат процес, обхващащ всички функции на трите равнища: управление на портфейл, управление на актив и управление на техническите средства.

В първата глава е направено въведение в управлението на недвижими имоти. Разгледани са същността и видовете недвижими имоти, понятията “недвижима собственост” и “недвижим имот”, спецификата на управлението на недвижими имоти.

За управлението на недвижими имоти при пазарни условия трябва да се познават изискванията на клиента. За това втората глава е посветена на опознаването на клиента. Предоставената стойност определя изборът на клиента. Важни са възвръщаемостта, риска и ликвидността на недвижимите имоти.

Трета и четвърта глава се обхваща проблематиката за управление на портфейл и разработване на стратегия за недвижимите имоти във фирмите. Характерно за портфейла от имоти е, че той е ориентиран към бизнес-целите на организацията. Известните подходи в науката за управление намират приложение и в управленито на портфейл от недвижими имоти. Налага се обаче изводът, че в случая е неизбежно търсенето на комбинация от подходи при осъществяването на процеса на управление. Основната цел на портфейла от имоти се залага в стратегията му. Тя може да бъде постигната по различни начини. Чрез стратегически анализ се търсят отговори на въпросите „къде сме сега?” и „какви потребности на организацията задоволява портфейлът?”. След добре направения анализ следва избор и формулиране на стратегията, показващи къде искаме да бъдем. Стратегическият избор и вземане на решения се свързват с отговорите на три взаимносвързани въпроса: „на каква база?”; „в каква посока?”; „как?”.

В пета глава се разглежда финансовото прогнозиране, свързано с недвижимите имоти. От значение за него е разбирането на необходимостта от разчети на разходите за имотите през целия им жизнен цикъл. Финансовите прогнози свързват програмата за развитие на портфейла от недвижими имоти с финансовите възможности на фирмата. Те се основават на макрооценките.

Отделният недвижим имот е част от цялото –портфейла. С неговото управление е свързана седма глава. Критериите за управление на имот са: правни, физически, финансови и пазарни. Бизнес планът се разработва на базата на анализ на ситуацията, който разкрива неговите силни и слаби страни. В плана се определят целите, които трябва да се постигнат при управлението на имота и се правят финансови разчети за приходите и разходите, капиталните вложения и прогноза на паричните потоци.

Управлението на техническите средства е обект на изследване в седма тема. То включва управлението на сградите, инфраструктурата и прилежащите им площи. Занимава се с изпълнението на задачите, подчинени на целите на недвижимите имоти. Свързано е с непосредственото администриране и функциониране на отделните помещения.

Осмата глава е посветена на маркетинга като концепция и управленски подход, който търси рационален ефект от пазарната реализация чрез анализ и оценка на бизнес-средата, избор на подходяща маркетингова политика, пазар и средства за участие в конкурентната борба. Неговото внедряване се осъществява чрез маркетинг-микса: недвижим имот, цена, комуникации и пласмент. За планиране на микса е необходимо да се извърши маркетингово проучване.

Авторите се опитват да удовлетворят интереса на различни читатели. На първо място това са студентите от специалност “Урбанизъм” от Университета по архитектура, строителство и геодезия, които изучават дисциплината “Управление на имоти”, както и обучаващите се в специализирани курсове. Убедени сме, че тази книга ще бъде полезна за действащи и бъдещи управители на недвижими имоти.

Трета, четвърта, пета и седма глави са написани от доц. д-р инж. Анни Делиева, а на първа, втора, шеста и осма глави -от доц. д-р инж. Ана Стоева.

Авторите не бихме могли да напишем книгата без помощта на колегите от Оксфорд Брукс Университет, Великобритания, които чрез предоставената литература и изнесените лекции при създаването на специлността “Управление на земи и имоти” в Центъра за следдипломна квалификация на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, създадена съвместно с Британския Ноу-Хау фонд, допринесоха за изследване и формиране на теоретичната концепция за управлението на недвижими имоти. Изказваме им специална и искрена благодарност.

Свързани:

Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconАна Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма
За да се разпознае какъв е обликът му в даден момент, са необходими опит и проницателност
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconСчетоводна политика
Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права...
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconСчетоводна политика
Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права...
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconСчетоводна политика
Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права...
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconСчетоводна политика
Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права...
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconСчетоводна политика
Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права...
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconСчетоводна политика
Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права...
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconСчетоводна политика
Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права...
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconБрокер-недвижими имоти
Опит в сферата на недвижимите имоти да познава и анализира пазара на недвижими имоти
Анни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия iconПри прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни
Постоянен адрес
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом