Техническа спецификация
ИмеТехническа спецификация
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер129.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iakimovo.org/attachments/103_tehnicheska_specifikaciq.doc
ОБЩИНА ЯКИМОВО , ОБЛАСТ МОНТАНА


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


"Ремонт на "Домашен социален патронаж" - с. Якимово"


Ремонта ще се извърши по указания на възложителя в количества посочени в количествено – стойностната сметка на обекта която представлява Приложение 1 към техническата спецификация.


Предмет: "Ремонт на "Домашен социален патронаж" - с. Якимово"


Цел на поръчката

Избор на правоспособно юридическо или физическо лице за изпълнение на строително ремонтни работи / СРР / за обект "Ремонт на "Домашен социален патронаж" - с. Якимово" .

Описание на видовете работи , предмет на договора :

СРР включва :

1. Работа по дограмата представлява премахване на съществуващи метални дограми(по указание на възложителя), остъкляване на съществуваща дограма, смяна на врати в санитарен възел.

2. Ремонта на ВиК е направа на подово включване на канализацията на помещението за миене на кухненска посуда, както и включването на новите мивки в канала, преместване на мивките от „Миялна посуда” в „Миялна съдинки” и включването им канализацията както и направа на водопровод за топла и студена вода за тях; поставяне на липсваща връзка на водопровода на тоалетната; монтаж на смесителни батерии и сифони по всички мивки.

3. Облицовки и настилки включва направа на фаянсова облицовка по стените на коридора, както и направа на подови настилки.

4. Бояджийски работи представляват изкърпване на подкожушени петна и боядисване постно и блажно.

5. Доставка на обзавеждане включва поръчка на мивки с дълбочина 30 см размери на дъното 50/70 см за обзавеждане на „Миялна посуда”; доставка и монтаж на входна врата на коридора както и обшиване на съществуваща маса в „Топлата кухня” с неръждавейка


Изисквания към изпълнението на поръчката

Законосъобразно започване на СРР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнение на СРР на обекта ; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СРР на обекта; качество на влаганите строителни материали и съответствието им с нормите за безопасност……..


Риск, отговорност и застраховка .

Строителят трябва да притежава застраховка “професионална отговорност” за вреди , причинени на други участници в строителството и / или на трети лица , вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод на изпълнение на задълженията му.(чл.171, ал.1 от ЗУТ )


Изисквания за технология на изпълнението.

Всички СРР трябва да се правят, като се спазват указанията на производителя за съответния материал.


Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнението на СРР на обекта (Наредба №3 /2003 г. на ЗУТ).

Съставяне на пълно финансово и техническо досие .Организация на работа.

Изпълнението на строително-ремонтните работи на "Ремонт на "Домашен социален патронаж" - с. Якимово" трябва да се извърши при спазване на техническите правила и норми и работен ”План за безопасност и здраве”. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока.

По преценка на строителя може да се наложи работа и на двусменен принцип.Срокове

Плануваните СРР трябва да се извършат за минимален срок, през което време патронажа ще работи на друго място.


Качество на извършваните СМР.

От строителя ще се изисква изключително високо качество на извършваните работи и спазване на изискванията и спецификациите . Подготовката на повърхностите трябва да е съгласно технологичните изисквания на инвеститора. Не се допускат некачествено изпълнени СРР – необходимо е вложените материали и технологията на изпълнение да гарантират трайност на крайният продукт.


Здравословни и безопасни условия на труд.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО и ЗБУТ Задължително ще се направят застраховки “Отговорност на работодателя” и “Строително-монтажни рискове”, важащи за целият период на договорите.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

  • наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта, ако е необходим ;

  • наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

  • наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

  • състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

На обекта ще бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларният апарат.

Задължително ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изисква от работниците автентични медицински свидетелства.

При работа с пистолети за топъл въздух същите да не се насочват близо до части от тялото, най-вече очи, открита кожа и коса.

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства-работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага-предпазни очила.

Изпълнението на СРР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.),

Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987, изм.бр.65 от 1991 и бр.102от1994год, 78 от 2005г.)

Наредба 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ,бр.43 от 2006 г.)

Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ,бр.46 от 2001 г.) и др.


Опазване на околната среда

Обектът не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Не се променя водния отток , не се пречи на миграцията на животните, не се предвижда изсичане на дървета, няма унищожаване на хумус.


Приложение № 1


Количествено - стойностна сметка

за "Ремонт на "Домашен социален патронаж" - с. Якимово"


Вид работа

Мярка

Кол-во

Ед. цена

Стойност

 

І.Дограма

 

 

 

 

1.

Рязане на железна дограма + бойлер

кв. м.

12

 

 

2.

Остъкляване на железна дограма

кв. м.

23

 

 

3.

Демонтаж на врати в тоалетна

бр.

3

 

 

4.

Монтаж на врати в тоалетна

бр.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Ремонт на ВиК

 

 

 

 

1.

Прокопаване канал в под

м

2

 

 

2.

Направа канал ф50 "Миялна съдинки"

м

5

 

 

3.

Направа канал ф50 "Мияна дом посуда"

м

5

 

 

4.

Направа водопровод "Миялна съдинки"

м

7

 

 

5.

Ремонт топла вода "Тоалетна"

м

0,5

 

 

6.

Монтаж смесителни батерии

бр.

11

 

 

7.

Монтаж душ батерия

бр.

1

 

 

8

Монтаж сифони

бр.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Облицовки и настилки

 

 

 

 

1.

Изкъртване на стара мазилка

кв. м.

90

 

 

2.

Вътрешна вароциментова мазилка

кв. м.

90

 

 

3.

Фаянсова облицовка с лепило по стени

кв. м.

90

 

 

4.

Изкърпване на фаянс

кв. м.

7

 

 

5.

Полагане теракот "Топла кухня"

кв. м.

36

 

 

6.

Полагане теракот "Миялна + Заготовка"

кв. м.

36

 

 

7.

Полагане балатум склад хладилници

кв. м.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Бояджийски

 

 

 

 

1.

Почистване подкожушени петна

кв. м.

93

 

 

2.

Шпакловка по кръпки

кв. м.

93

 

 

3.

Постно боядисване

кв. м.

716

 

 

4.

Блажно по стени

кв. м.

162

 

 

5.

Блажно по жел. догр., рафт., маси и др.

кв. м.

27

 

 

6.

Блажно по врати

кв. м.

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Доставки

 

 

 

 

1.

Мивки "Алпака" 50/ 70 см

бр.

3

 

 

2.

Закачалка за черпаци

бр.

1

 

 

3.

Входна плъзгаща се PVC врата

бр.

1

 

 

4.

Облицовка на маса с неръждавейка

кв. м.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързани:

Техническа спецификация iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
Техническа спецификация iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
Техническа спецификация iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...
Техническа спецификация iconФункционална и техническа спецификация на
...
Техническа спецификация icon1. Техническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Техническа спецификация iconТехническа спецификация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом