Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/7
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tso.bg/uploads/file/bg/PublicProcurements/1/DOK_SPP_Dostavka_stroitelni_materiali.doc
  1   2   3   4   5   6   7

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


Реф. № 2012/133
Система за предварителен подбор на изпълнители (СПП)

на обществена поръчка

С Предмет:

доставка на строителни материали
София 2012 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА за създаване на Система за предварителен подбор.


РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА създаване на Система за предварителен подбор.


РАЗДЕЛ III. Предмет и срок.


РАЗДЕЛ IV. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.


РАЗДЕЛ V. Технически спецификации.


РАЗДЕЛ VІ. Условия за включване в спп и указания към кандидатите.


РАЗДЕЛ VІІ. Ред за подаване на документи.


РАЗДЕЛ VIІІ. Провеждане на процедурата по предварителен подбор.


РАЗДЕЛ ІХ. Общи условия за поръчките, които ще бъдат възлагани чрез СПП.


РАЗДЕЛ Х. ОБРАЗЕЦ НА заявление за участие в СПП.


Раздел ХІ: Образци на документи, неразделна част от заявлението.


РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА за създаване на Система за предварителен подбор


РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА създаване на Система за предварителен подбор


РАЗДЕЛ III. Предмет и срок


ЕСО ЕАД в качеството си на възложител по член 7 т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание и в съответствие с изискванията на Част трета, раздел II от ЗОП, обявява система за предварителен подбор (СПП) на кандидати за изпълнители на поръчки с предмет: доставка на строителни материали”, със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:Доставка на инвентар (валяци, четки, строителни колички, шпакли,мистрии, стълби, брадви, коси, лопати, вили и др.).

Обособена позиция 2:Доставка на материали за боядисване и технически уплътнители (бои, лакове, безири, грундове, разредители и др.; силикони, монтажни пяни, вазелин технически, спрей и др.).

Обособена позиция 3:Доставка на строителни продукти и готови бетонови елементи (цимент; строителна вар; гипс; готови строителни смеси за: замазки, мазилки, лепене и шпакловане; зидарски материали (тухли, газобетонни блокчета и др.); бордюри, тротоарни плочи, паркинг елементи, елементи за РШ и др.).

Обособена позиция 4:Доставка на изолационни материали, покривни покрития и елементи за отводняване на покрива (хидро- и топлоизолации, геосинтетични продукти, найлон, керемиди, покривни капаци, тенекеджийски изделия и др.).

Обособена позиция 5:Доставка на дървени строителни материали (греди, талпи, бичмета, летви, дъски и др.).

Обособена позиция 6:Доставка на облицовки и настилки (фаянс, теракот, гранитогрес, гипсови плоскости – гипсфазер и гипскартон, балатум, ламинат и др.).


документацията за участие в СПП е налична безплатно за всяко заинтересовано лице на интернет страницата на ЕСО ЕАД в профила на купувача - http://www.tso.bg/default.aspx/page-621/bg.

В резултат на предварителния подбор възложителят създава и поддържа списък на одобрените кандидати. Одобрените кандидати участват в провежданите от възложителя процедури за възлагане на обществени поръчки със същия предмет съгласно чл. 105, ал. 11 от ЗОП за срока на действие на системата.

Системата ще бъде със срок на действие три години от обявяването й.

Възложителят си запазва пълното право да прави промени в системата. В този случай той се задължава писмено да информира включените в системата кандидати и да им даде разумен срок за предоставяне на доказателства за допълнителните обстоятелства. Ако характерът на промяната го изисква, то всички включени в системата ще подлежат на допълнителна преценка за съответствие с променените обстоятелства.


РАЗДЕЛ IV. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


 1. Предмет на поръчката:

Строителните материали са предназначени за обезпечаване на нормалната работа на работните групи в структурата на ЕСО ЕАД по експлоатацията, подръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа на територията на Р. България.


 1. Място на доставка:

Възложителят разполага със следните складове::

  1. гр.София – МЕР София област, бул. „Европа” № 2

  2. гр.Плевен – МЕР Плевен, ул. „Сторгозия” № 28

  3. гр.Варна – МЕР Варна, кв. Възраждане 1, п/ст „Север”

  4. гр.Пловдив – МЕР Пловдив, Южна индустриална зона

Доставката по отделните поръчки ще се извършва до определен във всяка конкретна поръчка склад от посочените или до друго, изрично посочено от възложителя място на територията на Република България.


 1. Обем на поръчката:

Възложителят прогнозира, че годишно ще бъдат възлагани поръчки за доставки на строителни материали на обща стойност около 100 000 лв., без ДДС.


РАЗДЕЛ V. Технически спецификации


 1. Общи изисквания

Доставяните строителни продукти трябва да отговарят на изискванията по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г., обн. ДВ. бр.106 от 27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.


 1. Основни технически спецификации и характеристики на материалите по обособени позиции:

  1. Позиция №1: Доставка на инвентар (валяци, четки, строителни колички, шпакли,мистрии, стълби, брадви, коси, лопати, вили и др.)Наименование на продукта

Технически характеристики

Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение

1

Четки

ЧЕТКА за боя/баданарка/120 мм
ЧЕТКА за боя/плоска/20 мм

ЧЕТКА за боя/плоска/50 мм

ЧЕТКА за боя/плоска/80 мм

ЧЕТКА за боя/плоска/100 мм

ЧЕТКА телена/плоска/20 мм

ЧЕТКА телена/кръгла/50 мм

ЧЕТКА телена/кръгла/100 мм

ЧЕТКА телена/плоска/120 мм, 3 реда

2

Валяци бояджийски

Комплект /ест.вълна/12 см, с/ без дръжки
Комплект /полиамид/18 см, с/ без дръжки

Комплект /ест.вълна/20 см, с/ без дръжки

Комплект /ест.вълна/25 мм, с/ без дръжки

3

Вана бояджийска

Вана бояджийска PVC, с ширина мин. 30см
Решетка бояджийска PVC, с ширина мин. 30см

4

Бояджийски телескоп

Бояджийски телескоп 1300мм
Бояджийски телескоп 2000мм

5

Бъркалка за строителни разтвори

Бъркалка за строителни разтвори 60мм
Бъркалка за строителни разтвори 100мм

6

Строителни колички

- с вместимост 60л

- от ламарина с деб. ≥ 0.80 mm, с гумено колело
7

Шпакли

Триъгълна, неръждаема 60 mm
Правоъгълна, неръждаема 100 mm

Гумена – за фугиране

За кит – комплект 4 бр.

8

Мистрии

Мистрия голяма 220 mm, заоблен връх
Мистрия неръждаема, трапецовидна, къса 160 mm

9

Маламашки

Маламашка права, неръждаема 130/270мм
Маламашка назъбена 10x10, неръждаема 130/270мм

Маламашка PVC, 130/280мм

10

Стълби

Алуминиева стълба комбинирана – 3м
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом