2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията
Име2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията
страница4/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.71 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.catfriends-bg.org/freeUploadDir/file/PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_veterinarnom
1   2   3   4   5
Раздел IX


Опазване на околната среда

Чл. 145. Пълната безвредност на крайния продукт се гарантира чрез използване на технология, която предотвратява попадането на патогени в околната среда и в хранителни продукти от животински произход и чрез която се унищожават съдържащите се в отпадните животински продукти патогенни микроорганизми.

Чл. 146. Контролът по чл. 77, ал. 3 от закона се извършва от РВМС, на чиято територия се намира екарисажът.

Чл. 147. (1) Обезвреждането на животинските трупове и другите отпадъци от животински произход в районите, необхванати от екарисажите и утилизационните цехове, се извършва чрез изгаряне или заравяне на дълбочина, достатъчна за недопускане на разравянето им, и при условия, които изключват възможността от замърсяване на подпочвените води или от нанасяне на други екологични вреди.


(2) Преди заравянето труповете и отпадъците се напръскват с подходящо дезинфекционно средство, чиято употреба е разрешена от компетентните органи.

Чл. 148. За осигуряване изпълнението на мерките по чл. 81 от закона съответните звена разработват правила за работа, предотвратяващи риска от разпространяване на патогенни и техногенни замърсители в околната среда. Те въвеждат система за самоконтрол, като откриват и контролират критичните места.

Чл. 149. Потребителите на ветеринарномедицински продукти унищожават употребените опаковки по начин, посочен в листовките, придружаващи препаратите.

Раздел Х


Ветеринарномедицински продукти

Чл. 150. Държавният контрол върху производството, вноса, износа, съхраняването, търговията и употребата на ветеринарномедицински продукти (ВМП) се упражнява от служители, определени със заповед на ръководителя на НВМС.

Чл. 151. Регистрацията на витамини, оцветители, ароматизатори, подсладители, микроелементи, минерални премикси и други добавки към фуражите, на хигиенно-санитарни и козметични средства за животни и на хранителни среди за бактериологични и вирусологични изследвания се извършва по съкратена процедура, която включва предрегистрационна експертиза и становище от Института за контрол на ветеринарномедицински продукти (ИКВП).

Чл. 152. При изтичането на срока на регистрация или при неговото предсрочно прекратяване, което не е свързано с качеството на ветеринарномедицинския препарат, той може да бъде продаван до изчерпване на наличните количества, но за не повече от една година.

Чл. 153. (1) За производители на ВМП по чл. 90, ал. 1 от закона се считат и физически и юридически лица, които извършват едновременно или поотделно някои от следните основни производствени дейности:


1. разфасоване;


2. таблетиране;


3. етикетиране;


4. опаковане;


5. смесване;


6. производство на активни вещества.


(2) При извършване на дейностите по ал. 1 към изискващите се документи се представя и писмено съгласие от производителя на препарата.

Чл. 154. Когато при производството на ВМП се извършват промени на някои от характеристиките, посочени в досието на препарата, производителят го регистрира като нов по реда на чл. 84 от закона.

Чл. 155. При констатиране на груби или системни нарушения на основните изисквания за производство и търговия на едро с ВМП лицата по чл. 150 правят пред ръководителя на НВМС мотивирани предложения за временно или постоянно отнемане на лицензията.

Чл. 156. (1) Внос на субстанции за производство на ВМП и на добавки за производство на фуражи се разрешава на производителите на ВМП и на производителите на фуражи.


(2) Вносът на обектите по ал. 1 от търговците на едро се разрешава след представяне на договор с производител на ВМП или на фуражи.

Чл. 157. (1) Производителите на ВМП продават произведените от тях препарати само на търговците на едро.


(2) Търговците на едро нямат право да продават единични бройки ВМП директно на потребителя.


(3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се отнасят за производители и търговци на едро, които имат регистрирана ветеринарномедицинска аптека.


(4) Производителите на ВМП могат да търгуват с препарати, произведени от друга фирма, само ако са лицензирани като търговци на едро.

Чл. 158. (1) Обслужването във ветеринарномедицинските аптеки се извършва само от ветеринарен лекар.


(2) Ветеринарните техници нямат право да работят самостоятелно във ветеринарномедицинските аптеки. Те могат да извършват само подготовка и опаковка и да отпускат ВМП в готова форма под контрола на управителя или на друг ветеринарен лекар, обслужващ аптеката.


(3) Във ветеринарномедицински аптеки се допуска размерване в момента на поискване на единични бройки от даден ВМП за външно или вътрешно приложение при наличие на условия за това.


(4) Всяка размерена опаковка трябва да има етикет с точно означение на данните от етикета на оригиналната опаковка и задължително се придружава от наставление за употреба на препарата.


(5) Антибиотиците, отровните, силнодействащите и хормоналните препарати и ВМП с карентни срокове във ветеринарномедицинските аптеки се отпускат само с рецепта, издадена от ветеринарен лекар. Рецептите се съхраняват в аптеката за срок една година.

Чл. 159. Управител на ветеринарномедицинска аптека може да бъде ветеринарен лекар, който работи на друго място, при условие че работното му време на това място не съвпада с работното време на аптеката.

Чл. 160. (1) При констатиране на нарушения на условията и реда за работа във ветеринарномедицински аптеки лицата по чл. 150 съставят на управителя предписание и/или акт за констатирано нарушение.


(2) В предписанията по ал. 1 се определя и срокът за отстраняване на нарушенията.


(3) Когато нарушенията по ал. 1 са системни или груби, лицата по чл. 150 затварят аптеката и правят мотивирано писмено предложение до ръководителя на НВМС за отнемане на разрешителното по чл. 94, ал. 2 от закона за сроковете, предвидени в Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 161. (1) Не се разрешава продажба във ветеринарномедицинските аптеки на биопрепарати и диагностикуми срещу заболявания, включени в списъка по чл. 30, ал. 1 от закона.


(2) Биопрепаратите извън списъка по ал. 1 се продават само на ветеринарни лекари.

Чл. 162. (1) Удължаване срока на годност на ВМП по чл. 95, т. 1 от закона се извършва по изключение след писмено разрешение от ГУ на НВМС и въз основа на резултатите от анализ на препаратите, извършен от ИКВП.


(2) Разходите, свързани с лабораторните анализи за удължаване на срока по ал. 1, са за сметка на собственика на препаратите.

Чл. 163. (1) Бракуването на ВМП с изтекъл срок на годност или поради отклонения в качествените показатели, посочени в техническите спецификации на препаратите, се извършва от комисия в присъствието на собственика на препарата или на упълномощено от него лице.


(2) Комисията по ал. 1 се назначава от ръководителя на НВМС или от упълномощени от него длъжностни лица.


(3) Комисията съставя протокол с подробно описание на причините за бракуване на препарата/препаратите, както и на вида, количеството, партидния номер и цената.


(4) Протоколът по ал. 2 се съставя в 3 еднообразни екземпляра - по един за комисията, за собственика и за ИКВП, и се подписва от комисията и от собственика или от упълномощено от него лице.


(5) Бракуваните препарати се унищожават по подходящ начин за сметка на собственика в присъствие на комисията, което се отразява в съставения протокол.

Чл. 164. Стойността на пробите, взети за държавен контрол върху качеството на ВМП, е за сметка на собственика на препаратите, а разходите за лабораторен анализ се осигуряват от държавния бюджет.

Чл. 165. (1) Изследванията и експертизите на ВМП, адитиви, фуражи и фуражни добавки, суровини и продукти от животински произход за ефективност, годност, биологична и химическа безопасност се заплащат от собственика на стоката по калкулация в зависимост от пазарните цени на опитните животни, химикалите, реактивите и реагентите към момента на извършване на анализите.


(2) Схемата на калкулацията по ал. 1 се утвърждава от ръководителя на НВМС.

Чл. 166. Комисиите по чл. 85, ал. 1 от закона могат да възлагат на ИКВП изследвания на ВМП, внесени по реда на чл. 99, ал. 1 и 2 от закона.

Раздел ХI


Конфискация на живи животни, суровини и продукти от животински произход и ветеринарномедицински продукти

Чл. 167. (1) Органите на министерствата и ведомствата, които имат правомощия по контрола на транспортните средства, при проверка изискват:


1. документите, посочени в чл. 37, ал. 1 от закона - при транспортиране на живи животни;


2. ветеринарномедицинско свидетелство (здравен ветеринарен сертификат) - при транспортиране на месо и суровини от животински произход;


3. ветеринарномедицинско свидетелство (здравен ветеринарен сертификат) или търговски документ с вписан ветеринарномедицински регистрационен номер на предприятието производител - за продукти от животински произход.


(2) Когато продуктите по ал. 1, т. 1 - 3 са предназначени за износ, те се придружават с ветеринарномедицински сертификат.


(3) При придвижване на животни на собствен ход извън землището на отглеждане органите по чл. 2, ал. 1 изискват документите по ал. 1, т. 1.

Чл. 168. При констатиране на нарушения контролният орган по чл. 167, ал. 1:


1. уведомява съответната РВМС и кметството;


2. до пристигане на държавния ветеринарен лекар и на представителя на кметството задържа нарушителя и транспортното средство с товара.

Чл. 169. Когато при проверка на ветеринарномедицинските документи държавният ветеринарен лекар установи, че е извършено нарушение по чл. 102, ал. 1 от закона, той съставя акт за констатирано нарушение и конфискува обекта на нарушение, за което съставя протокол.

Чл. 170. (1) Конфискуваните животни се подлагат на общ клиничен преглед и диагностични изследвания за установяване на здравословното им състояние.


(2) При констатиране на незаразни или паразитни заболявания на конфискуваните животни се оказва ветеринарномедицинска помощ.


(3) Когато конфискуваните животните произхождат от епизоотични огнища, органите на НВМС съставят акт за констатирано нарушение и предприемат мерките по чл. 23, ал. 1 от закона.

Чл. 171. (1) В случаите по чл. 102, ал. 1, т. 4 и 6 от закона конфискуваните животни се оставят на отговорно пазене в животновъдния обект на собственика до влизането в сила на наказателното постановление.


(2) В случаите по чл. 102, ал. 1, т. 2 и 5 от закона конфискуваните животни се настаняват в изолатора на общината до влизането в сила на наказателното постановление.


(3) В случаите по чл. 102, ал. 1, т. 7 от закона конфискуваните животни остават в карантинната база до влизането в сила на наказателното постановление.


(4) В случаите по ал. 1 - 3 се съставя протокол за отговорно пазене по образец в 3 еднообразни екземпляра - по един за службата на актосъставителя, за мястото, където животните са задържани, и за съответното кметство.

Чл. 172. (1) В случай че конфискуваните животни са клинично здрави и има влязло в сила наказателно постановление, животните, подлежащи на клане, се насочват за редовно клане и реализация.


(2) Не подлежат на клане:


1. еднокопитни, бременни и племенни;


2. екзотични и декоративни.


(3) Животните по ал. 2 се продават от съответната РВМС чрез търг с явно наддаване, като животните по ал. 2, т. 2 се продават на зоопаркове и зоомагазини или на други физически и юридически лица. Обявата се публикува в местен всекидневник най-малко 3 дни преди датата на провеждането на търга.


(4) В случай че в срок до 30 дни животните по ал. 2 не бъдат продадени, те се унищожават и/или се оползотворяват по подходящ начин.


(5) В случаите по ал. 3 органите на НВМС изискват потвърдителен документ.

Чл. 173. (1) При установяване на нарушения по чл. 104, ал. 1 от закона органите на НВМС съставят акт за констатирано нарушение и протокол, в който се описват видът, количеството, партидните номера, цената и други характеристики на препарата.


(2) Протоколът по ал. 1 е неразделна част от акта за констатирано нарушение и се подписва от лицата, които подписват акта.

Чл. 174. (1) До влизането в сила на наказателното постановление конфискуваните ветеринарномедицински продукти се съхраняват във:


1. помещение в службата на актосъставителя;


2. помещение на нарушителя;


3. помещение на кметството.


(2) Преценката за избора на помещение за съхраняване по ал. 1 се прави от органа, който е съставил акта.


(3) В случаите по ал. 1 се съставя протокол за отговорно пазене в 2 еднообразни екземпляра - по един за службата на актосъставителя и за мястото за съхраняване на ВМП.

Чл. 175. (1) След влизането в сила на наказателното постановление конфискуваните ВМП се унищожават по подходящ начин в зависимост от вида им. За унищожаването се съставя протокол от комисия, определена със заповед на ръководителя на НВМС.


(2) Протоколът по ал. 1 съдържа данните, посочени в чл. 173, ал. 1.

Чл. 176. При съмнение за извършени нарушения по чл. 102, ал. 1, т. 1, 3 и 7 от закона органите на ДВСК:


1. налагат писмена възбрана и оставят на отговорно пазене суровините и продуктите в склада на собственика или на получателя;


2. вземат при необходимост проби за лабораторен анализ;


3. съставят акт за експертиза и окачествяване на продуктите.

Чл. 177. (1) При констатиране на нарушение по чл. 102, ал. 1, т. 1, 3 и 7 от закона органите на ДВСК съставят акт за констатирано административно нарушение и протокол, който съдържа вида, количеството, идентификацията, броя и други характеристики на продуктите.


(2) Протоколът по ал. 1 е неразделна част от акта.

Чл. 178. (1) До влизането в сила на наказателното постановление конфискуваните суровини и продукти от животински произход се съхраняват:


1. в помещение на собственика или на получателя;


2. в помещение на кметството.


(2) Преценката за избор на помещение по ал. 1 се прави от актосъставителя.


(3) На мястото за съхраняване се съставя протокол за отговорно пазене в 2 еднообразни екземпляра - по един за службата на актосъставителя и за лицето, при което суровините или продуктите се оставят на отговорно пазене.

Чл. 179. (1) След влизането в сила на наказателното постановление конфискуваните суровини и продукти от животински произход, годни за човешка консумация, се предоставят от директора на съответната РВМС за реализация на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната срещу възстановяване на разходите, направени от органите на НВМС при конфискацията им.


(2) Когато суровините и продуктите по ал. 1 е невъзможно да се реализират в срока на тяхната годност, по преценка на органите на НВМС те се унищожават по подходящ начин или се насочват за преработване в екарисаж.


(3) В случаите на унищожаване се съставя протокол от комисия в присъствието на представител на кметството.


(4) В случаите, когато суровините и продуктите се предават за преработване, екарисажът издава удостоверителен документ.

Чл. 180. При конфискация на годни за човешка консумация суровини и продукти от животински произход, подлежащи на бързо разваляне в случаите по чл. 102, ал. 1, т. 1, 3 и 7 от закона, директорът на РВМС незабавно предоставя суровините и продуктите за реализация по реда на чл. 179.

Чл. 181. (1) Когато при извършване на ветеринарномедицинска проверка на обекти по чл. 42, ал. 1, т. 1 от закона граничните ветеринарни инспектори установят несъответствие с ветеринарномедицинските изисквания за внос, те задържат пратката до изясняване на случая.


(2) За задържането по ал. 1 граничният ветеринарен инспектор съставя констативен протокол по образец в 5 еднообразни екземпляра - по един за собственика, неговия представител или лицето, отговорно за товара, за митническите органи на ГКПП, за съответната РВМС, за ГУ на НВМС и за ГИВКК.


(3) Оригиналният екземпляр от протокола по ал. 2 се съхранява в ГИВКК на съответната РВМС.

Чл. 182. Граничният ветеринарен инспектор допуска вноса след отстраняване на причините за задържане на пратката, посочени в констативния протокол.

Чл. 183. (1) В случай че причините за задържането не бъдат отстранени, граничният ветеринарен инспектор не допуска вноса и връща обратно пратката с документ по образец, който подписва и подпечатва с личния си печат и с печата на граничната ветеринарна инспекция. При връщането граничният ветеринарен инспектор поставя на оригиналния ветеринарен сертификат, придружаващ пратката, щемпел с надпис "невалиден за Република България" и копие от обработения сертификат се съхранява в ГИВКК.


(2) Документът по ал. 1 се издава в 6 еднообразни екземпляра - по един за превозвача, собственика или негов представител (оригинала), за съответната РВМС, за ГУ на НВМС, за митническите органи на ГКПП и за ГИВКК.

Чл. 184. (1) Когато връщането на пратката по чл. 183 е невъзможно и собственикът, негов представител или лицето, отговорно за товара, писмено декларира, че е съгласен тя да бъде унищожена или обезвредена, граничният ветеринарен инспектор конфискува пратката.


(2) За конфискацията по ал. 1 се съставя протокол по образец в 6 еднообразни екземпляра - по един за ГУ на НВМС, за съответната РВМС, за митническите органи на ГКПП, за собственика или неговия представител, за превозвача и за ГИВКК при наличие на документ от екарисажа или карантинната база, който удостоверява, че пратката ще бъде приета.

Чл. 185. (1) При конфискация на живи животни граничният ветеринарен инспектор дава назначение върху ветеринарния сертификат, придружаващ пратката, за настаняването им в карантинна база, определена от НВМС.


(2) При транспортирането на животните до базата по ал. 1 те се съпровождат от органите на полицията и от ветеринарен лекар, определен със заповед на директора на РВМС.

Чл. 186. (1) Директорът на РВМС, на чиято територия се намира карантинната база, със заповед определя комисия, която в зависимост от здравословното състояние на животните дава заключение за продажбата им, за унищожаване в екарисаж или за неотложно клане.


(2) За резултата от разпореждането с животните по ал. 1 РВМС, на чиято територия се намира карантинната база, издава съответния удостоверителен документ.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Копие от документа по ал. 2 се изпраща на регионалната митническа дирекция, на чиято територия са конфискувани животните.

Чл. 187. При конфискация на декоративни и екзотични животни граничният ветеринарен инспектор ги изпраща в най-близкия зоопарк.

Чл. 188. (1) При конфискация на суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки граничният ветеринарен инспектор ги изпраща за унищожаване в най-близкия екарисаж.


(2) Транспортирането на конфискуваните обекти по ал. 1 до екарисажа се извършва по реда на чл. 185, ал. 2.


(3) След унищожаването екарисажът издава на РВМС, в състава на която е граничната ветеринарна инспекция, извършила конфискацията, документ, потвърждаващ унищожаването.


(4) Копие от документа по ал. 4 се изпраща по реда на чл. 186, ал. 3.

Чл. 189. (1) В случай че конфискуваните обекти не могат да бъдат унищожени в екарисаж, граничният ветеринарен инспектор дава назначение за загробването им върху ветеринарния сертификат, придружаващ пратката, за което уведомява РВМС, в състава на която е ГИВКК.


(2) Директорът на РВМС след съгласуване с кмета на кметството или общината определя със заповед мястото, реда и начина за извършване на загробването.


(3) За загробването се съставя протокол по образец в 3 еднообразни екземпляра - по един за РВМС, за ГУ на НВМС и за митническите органи на ГКПП, където е конфискувана пратката.

Чл. 190. (1) В случаите, когато граничният ветеринарен инспектор установи, че физически лица пренасят продукти от животински произход за лична консумация над 5 кг без ветеринарномедицински сертификат, той ги конфискува с протокол в 2 еднообразни екземпляра - по един за граничната ветеринарна инспекция и за лицето, от което се конфискуват.


(2) Конфискуваните продукти се унищожават чрез изгаряне в сметогорната пещ на територията на ГКПП.


(3) В случаите, когато унищожаването на продуктите не е възможно по реда на ал. 2, те се унищожават в екарисаж или по реда на чл. 149.

Чл. 191. В случаите, когато граничният ветеринарен инспектор установи несъответствие с изискванията за износ, той задържа пратката до изясняване на случая и съставя констативен протокол в 3 еднообразни екземпляра - по един за собственика, неговия представител или лицето, отговорно за товара, за митническите органи на ГКПП и за ГИВКК.

Чл. 192. В случай че причините за задържането не бъдат отстранени, граничният ветеринарен инспектор връща пратката в мястото на натоварването, като към ветеринарния сертификат прилага копие от констативния протокол.

Чл. 193. След отстраняване на причините за задържането по чл. 192 граничният ветеринарен инспектор разрешава износа.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

1   2   3   4   5

Свързани:

2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconБиография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­
Висше образование Приет за студент по специалност “История” във Великотърновския университет “Св св. Кирил и Методий” през 1979 г....
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconГ. Днес, г в гр./с област община между
Егн: местоживеене: гр./с. Община: п к лична карта №: изд на от мвр oбразование: специалност: диплома №: издадена от трудов стаж
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк
Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред/уутсср/ за периода от 01. 03. 1968г до 30. 09. 1969г., като е признал за установено,...
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconСпециализации и научни командировки в чужбина
Вту “Св св. Кирил и Методий” — Диплома за висше образование, специалност Френска филология
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconДипломи и свидетелства
Диплома за висше образование – виси, спец. „Пгс” с рег. №9867/04. 07. 1973 г и приложение към нея
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconЗакона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Делото е образувано по предявен иск от И. М. Д. от с. К., общ. Гоце Делчев, обл. Б. против Районно управление "Социално осигуряване"...
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconБиография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
Диплома за завършено висше образование – образователно- квалификационна степен “Магистър по начална училищна педагогика”
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом