Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „
ИмеУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер285.36 Kb.
ТипБизнес-план
източникhttp://deathstar.cybcom.net/~migbelovo/wp-content/uploads/2012/04/Ukazaniq_mqrka-123.doc
  1   2   3   4

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАН И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


по


МЯРКА 123

ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ”


СЪДЪРЖАНИЕВъведение 4

Стъпки за кандидатстване по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 5

Указания за попълване на Бизнес план 8

Указания за попълване на Заявление за подпомагане 21

Приложение 1 23ТАБЛИЦА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


МИГ

Местна инициативна група

СМР

Стратегия за местно развитие

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ОРА

Областна Разплащателна агенция

РА

Разплащателна агенция

УС

Управителен съвет

НССЗ

Национална служба за съвети в земеделието

ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облаганеВъведениеНастоящият документ съдържа указания, разяснения и стъпки по кандидатстването за подпомагане и попълването на документи „Бизнес-план” и “Заявление за подпомагане”.


Кандидатстването по мярка 123 за бенефициенти по Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Белово – Септември – Велинград става по реда и условията, определени в:

  • Стратегията за местно развитие на МИГ ”Белово – Септември - Велинград която е финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

  • Наредба 23 от 18.12.2009 г, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане стратегии за местно развитие”. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мерки към Стратегиите за местно развитие в рамките на ОС 4 Подход ЛИДЕР от ПРСР.

  • НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мярката от ПРСР.


Настоящите Указания допълват и уточняват информацията, изложена в „Бизнес-план” и „Заявление за подпомагане” в т. ч. придружаващите документи към него съгласно Наредба № 18 от 26.06.2008г.


ВАЖНО

Преди да се пристъпи към попълване на Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане, се препоръчва Кандидатите да прочетат внимателно и да се запознаят подробно с целите, условията и изискванията на НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008г., Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ и Стратегията за местно развитие на МИГ Белово – Септември - Велинград


  1   2   3   4

Свързани:

Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 311
Бизнес-план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от приоритетна ос...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 312 " подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Бизнес план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от приоритетна...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121
Стъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 4
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconИнструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания
Приложението за агроекологични плащания е неразделна част от Заявлението за регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconИнструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания
Приложението за агроекологични плащания е неразделна част от Заявлението за регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconИнструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания 2012
Приложението за агроекологични плащания е неразделна част от Заявлението за регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „ iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за попълване на заявление за подпомагане
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом