Проект! Министерство на околната среда и водите запове д




ИмеПроект! Министерство на околната среда и водите запове д
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер52.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://riosv.riew-sofia.org/docs/BRZT/Proekt_na_zapoved_BG0000494_Tsentralen-Balkan.doc
Проект!

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


З А П О В Е Д

№………………



София, ……………..


На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и” т. 2 от Решение на Министерския съвет № 122 от 02.03.2007 г. (обн.ДВ, бр. 21 от 2007 г.):


1. Обявявам защитена зона Централен Балкан”, с идентификационен код BG0000494, в землищата на с. Стоките, с. Кръвеник, Община Севлиево, Област Габрово, кв. Острец, кв. Видима, Община Априлци, с. Черни Осъм, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Чифлик, Община Троян, с. Рибарица, с. Дивчевото, Община Тетевен, Област Ловеч, гр. Пирдоп, Община Пирдоп, с. Антон, Община Антон, Област Софийска , гр. Клисура, с. Розино, с. Христо Даново, с. Иганово, с. Певците, с. Кърнаре, гр. Карлово, кв. Сушица, с. Васил Левски, гр. Калофер, Община Карлово, гр. Сопот, с. Анево, Община Сопот, Област Пловдив, с. Асен, с. Габарево, с. Скобелево, с. Манолово, с. Търничени, с. Тъжа, гр. Павел баня, с. Горно Съхране, Община Павел баня, Област Стара Загора, с обща площ 720 210.722 дка.


2. Предмет на опазване в защитена зона „Централен Балкан”, с идентификационен код BG0000494, са следните типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни (без птици):


2.1. типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие:

3160   Естествени дистрофни езера;

4060   Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;

4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo ;

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;

6150   Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества;

6170   Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества;

6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините ;

6430   Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

6520   Планински сенокосни ливади;

7140   Преходни блата и плаващи подвижни торфища;

8110   Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс ;

8210   Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;

8220   Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове;

8230   Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii;

8310   Неблагоустроени пещери;

9110   Букови гори от типа Luzulo-Fagetum;

9130   Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;

9150   Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion);

9170   Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове ;

9410   Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea);

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор;

62D0   Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества;

91BA   Мизийски гори от обикновена ела;

91CA   Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори;

91M0   Балкано-панонски церово-горунови гори;

91W0   Мизийски букови гори;

91Z0   Мизийски гори от сребролистна липа;

95A0   Гори от бяла и черна мура.


2.2. местообитания на видове растения и животни (без птици) по чл.6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие:


2.2.1. Растения: 1381 Dicranum viride (Зелен дикранум), 1393 Drepanocladus vernicosus (Hamatocaulis vernicosus) (Хаматокаулис), 4116 Tozzia carpathica (Карпатска тоция).


2.2.2. Животни: Бозайници - 1303 Rhinolophus hipposideros (Малък подковонос), 1304 Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос), 1306 Rhinolophus blasii (Средиземноморски подковонос), 1307 Myotis blythii (Остроух нощник), 1308 Barbastella barbastellus (Широкоух прилеп), 1310 Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп), 1316 Myotis capaccinii (Дългопръст нощник), 1321 Myotis emarginatus (Трицветен нощник), 1323 Myotis bechsteinii (Бехщайнов нощник /Дългоух нощник/), 1324 Myotis myotis (Голям нощник), 1335 Spermophilus citellus (Европейски лалугер), 1352* Canis lupus (Европейски вълк), 1354* Ursus arctos (Кафява мечка), 1355 Lutra lutra (Видра), 1371 Rupicapra rupicapra balcanica (Балканска дива коза), 2635 Vormela peregusna (Пъстър пор); Земноводни и влечуги - 1171 Triturus karelinii (Южен гребенест тритон), 1193 Bombina variegata (Жълтокоремна бумка), 1217 Testudo hermanni boettgeri (Шипоопашата сухоземна костенурка), 1219 Testudo graeca (Шипобедрена костенурка); Риби - 1138 Barbus meridionalis petenyi (Черна /Балканска/ мряна), 1163 Cottus gobio (Главоч); Безгръбначни - 1078* Callimorpha quadripunctaria (Четириточкова меча пеперуда), 1083 Lucanus cervus (Еленов рогач), 1084* Osmoderma eremita (Осмодерма), 1087* Rosalia alpina (Алпийска розалия), 1088 Cerambyx cerdo (Голям сечко), 1089 Morimus asper funereus (Голям буков сечко), 1093* Austropotamobius torrentium (Поточен рак), 4042 Polyommatus eroides (Полиоматус), 4052 Odontopodisma rubripes (Одонтоподизма), 4053 Paracaloptenus caloptenoides /Orthoptera/ (Обикновен паракалоптенус).


3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

3.2. възстановяване при необходимост на природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


4. Координатният регистър на границите на защитена зона „Централен Балкан”, с идентификационен код BG0000494, е съгласно Приложението, неразделна част от настоящата заповед.


5. Координатният регистър на границата по т.4, съответства на границата на защитена зона „Централен Балкан”, с идентификационен код BG0000494, обявена за опазване на дивите птици със заповед №РД-559/05.09.2008 г.(ДВ. 84/2008 г.).


6. В границите на защитената зона се забранява:

6.1. разораването и залесяването на ливади, пасища и мери.

6.2. използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите.


7. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед Дирекция “Национален парк Централен Балкан” да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастъра и имотния регистър за съответните землища.


8. Защитена зона “Централен Балкан”, с идентификационен код BG0000494, да се впише в регистрите на защитените зони водени в МОСВ, РИОСВ - София, РИОСВ - Пловдив, РИОСВ - Стара Загора, РИОСВ - Велико Търново и РИОСВ – Плевен.


9. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границите на защитена зона “Централен Балкан”, с идентификационен код BG0000494, запазват статута, категорията, границите и режима си на опазване.


10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.


11. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.


12. Заповедта не подлежи на обжалване.

.


МИНИСТЪР:


/НОНА КАРАДЖОВА/






Свързани:

Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconПроект! Министерство на околната среда и водите запове д
На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и” т. 2 от Решение на Министерския...
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconПроект! Министерство на околната среда и водите запове д
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски...
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие...
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие, е...
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс...
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconМинистерство на околната среда и водите докла д п о
Мисията на Министерството на околната среда и водите е да съхрани природните богатства на България и да осигури здравословна околна...
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Проект! Министерство на околната среда и водите запове д iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Комплексни разрешителни 47
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом