Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели
ИмеПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер26.14 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.integra-group.eu/zemedelie_112_resumes 05.2008_IG.doc

Програма/схема: Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г.


Цели:

1. Създаване или развитие на земеделски стопанства.

2. Модернизация на земеделски стопанства и достигане на покритие на изискванията безопасност на труда, опазване на околната среда и хигиена и хуманно отношение към животните.


Краен срок: няма обявен, програмата е отворена за набиране на предложения


Какво се финансира?

 1. Увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство минимум с три икономически единици.

 2. Увеличаване на обработваемата земеделска площ

 3. Създаване, пренасаждане или възстановяване на трайни насаждения

 4. Подобряване на сградния фонд пряко свързан със дейността на стопанството

 5. Подобряване механизацията на стопанството

 6. Увеличаване броя на животните

 7. Придобиване професионална квалификация в областта на земеделието

 8. Достигане стандартите на Общността във връзка с безопасни условия на труд, опазване на околната среда, фитосанитарни и ветеринарно - санитарни изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните

 9. Обучения

 10. Преминаване към биологично производство


Кой може да кандидатства? Основни изисквания (не изчерпателно):

 1. Физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца от дата на кандидатстване са регистрирани за първи път като земеделски производители

 2. Са на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години към датата на кандидатстване

 3. Не по рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са започнали да отглеждат животни във собствен / нает обект или да стопанисват земя с цел производство на земеделска или животновъдна продукция

 4. Имат професионални познания и умения или възнамеряват да придобият

 5. Имат постоянен адрес в общината където възнамеряват да извършват дейността

 6. Общия икономически размер на стопанството е не по-малък от 2 единици

 7. Са собственици / наематели / арендатори на земята, за която се пресмята икономическия размер на стопанството; са собственици / наематели на селскостопански помещения

 8. Не са получили финансиране по подобни програми и проекти, нямат задължения към държавата и др.


Финансови условия:

Максималната стойност на субсидията е 25 000 евро.


Съфинансиране от страна на бенефициента: не е необходимо


Плащания: Извършват се на два етапа (първото плащане в размер на 12 500 евро се извършва след одобрение на заявлението), а второто - в зависимост от увеличението на икономическите единици и срока на постигане на увлечението.


Източник на информация: http:///www.mzp.government.bg
Интегра Груп ООД

ул. Алабин 56, ет. 5

София

Лице за контакти: Николина Матева


тел:

факс:

моб:

e-mail:

Web:

02 981 60 56

02 981 60 54

0887 012 006

n_mateva@integra-group.eu

www.integra-group.eu
Свързани:

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconСеминари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г
Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013г”....
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом