Общи разпоредби
ИмеОбщи разпоредби
страница4/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/bills/41/902-01-49.rtf
1   2   3   4   5   6
§ 6. В чл. 186, ал. 2, т. 9 от Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г. и бр. 23, 42 и 82 от 2009 г.) буква „в” се изменя така:

„в) Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ, L 133 от 25 май 2008 г.);”.

§ 7. Устройственият правилник на Комисията за защита на потребителите се привежда в съответствие с изискванията на този закон в едномесечен срок от влизането му в сила.

§ 8. Изпълнението на закона се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 9. Законът влиза в сила от 12 май 2010 г.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………
2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Цецка Цачева)

Приложение № 1

към чл. 19, ал. 2


Годишен процент на разходите по кредита


1. Изчисляване на годишния процент на разходите (ГПР)


Годишният процент на разходите по кредита се изчислява по следната формула:


,


където:


X е ГПР, който може да се изчисли по алгебричен път или чрез последователни приближения, когато другите параметри в уравнението са известни;


m е общият брой усвоявания по кредита;


k е поредният номер на усвояване по кредита, следователно 1 ≤ k ≤ m;


е размерът на съответното поредно (к) усвояване по кредита;


е интервалът, изразен в години и части от годината, между датата на първото усвояване на сума по кредита и датата на съответното усвояване (к) на суми по кредита, следователно = 0;


m’ е общият брой на погасителните вноски и плащания на разходи;


l е поредният номер на погасителната вноска или плащането на разходи;


е размерът на съответната поредна (l) погасителна вноска или плащане на разходи;

е интервалът, изразен в години и части от годината, между датата на първото усвояване на сума по кредита и датата на съответната (l) погасителна вноска или плащане на разходи.

2. Изчисляването на ГПР се извършва при отчитане на следните общи положения:

а) платените от страните по договора суми по различно време не е задължително да са равни и да се заплащат на еднакви периоди от време;

б) за начална дата се счита датата на първото усвояване;

в) интервалите между датите, използвани при изчисленията, се изразяват в години или в части от годината, като се счита, че годината има
365 дни (или 366 през високосните години), 52 седмици или 12 осреднени месеца. Приема се, че един осреднен месец съдържа 30,41666 дни (т.е. 365/12), независимо от това дали годината е високосна или не;

г) резултатът от изчисленията се изразява с точност до поне един знак след десетичната запетая; когато следващото число след десетичната запетая е по-голямо или равно на 5, предходното след десетичната запетая число се закръгля с една единица нагоре;

д) уравнението по т. 1 може да се преобразува в сбор от положителни или отрицателни парични потоци (), т.е. усвоените и погасените суми ще бъдат получени или погасени за периодите от 1 до k, изразени в години, по следния начин:


,


където S е настоящият баланс на паричните потоци; при равенство между положителните и отрицателните парични потоци тази стойност следва да е нула.


3. Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при отчитане на следните допълнителни допускания:

а) договорът за потребителски кредит ще е валиден за срока, за който е бил сключен, и кредиторът и потребителят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по договора;

б) при договор за потребителски кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по кредита се изчислява, като се приеме, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на договора;

в) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на кредита е усвоен незабавно и изцяло;

г) ако договорът за кредит предлага на потребителя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или различни разходи, приема се, че кредитът е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид договори за кредит;

д) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата и срока при различните начини на усвояване, кредитът се смята за усвоен на най-ранната предвидена в договора дата и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;

е) ако договорът за потребителски кредит не предвижда погасителен план за издължаване на кредита, при изчисляването на ГПР по кредита се приема, че кредитът е предоставен за срок една година и ще бъде погасен на 12 равни месечни вноски;

ж) ако договорът за потребителски кредит предвижда погасителен план, съгласно който размерът на погасителните вноски варира, сумата на всяка погасителна вноска се приема за най-ниската от предвидените в договора суми;

з) освен ако не е предвидено друго и договорът за потребителски кредит съдържа повече от една възможна дата за плащане на вноските, при изчисляването на ГПР по кредита се приема, че кредитът се предоставя и погасителните вноски ще бъдат извършени на най-ранната дата, предвидена в договора;

и) ако договорът за потребителски кредит не предвижда общ размер на кредита, се приема, че той е 3000 лв.;

к) в случаите на предоставяне на договор за кредит под формата на овърдрафт по сметка се приема, че общият размер на кредита е усвоен изцяло и за целия срок на договора; ако срокът на договора за кредит не е известен, при изчисляването на ГПР се приема, че срокът на договора е
3 месеца;

л) ако за ограничен период или сума се предлагат различни лихвени проценти и различни разходи, се приема, че лихвеният процент и разходите са най-високите за целия срок на договора за кредит;

м) при договор за потребителски кредит, за който е договорен фиксиран лихвен процент за началния период на договора, в края на който се определя нов лихвен процент, който впоследствие периодично се коригира в съответствие с определен договорен индекс, при изчисляването на ГПР се приема, че считано от края на периода, който е с фиксиран лихвен процент, лихвеният процент е същият като в момента на изчисляване на ГПР в зависимост от стойността на договорения в този момент индекс.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2


Стандартен европейски формуляр за предоставяне на

информация за потребителските кредитиИнформацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава кредитора да ви предостави кредитния продукт, за който се отнася тази информация.


Част І. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник:

1. Кредитор

(Идентификационни данни)


2. Адрес

(Адрес, който ще се използва от потребителя)

3. Телефонен номер*
4. Електронен адрес*
5. Факс*
6. Интернет страница*

Когато е приложимо за съответния вид кредит:7. Кредитен посредник

(Идентификационни данни)

8. Адрес

(Адрес, който ще се използва от потребителя)

9. Телефонен номер*
10. Електронен адрес*
11. Факс*
12. Интернет страница*
Част ІІ. Описание на основните характеристики на съответния кредит: 

1. Вид на кредита
2. Общ размер на кредита

(Максималният размер (лимитът) или общата сума, предоставена по договора за кредит)
3. Условия за усвояване на кредита

(Как и кога ще получите парите)
4. Срок на договора за кредит
5. Указания за размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски

Вие трябва да платите следното:

(Размер, брой и периодичност на погасителните вноски, които трябва да се платят от потребителя)

Лихвите и/или разходите по кредита ще са дължими, както следва:

6. Общата сума, която следва да заплатите

(Общият размер на кредита (главницата) заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във връзка с Вашия кредит)

(Сумата на общия размер на кредита и на общите разходи на кредита)

7. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Когато кредитът се предоставя под формата на разсрочено плащане за закупуване на стока или услуга или е обвързан с доставката на конкретна стока или с предоставянето на услуга:

Наименование на стоката/услугата;

Цена на стоката/услугата в брой.
8. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Изисквани обезпечения;

Описание на обезпечението, което следва да предоставите по договора за кредит.

   (Вид на обезпечението)


9. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Погасителните вноски, които не водят до незабавно погасяване на общия размер на кредита (главницата).


Част ІІІ. Разходи по кредита:

1. Лихвеният процент по кредита и условията за прилагането му и ако е приложимо за съответния вид кредит, различните лихвени проценти, които са относими за кредита.

(%

  • Фиксиран

  • Променлив (с индекс или референ­тен лихвен процент, приложим спрямо първоначалния лихвен процент)

  • Периоди)

2. Годишен процент на разходите (ГПР)

Общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения за сключване на договор за кредит.

(%


Дайте представителен пример, който посочва използваните допускания за изчисляването на лихвения процент)


3. Изисква ли се за получаване на кредита или за получаването му при конкретно предлагани условия задъл­жително сключване на договор за:

- застраховка, свързан с договора за кредит, или

-  друг договор за допълнителна услуга.Да/не (ако отговорът е да, уточнете вида на договора за застраховка)

Да/не (ако отговорът е да, уточнете вида на допълнителната услуга)

4. Свързани с договора разходи
5. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Разходите за откриване и обслужване на една или няколко сметки във връзка с договора за потребителски кредит.
6. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Размер на разходите за използване на определен платежен инструмент (например кредитна карта).
7. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.
8. Когато е приложимо за съответния вид кредит:  

Условията, при които посочените по-горе разходи, свързани с договора за кредит, могат да се променят.
9. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Задължение да се платят нотариални такси и разходи за нотариус.
10. Разходи, дължими при просрочени плащания

Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблаго­приятни за Вас последици (включи­телно принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще.

Вие трябва да платите (… (приложимата лихва и начините на изчисляването й и, когато е приложимо, лихви за просрочие) за пропуснати плащания)

Част ІV. Други важни условия по договора за кредит  

1. Право на отказ от договора

 Вие имате право на отказ от сключения договор за кредит в срок 14 календарни дни.

Да/не

2. Предсрочно погасяване на кредита

Вие имате право по всяко време да погасите изцяло или частично Вашите задължения по договора за кредит.
3. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Кредиторът има право на обезщетение при предсрочно погасяване на кредита.(Определяне размера на обезще­тението (начина на изчисляването му в съответствие с чл. 32, ал. 4)

4. Извършване на справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвани в Република България за оценка кредитоспособността на потребите­лите.

Когато кредиторът откаже да Ви предостави кредит въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни по чл. 16, той е длъжен да Ви уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от извършената справка и за съдържащите се в нея сведения за Вас.

Това не се отнася за случаите, когато предоставянето на тази информация е забранено от европейското законодателство или е в противоречие с изискването за обезпечаване на обществения ред и сигурност.
5. Право на екземпляр от проекта на договор за кредит

Имате право при поискване да получите безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването кредиторът не желае да сключи договор за кредит с Вас.
6. Когато е приложимо за съответния вид кредит:

Срокът, за който кредиторът е обвързан от преддоговорната информация.

Тази информация е валидна за периода

от ....... до........


1   2   3   4   5   6

Свързани:

Общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи разпоредби iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №3 от  за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Разпоредбите на този закон се прилагат и за продуктите, посочени в приложение №1
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Чл. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания и националните стандарти
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Общи разпоредби iconНационални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия общи разпоредби

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом