Програма за развитие на селските райони 2007 2013
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер57.21 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://mig-sandanski.eu/uploads/merki/121/Drugi/Spisyk_na_investiciite.doc


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Списък на инвестициите на допустими за подпомагане стандарти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, за които определената крайна дата за постигане на съответствие съгласно Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1 на Наредба № 8/03.04.2008 г. не е изтекла


Наименование на стандарта:

І. Преходен период за въвеждане на стандарти за сурово мляко


Помощта е за инвестиции в животновъдни обекти от сектор "Мляко", въведени в експлоатация преди 01.01.2008 г., за постигане на специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти съгласно Наредба № 4 от 19.02.2008 г. (Обн., ДВ, бр. 23 от 29.02.2008 г., изм. ДВ, бр. 27 от 09.04.2010 г.).

За инвестиции могат да кандидатстват фермите за производство на сурово краве мляко от II и III група с цел преминаването им в I първа група, във връзка с дерогацията на Република България до 31.12.2011 г., касаеща постигане на хигиенните изисквания към суровото краве мляко, заложени в Регламент 853/2004/ЕС раздел ІХ, глава ІІ, т.А, 1)2)3, т.Б 2)3) и глава ­­ІІІ, т.2 и раздел ІX, глава ІІ, т.A, 4) и т.C, 2), а именно общ брой микроорганизми – до 100 000/мл и общ брой соматични клетки – до 400 000/мл.


Индикативен списък на инвестиции, свързани с въвеждане на стандарта

1. Изграждане, ремонт и подобрения на съществуващи сгради и помещения, вкл. вътрешна реконструкция на помещения за съхранение на сурово мляко - разходи за вътрешни подобрения на недвижим имот (реконструкция на сграден фонд във фермата), с цел осигуряване на помещение за съхранение на издоеното мляко, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, заложени в Регламент (ЕО) 853/2004 раздел ІХ, глава ІІ, т.А, 1)2)3.

2. Закупуване на ново оборудване - разходи за закупуване на оборудване за съхранение и охлаждане на издоеното мляко – хладилни вани, вкл. закупуване на оборудване за съхраняване на млечни проби, продиктувано от изискването заложено в Регламент (ЕО) 853/2004 раздел ІХ, глава ІІ, т.Б 2)3) и глава ­­ІІІ, т.2 и закупуване на оборудване за осигуряване на топла вода за хигиенни нужди, продиктувано от изискването заложено в Регламент (ЕО) 853/2004 раздел ІX, глава ІІ, т.A, 4) и т.C, 2), както и разходи за закупуване на оборудване, което влиза в контакт с млякото при добиване и съхранение, в съответствие с Приложение ІІІ, раздел IХ, глава I, подглава II, т. 3 от Регламент (ЕО) 853/2004.


Допустими за подпомагане стандарти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността , за които определената крайна дата за постигане на съответствие съгласно Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1 на Наредба № 8/03.04.2008 г. не е изтекла

Наименование на стандарта:

І. Въвеждане на минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки – помощта е за инвестиции в животновъдни обекти – птицеферми, въведени в експлоатация преди 01.01.2003 г., за постигане на минималните изисквания за хуманно отношение към животните – кокошки носачки, в съответствие с Директива 1999/74/ЕО за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки-носачки и Наредба № 25 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки – носачки.

Индикативен списък на инвестиции, свързани с въвеждане на стандарта

1. Изграждане/придобиване, подобрение на промишлени сгради/инсталации и друга недвижима собственост използвана за въвеждане на минимални стандарти за защита/ хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки, вкл. такива за опазване компонентите на околната среда с цел изпълняване изискванията на чл.4 и чл.6 на Директива 1999/74/ЕО;

2. Закупуване/инсталиране на нова техника/оборудване за въвеждане на минимални стандарти за защита/ хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки, вкл. такива за опазване компонентите на околната среда – за уголемени клетки, отговарящи на изискванията на Глава ІІІ, чл.6 от Директива 1999/74/ЕО или за алтернативни системи, отговарящи на изискванията на Глава І, чл.4 на същата директива - транспорт и монтаж на ново технологично оборудване – конструкции за отглеждане на кокошки-носачки, по чл. 4 или по чл. 6 от Директива 1999/74/ЕО, само доколкото този монтаж се извършва с оглед инсталирането на нови клетки, отговарящи на изискванията на чл.4 и чл.6 на Директива 1999/74/ЕО;

- конструкции за отглеждане на кокошки – носачки, само за конструкции, които отговарят на изискванията на чл.4 и чл.6 на Директива 1999/74/ЕО;

- система за поддържане на микроклимата в помещението;

- система за подаване на вода за пиене на кокошки – носачки;

- система за събиране на яйцата;

- система за изсушаване на птичия тор;

- система за събиране и почистване на птичия тор от лентите, транспортиране извън помещението и събиране в ремарке;

- система за подаване на фураж в клетките;

- компютърна система за автоматично управление.

3. Демонтаж на старо оборудване и необходима реконструкция и хигиенизиране на сградния фонд за отглеждане на кокошките-носачки, във връзка с инсталирането и монтажа на новото оборудване - само доколкото този ремонт и реконструкции се извършват с оглед изпълняване изискванията на чл.4 и чл.6 на Директива 1999/74/ЕО.

4. Транспорт и монтаж на ново технологично оборудване – конструкции за отглеждане на кокошки-носачки, по чл. 4 или по чл. 6 от Директива 1999/74/ЕО, само доколкото този монтаж се извършва с оглед инсталирането на нови клетки, отговарящи на изискванията на чл.4 и чл.6 на Директива 1999/74/ЕО.

ІІ. Въвеждане на минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на свине - помощта е за инвестиции в животновъдни обекти – свинеферми, въведени в експлоатация преди 01.01.2003 г., за постигане на минималните изисквания за защита/хуманно отношение при отглеждане на свине, в съответствие с Директива 91/630/EEC от 19.11.1991 за въвеждане на минимални стандарти за защита към свине, Регламент 2001/88/EC от 23.10.2001 изменящ Директива 91/630/EEC и Регламент 2001/93/EC/09.11.2001, изменящ Директива 91/630/EEC и Наредба №21/14.12.2005 за въвеждане на минимални стандарти за защита при отглеждане на свине.

Индикативен списък на инвестиции, свързани с въвеждане на стандарта

1. Изграждане/придобиване, подобрение на промишлени сгради/инсталации и друга недвижима собственост, използвана за въвеждане на минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на свине, вкл. такива за опазване компонентите на околната среда, в т.ч.:

  • Използване на подходящи материали за изграждане на помещенията;

  • Изграждане на помещения, осигуряващи необходимата свободна площ за едно животно, според категорията;

  • Изграждане на електроинсталация, и ВиК инсталация;

  • Изолация на помещенията.

2. Закупуване/инсталиране на нова техника/оборудване за въвеждане на минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на свине, вкл. такива за опазване компонентите на околната среда, в т.ч.:

  • Система за поддържане на микроклимата в помещението, в т.ч отопление и вентилация, ниво на запрашеност, температура и влажност на въздуха, поддържане на газовете в граници, които не са вредни за свинете, подходящо естествено или изкуствено осветление, охладителна система;

  • Система за подаване на фураж и осигуряване на необходимия фронт на хранене;

  • Система за поене;

  • Система за почистване на торовата маса;

  • Системи за съхранение и оползотворяване на тора;

  • Компютърна система за автоматично управление на производството.


ІІІ. Изграждане на промишлени инсталации по Приложение ІV от Закона за опазване на околната среда.

Индикативен списък на инвестиции, свързани с въвеждане на стандарта

1. Изграждане/придобиване, подобрение на промишлени инсталации и друга недвижима собственост предназначени за земеделски цели, вкл. такива за опазване компонентите на околната среда.

2. Закупуване/инсталиране на нова техника/оборудване със земеделско предназначение, вкл. такива за опазване компонентите на околната. среда.
Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом