Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г
ИмеПокана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер82.79 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0108/files/SV_Pokana_12_10_ 2012.doc
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити”

Академичната 2012 - 2013 година

Краен срок за подаване на документите – 12 октомври 2012 г.

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) обявява Покана за кандидатстване за финансиране на участието на образователни специалисти по програма „Учебни визити”, провеждащи се в периода март 2013 – юни 2013г. Учебната визита е краткосрочно посещение в друга страна участник в програмата „Учене през целия живот”, в рамките на три до пет дни, за малка група (8-15 лица) от образователни специалисти, с цел изследване на конкретен аспект на ученето през целия живот.

Програма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма" на Програма „Учене през целия живот", дейност „Политически развития и иновации". Тя дава възможност на специалисти от различни форми и сектори на образованието и обучението да обменят опит с експерти от други европейски страни. Програма „Учебни визити” е адресирана до лица, отговорни за взимането на политически решения, които с професионалната си активност,могат да играят ролята на мултипликатори на ученето и иновациите. От 2010г. по програма „Учебни визити” през всяка академична година има две сесии за кандидатстване за финансова подкрепа.

На национално ниво Програма „Учебни визити” се администрира от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) - Национална агенция за България.

Подробна информация за програма „Учебни визити” може да намерите на страницата на ЦРЧР, секция „Учебни визити”, както и на страницата на агенция CEDEFOP - Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), която управлява Програмата на европейско ниво.

 1. Право на финансова подкрепа имат следните образователни специалисти:

 • представители на местна, регионална, национална власт;

 • директори и помощник-директори на образователни институции;

 • ръководители на департаменти, ръководители на методически обединения;

 • главни учители;

 • обучители на учители;

 • инспектори от РИО;

 • представители на мрежи и асоциации в областта на образованието и обучението;

 • педагогически съветници;

 • съветници в системата на професионалното ориентиране и консултиране;

 • представители на секторите за образователни услуги, бюрата по труда или центрове по ориентиране;

 • ръководители „човешки ресурси", ръководители „фирмено обучение";

 • представители на промишлени палати, стопански и занаятчийски камари;

 • представители на работодателски организации;

 • представители на синдикати;

 • собственици или управители на малки и средни предприятия;

 • изследователи, научни работници.

 1. Избор на Учебна визита

Всеки кандидат следва сам да избере учебната визита, за която кандидатства.

Учебните визити са публикувани в Електронен каталог - Учебни визити 2012-2013.

Следва да имате предвид, че визита № 111 (стр. 24), държава на провеждане – Ирландия, ще се проведе в периода 14 - 17 май 2013 година.

 1. Работни езици

Езиците, на които се провеждат всички Учебни визити, са посочени в каталога и са следните:

 • Английски;

 • Немски;

 • Френски;

 • Испански.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване – Формулярът се попълва изцяло, на работния език, съответстващ на първото желание на кандидата, след което се разпечатва и подписва както от самия участник, така и от ръководителя на институцията, която съответният участник представлява;Важно! При попълване на Формуляра за кандидатстване, моля, обърнете внимание на задължителните секции (отбелязани с червена звездичка). Системата позволява да попълвате Формуляра поетапно – генерира се потребителско име и парола, които получавате на Вашата електронна поща. По този начин може да нанасяте промени и да редактирате попълнената информация по всяко време до 12 октомври 2012г., 12:00ч. Централно европейско време. След като сте въвели цялата желана информация, трябва да приключите попълването на Формуляра и да го изпратите online. Повече информация и инструкции за попълването и изпращането на Електронния формуляр за кандидатстване можете да прочетете тук. След като попълните изцяло формуляра за кандидатстване, трябва да го разпечатате, подпишете и подпечатате. Формулярът се подписва, както от Вас, така и от лицето, което официално представлява институцията.

 • За ръководителите на методически обединения – документ на български език, доказващ, че са ръководители на методически обединения;

 • За главни учители - документ, доказващ, че са главни учители (уверение или заповед, на български език).

 1. Срокове за кандидатстване

 • Формулярът за кандидатстване – трябва да бъде попълнен и изпратен online най-късно до 12 октомври 2012г., 12:00 Централно Европейско време;

 • Документите, заедно с Формуляра за кандидатстване на хартиен носител, трябва да бъдат изпратени най – късно на 12 октомври 2012г. на адрес:
Център за развитие на човешките ресурси

ул. „Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София

Програма „Учебни визити”


Един комплект оригинални документи (формуляр + допълнителни документи) следва да бъдат изпратени с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР.

За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи, подадени след посочената крайна дата, се определят като нелегитимни. Допълнително изпратени, след крайния срок, документи или страници от документи не се разглеждат. Документи на ръка не се приемат.

 1. Оценка на кандидатурите - Разглеждането и оценката на кандидатурите протича на два етапа:

  1. Първи етап – Проверка за легитимност на кандидатурите

   1. Критерии за легитимност на кандидатурите:

 • Кандидатът не е получавал финансиране за участие по програма „Учебни визити” за последните две академични години – 2010-2011г., 2011-2012г.;

 • Кандидатът е гражданин на страна, участваща в Програмата „Учене през целия живот”, или е гражданин на друга страна, който работи в страна, участваща в Програмата „Учене през целия живот”, съгласно определените в съответната страна условия;

 • Кандидатът е легитимен за участие в програма „Учебни визити” и попада в целевата група, към която е насочена програмата;

 • При кандидатстването е използван официалният Формуляр за кадидатстване;

 • Формулярът за кандидатстване не е попълнен на ръка;

 • Формулярът за кандидатстване е попълнен изцяло;

 • Наличие на личен оригинален подпис на кандидата във Формуляра за кандидатстване на хартиен носител;

 • Наличие на подпис на лицето, официално представляващо институцията, на хартиения носител на Формуляра за кандидатстване (При отсъствие на официалното лице, представляващо институцията на кандидатстващия, към задължителните документи за кандидатстване се прилага копие от заповедта за заместване на лицето. Не се приемат за легитимни документи с подпис от лице, което няма правомощията официално да представлява съответната институция.)

 • Наличие на печат на институцията, чийто представител е кандидатът;

 • Наличие на професионална автобиография, формат Europass CV, на български език;

 • Наличие на Europass езиков паспорт на български език;

 • Формулярът за кандидатстване е подаден към Националната агенция в страната на институцията, представлявана от кандидата;

 • Формулярът за кандидатстване е попълнен на работния език, съответстващ на първата избрана от кандидата визита;

 • Кандидатстващият е избрал минимум 3 визити от Каталога за кандидатстване по програма „Учебни визити” за 2012-2013 академична година;

 • Представено е уверение, че кандидатстващият е главен учител или ръководител на методическо обединение /ако е приложимо/;

 • Спазен е срокът и изискванията за подаване на документите.

  1. Втори етап – Оценка на качеството

Кандидатурите се разглеждат и оценяват от външни оценители. Максималният брой точки, които може да получи даден кандидат, е 100 точки от оценката за качество. Критериите за оценка се разделят между следните две категории:

 • Съдържание и съотносимост към професионалната насоченост на кандидатстващия – 40 точки;

 • Очаквано въздействие върху кандидатстващия и институцията, която той представлява. В тази секция се оценява и планът за ефективно разпространение на резултатите, с цел постигане на максимална полза след приключване на учебната визита – 60 точки.

  1. Трети етап - Разпределение на участниците в учебните визити по време на международните консултации, организирани от CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение)

 1. Национални приоритети за 2012 г.

За 2012 селекционна година, Българската национална агенция – ЦРЧР, определя следните национални приоритети:

 • Кандидати, представляващи социални партньори (синдикати, съюзи на работодатели, както и представители на бизнеса) – 5 точки;

 • Кандидати, отговорни за взимането на решения в областта на професионалното образование и обучение на национално, регионално и местно ниво – 5 точки;

 • Приоритет ще имат кандидатури с посочен избор на визити, насочени към професионалното образование и продължаващо обучение – 5 точки.

Адресирането на конкретни приоритети от страна на кандидата би могло да повиши общия брой точки от оценката на кандидатурата. Допълнителните точки от Националните приоритети се прибавят към броя точки, получени от оценката за качество, и се присъждат на кандидатури, получили минимум 50 точки при оценката за качество.

 1. Резултати от селекция

За резултатите от Националната селекция участниците ще бъдат уведомени с официални писма, както и чрез сайта на Център за развитие на човешките ресурси, в началото на месец януари 2013г..

В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на сайта на ЦРЧР, кандидатите биха могли да отправят възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.


За контакти:


Милена Караангова

тел.: 02 / 915 50 24

e-mail: mkaraangova@hrdc.bg


За допълнителна информация:


Интернет страница на Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

http://www.cedefop.europa.eu/EN/

Електронен каталог на Учебните визити за 2012-2013

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4110_en.pdf

Интернет страница на Европейската комисия

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htmЦентър за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3

тел.: +359 2 915 50 10, факс: +359 2 915 50 49

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http//www.hrdc.bg

Свързани:

Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconФизически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г
Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм 2007-2013
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconИнформационна карта за кандидатстване за стипендия "Дамян Балабанов " за академичната 2012/2013
Уверение за записан зимен семестър на академичната 2012/2013 г с посочен успех от цялото следване или академична справка
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconCentral european university
Цеу и Програма Ромски Инициативи на Институт “Отворено общество” обявяват конкурс за стипендии за академичната 2012/3 година за осем...
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconПрограма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма"
Програма „Учебни визити” е част от „Хоризонталната програма” на Програма „Учене през целия живот”, дейност „Политически развития...
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconСекторна програма „Леонардо да Винчи Покана за участие 2012
Учебни визити” допълва тези четири подпрограми, за да гарантира, че те постигат оптимални резултати, а програмата „Жан Моне“ цели...
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconКонкурс на Фондация "Мумерт" стипендии 2012-2013 3
Покана за кандидатстване с проекти за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на спогодбата за сътрудничество с френската общност...
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconПриложение 1
Изявявам желание да получавам стипендия за отличен успех, през втория срок на учебната 2012/2013 г. Успехът ми от първия срок на...
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconРусенски университет
На ХХ хх. 20Хх г на заседание на катедра беше взето решение да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „ “ в професионално...
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconПрограма за трансгранично сътрудничество
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16,00 часа на 14. 09. 2011г., на адреси
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г iconЗапочна периодът за кандидатстване за наградата "Карл Велики" за младежи за 2013 г
Дващата година стартира от днес. Наградата се присъжда на млади хора, които участват в проекти, насърчаващи разбирателството между...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом