Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер127.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://neofort.net/pdf/Degrisol_KF-30_MSDS_REACH_-BG.doc


ЖИВАС” ООДИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) № 1907/2006 на Европейския ПарламентДата на издаване: 4.02.2011 г

Издание: 01/2011
Заменя издание:
1. Наименовние на препарата и фирмата


1.1. Наименование на препарата: ДЕГРИЗОЛ KF-30


1.2. Употреба на препарата:


Концентриран кисел препарат с мощно почистващо и обезмасляващо действие, който има широко приложение в хранително-вкусовата промишленост и животновъдството, за отстраняване на замърсявания от мазнини, белтъчини, котлен камък и др.


Препаратът е предназначен за професионална употреба


1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара препарата:

“ ЖИВАС” ООД, бул. “ Дондуков” № 36, София, E-mail: zhivas@techno-link.com


1.4. Телефон за връзка при спешност: : + 359 2 981 78 23 („ЖИВАС” ООД , София)

+ 359 2 915 44 11 (Токсикология, МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”).


2. Идентификация на опасностите

2.1. Класификация на препарата

Класифициран е на базата на конвенционалният метод за класифициране по смисъла на Директива 1999/45/ЕС.


CКорозивен
Рискови фрази(R-фрази):

R34

Предизвиква изгаряния

Токсикологичните свойства на препарата не са изпитвани.

Възможни клинични симптоми при контакт с концентрирания препарат:

Вдишване - корозивен ефект и дразнещ ефект.

Контакт с кожата – силно дразнене на кожата.

Контакт с очите – опасност от необратими увреждания на тъканта, временна или постоянна загуба на зрение.

При поглъщане - изгаряния на устната кухина, хранопровода и стомаха.

3. Химичен състав/ информация за съставките

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Препарат, представляващ воден разтвор на повърхностно-активни вещества фосфорна киселина и разтворители. Съдържа още инхибитори на корозия – фосфонати и силикати.

3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата, класифицирани като опасни:


Съставки

CAS №/

EINECS или ELINCS

Концен-трация,

%

Символ за опасност,

R – фрази

S - фрази

Сулфонови киселини, С14-16 алканхидрокси и С14-16 алкен, натриеви соли

68439-57-6

270-407-8

2,5 - 10 %

Xi; R38

S26, S38/39

Фосфорна киселина

7664-38-2

231-633-2

25 – 50 %

C, R34, R31

N, R 50

S1/2, S26, S45

2-(2-бутоксиетокси)етанол

112-34-5

203-961-6

2,5 – 10 %

Xi; R36

S2, S24, S26


Значението на R- и S-фразите е посочено в т. 16.


4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване:

При вдишване - пострадалият да се изнесе на свеж въздух. Да се приложи изкуствено дишане ако е необходимо. Ако симптомите продължават да се потърси квалифицирана лекарска помощ.


4.2. При контакт с кожата:

При контакт с кожата - да се изплакне с вода, след което да се измие с вода и сапун. Да се свалят замърсените дрехи и обувки. Ако симптомите продължават да се потърси квалифицирана лекарска помощ.


4.3. При контакт с очите :

При контакт с очите - незабавно да се измият обилно с вода поне за 15 минути и да се потърси квалифицирана лекарска помощ. Продължете да промивате очите по пътя към болницата. Свалете контактните лещи. Защитете незасегнатото око. При промиването отваряйте широко очите.


4.4. При поглъщане:

При поглъщане - изплакнете устата с вода. Пийте обилно вода. Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се потърси веднага квалифицирана лекарска помощ.


4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна):

Задължителна лекарска помощ при контакт с очите и при поглъщане. Препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при контакт с кожата и при вдишване.


4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място:

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар:

Препаратът представлява воден разтвор и не е пожароопасен.


5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Няма данни.


5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:

При изгаряне препарата се образуват токсични газове- въглеродни оксиди, серни оксиди.


5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите:

Автономни дихателни апарати.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Ръкавици, маски, защитно работно облекло. Осигурете подходяща вентилация.


6.2. Мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадане в околната среда. В случай на инцидент и/или разливане на концентрирания препарат, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.


6.3. Средства за почистване:

При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст, дървени стърготини, силикагел, универсален втвърдител. При големи разливи да се изпомпа разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

7. Работа с препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото/препарата:

Да се използва само по предназначение. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Препоръки за предпазване от огън и експлозии: Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.


7.2. Съхранение:

Да се осигури добра вентилация или проветряване на помещенията. Да се пази от топлина, директна слънчева светлина, запалими материали. Да съхранява на сухо място, в плътно затворени оригинални опаковки, при температури от 0 до 45C, на недостъпни за деца места.


7.3. Специфична употреба :

Няма специфична употреба.


7.4. Друга информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

8. Контрол при екпозиция и лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция:

Веществата, които са свързани с рискове от експозиция при работа са фосфорната киселина и разтворителя бутилдигликол.


В Наредба No. 13 от 30.01.2004 г. На МЗ са дадени норми за експозиция във въздуха на работното място на разтворителя (2-(2-бутоксиетокси)етанол, CAS 112-34-5, както следва:

Норма за експозиция от 8 часа: 67,5 mg/m3; за експозиция 15 min: 101,2 mg/m3.

Норми са установени и в други страни: Германия: 100 mg/m3 (8 часа)

Холандия: 50 mg/m3 (MAC),

Испания: 100 mg/m3

Съгласно Директива 2006/15/ЕС: 67,5 mg/m3 (TWA),

101,2 mg/m3 (STEL)

За фосфорната киселина в България няма установени норми за експозиция с Наредба 13:

САЩ (OSHA-PEL): 1 mg/m3

САЩ (ACGIH-TLV): 1 mg/m3 (TWA)

3 mg/m3 (STEL)

Съгласно Директива 2000/39/ЕС: 1 mg/m3 (TWA),

2 mg/m3 (STEL).

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – Да се осигури добра обща и локална вентилация. При образуване на пари да се използва респиратор с проверен филтър.

8.2.1.2. Защита на ръцете - защитни ръкавици от нитрилен или бутилкаучук, или защитни кремове с поливинилалкохол Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят наизисванията от Директива 89/689/ЕЕС на ЕС, както и настандарт ЕN 374, който произтича от него.Преди свалянена ръкавиците ги почистете с вода и сапун.

8.2.1.3. Защита на очите- Бутилка за промиване на очи с чиста вода. Плътно прилепващи защитни очила. При необичайни ситуации на действие носете защитна маска и предпазен костюм.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото-защитно непромокаемо работно облекло. Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.


8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. Химични и физични свойства

9.1. Обща информация

- Външен вид: бистра течност

- Мирис: без мирис.

- Цвят: безцветен до бледожълт


9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда


Експлозивност - не е експлозивен

Разтворимост във вода - разтворим

Пламна точка – няма данни.

рН на концентрата: 0,8 – 1,0

Плътност: 1,15 – 1,17 g/cm3

9.3. Друга информация – няма


10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Да се защити от измръзване, високи температури и директна слънчева светлина.


10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Запалими вещества.


10. 3. Опасни продукти при разпадане

Не се разлага, ако се използва по предназначение. При изгаряне на препарата се образуват токсични газове- серни оксиди, CO, CO2.

11. Токсикологична информация

Токсикологичните свойства на препарата не са изпитвани. Препаратът е класифициран по конвенционалният метод.

Препаратът е дразнител за кожата и очите. Може да предизвика необратими увреждания на зрението.


Сенсибилизация : няма информация


Допълнителна информация : няма информация

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност

Екотоксикологичните свойства на препарата не са изпитвани. Препаратът е класифициран по конвенционалният метод.

Когато се използва по предназначение, препаратът не е опасен за околната среда.

12.2. Подвижност.

Няма данни за препарата.

12.3. Устойчивост и разградимост

Биологично разградим.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Нисък потенциал за биоакумулиране.

12.5. Други нежелателни ефекти

Няма данни.

13. Третиране на отпадъците

Отпадъците от препарата, като остатъчни количества от концентрирания препарат и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).

Код на остатъка 07 06 01* - промивни води и матерни луги.

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, подлежи на рециклиране.

Код на опаковката 15.01.02

14. Информация за транспортиране

Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за съответния вид транспорт и гарантиращ безопасността на товара. Да не се транспортира съвместно с храни за хора и животни.

ADR/RID

UN номер : 1760

Описание на продукта : КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, N.O.S (фосфорна киселина)

Клас : 8

Опаковъчна група : III

Класификационен код : С9

Рисков номер : 80

Етикети : 8


IATA

UN номер : 1760

Описание на продукта : КОРОЗИВНА КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, N.O.S (фосфорна киселина)

Клас : 8

Опаковъчна група : III

Указания за опаковане (карго самолет) : 820

Етикети : 8


IMDG

UN номер : 1760

Описание на продукта : КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, N.O.S (фосфорна киселина)

Клас : 8

Опаковъчна група : III

EmS номер : F-A

Етикети : 8

Морски замърсител : не


15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба

Препаратът е класифициран и етикетиран в съответстние с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Регламент 648/2004/EC и Регламент 907/2006/EC за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергенти и на повърхностно активни вещества, предназначени за детергенти, Директива 67/548/EEC за класифициране и етикетиране на опасни химични вещества съгласно 29-та поправка, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 2001/60/EC, Регламент (ЕК) № 1907/2006 на Европейския Парламент.


Символи и знаци за опасност.


CКорозивен

Рискови фрази(R-фрази):

R34

Предизвиква изгаряния


Съвети за безопасност(S-фрази):

S1/2

Да се съхранява в оригинална опаковка и да се пази от достъп на деца.

S26

При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S28

След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода.

S36/37/39

Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето

S62

При поглъшане да не се предизвиква повръщане; незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.


Вещества, източници на опасност, които трябва да се посочат на етикета:

CAS 7664-38-2 Фосфорна киселина (INCI)

16. Друга информация

Данните в Информационния лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне.

Потребителят на търговския продукт трябва да спазва изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, нормативните актове в областта на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда


ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 3.

R31

При контакт с киселини отделя токсичен газ

R34

Предизвиква изгаряния.

R36

Предизвиква изгаряния.

R38

Дразни кожата

R50

Силно токсичен за водни организми


ЗНАЧЕНИЕ НА S-фразите от т. 3.

S1/2

Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца

S24

Да се избягва контакт с кожата.

S26

При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S36/39

Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите / лицето.

S37/39

Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите / лицето.

S36/37/39

Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето

S45

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.
Дегризол KF-30, издание 1, февруари 2011 Стр. от

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом