І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана
ИмеІ. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер231.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/op/prilojenie_1_ofis.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Описание на предмета на публичната покана. Изисквания на Възложителя.


І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана:

А/ Съгласно Постановление № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, публикувано в Държавен вестник, бр. 33 от 27.04.2012 г., е осъществено изменение и допълнение в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 73, 74 и 96 от 2010 г., бр. 16, 33, 52, 78, 99 и 107 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.). С изменението, в структурата на МИЕТ е създадена Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност», както и са осъществени промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г., бр. 3 и 98 от 2009 г., бр. 74 от 2010 г., бр. 30 от 2011 г. и бр. 20 и 22 от 2012 г.). Във връзка с посоченото и за осъществяване на административната дейност на Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» се предвижда доставка и монтаж на: работни бюра, работни столове с подлакътници, архивни шкафове /етажерки/.


Б/ Във връзка с Постановление № 98 от 28.05.2012 г. на МС за промяна на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г., предстои преместването на служителите от ресор „Туризъм” от гр. София в гр. „Пловдив” на ул. „Железарска” № 1. За находящата се на този адрес 4-етажна сграда с партер е необходимо да бъде доставено и монтирано офис оборудване за 41 броя работни места. За всяко работно място се предвижда доставка и монтаж на: работно бюро, контейнер, работен стол с подлакътници, архивен шкаф /етажерка/. Освен посочените мебели, за осъществяване на административна дейност са необходими и: закачалки, посетителски столове, шкафове за копирна и офис техника, помощни маси, както и обзавеждане на заседателна зала и кабинет с място за сътрудник.


Срок за изпълнение на поръчката: До 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаване на заявка за монтажа по електронен път или по факс (не по-късно от 01.08.2012 г.).


ІІ. Правно основание за провеждане на процедурата: Чл. 14, ал. 4 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.


ІІІ. Предмет на публичната покана: Доставка и монтаж на офис оборудване за сградите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, находящи се в гр. София, ул. „6-ти септември” № 21 и гр. Пловдив, ул. „Железарска” № 1”, конкретизирано като вид и количества в Техническата спецификация


Забележка: Доставката и монтажът на офис оборудването се извършва след заявка от страна на Възложителя, т.е. Възложителят няма задължението да поръча всички посочени в Техническата спецификация количества и видове оборудване.


ІV. Прогнозна стойност на поръчката: 40 000 лв., без ДДС


V. Методика за оценка: Критерият за оценяване на предложенията е най-ниска цена.

VІ. Допустимост на офертите и необходими документи:


Допустими са офертите, представени в деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на ул. „Славянска” № 8, до крайния срок: 17:30 ч. на 05.07.2012 г. и съдържащи следните необходими документи:

1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (свободен текст);

3. отделен плик с надпис „предлагана цена” (по образец – Приложение № 3 към публичната покана);

4. декларация за срока на валидност на направеното предложение - минимум 60 календарни дни, считано от датата на представянето на предложението (свободен текст);

5. предложение за изпълнение на услугата, съдържащо данни за лицето, което прави предложението (ЕИК, седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството), съгласно образец на Възложителя – Приложение № 2 към публичната покана;

6. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение 4 към публичната покана;

7. Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение 5 към публичната покана;

8. Списък на приложените документи.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, това обстоятелство се декларира, като документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 5, 6 от Закона за обществените поръчки се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено с подпис на представляващия и печат на участника копие.

Изисквания към начина на представяне на предложенията:

- представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, от участника или от упълномощен от него представител, в деловодството на МИЕТ, на адрес: София, ул. „Славянска” № 8;

- върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата, както и следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”;

- предложение относно предлаганата цена, без ДДС, приложено в отделен непрозрачен плик, в подписан и подпечатан вид, поставен в плика с офертата;

- при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;

- не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.


VІІ. Технически спецификации:


Поръчката обхваща доставката и монтажа на следното офис оборудване:


I. Обзавеждане на работни помещения с местонахождение в гр. Пловдив:
Вид оборудване

Брой

Характеристики

1

Работно бюро

39

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, изтеглящ се плот за клавиатура, размери 130/65/75 см, дебелина на плота 20 мм, цвят избор по каталог

1.1.

Работно бюро

2

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, изтеглящ се плот за клавиатура, размери 160/65/75 см, дебелина на плота 20 мм, цвят избор по каталог

2

Контейнер

/подходящ за бюрото по поз.1/

41

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 3 чекмеджета, без заключване, с метални колела, размери 40/60/60 см, дебелина на плота 20 мм, цвят избор по каталог

3

Работен стол с подлакътници

41

Въртящ стол с подлакътници, с висока облегалка, амортисьор за регулиране височината на стола, механизъм за регулиране наклона на облегалката, метална основа с метални колела, дамаска, цвят избор по каталог

4

Архивен шкаф /етажерка/

38

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 5 рафта, с метални крачета, 2/5 врати /обхваща 2 рафта, считано от пода/, размери 35/80/180 см, цвят избор по каталог

5

Закачалка

25

За дрехи, здрава метална конструкция, височина 170 - 180 см, цвят черен

6

Посетителски столове

25

С подлакътници, здрава метална рамка, 4 крака, обща височина на стола 80 см, височина от пода до седалката 50 см, дълбочина и широчина на седалката между 45-55см, дамаска, цвят избор по каталог

7

Шкафове за копирна и офис техника

15

С две врати, ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, дебелина на плота 20 мм, размери 70/60/60 см, цвят избор по каталог


II. Обзавеждане на работни помещения с местонахождение в гр.София:
Вид оборудване

Брой

Характеристики

1

Работно бюро

20

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, изтеглящ се плот за клавиатура, размери 160/65/75 см, дебелина на плота 20 мм, цвят избор по каталог

2

Работен стол с подлакътници

20

Въртящ стол с подлакътници, с висока облегалка, амортисьор за регулиране височината на стола, механизъм за регулиране наклона на облегалката, метална основа с метални колела, дамаска, цвят избор по каталог

3

Архивен шкаф /етажерка/

10

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 5 рафта, с метални крачета, 2/5 врати /обхваща 2 рафта, считано от пода/, размери 35/80/180 см, цвят избор по каталог


IIІ. Обзавеждане на заседателна зала с:
Вид оборудване

Брой

Характеристики

1

Заседателна маса

1

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, за 10 души, елипсовидна, височина 75 см, размери 300 см дължина и 100 см ширина /в средата/, с метални крака, дебелина на плота 20 мм, цвят избор по каталог

2

Заседателни столове

12

С подлакътници, здрава метална рамка, 4 крака, обща височина на стола 80 см, височина от пода до седалката 50 см, дълбочина и широчина на седалката между 45-55см, екокожа, цвят избор по каталог

3

Шкаф

3

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 2 врати с непрозрачно стъкло и с по 2 рафта, размери 80/40/75, цвят избор по каталогIV. Обзавеждане на кабинет с място за сътрудник:
Вид оборудване

Брой

Характеристики

1

Работно бюро

1

Бюро с десен ъглов сектор, със закрити крака, ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, дебелина на плота 20 мм, размери бюро 180/90/75 см, размери сектор 110/65/75 см, цвят избор по каталог

2

Контейнер

/подходящ за бюрото по поз.1/

1

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 3 чекмеджета, със заключване, с метални колела, размери 40/70/60 см, дебелина на плота 20 мм, цвят избор по каталог

3

Директорски стол с подлакътници

1

Въртящ стол с подлакътници, с висока облегалка, амортисьор за регулиране височината на стола, механизъм за регулиране наклона на облегалката, метална основа с метални колела, естествена кожа, цвят черен

4

Заседателна маса

/подходяща за бюрото по поз.1/

1

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, за 6 души, с права страна с ширина 100см, допиращ до бюрото правоъгълен модул и с модул полукръг на срещуположната страна, височина 75 см, с метални крака, дебелина на плота 20 мм, размери дължина 150см, цвят избор по каталог

5

Архивен шкаф /етажерка/

/подходящ за бюрото по поз.8/

2

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 5 рафта, с метални крачета, 2/5 врати /обхваща 2 рафта, считано от пода/, 3/5 врати /обхваща горни 3 рафта/ с непрозрачно стъкло, размери 70/35/180 см, цвят избор по каталог

6

Архивен шкаф /етажерка/

/подходящ за бюрото по поз.1/

2

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 5 рафта, с метални крачета, 2/5 врати /обхваща 2 рафта, считано от пода/, 3/5 врати /обхваща горни 3 рафта/ с непрозрачно стъкло, размери 50/35/180 см, цвят избор по каталог

7

Шкаф

/подходящ за бюрата по поз.1 и поз.8/

4

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 2 врати с непрозрачно стъкло, и с по 2 рафта, размери 80/40/75, цвят избор по каталог

8

Работно бюро

1

Бюро с ляв ъглов сектор, ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, изтеглящ се плот за клавиатура, размери бюро 140/70/75 см, размери сектор 80/ 50/75, дебелина на плота 20 мм, цвят избор по каталог

9

Контейнер

/подходящ за бюрото по поз.8/

1

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, с 3 чекмеджета, със заключване, с метални колела, размери 40/60/60 см, дебелина на плота 20 мм, цвят избор по каталог

10

Работен стол с подлакътници

1

Въртящ стол с подлакътници, с висока облегалка, амортисьор за регулиране височината на стола, механизъм за регулиране наклона на облегалката, метална основа с метални колела, дамаска, цвят избор по каталог

11

Посетителски столове

4

С подлакътници, здрава метална рамка, 4 крака, обща височина на стола 80 см, височина от пода до седалката 50 см, дълбочина и широчина на седалката между 45-55см, дамаска, цвят избор по каталог

12

Посетителски столове

/за заседателната маса по поз.4/

6

С подлакътници, здрава метална рамка, 4 крака, обща височина на стола 80 см, височина от пода до седалката 50 см, дълбочина и широчина на седалката между 45-55см, екокожа, цвят избор по каталог

13

Диван

1

Основа от масивно дърво, двойка, естествена кожа, с метални крака, размери 160/95/85, цвят черен

14

Фотьойл

2

Основа от масивно дърво, естествена кожа, с метални крака, размери 80/95/85, цвят черен

15

Масичка

1

Основа ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, стъклен плот, размери 130/60/45 цвят избор по каталог

16

Посетителски диван

1

Двойка, екокожа, с метални крака, размери 160/95/85, цвят черен

17

Посетителски диван

1

Тройка, екокожа, с метални крака, размери 240/95/85, цвят черен

18

Масичка

1

ПДЧ с термо– и химически устойчиво меламиново покритие, размери 200/80/45 цвят избор по каталог


Д О Г О В О Р №…………………………………..Днес,……………………………………. 2012 г., в гр. София се сключи настоящият договор между:


1) МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА /МИЕТ/, с адрес: гр. София, ул.”Славянска” № 8, представлявано от Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма и от Елена Карапаунова – началник на отдел „Финансов” – главен счетоводител, ЕИК 130169256, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2) ……………………………………………………………………………………. със седалище и адрес на управление: гр. …………………………………, бул./ул……………………………………………………………№… ЕИК: ……………………………………………………, с управител …………………………………………………………., наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,


На основание чл. 14, ал. 4 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:


  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави и монтира офис оборудване за сграда на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочено конкретно по вид, размер, качество, количество, единични цени и други характеристики в Техническата спецификация, заявката на Възложителя и предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 2. (1) Доставката и монтажът се извършват в следните ОБЕКТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. «6-ти септември» № 21 и гр. Пловдив, ул. «Железарска» № 1.

(2) Доставката и монтажът ще се извършат с избрани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спомагателни материали и по неговата технология за монтаж на офис оборудване.

(3) Офис оборудването се осигурява на Възложителя периодично и на части, съгласно заявки, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Доставката за всяко конкретно оборудване се извършва на база на заявка, направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявките се подават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид: с писмо, по факс или e-mail.


  1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххххххххххххххх), без ДДС.

В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката, включително всички необходими спомагателни материали по монтажа. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(2) Плащането на цената по договора се извършва, както следва:

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати сумата, представляваща 20% от посочената в ал. 1 обща цена на оборудването и монтажните работи, с включен 20% ДДС, в срок от 5 (пет) работни дни след сключването на настоящия договор. Сумата ще бъде изплатена по банков път, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати пълната стойност на заявеното и доставено оборудване и извършените монтажни работи, заедно с начисления върху нея 20 % ДДС, в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата, на която е подписан окончателния приемо-предавателен протокол за заявеното и монтирано офис оборудване, съгласно чл. 14, ал. 4 от този договор. Сумата ще бъде изплатена по банков път, срещу надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.

(3) Плащането се извършва с платежно нареждане по посочена от Изпълнителя банкова сметка: ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх


ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на изпълнение до 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаване на заявка за количеството офис оборудване и монтажа му по електронен път или по факс.


ІV. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ


Чл. 5. (1) След получаване на сумата по чл. 3, ал. 2, т. 2.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши предварителен оглед на ОБЕКТИТЕ, при който ще направи необходимите измервания и ще установи състоянието на “ОБЕКТИТЕ” и тяхната степен на готовност за доставка на офис оборудването, предмет на договора и за извършването на монтажните работи.

(2) Предварителният оглед ще бъде извършен в срок от 7 /седем/ работни дни, считано от датата, на която е получена сумата по чл. 3, ал. 2, т. 2.1. от договора, в час, съобразен с директора на дирекция „Финанси и управление на собствеността” или с определено от него лице.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТИТЕ в присъствието на посоченото от него лице за контакт, в уговорените ден и час. При неспазване на това задължение, огледът ще бъде извършен в първия удобен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ момент.

(4) При огледа се съставя двустранен протокол/и, в който/които се отразява етапа на завършеност на ОБЕКТИТЕ и степента им на готовност за извършването на монтажните работи.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата в срока и при условията, договорени между страните.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не поръча всички, посочени в Техническата спецификация количества и видове офис оборудване.

Чл. 7. Във всеки момент от изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да осъществява контрол относно качество, количества, стадии на изпълнение,
технически параметри и др., без с това да пречи на изпълнението на договора.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговорената цена, съгласно сроковете и условията, предвидени в Раздел ІІ от настоящия договор.

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да почисти ОБЕКТИТЕ от предходни строително-монтажни работи.

(3) Да осигури достъп до ОБЕКТИТЕ за извършването на огледи, доставка и монтаж.

(4) След доставката на офис оборудването да осигури възможност за работа на ОБЕКТИТЕ и условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява задълженията си по договора, всеки работен ден от 8:00 до 20:00 часа., в това число: ел. захранване и др.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури приемането на изпълнението на предмета на договора.


VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, съгласно сроковете и условията, предвидени в Раздел ІІ от настоящия договор.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска уточняване на въпросите, свързани с предмета на договора и да получава необходимото съдействие и налична при Възложителя информация за изпълнение на предмета на договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

13.1. Да изпълни всички възложени му с договора работи в срок, качествено, с грижата на добър търговец и на високо професионално ниво.

13.2. Да приеме и одобри условията на ОБЕКТИТЕ и степента им на готовност за извършването на монтажните работи.

13.3. При изпълнение на възложените му работи, да спазва БДС и всички други технически нормативни актове.

13.4. Да изпълнява стриктно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и всички подзаконови нормативни актове по прилагането му.

13.5. Да спазва вътрешния ред на ОБЕКТИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.6. Да спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъци.

13.7. Да провежда входящ контрол на оборудването и допълнителните материали относно монтажа.

13.8. След извършването на монтажа да почисти за своя сметка ОБЕКТИТЕ от строителни отпадъци, възникнали в резултат на работата му.

13.9. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат за произхода и качеството на доставеното оборудване.

13.10. Да изпълнява поетите с договора гаранционни задължения.

13.11. Да носи пълна отговорност за всички нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица вреди, причинени при изпълнение на задълженията му по договора от негови служители или от избраните от него подизпълнители.

13.12. Да определи конкретните лица, които ще организират и реализират доставката и монтажа на офис оборудването.

13.13. Да не предоставя документи и информация относно изпълнението на възложеното, без изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


VІІ. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА


Чл. 14. (1) Офис оборудването, предмет на договора ще бъде доставено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка до помещенията в “ОБЕКТИТЕ”, в които трябва да бъде монтирано.

(2) Доставката и монтажът ще бъдат извършени в срок от 7 /седем/ работни дни, считано от датата, на която е получена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - по електронен път или по факс.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТИТЕ в присъствието на посоченото от него лице, в уговорените ден и час, което да приеме доставеното и монтирано офис оборудване. При неспазване на това задължение, доставката и монтажът ще бъдат извършени в първия удобен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ момент.

(4) Монтажните работи ще бъдат приети с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, като в него ще бъдат отбелязани всички недостатъци, които следва да се отстранят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколът се подписва от Емилия Янева, директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността” или определено от нея лице.

(5) Установените при приемането недостатъци ще бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата, на която е подписан приемо - предавателният протокол.

(6) При неотстраняване на недостатъци в случаите по ал. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на изпълнението и да откаже плащане, съответстващо на неизпълнението.


VIІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ


Чл. 15. (1) При пълно неизпълнение на възложеното по чл. 1 от договора, при неспазване на срока по чл. 4, както и при неизпълнение на някое от задълженията си по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от цената по чл. 3, ал.1, както и авансово внесената сума.

(2) При частично неизпълнение на възложеното по чл. 1 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от цената по чл. 3, ал. 1.

Чл. 16. Изправната страна има право на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.


ІХ. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ


Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че възложените му по силата на договора работи, ще бъдат изпълнени качествено и в съответствие с действащите в страната норми, стандарти и технически изисквания.

(2) Гаранционният срок на офис оборудването е с период, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: от ………………………….. /………………………./ години, ако бъдат спазвани определените от него норми за експлоатация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка и със свои средства: Всички недостатъци, възникнали в гаранционния срок, с изключение тези, посочени в ал. 4.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички недостатъци, възникнали в гаранционния срок, поради неспазване на определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ норми за експлоатация.

(5) Гаранционният срок ще започне да тече от датата, на която е подписан окончателният приемо-предавателния протокол.

(6) В уверение на своите гаранционни задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще даде гаранционна карта и инструкция за експлоатация по образец, представляващи неразделна част от договора. Гаранционната карта ще бъде дадена в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата, на която е изплатена сумата по чл. 3, ал. 2, т. 2.2., при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определено от него лице е подписал/о декларация за спазване на определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ норми за експлоатация.

(7) В случай на рекламация, ще бъде спазвана следната процедура:

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникналия недостатък, незабавно след неговото установяване, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен, в срок от 10 /десет/ работни дни, считано от датата, на която е бил уведомен, да изпрати свой представител за съвместното уточняване на причините за недостатъка и сроковете за отстраняването му, като за целта ще бъде подписан двустранен констативен протокол.

7.2. В срок до 7 /седем/ работни дни след съставянето на констативния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще започне работа по отстраняване на недостатъка, която работа ще бъде извършена в минималния технологично необходим срок.

7.3. Работата по отстраняването на недостатъка ще бъде приета с двустранен приемо – предавателен протокол.

7.4. За извършените в резултат на рекламацията поправки и/или подмени ще важи нов гаранционен срок, който ще започне да тече от датата, на която е подписан приемо - предавателния протокол по предходната точка.

7.5. Гаранционното задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще отпадне, в случай че не бъде уведомен незабавно за възникналия недостатък и/или бъде направен опит за неговото отстраняване от неоторизирано лице.


Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 17. (1) Договорът се прекратява с изпълнението му.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен и по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 18. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително по факс/електронна поща, от посочените в договора представители на страните.

Чл. 19. (1) Адресите на страните по договора са, както следва:

1. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………………………………………………………………………

2. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул.”Славянска” № 8, централен факс: 02/ 987 2190.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му, по взаимно съгласие и писмени споразумения, а при непостигане на съгласие – въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд.

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните:


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

....................................... ...............................

ДЕЛЯН ДОБРЕВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

.......................................

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВ” –

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Свързани:

І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconІ. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана: Предвид необходимост от продължаване на поддръжката на сайта
Приложение №1: Описание на предмета на публичната покана. Изисквания на Възложителя
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconІ. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана: На 09. 04. 2012 г са подписани нови пет договора за предоставяне на
Приложение №1: Описание на предмета на публичната покана. Изисквания на Възложителя
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconОбосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана
Ув-124 издадено от 18. 06. 2012 год. Община Стара Загора. За нормалното функциониране на Адм съд е необходимо мебелно оборудване...
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconПълно описание на обекта на поръчката
Целта на публичната покана е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и точно изграждане на електрическо захранване...
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconУл. "Кап. Данаджиев" 22 e-mail: sou1
Процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от зоп чрез публична покана с предмет: „Ремонт на покрива...
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconКъм Публичната покана №02. 14-9/19. 04. 2012 г. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка
Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от зоп и на основание Заповед № фс-71 от 19 април 2012 г на главния секретар...
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconОбщина видин
Участие в процедура по чл. 14, Ал. 4, Т. 2 И глава осма „а” от зоп чрез публична покана
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconОбщина брусарци
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
І. Обосновка на необходимостта от провеждане на процедура чрез публичната покана iconИзисквания и указания за подготовка на оферта за участие в процедура за
За подготовка на оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”извънгаранционна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом