Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер52.67 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/inovazii i inovazionna politika.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА

Професия: РЕСТОРАНТЬОР

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТОІІ - ри курс


1.ИНОВАЦИИ – ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ

1.1.Иновации – характеристика, сфери на приложение.

1.2. Класификация на иновациите. Роля на иновациите в съвременните икономически условия.

  1. 1.3.Иновацията – ключ към фирмения успех

1.4.Обобщение и изводи.

2.ФОРМИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

2.1.Иновационната стратегия – част от общата фирмена стратегия. Задачи на иновационните стратегии.

2.2.Иновационна ревизия. Избор на иновационна стратегия.

2.3.Видове иновационни стратегии.

2.4.Цели на иновационната дейност.

2.5.Финансиране на иновационната дейност на фирмата.

2.6.Иновационната дейност като сфера на бизнеса.

2.7.Обобщение и изводи.

3.ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИЯТА

3.1.Основни принципи на организацията на научно-изследователската и опитно конструкторска работа /НИОКР/.

3.2.Видове иновационни структури.

3.3.Оценка на иновационните структури.

3.4.Подбор и мотивация на персонала в иновационните фирмени структури.

3.5.Форми на коопериране при иновациите.

3.6.Упражнение.

4.ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ

4.1.Характеристика на процеса на генериране на идеи

4.2.Вътрешни и външни източници на иновационни идеи.

4.3.Аналитични методи за анализ на проблемна ситуация – характеристика на групата методи.

4.4.Неаналитични методи за анализ – характеристика на групата методи.

4.5.Обобщение и изводи.

5.ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ИДЕИ

5.1.Етапи и критерии за оценка.

5.2.Методи за оценка на идеите – четири основни типа. Методи за измерване на изгодата на фирмата от новия продукт.

5.3.Икономически методи.

5.4.Методи за избор от портфейла на проектите за нови продукти.

5.5.Методи за маркетингови проучвания.

5.6.Упражнение.

6.ПРЕВРЪЩАНЕ НА ИДЕЯТА В ПРОДУКТ

6.1.Формиране на концепция за нов продукт.

6.2.Развитие и тестване на новия продукт.

6.3.Изготвяне на финансов план за иновационен проект.

6.4.Упражнение.

6.5.Въвеждане на продукта на пазара.

6.6.Крива на жизнения цикъл на продукта.

6.7.Обобщение и изводи

7.МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА НОВИТЕ ПРОДУКТИ

7.1.Основни елементи на маркетинговата стратегия.

7.2.Критерии за оценка на маркетинговата стратегия.

7.3.Позициониране на новия продукт – по свойства, по функции, по заместител.

7.4.Контрол при въвеждане на иновациите – четири етапа.

7.5.Процес на разпространение и възприемане на иновациите – фактори.

7.6.Упражнение

8. ИНОВОЦИОННИ СТРАТЕГИИ НА ХОТЕЛА

8.1.Технологичната дименсия като източник на конкурентни предимства при избор на стратегия за разходно лидерство.

8.2.Технология и крива на опита.

8.3.Технологична дименсия като източник на конкурентни предимства при избор на стратегия за диференциация.

8.4.Технологично ориентирани иновационни стратегии. Подход на технологичното групиране.

8.5.Обобщение и изводи.

9. ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНОВАЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА

9.1Избор на технологична стратегия на фирмата - характеристика.

9.2.Портфейлни методи за стратегически технологичен анализ.

9.3.Триизмерна скала за стратегически технологичен анализ.

9.4.Препоръки за технологично развитие при различни видове бизнес.

9.5.Обобщение и изводи.

10. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

10.1.Процедура и стратегически алтернативи при разработване на технологична стратегия.

10.2.Критерии за оценка на стратегическите алтернативи.

10.3.Технологично партньорство – роля на държавата в технологичното развитие. Стратегически съюзи изградени на технологична основа.

10.4.Мениджмънт на технологичния риск. Видове риск при технологичните иновации.

10.5.Методи за оценка и управление на риска.

10.6.Обобщение и изводи.

11. ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОГНОЗИРАНЕ

11.1.Същност и роля на технологичните прогнози.

11.2.Методи на технологичното прогнозиране – качествени методи.

11.3.Количествени методи за технологично прогнозиране.

11.4.Прогнозиране на интензивността и направленията на технологичните промени.

11.5.Обобщение и изводи.

12. ТЕХНОЛОГИЧЕН ОДИТ

12.1.Същност и последователност на осъществяване на технологичен одит.Обекти на технологичен одит.

12.2.Място на технологичния одит в технологичното прогнозиране.

12.3.Методология на технологичния одит – показатели за оценка на привлекателността на технологиите.

12.4.Оценка на иновационната способност на организацията при осъществяване на технологичния одит.

12.5.Обобщение и изводи.

13.ПЛАНИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

13.1.Планиране на технологичните иновации. Цели на технологичното планиране.

13.2.Технологично планиране в стратегическите бизнес-единици.

13.3.Технологично планиране при диверсифицирани фирми.

13.4.Обобщение и изводи.

14. ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА.

14.1.Същност, форми и механизми за трансфер на технологии.

14.2.Дифузия на технологията в индустрията.

14.3.Оценяване и избор на технологии – подходи, критерии, методи. Екологична оценка на технологиите.

14.4.Избор на форми на трансфер на конкретни технологии.

14.5.Сравнение и избор на вариант “собствена разработка – трансфер на технологии от външни източници”. Сключване на договор.

14.6.Обобщениe и изводи.

15.ФИНАНСИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ

15.1.Финансиране на проекти за технологични иновации. Източници за финансиране. Избор на източник за финансиране.

15.2.Информационно осигуряване на проектите за технологично развитие. Избор на информационна система.

15.3.Информационно търсене. Анализ на резултатите.

16.ДЪРЖАВНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОЛИТИКА

16.1.Обща характеристика на научно-техническата и иновационна политика.

16.2.Научно-техническа стратегия – глобална, селективна, абсорбативна, следяща, офанзивна, дефанзивна и догонваща.

16.3.Форми и методи на научно-техническа и иновационна политика – държавно регулиране.

16.4.Роля на законодателството и данъците за стимулиране на НИРД.

16.5.Държавно въздействие върху малкия и средния бизнес.

16.6. Обобщение и изводи.

17.МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС И СЪТРУДНИЧЕСТВО

17.1.Международно научно-техническо сътрудничество.

17.2.Лицензна търговия. Тенденции в лицензната търговия.

17.3.Видове лицензи – критерии, характеристика.

17.4.Други форми на технологичен обмен и сътрудничество.

17.5.Японският опит в международния технологичен бизнес.

17.6.Научно-техническа интеграция в Европейския съюз. Програми на ЕС

и участието на България в тях.

17.7. Обобщение и изводи

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1.Лаптев Веселин “Успешната иновация” изд. Класика и стил софия 2003

2.Петров М.Славова М., Иновации – как да превърнем идеята в продукт., Варна изд.Princeps 1996год.

3.Георгиев, Ив., Цветков Цв., Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, София изд.Стопанство, 1999 год..

4.Маринова Ив., Войкова Ант.Иновационни процеси във фирмата и фирмена култура, София изд.Тилия 1995 год.


ИЗГОТВИЛИ: 1. д-р Й.Йорданов

2. доц. д-р Пл.Пъчев

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика
Класификация на иновациите. Роля на иновациите в съвременните икономически условия
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по мениджмънт в хотелиерството
Място и роля на видовете туристически предприятия в Националния туристически комплекс-национална и регионална политика
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом