Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци
ИмеЧастта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци
страница2/7
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер0.74 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/programa_text.doc
1   2   3   4   5   6   7
2.информационна база


  1. Географски и административни характеристики на общината

Община Добрич е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, в центъра на Добруджанското плато и е с географски координати: 43034’ северна ширина и 27051’ източна дължина. Надморската височина на ст.Добрич е 251 м.

Градът е икономически и културен център на Добруджа. Той е самостоятелна община, с особен статут на територията, която се покрива от тази на землището му. Други населени места в общината не съществуват, изключение прави квартал Рилци, който административно е включен към град Добрич, но териториално е отделен от него.

общината е 14-та по население в Република България и е административен център на едноименната област. Територията и е с обща площ 109 018 дка, от които:

 • Земеделска – 73 112 дка;

 • Горска – 6 656 дка;

 • Урбанизирани площи – 19 528 дка;

 • Водни – 370 дка;

 • За добив на полезни изкопаеми – 3 225 дка;

 • Транспорт и инфраструктура – 6 127 дка.

Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 - 15 %.

умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област определя лятната сухота и проявеното безводие в района.

измереният абсолютен температурен максимум е 39,1°С, а регистрираният абсолютен температурен минимум - 22,7°С. За региона са характерни и високи температурни амплитуди, както сезонни, така и дневни. Пролетта е сравнително хладна. есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море.

фигура 1

Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 м/сек. до над 20 м/сек.). През зимата силните ветрове понякога продължават по няколко денонощия.

Районът се характеризира като ветровит, с нисък процент тихо време - около 20 % средногодишно, а това неминуемо води до разсейване на атмосферните замърсители. Основният ветрови пренос е от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове.

Най-чести за Добрич са ветровете със северозападна посока, следват - северните, западните и югоизточните ветрове.

въздуха е с висока влажност, а валежите са слаби - 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през лятото спада до 68 - 69 %.

В Добрич мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година.

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи.

Град Добрич е построен върху терен, който в основата си в геоложко отношение разкрива материали от горната миоценска възраст: сарматски варовици, глини и мергели със значителна мощност - 50-80 м.

Почвената покривка в региона е формирана основно върху льосова основа при степни и лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - излужени и оподзолени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви. Тези почви са високопродуктивни. Преобладават земи от І-ва и ІІ-ра категория. Само северозападно от града и източно от местността Чорчолийките, са разположени нископродуктивни заблатени почви от V-та категория. Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия.

по задание на общинската администрация през 2002г. е извършено пилотно проучване, относно степента на замърсяване на почвите Сравнителният анализ констатира антропогенно замърсяване на почвите във всички изследвани райони на града с олово и цинк. Замърсяването на почвите с мед е по-високо от фона само в индустриалната зона. Регистрираното антропогенно замърсяване е в следствие на автомобилния трафик в града, както и замърсяването на общия въздушен басейн през годините от индустриалните зони. Извършеният сравнителен анализ на получените данни дава възможност да се определи в кои райони съществува риск за подтискане (нарушаване) на самоочистващата способност на почвата. Резултатите сочат по-високи нива на замърсяване от регламентите на предохранителните стойности:

- за олово в индустриалната зона и в района на болницата и РИОКОЗ;

- за цинк само в района на индустриалната зона.

На територията на града липсват повърхностни водни течения. Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на релефа, са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностно течащи води и наличието на суходолия.

Водоснабдяването на града се осъществява от седем помпени станции: Приморци, Батово – 2, Богдан, Одринци, Рилци, Алмалии и от водоснабдителна група Шабла чрез ПС Дъбрава. Използват се само подземни води от два водоносни хоризонта: плитък – “сарматски” и по-дълбок – “малм - валанжски”. Водата и от двата хоризонта се черпи от сондажни кладенци с дълбочина от 60 – 70 м за сарматския хоризонт и от 1000 – 2000 м. от малм - валанжския хоризонт. За добиване на водата се използват потопяеми помпени агрегати, които се пускат в сондажните кладенци. От тях водата постъпва в черпателните водоеми на помпените станции и чрез повторно изпомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоеми за водоснабдяване на града. На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покриване на денонощната неравномерност на консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър – посока Варна, с общ обем 19000 м3 и един водоем в местността Дъбовете – посока Шумен, с обем 3000 м3. Водоемите на 5-ти километър се захранват от няколко помпени станции, водоемът в местността Дъбовете – от ПС Одринци. Помпени станции Рилци и Алмалии подават водата директно във водопроводната мрежа на града.

Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Тя е изтласкана и се е съхранила само в онези места, които са по-малко годни за развитие на земеделието. Запазилите се тук-там единични дървета и групи от дървета говорят за предишно разпространение на обширни горски масиви. Унищожени са гори от вековни дъбове, габъри, брястове, лески и др. Сега преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската растителност в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, киселица, шестил, габър и др. в лесопарк Кобаклъка и изкуствено създадените горски пояси, които са характерен елемент на ландшафта. Добри възможности за рекреативни дейности, среща с природата и отдих предлага градският парк, който е открит през 1867 г. и е обявен за паметник на културата през 1999 г. по проект на ПРООН и МТСП “Красива България” през 2003 г. 25 декара от площите на парка са реконструирани.

Пътната и комуникационната мрежа осигуряват достъп до всички точки на региона и останалите части на България. Територията на региона се пресича от шосейни пътища - към Черноморското крайбрежие‚ международния транзитен път по транспортния паралел “Север-Юг” – Румъния, Молдова, Полша, Украйна и Русия. Пътната мрежа на Добрич гарантира достъп до морски и речни пристанища, Ро-Ро терминали и гражданско летище Варна.

Пътища: Първокласен път Е-87; Бургас - Варна - Балчик - Шабла; второкласен път ІІ-21; Силистра - Добрич - Оброчище - Албена; второкласен път ІІ-27; Добрич - Балчик - Каварна; второкласен път ІІ-29; Варна - Добрич - Генерал Тошево.

Железопътният възел свързва Добрич със столицата‚ страната и съседна Румъния.

Уличната мрежа на градa в основната си част е радиално-кръгова, с елементи на свободна и правоъгълна в отделни райони. Около Добрич има изграден цялостен околовръстен пръстен, който поема непрекъснатия товарен транзит с направление Варна, Албена, Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Шумен, Русе. Главната улична мрежа в града поема прекъснатия транзитен поток. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от които главна улична мрежа - 60 км.

изградената канализационна мрежа е смесена - отвеждаща едновременно битовите и атмосферните (дъждовните) води. Канализацията е изградена на 96%, без такава са кварталите “Изгрев” и “Рилци”. Проблем, който трябва да намери решение, е проектирането и строителството на нов главен колектор, минаващ по най-ниските части на града.

В Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги, от които един – Централна поща, извършва пълният набор от пощенски и телефонно-телеграфни услуги, а другите клонове са специализирани в извършването на основните услуги в тази сфера. Териториално обектите покриват цялата градска зона и напълно задоволяват нуждите на града. В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония. В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за четири радиорелейни линии.

В близост до град Добрич преминава трасето на северния клон на магистралния газопровод с налягане 5,5 МРа, доставящ природен газ от Русия. Това благоприятства развитието на газоснабдителната система за града.

От 1985 година до 2005 година включително са изградени и пуснати в експлоатация общо в град Добрич около 60 км. разпределителни газопроводи.

Газифицирани са почти всички общински обекти, всички работещи промишлени предприятия и фирми в града. Интересът от страна на гражданите е сравнително висок, въпреки първоначалните инвестиции, които е необходимо да се направят. До края на 2005 година са газифицирани над 2 000 домакинства.

Общо градската територия е 1705.92 ха (съществуващо положение), а проектно – 187.71 ха. Нарастването се дължи на увеличаването на жилищната зона.

Производствено-складовите терени запазват своята структура. Те са съсредоточени главно в двете компактни зони – северна и западна.

Зоните са добре изградени и могат да се третират като формирани.

Освен посочените терени “Чорчолийки” и към кв. “Рилци”, за смяна на статута се предлагат и зоните за земеделско ползване “Гаази баба”. Тук ще се изгради зона за малки населени места. Вече са направени постъпки за смяна на статута за тези територии, като се обособява селищно образувание “Лозята”.  1. социално демографска характеристика на общината

Към 10.01.2006 г. населението по постоянен адрес на Община град Добрич е 105 549 души, а с настоящ адрес – 102 034 души /по данни на ГД "ГРАО" към МРРБ/. Икономически активното население е 53 383 души /по данни на Дирекция "Бюро по труда" - Добрич/.

         Населението от областта е съсредоточено в гр.Добрич, въпреки това в резултат на установилите се през последните няколко години неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси, броят на населението в Общината продължава да намалява.

Естественият прираст на населението е отрицателен (-3,34 на хиляда). Измененията в естественото движение са резултата от развитието на процесите на раждаемост и смъртност (фиг.2). показателят „смъртност” е с по-големи стойности в сравнение с раждаемостта. Това до голяма степен се дължи на измененията във възрастовата структура на населението.

фигура 2Механичният прираст на населението през последните години също е отрицателен. В основата на миграцията са главно:

 • Семейни причини;

 • Трудова заетост;

 • По-добри условия на живот и др.

Намаляването на раждаемостта, емиграционния поток и нарастването на смъртността сред активното население предизвикват сериозни промени във възрастовата структура на населението, които намират израз в демографското остаряване на нацията.

Разпределението на населението по:

 • пол се характеризира с превес на жените над мъжете;

 • образователно равнище - над 56 % от жителите са с високо образование (висше, висше-специалист и средно);

 • Семейна структура - регистрираните неженени/неомъжени лица в града са над 1/3 от населението (38,11 %);

 • Етнос - българската етническа група е 86,59 %, турската – 8%, а ромската – 3.5% .

на човек от населението на град Добрич се падат 15,91 кв. м. жилищна площ В едно жилище живеят средно 2,54 лица. Жилищната база е от смесен тип – високо етажни жилищни блокове, ниско етажни блокове, ниско етажни фамилни къщи с малък двор и ниско етажни „незаконни жилища”.

От фигура 3 виждаме, че през годините средногодишните приходи на едно лице от домакинството са нараствали, но успоредно с това са нараствали и общите разходи.


фигура 3
По данни на ТСБ – Добрич работещите в обществения сектор получават по-високи средномесечни заплати, отколкото работещите в частния сектор.

През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на заетостта в Община град Добрич. В обществения сектор се наблюдава намаление на работните места, предимно поради реформите и редуциране на персонала в държавната администрация, докато в частния сектор техният брой се увеличава. Това показва, че икономиката в Общината активизира частния си сектор, в резултат на което се разкриват повече работни места в сравнение с предходните години.

основният хранителен статус на едно домакинство в гр.Добрич е представен във фигура 4. От нея се вижда, че за жителите на гр.Добрич основни хранителни продукти са хляба, тестените изделия и яйцата, много по-малка е консумацията на зеленчуци, плодове, месо и млечни продукти.

фигура 4На територията на град Добрич функционират следните здравни и социални заведения:

 • Многопрофилна болница за активно лечение Добрич – АД (бивша районна болница),

 • Център за психично здраве – Добрич,

 • Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст,

 • Диагностично-консултативен център 1 ЕООД

 • Диагностично-консултативен център 2 ЕООД,

 • Медицински център “ВИВА Феникс” ООД - с предмет на дейност – осъществяване на извънболнична медицинска дейност,

 • Стоматологичен център 1 ЕООД,

 • Медико-техническа лаборатория ЕООД,

 • Дом за стари хора с капацитет 103 места,

 • Ресурсен център за деца със специфични нужди (увреждания),

 • Шест детски ясли.

През 1991 година е основано Дружество за болнично партньорство “Шафхаузен, Швейцария – Добрич” с ръководител Д-р Андре Гредел.  1. икономическо развитие на общината

Икономиката на Община град Добрич е с най-голям принос в общия обем произведена продукция и нетни приходи от продажби в областта. Забелязва се трайна тенденция за увеличаване на нетния размер на приходите от продажби в общината и областта. В последните три години се запазва 60 %-то съотношение на приходите от продажби от икономиката на Добрич към областта.

През 2003 нетните приходи от продажби на Общината представляват 6,16 % от нетните приходи реализирани в Североизточния район за планиране, като в сравнение през 2001 г. нетните приходи са представлявали 5,54 % от приходите в Североизточния район за планиране.

Специфичната роля на града определя високата концентрация на функции и дейности на единица площ. От общия брой на стопанските субекти в страната активно действащи през 2003 г. в град Добрич са 1 677 на брой.

най-голям дял в общия размер на приходите от дейността имат малките предприятия /от 11 до 50 заети/.

Община град Добрич, разполага с добре оформен промишлен комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура и специализация; балансирано развитие на производствените мощности; добре подготвени кадри; сравнително добра инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони.

Възможностите за развитие на общината са свързани с изграждането на мощна хранително-вкусова промишленост, привличане на нови инвестиции, натоварване на съществуващите промишлени мощности и основни фондове.

основните сектори на икономиката в община Добрич са:

 • Първичния сектор - селско стопанство, добивна промишленост;

 • Вторичния сектор - промишленост;

 • Третичния сектор - обслужване и услуги.

Ако направим анализ на поземлените ресурси на общината констатираме, че от общо 109 018 дка /територия на землището на общината/, земеделската земя е 73 112 дка или 67 % от общата територия. Основните селскостопански култури за общината са пшеница, царевица и слънчоглед.

По статистически данни са регистрирани 83 фирми с предмет на дейност селско, ловно или горско стопанство. Общия брой на заетите е 608.

Структурата на промишлеността в Общината се определя от отраслите: хранително – вкусова промишленост, лека промишленост, машиностроене и строителство. На територията на града са развити транспортът, търговията и услугите. Близостта на град Добрич до черноморското крайбрежие благоприятства развитието на туризма.

Основните продуктови производства от промишлеността на Община град Добрич по отрасли са следните:

 • хранително – вкусова промишленост: производство на млечни произведения; олио и маргарин; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от птиче месо; брашно; хляб и сладкарски изделия; фуражи;

 • лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; мебели и обувки;

 • машиностроене: производство на акумулатори; полуремаркета и контейнери; селскостопански машини; радиатори и филтри за леки и тежкотоварни автомобили; пластмасови изделия;

 • строителство: строителство на сгради и съоръжения, проектиране, гражданско и промишлено строителство.

Отчетът на бюджета на Община град Добрич за 2005 година достигна 32 778 837 лв., което потвърждава оформилата се през последните няколко години тенденция на нарастване на финансовия ресурс на общината.

Общинските приходи, предназначени за финансиране на дейностите, местна отговорност, са от имуществени данъци и неданъчни приходи. Към 31.12.2005 година изпълнението на общинските приходи е с ръст от 20,05 % спрямо 2004 година, като достига 9 357 035 лв. Изпълнението на неданъчните приходи е 7 011 759 лв. Или 107,28 % от уточнения план. Съотнесено към 2004 година изпълнението на неданъчните приходи бележи ръст от 35,83 %.

Разходите за делегираните от държавата дейности, както за 2004 година, така и през 2005 година се финансират чрез обща допълваща субсидия – целева субсидия за капиталови разходи и държавния трансфер за преотстъпените данъци по ЗОДФЛ.

Изпълнението на разходната част на бюджета е 32 778 837 лв. Най-голям относителен дял за 2005 година по функции заема функция “Образование” – 38,98 %, за 2004 година този дял е 51,13 %. В абсолютна сума обаче разходите за образование за 2005 година са с 436 219 лв. повече.

Разходите във Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” за 2005 година са 6 402 127 лв. или 19,53 %, а за 2004 година достигнатия дял е 13,15 %от общите разходи.

Значителен ръст отбелязват и капиталовите разходи. За 2005 година те са 8 667 492 лв. или 26,44 % от общите разходи, а през 2004 година техния размер е едва 1 652 878 лв. или 6,89 % от сумата на разходите. Основен дял заемат разходите за реализиране на проект “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на град Добрич” – 5 097 038 лв., чийто източник е поетия общински дълг под формата на емисия общински облигации.

От целевата субсидия за капиталови разходи за 2005 година и средства от ПУДООС в размер съответно на 1 199 989 лв. и 851 160 лв. са усвоени по проекта за реконструкция и рекултивация на депото за ТБО при с. Богдан.  1. данни за генераНИТЕ отпадъци

Генерирането на отпадъците и количеството, което постъпва на депото зависи от много фактори, от които най-важни са: броя на местното население; количеството отпадък, генериран на човек от населението; характеристика на отпадъка и количеството отпадък, което се предава за рециклиране.

Доброто управление на събирането и депонирането на отпадъците е основна необходимост за всеки град, с оглед осигуряването на чиста и здравословна среда за неговите жители.

За вземането на решение относно стратегията на управлението на отпадъците е много важна оценката на качеството и състава на генерираните отпадъци, което пък от своя страна дава възможност за оценка на риска от замърсяване на въздуха, водите и почвите.

образуваните отпадъци на територията на община Добрич можем да разделим в пет основни групи:

 • Битови отпадъци и отпадъци от почистването на улици;

 • Строителни отпадъци;

 • Промишлени отпадъци;

 • Опасни отпадъци;

 • Масово разпространени отпадъци
   1. Битови отпадъци и отпадъци от почистването на улици

Анализ:

През 1997 година за целите на разработената първа Програма за управление на отпадъците и във връзка с изготвянето на проекта за реконструкция и рекултивация на депото за ТБО при с. Богдан, е направен анализ на морфологичния състав на генерираните от населението отпадъци. Тези данни дават представа какъв е бил към този момент средно годишния морфологичен състав (в тегловни %) на отпадъците, депонирани на сметището при с. Богдан:


 • хартия

18%

 • текстил

3%

 • пластмаси

8%

 • стъкло

4%

 • метали

5%

 • строителни

5%

 • кожи и гуми

8%

 • хранителни, градински и др. подобни (органични) отпадъци

49%


Плътност – 300 кг/куб.м., влага – 40%, калоричност – 8 670 кдж/кг., активна реакция (pH) – 6 – 8,5.

През м. Август 2003 година е направено еднократно замерване на количеството и вида на генерираните отпадъци на територията на град Добрич като са направени изследвания в два района – в жилищен квартал с ниско строителство, и в жилищен квартал със средно и високо строителство. Получени са следните резултати:


 • хартия и картон

15,2%

 • метали

1,8%

 • пластмаси

11,7%

 • опаковки

1,4%

 • хранителни отпадъци

26,4%

 • градински отпадъци

20,3%

 • текстил и кожи

9,3%

 • стъкло

7,5%

 • строителни отпадъци

4,3%

 • други

2,1%


Предвид на това, че направеното замерване е еднократно, получените резултати нямат нужната представителност.

Като част от финансирания от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда проект “Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците на територията на Община град Добрич”, “Шеле България” ЕООД извършва сезонните замервания на количеството и вида отпадъци, депонирани на депото при с. Богдан. До момента са направени два сезонни анализа – есенен и зимен. Резултатите са като следва:

 1. Анализ на морфологичния състав и количествата генерирани отпадъци – м. Декември
 • хранителни

4,09 %

(0,19 % – 7,98 %)

 • хартия и картон

7,73 %

(2,04 % – 13,42 %)

 • полимери

6,22 %

(3,46 % – 8,98 %)

 • стъкло

1,70 %

(0,00 % – 3,39 %)

 • метали

0,74 %

(0,00 % – 1,47 %)

 • композитни

0,07 %

(0,00 % – 0,14 %)

 • текстил

1,95 %

(0,60 % – 3,30 %)

 • гума

0,19 %

(0,00 % – 0,38 %)

 • кожа

1,32 %

(0,10 % – 2,54 %)

 • градински

36,28 %

(0,95 % – 71,60 %)

 • дървесни

0,83 %

(0,00 % – 1,65 %)

 • сгур, пепел, пръст, тор

20,37 %

(9,34 % – 31,4 %)

 • инертни, в т. ч. строителни

2,92 %

(0,00 % – 5,84 %)

 • други

33,45 %

(7,70 % – 59,19 %)


Обемното тегло на отпадъците варира в рамките 245,11 – 334,9 кг./м3 (290,005 кг./м3 средно). А нормата на натрупване, получена при този анализ е 1,11 кг./ж./ден.


 1. Анализ на морфологичния състав и количествата генерирани отпадъци – м. Март
 • хранителни

2,84 %

(1,74 % – 3,94 %)

 • хартия и картон

4,5 %

(2,19 % – 4,5 %)

 • полимери

9,26 %

(5,72 % – 12,80 %)

 • стъкло

2,89 %

(1,05 % – 4,72 %)

 • метали

1,16 %

(0,21 % – 2,10 %)

 • композитни

0,12 %
 • текстил

2,53 %
 • гума

0,67 %

(0,00 % – 0,38 %)

 • кожа

0,09 %

(0,10 % – 2,54 %)

 • градински

0,83 %

(0,95 % – 71,60 %)

 • дървесни

0,00 %

(0,00 % – 1,65 %)

 • сгур, пепел, пръст, тор

41,34 %

(19,09 % – 63,58 %)

 • инертни, в т. ч. строителни

2,20 %

(1,22 % – 3,18 %)

 • други

26,42 %

(11,80 % – 41,04 %)


Обемното тегло на отпадъците варира в рамките 117,15 – 264,14 кг./м3 (190,645 кг./м3 средно). нормата на натрупване, получена при този анализ е 1,00 кг./ж./ден.


 1. Анализ на морфологичния състав и количествата генерирани отпадъци – м. Май
 • хранителни

7,50 %

(2,00 % – 13,34 %)

 • хартия и картон

5,65 %

(2,47 % – 12,43 %)

 • полимери

16,18 %

(12,14 % – 20,20 %)

 • стъкло

5,94 %

(1,75 % – 7,06 %)

 • метали

0,88 %

(0,37 % – 1,23 %)

 • композитни

0,09 %

(0,06 % – 0,15 %)

 • текстил

2,34 %

(1,88 % – 6,00 %)

 • гума

1,18 %

(0,26 % – 1,52 %)

 • кожа

0,72 %

(0,02 % – 1,31 %)

 • градински

4,52 %

(1,88 % – 7,41 %)

 • дървесни

2,37 %

(1,96 % – 7,41 %)

 • сгур, пепел, пръст, тор

10,3 %

(6,2 % – 33,57 %)

 • инертни, в т. ч. строителни

10,82 %

(6,2 % – 14,04 %)

 • други

28,91 %

(10,2 % – 37,10 %)


Обемното тегло на отпадъците варира в рамките 186,23 – 253,67 кг./м3 (219,95 кг./м3 средно). нормата на натрупване, получена при този анализ е 1,03 кг./ж./ден.

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconНаредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община мирково
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда екологосъобразното управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, дейностите по...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconОбщинскисъвет сливе н решени е
Одобряване план-сметка за 2011г за разходите за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2010 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2011 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconТърговци и брокери на отпадъци
Закон за управление на отпадъците (зуо), обн. Дв, бр. 53/13. 07. 2012 г., понятието „управление на отпадъците” наред с дейностите...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconПрограма за управление на отпадъците
Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconГрад: Бойчиновци  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Събиране, извозване и доставяне на мястото за обезвреждане Регионално депо гр. Монтана на битовите отпадъци, генерирани...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconПрограм а за управление на дейностите по отпадъците на територията на община летница
Въвеждане на организация по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците. Увеличаване на количествата...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци icon2/Наредбата урежда обществените отношения, свързани с: управлението на масово разпространените отпадъци /мро/ в т ч
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда разделното екологосъобразно управление на масово разпространени битови, строителни отпадъци и биоразградими...
Частта от Общинската програма за опазване на околната среда, касаеща управление на дейностите по отпадъците обхваща дейностите по: поддържане чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителните отпадъци iconЗа управление на дейностите по отпадъците
Закона за опазване на околната среда (зоос) и чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (зуо), според който програмите за управление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом