Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция "Развитие на селските райони"
ИмеПрограмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция "Развитие на селските райони"
страница1/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.76 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.evroprogrami.org/Documents/OPs/PRSR_Final.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
Сдружение „Консултативен информационен център по европейски програми”


П Р О Г Р А М А З А Р А З В И Т И Е Н А С Е Л С К И Т Е Р А Й О Н И


(Финална версия)


Управляващ орган: Дирекция “Развитие на селските райони”

Министерство на земеделието и горите


Съдържание:


Приоритетна ос 1: Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор........………………...........................................

стр. 3

Код 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания..........................................................................

стр. 3

Код 112 Създаване на стопанства на млади фермери.......................................................................................................................................................

стр. 3

Код 121 Модернизиране на земеделските стопанства........................................................................................................................................................

стр. 4

Код 122 Подобряване икономическата стойност на горите................................................................................................................................................

стр. 5

Код 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти....................................................................................................................................

стр. 6

Код 141 Подпомагане на полупазарни стопанства..............................................................................................................................................................

стр. 7

Код 142 Създаване на организации на производители.......................................................................................................................................................

стр. 8

Код 143 Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния (2007-2009)..........................................................................

стр. 8

Приоритетна ос 2: Подобряване на околната среда и природата...............................................................................................................................

стр. 10

Код 211 Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони...........................................................................................................

стр. 10

Код 212 Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони...........................................................................................

стр. 10

Код 214 Агроекологични плащания.......................................................................................................................................................................................

стр. 11

Код 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи................................................................................................................................................

стр. 13

Код 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности................................................................................................

стр. 14

Приоритетна ос 3: Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика...........................................................

стр. 15

Код 311 Разнообразяване към неземеделски дейности......................................................................................................................................................

стр. 15

Код 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия...................................................................................................................................

стр. 16

Код 313 Насърчаване на туристическите дейности.............................................................................................................................................................

стр. 16

Код 321 Основни услуги за икономиката и населението на селските райони...................................................................................................................

стр. 17

Код 322 Обновяване и развитие на населените места........................................................................................................................................................

стр. 18

Приоритетна ос 4: “ЛИДЕР”................................................................................................................................................................................................

стр. 19

Код 41 (411, 412, 413) Прилагане на стратегиите за местно развитие...............................................................................................................................

стр. 19

Код 421 Междутериториално и транснационално сътрудничество....................................................................................................................................

стр. 19

Код 431 Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия..........................................

стр. 21

Използвани абревиатури.....................................................................................................................................................................................................

стр. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

стр. 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

стр. 26
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\" iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом