Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
ИмеПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
страница1/37
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер6.96 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.hebar-bg.org/AcessionTreatyBG-RO.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


март 2005 г.


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ : СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ


А. Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз


Б. Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз


Част първа: Принципи


Част втора: Промени в Конституцията


Дял I: Институционални разпоредби

Дял II: Други промени


Част трета: Постоянни разпоредби


Дял I: Изменения на актовете, приети от институциите

Дял II: Други разпоредби


Част четвърта: Временни разпоредби


Дял I: Преходни мерки

Дял II: Институционални разпоредби

Дял III: Финансови разпоредби

Дял IV: Други разпоредби


Част пета: Разпоредби, свързани с прилагането на настоящия протокол


Дял I: Създаване на институциите и органите

Дял II: Приложимост на актовете на институциите

Дял III: Заключителни разпоредби


Приложения


Приложение  I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3 от Протокола)


Приложение  II: Списък на разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, както са включени в рамките на Европейския съюз, и актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, които са задължителни за и се прилагат в новите държави членки от присъединяването (по смисъла на член 4, параграф 1 от Протокола)


Приложение III: Списък по член 16 от Протокола: изменения в актове, приети от институциите


1. Дружествено право

Права върху индустриална собственост

I. Търговска марка на Общността

II. Сертификат за допълнителна закрила

III. Промишлен дизайн на Общността

2. Земеделие

3. Транспортна политика

4. Данъчна политика


Приложение IV: Списък по член 17 от Протокола: допълнителни изменения в актове, приети от институциите


Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство


Приложение V: Списък по член 18 от Протокола: други постоянни разпоредби


1. Дружествено право

2. Политика на конкуренция

3. Земеделие

4. Митнически съюз


Допълнение към приложение V


Приложение VI: Списък по член 20 от Протокола: преходни мерки България


1. Свободно движение на хора

2. Свободно предоставяне на услуги

3. Свободно движение на капитали

4. Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

5. Транспортна политика

6. Данъчна политика

7. Социална политика и заетост

8. Енергетика

9. Телекомуникации и информационни технологии

10. Околна следа

A. Качество на въздуха

Б. Управление на отпадъците

В. Качество на водите

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска


Допълнение към приложение VI


Приложение VII: Списък по член 20 от Протокола: преходни мерки Румъния


1. Свобдно движение на хора

2. Свобдно предоставяне на услуги

3. Свободно движение на капитали

4. Политика на конкуренция

A. Фискална помощ

Б. Преструктуриране на стоманодобивния сектор

5. Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

I. Ветеринарно законодателство

II. Фитосанитарно законодателство

6. Транспортна политика

7. Данъчна политика

8. Енергетика

9. Околна среда

A. Качество на въздуха

Б. Управление на отпадъците

В. Качество на водите

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска


Допълнение A към приложение VII

Допълнение Б към приложение VII


Приложение VІІІ: Развитие на селските райони (по член 34 от Протокола)


Приложение ІХ: Специфични задължения, които са поети, и изисквания, които са приети от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г. (по член 39 oт Протокола)


В. Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз


Част първа : Принципи


Част втора: Промени в Договорите

Дял I: Институционални разпоредби

Дял II: Други промени


Част трета: Постоянни разпоредби


Дял I: Изменения на актовете, приети от институциите

Дял II: Други разпоредби


Част четвърта: Временни разпоредби


Дял I: Преходни мерки

Дял II: Институционални разпоредби

Дял III: Финансови разпоредби

Дял IV: Други разпоредби


Част пета: Разпоредби, свързани с прилагането на настоящия акт


Дял I: Създаване на институциите и органите

Дял II: Приложимост на актовете на институциите

Дял III: Заключителни разпоредби


Приложения


Приложение  I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3 от Акта за присъединяване )


Приложение  II: Списък на разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, както са включени в рамките на Европейския съюз, и актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, които са задължителни или се прилагат в новите държави-членки, считано от момента на присъединяването (по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване )


Приложение III: Списък по член 19 от Акта за присъединяване: изменения в актовете, приети от институциите


1. Дружествено право

Права върху индустриална собственост

I. Търговска марка на Общността

II. Сертификат за допълнителна закрила

III. Промишлен дизайн на Общността

2. Земеделие

3. Транспортна политика

4. Данъчна политика


Приложение IV: Списък по член 20 от Акта за присъединяване: допълнителни изменения в актовете, приети от институциите


Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство


Приложение V: Списък по член 21 от Акта за присъединяване: други постоянни разпоредби


1. Дружествено право

2. Политика на конкуренция

3. Земеделие

4. Митнически съюз


Допълнение към приложение V


Приложение VI: Списък по член 23 от Акта за присъединяване: преходни мерки България


1. Свободно движение на хора

2. Свободно предоставяне на услуги

3. Свободно движение на капитали

4. Земеделие

A. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

5. Транспортна политика

6. Данъчна политика

7. Социална политика и заетост

8. Енергетика

9. Телекомуникации и информационни технологии

10. Околна следа

А. Качество на въздуха

Б. Управление на отпадъците

В. Качество на водите

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска


Допълнение към приложение VI


Приложение VII: Списък по член 23 от Акта за присъединяване: преходни мерки Румъния


1. Свободно движение на хора

2. Свободно предоставяне на услуги

3. Свободно движение на капитали

4. Политика на конкуренция

А. Фискална помощ

Б. Преструктуриране на стоманодобивния сектор

5. Земеделие

А. Законодателство в областта на земеделието

Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

I. Ветеринарно законодателство

II. Фитосанитарно законодателство

6. Транспортна политика

7. Данъчна политика

8. Енергетика


9. Околна среда

А. Качество на въздуха

Б. Управление на отпадъците

В. Качество на водите

Г. Промишлено замърсяване и управление на риска


Допълнение A към приложение VII

Допълнение Б към приложение VII


Приложение VIII: Развитие на селските райони (по член 34 от Акта за присъединяване )


Приложение IX: Специфични задължения, които са поети, и изисквания, които са приети от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г. (по член 39 от Акта за присъединяване )


Заключителен акт


I. Текст на Заключителния акт


II. Декларации


A. Съвместни декларации на настоящите държави-членки


1. Съвместна декларация относно свободното движение на работници: България

2. Съвместна декларация относно зеленчукови семена:

България ......

3. Съвместна декларация относно свободното движение на работници: Румъния

4. Съвместна декларация относно развитието на селските райони : България и Румъния


Б. Съвместни декларации от настоящите държави-членки и Комисията


5. Съвместна декларация за подготовката на България и Румъния за присъединяване


В. Съвместна декларация на Федерална република Германия и Република Австрия


6. Съвместна декларация на Федерална република Германия и Република Австрия относно свободното движение на работници: България и Румъния


Г. Декларация на Република България


7. Декларация на Република България за използването на кирилицата в Европейския съюз


III. Размяна на писма между Европейския съюз и Република България и

Румъния относно процедура за информиране и консултиране с цел

приемането на някои решения и други мерки, които да бъдат

предприети през периода, предхождащ присъединяването


ДОГОВОР


МЕЖДУ


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

(ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)


И

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ,


ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯт НА БЕЛГИЙЦИТЕ,


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАта нА ДАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛят НА ИСПАНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТът НА ИРЛАНДИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО Великият херцог на ЛЮКСЕМБУРГ,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА МАЛТА,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАта НА НИДЕРЛАНДИЯ,


ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,


ПРЕЗИДЕНТът НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТът НА РУМЪНИЯ,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,


ПРЕзИДЕНТът НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,


ПРЕЗИДЕНТът НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


ОБЕДИНЕНИ в своето желание да се стремят към постигането на целите на Европейския съюз,


ТВЪРДО РЕШЕНИ да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа върху вече положените основи,


КАТО ОТЧИТАТ, че член I-58 от Конституцията, както и член 49 от Договора за Европейския съюз предвижда възможността европейските държави да станат членове на Съюза,


КАТО ОТЧИТАТ, че Република България и Румъния са подали молби за членство в Съюза,


КАТО ОТЧИТАТ, че Съветът на Европейския съюз, след като получи мнението на Комисията и одобрението на Европейския парламент, изразява своето съгласие за приемането на тези държави,


КАТО ОТЧИТАТ, че към момента на подписване на настоящия договор Договорът за създаване на Конституция за Европа е подписан, но не е ратифициран от всички държави-членки на Съюза, и че Република България и Румъния ще се присъединят към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,


СЕ ДОГОВОРИХА относно условията и договореностите по приемането и с тази цел определиха за свои упълномощени представители:


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,


[List signatories]


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАта нА ДАНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,


[List signatories]


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛя НА ИСПАНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ИРЛАНДИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,


[List signatories]


НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО Великия херцог на ЛЮКСЕМБУРГ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА МАЛТА,


[List signatories]


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАта НА НИДЕРЛАНДИЯ,


[List signatories]


ФЕДЕРАЛНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РУМЪНИЯ,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,


[List signatories]


ПРЕзИДЕНТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,


[List signatories]


ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,


[List signatories]


ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,


[List signatories]


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


[List signatories]


КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощни,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


ЧЛЕН 1


1. Република България и Румъния с настоящия договор стават членове на Европейския съюз.


2. Република България и Румъния стават страни по Договора за създаване на Конституция за Европа и по Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия с измененията и допълненията в него.


3. Условията и договореностите по приемането са установени в приложения Протокол към настоящия договор. Разпоредбите на този протокол са неразделна част от настоящия договор.


4. Протоколът, включително неговите приложения и допълнения, се прилагат към Договора за създаване на Конституция за Европа и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и неговите разпоредби са неразделна част от тези договори.


ЧЛЕН 2


1. При условие че Договорът за създаване на Конституция за Европа не е в сила на датата на присъединяването, Република България и Румъния стават страни по Учредителните договори на Съюза, така както са изменени или допълнени.


В такъв случай член 1, параграфи 2 - 4 се прилагат от датата на влизане в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.


2. Условията за приемане и измененията на Учредителните договори на Съюза, произтичащи от това приемане, които ще се прилагат от датата на присъединяването до датата на влизане в сила на Договора за създаване на Конституция на Европа, са посочени в Акта, приложен към настоящия договор. Разпоредбите на този акт са неразделна част от настоящия договор.


3. В случай че Договорът за създаване на Конституция за Европа влезе в сила след присъединяването, Протоколът, посочен в член 1, параграф 3, заменя Акта, посочен в член 2, параграф 2 на датата на влизане в сила на посочения договор. В такъв случай се счита, че разпоредбите на горепосочения протокол не произвеждат нов правен ефект, а запазват действието си, при условията, посочени в Договора за създаване на Конституция за Европа, в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и в този протокол, по отношение на породените вече правни последици на разпоредбите на Акта, посочен в член 2, параграф 2.


Актове, приети до влизането в сила на Протокола, посочен в член 1, параграф 3, въз основа на настоящия договор или на Акта, посочен в параграф 2, остават в сила и техните правни последици се запазват, докато тези актове не бъдат изменени или отменени.


ЧЛЕН 3


Разпоредбите, отнасящи се до правата и задълженията на държавите-членки, както и до правомощията и юрисдикцията на институциите на Съюза, както са определени в договорите, по които Република България и Румъния стават страни, се прилагат по отношение на настоящия договор.


ЧЛЕН 4


1. Настоящият договор се ратифицира от високодоговарящите се страни съгласно техните съответни конституционни изисквания. Инструментите за ратификация се депозират при правителството на Италианската република най-късно до 31 декември 2006 г.


2. Настоящият договор влиза в сила на 1  януари 2007 г., при условие че всички ратификационни инструменти са депозирани преди тази дата.


Ако въпреки това държава, посочена в член 1, параграф 1, не е депозирала своевременно своя документ за ратификация, настоящият договор влиза в сила за другата държава, която е депозирала своя инструмент. В този случай Съветът приема незабавно с единодушие необходимите промени в членове 5 и 6 от настоящия договор, в членове 10 - 12, 21 - 26, 30 - 34, 46, 48 и 49, приложения III - IX и допълнения към тях от Протокола, посочен в член 1, параграф 3 и, според случая, в членове 9 - 15, 24 - 26, 30 - 34, 46, 48 и 49, Приложения III - IX и допълнения към Акта, посочен в член 2, параграф 2; и с единодушие може също да отмени поради изтекъл срок на действие или да измени тези разпоредби на гореспоменатия протокол, включително неговите приложения и допълнения, и според случая, на гореспоменатия акт, включително неговите приложения и допълнения, които разпоредби се отнасят изрично до държава, която не е депозирала своя инструмент за ратификация.


Независимо от депозирането на всички необходими инструменти за ратификация в съответствие с параграф 1, настоящият договор влиза в сила на 1 януари 2008 г., ако Съветът приеме решение относно двете присъединяващи се държави, съгласно член 38 от Протокола, посочен в член 1, параграф 3 или съгласно член 39 от Акта, посочен в член 2, параграф 2, преди влизането в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.


Ако се вземе такова решение само по отношение на една от присъединяващите се държава, настоящият договор влиза в сила за тази държава на 1 януари 2008 г.


3. Независимо от разпоредбата на параграф 2, институциите на Съюза могат да приемат преди присъединяването мерките, посочени в членове 3, параграф 6, 6, параграф 2, втора алинея, 6, параграф 4, втора алинея, 6, параграф 7, втора и трета алинеи, 6, параграф 8 втора алинея, 6, параграф 9, трета алинея, 17, 19, 27, параграфи 1 и 4, 28, параграфи 4 и 5, 29, 30, параграф 3, 31, параграф 4, 32, параграф 5, 34, параграфи 3 и 4, 37, 38, 39, параграф 4, 41, 42, 55, 56, 57 и приложения IV-VIII от Протокола, посочен в член 1, параграф 3. Подобни мерки се приемат по силата на равностойните разпоредби на членове 3, параграф 6, 6, параграф 2, втора алинея, 6, параграф 4, втора алинея, 6, параграф 7, втора и трета алинеи, 6, параграф 8, втора алинея, 6, параграф 9, трета алинея, 20, 22, 27, параграф 1 и 4, 28, параграф 4 и 5, 29, 30, параграф 3, 31, параграф 4, 32, параграф 5, 34, параграф 3 и 4, 37, 38, 39, параграф 4, 41, 42, 55, 56, 57 и приложения IV-VIII от Акта, посочен в член 2, параграф 2, преди влизане в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.


Тези мерки влизат в сила само поради и от датата на влизане в сила на настоящия договор.


ЧЛЕН 5


Текстът на Договора за създаване на Конституция за Европа, съставен на български и на румънски език, се прилага към настоящия договор. Тези текстове са автентични при същите условия като текстовете на Договора за създаване на Конституция за Европа, съставени на английски, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език.


Правителството на Италианската република изпраща на правителствата на Република България и Румъния заверено копие от Договора за създаване на Конституция за Европа на всеки от езиците, посочени в първия параграф.


ЧЛЕН 6


Настоящият договор, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Италианската република, което изпраща заверено копие на всяко от правителствата на другите страни по договора.


ПРОТОКОЛ

ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, че Република България и Румъния стават членове на Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,


КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, че член I-58 от Договора за създаване на Конституция за Европа предвижда, че условията и договореностите за приемане са предмет на споразумение между държавите-членки и страната кандидатка,


СЕ СПОРАЗУМЯХА относно следните разпоредби, които ще бъдат приложени към Договора за създаване на Конституция за Европа и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:


ЧАСТ ПЪРВА


ПРИНЦИПИ


ЧЛЕН 1

1. За целите на настоящия протокол:


– думата "Конституция" означава Договора за създаване на Конституция за Европа;


– изразът "Договорът за ЕОАЕ" означава Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, допълнен или изменен по силата на договори или други актове, влезли в сила преди присъединяването;


– изразът "настоящи държави-членки” означава Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;


– изразът "нови държави-членки" означава Република България и Румъния;


– думата “институциите” означава институциите, създадени по силата на Конституцията.


2. Препращанията в настоящия протокол към Конституцията и към Съюза, при необходимост, се считат за препращания съответно към Договора за ЕОАЕ и към Общността, учредена с Договора за ЕОАЕ.


ЧЛЕН 2


От датата на присъединяване разпоредбите на Конституцията Договорът за ЕОАЕ и актовете, които са приети от институциите преди присъединяването, са задължителни за България и Румъния и се прилагат в тези държави при условията, предвидени в Конституцията, в Договора за ЕОАЕ и в настоящия протокол.


ЧЛЕН 3


1. България и Румъния се присъединяват към решенията и споразуменията, приети от Представителите на правителствата на държавите-членки, когато заседават в рамките на Съвета.


2. България и Румъния са в същото положение, както настоящите държави-членки, по отношение на декларациите или резолюциите, или други позиции, приети от Европейския съвет или Съвета, и по отношение на тези, свързани със Съюза, приети с общо съгласие на държавите-членки; те, съответно, спазват принципите и насоките, произтичащи от тези декларации, резолюции или други позиции и предприемат необходимите мерки за осигуряване на тяхното изпълнение.


3. България и Румъния се присъединяват към конвенциите и протоколите, включени в приложение I. Тези конвенции и протоколи влизат в сила по отношение на България и Румъния на датата, определена от Съвета в решенията, посочени в параграф 4.


4. Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, приема Европейски решения, с които извършва всички промени, необходими за присъединяване към конвенциите и протоколите, посочени в параграф 3, и публикува приведения в съответствие текст в Официален вестник на Европейския съюз.


5. България и Румъния се задължават по отношение на посочените в параграф 3 конвенции и протоколи да въведат административни и други разпоредби като тези, приети до датата на присъединяването от настоящите държави-членки или от Съвета, и да улеснят практическото сътрудничество между институциите и организациите на държавите-членки.


6. Съветът, с единодушие, по предложение на Комисията, може да приеме европейски решения, които допълват приложение I с тези конвенции, споразумения и протоколи, които са подписани преди датата на присъединяване.


7. Особените инструменти, посочени в настоящия член, включват тези, които са посочени в член IV 438 от Конституцията.


ЧЛЕН 4


1. Разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, посочени в Протокол № 17 към Конституцията за достиженията на правото на ЕС от Шенген, интегрирани в рамките на Европейския съюз, и актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях и са изброени в приложение II, както и всички бъдещи такива актове, приети преди датата на присъединяване, са задължителни и се прилагат в България и Румъния от датата на присъединяването.


2. Разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, интегрирани в рамките на Европейския съюз, и актовете, на които се основават или които по друг начин са свързани с тях, но които не са посочени в параграф 1, макар да са задължителни за България и Румъния от датата на присъединяването, се прилагат във всяка една от тези държави само съгласно европейско решение на Съвета, което поражда такова действие, след проверка в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген, че необходимите условия за прилагането на всички части от съответните достижения на правото на ЕС са спазени в тази държава.


Съветът, след консултации с Европейския парламент, взема решение с единодушие на своите членове, представляващи правителствата на държавите-членки, по отношение на които разпоредбите, посочени в настоящия параграф, вече са влезли в сила, и от представителя на правителството на държавата-членка, по отношение на която тези разпоредби предстои да влязат в сила. Членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, вземат участие в това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген и на актовете, които се основават на тях или които по друг начин се отнасят до тях и в които участват тези държави-членки.


ЧЛЕН 5


България и Румъния участват в Икономическия и паричен съюз от датата на присъединяване като държави-членки с дерогация по смисъла на член ІІІ-197 от Конституцията.


ЧЛЕН 6


1. Споразуменията или конвенциите, сключени или временно прилагани от Съюза, с една или повече трети държави, с международна организация или с гражданин или юридическо лице на трета държава, са задължителни за България и Румъния, при условията, предвидени в Конституцията и в настоящия протокол.


2. България и Румъния се задължават да се присъединят, при условията, предвидени в настоящия протокол, към споразуменията или конвенциите, сключени или подписани съвместно от настоящите държави-членки и Съюза.


Присъединяването на България и Румъния към споразуменията или конвенциите, сключени или подписани съвместно от Съюза и от настоящите държави-членки с отделни трети страни или международни организации, се одобрява чрез сключване на протокол към тези споразумения или конвенции между Съвета, действащ с единодушие от името на държавите-членки и заинтересованите трета страна или страни или международни организации. Комисията води преговори по тези протоколи от името на държавите-членки въз основа на указанията за водене на преговори, одобрени от Съвета с единодушие, и след консултации с комитет, който включва представители на държавите-членки. Тя представя на Съвета проект на протоколите, които да бъдат сключени.


Тази процедура не се засяга от упражняването на собствените компетенции на Съюза и не засяга разпределението на правомощия между Съюза и държавите-членки по отношение на сключването на такива споразумения в бъдеще или всякакви други изменения, които не са свързани с присъединяването.


3. При присъединяването към споразуменията и конвенциите, посочени в параграф 2, България и Румъния придобиват същите права и задължения, произтичащи от тези споразумения и конвенции като настоящите държави-членки.


4. От датата на присъединяването и до влизането в сила на необходимите протоколи, посочени в параграф 2, България и Румъния прилагат разпоредбите на споразуменията или конвенциите, сключени съвместно от Съюза и от настоящите държави-членки преди присъединяването, с изключение на споразумението за свободно движение на хора, сключено с Швейцария. Това задължение се отнася и за онези споразумения или конвенции, които Съюзът и настоящите държави-членки са се договорили да прилагат временно.


До влизането в сила на протоколите, посочени в параграф 2, Съюзът съвместно с държавите-членки, при необходимост и в рамката на своите съответни компетенции, предприемат всички подходящи мерки.


5. България и Румъния се присъединяват към Споразумението за партньорство между членовете на Съвместната асамблея на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга1, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.


6. България и Румъния се задължават да се присъединят към Споразумението за Европейското икономическо пространство
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Свързани:

Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconПолитически ефект
На 25 април 2005 г в Люксембург държавите-членки на Европейския съюз, България и Румъния подписват Договор за присъединяване на България...
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconМеждуправителствена конференция за присъединяване на република българия към европейския съюз
Позицията за преговори по глава 24 “сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconЕвропейският съюз и биоразнообразието
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект „Към по-добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconЕнергия и околна среда в европейския съюз
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект “Към по добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconПреговори за присъединяването на българия и румъния към европейския съюз
Този преходен период е договорен за предприятията, които извършват вътрешни автомобилни превози и не осъществяват международен превоз....
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз iconКакви промени ще настъпят в митата, прилагани по вноса в България от датата на присъединяване към Европейския съюз?
От датата на присъединяване към Европейския съюз България ще възприеме изцяло Общата търговска политика на ес по отношение вноса...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом