Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер102.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.doly.net/files/upload/1be83e249edb9965ae93639a499138ef1c3d7f4a.docИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент 1907/2006


Дата на издаване: 28.02.2009г


Лице, което пуска на пазара:

ДОЛЛИ”ЕООД

Ул.” Н.Петков”№ 1

Плевен

Тел.: 962 54 48


Идент. №:

Издание: 1, Страници: 7Наименование на препарата:


ПРЕПАРАТ ЗА КОЛИ - АСТОНИШ


1. Наименование на препарата и фирмата:


1.1. Наименование на веществото /препарата

АСТОНИШ - Препарат за коли.


1.2. Употреба на веществото/препарата

Пичистващ препарат.


1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат

“ДОЛЛИ”ЕООД

Ул.” Д.Константинов”№ 11

Плевен


1.4. Телефон за връзка в случай на спешност:

- на лицето, което пуска на пазара: +359 (2) 962 54 48

- Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Н.П.Пирогов”: +359 (2) 915 44 09.


2. Описание на опасностите:

Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати.

Дразнищ.

Риск от сериозно увреждане на очите.

Възможни пътища на постъпване на препарата в организма: вдишване, поглъщане, контакт с кожата.


Потенциални клинични симптоми при контакт с препарата:

Вдишване: Възможно е дразнене на горните дихателни пътища.

Контакт с кожата: Може да причини преходно дразнене.

Контакт с очите: Съществува риск от сериозно увреждане на очите.

При поглъщане: Стомашен дискомфорт с гадене, повръщане и диария.


3. Състав на препарата


3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Препаратът съдържа : ≥ 5% - ≤ 15% нейоногенни ПАВ, бронопол, парфюм.


3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни


Наименование

CAS № / EC №

Концентрация

(%)

Класифициране

С12-14 линеен алкил етилен оксид/пропилен оксид добавка


68439-51-0/

Полимер


5 - 15

Xi, R 41


Тридецил алкохол,етокилиран


24938-91-8/

полимер


5 - 15

Xi, R 22, 41

2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол


52-51-7/

200-143-0


0.05

Xn, N, R 21,22,37, 38, 41, 50


Парфюмна композиция

смес

< 0.5

Xn, Xi, R 22, 36/38, 654. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване:

Пострадалият да се изнесе на чист въздух и да му се осигури покой. Да се потърси медицинска помощ при наличие на дискомфорт.


4.2. При контакт с кожата:

Незабавно да се свали замърсеното облекло и да се изпере преди следващата употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. Ако симптомите на дразнене продължават, да се потърси квалифицирана медицинска помощ.


4.3. При контакт с очите:

Да се изплакнат незабавно обилно с течаща вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15-20 минути. При наличие на лещи да се отстранят преди измиването на очите. Да се потърси незабавно квалифицирана медицинска помощ.


4.4. При поглъщане:

Да се изплакне устата с вода, без да се поглъща. Да не се предизвиква повърщане. Да се дадат 2,3 чаши вода. Да се потърси незабавно квалифицирана медицинска помощ.


4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна):

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане и при

контакт с очите. Препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при конкакт с кожата и при вдишване и изявена симптоматика.


4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място:

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.


5. Мерки при гасене на пожар.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар:

Да се използват всички налични средства за гасене на пожар.


5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Няма данни.


5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:

При изгаряне препарата се образуват токсични газове - CO, CO2, азотни оксиди.


5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

Автономни дихателни апарати.


6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1. Лични предпазни мерки

Ръкавици, маски, защитно работно облекло.


6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в околната среда.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.


6.3. Средства за почистване:

При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали(например пясък, дървени стърготини, земя и др). При големи разливи да се изпомпа разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).


7. Работа с препарата и съхранение.

7.1. Работа с препарата:

При работа с препарата да се спазва Добрата хигиенна практика:

  • Да не се яде, пие и пуши на работното място.

  • Да се избягва контакт с кожата и очите.

  • Да не се вдишват парите.

  • Ръцете да се измият с вода и сапун след работа с препарата.

  • Да се ползват лични защитни средства: синтетични ръкавици.


7.2. Съхранение:

Да се съхранява при температури 5-30 оС, в затворени оригинални опаковки, на сухо и проветриво място. Да се държи далече от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъпа на деца


    1. Специфична употреба

Няма специфична употреба.


8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

8.1. Граници на експозиция:

Обща информация: Да се използва в проветриви помещения.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда:


Гранични стойности за въздуха на работната среда : няма данни за изходните съставки.


8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – няма специфични изисквания.

8.2.1.2. Защита на ръцете – синтетични ръкавици при многокартна и продължителна експозиция и при лица с чувстителна кожа.

8.2.1.3. Защита на очите – плътно прилепващи очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – няма специфични изисквания.

8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.


9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

- Външен вид- течност.

- Агрегатното състояние – течно.

- Цвят – жълт.

- Мирис- специфичен.


9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- pH – 7.0 – 9.0.

- относителна плътност – 1.005 – 1.015.

- разтворимост във вода – напълно разтворим.

- пламна точка – не е определена.


9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност:

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Препаратът е стабилен и нереактивоспособен при нормални условия на употреба и съхраняване. Да се избягва висока температура!

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Няма данни.

10. 3. Опасни продукти при разпадане

При изгаряне на препарата се образуват токсични газове - CO, CO2, азотни оксиди.


11. Токсикологична информация.

Токсикологичните свойства на препарата - не са изпитвани в експериментални условия.

LD 50 орална , изчислена > 3907 ml/kg за бели мишки.


Препаратът е класифициран по изчислителния метод като:

Дразнещ.

Риск от тежко увреждане на очите.


  • Препаратът не съдържа вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията.

  • Няма данни за отдалечена невротоксичност.

  • Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата върху хора.


12. Информация за околната среда.

Препаратът е класифициран по изчислителния метод.


12.1. Екотоксичност:

Не е опасен за околната среда.


12.2. Подвижност:

Няма данни за препарата.


12.3. Устойчивост и разградимост:

Включените в състава на препарата нейоногенни ПАВ са над 70% биологично разградим.


12.4. Потенциал за биоакумулиране:

Няма данни за препарата.


12.5. Други нежелателни ефекти:

Няма данни.


13. Третиране на отпадъците.

Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В случай, че на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране и опаковката на препарата е обозначена с маркировка за разделно събиране, отпадъците от препарата и опаковките следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.


Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.:

07 06 Отпадъци от производство формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти.

07 06 01- промивни води и матерни луги

15 01 Опаковки

15 01 10 –опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.


14. Информация за транспортиране.

Транспортиране: в закрити транспортни средства, изолирано от хранителни продукти и при спазане на изискванията за различните превози на товари. Препаратът не се класифицира като опасен съгласно транспортните разпоредби.


15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

Препаратът е класифициран и етикетиран в съответстние с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, регламент (ЕК) 648/2004, Директива 67/548/EEC за класифициране и етикетиране на опасни химични вещества съгласно 29-та поправка, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 2001/60/EC, Регламент 1907/2006.


Символ и знак за опасност:

XiДразнещ


R-фрази:

R41 Риск от тежко увреждане на очите.


Съвети за безопасност (S-фрази):

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S23 Да не се вдишват парите.

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.


16. Друга информация

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на производителя, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.


ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 2.

R21/22 Вреден при контакт с кожата и при поглъщане.

R22 Вреден при поглъщане.

R36/38 Дразни очите и кожата.

R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата.

R41 Риск от тежко увреждане на очите.

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини

дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом