Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за
ИмеПрограма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер108 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://eg.lovechnet.com/himia.doc
ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ВЪРХУ МАТЕРИАЛА ЗА 10 – ТИ КЛАС


I.Конспект

1. Алкани(наситени въглеводороди)

1.1 Хомоложен ред и наименования

1.2. Изомерия и номенклатура на алканите

1.3. Строеж, свойства и методи за получаване

1.4. Разпространение и употреба

2. Ненаситени въглеводороди

2.1. Етен – състав, строеж, физични и химични свойства, получаване и употреба

2.2 Алкени – хомоложен ред и наименования; изомерия; физични и химични свойства ; получаване и употреба.

2.3. Алкини – хомоложен ред и наименования; изомерия; строеж; физични и химични свойства; получаване и употреба.

3. Ароматни въглеводороди

3.1. Едноядрени арени. Бензен – състав и строеж; физични и химични свойства; получаване и употреба.

3.2. Алкилбензени – изомерия; свойства.

4. Алкохоли и феноли

4.1. Етанол – състав и строеж; физични и химични свойства; получаване и употреба; физиологично действие.

4.2. Алканоли – хомоложен ред и наименования; изомерия; физични и химични свойства; употреба и получаване; физиологично действие.

4.3. Алканполиоли . Глицерол – строеж; физични и химични свойства; приложение и получаване.

4.4. Фенол – състав и строеж; физични и химични свойства; приложение и получаване; физиологично действие на фенола.

5. Карбонилни съединения

5.1. Алдехиди и кетони – хомоложен ред и наименования; изомерия; строеж; физични и химични свойства; получаване; физиологично действие и приложение.

6. Карбоксилни киселини

6.1. Оцетна киселина – строеж; физични и химични свойства; получаване ; приложение и значение.

6.2. Алканови киселини – хомоложен ред и наименования; изомерия; физични и химични свойства; получаване ; приложение и значение.

6.3. Ароматни киселини. Бензоена киселина -строеж; физични и химични свойства; получаване; разпространение, значение и приложение.

6.4.Хидроксикарбоксилни киселини. Салицилова киселина – състав и строеж; изомерия; физични и химични свойства; получаване; физиологично действие и приложение.

7. Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества

7.1. Мазнини – състав и строеж; видове мазнини ; свойства; добиване на мазнини; значение и употреба.

7.2.Сапуни и синтетични миещи вещества – състав , строеж и измивно действие;сравнителна характеристика на сапуни и синтетични миещи вещества.

8. Въглехидрати

8.1. Монозахариде. Глюкоза(гроздена захар) – разпространение; състав и строеж; физични и химични свойства; значение и употреба.

8.2. Захароза – разпространение, физични свойства; състав и строеж; значение и употреба.

8.3. Полизахариди . Нишесте – разпространение; физични свойства ; състав и строеж; химични свойства; значение и употреба.

Целулоза – разпространение; състав и строеж; физични и химични свойства; значение и употреба.

9. Азотсъдържащи органични съединения

9.1. Мастни и ароматни амини – строеж и свойства; разпространение; получаване.свойства.

9.2. Аминокиселини – състав и наименования; екологични проблеми

10. Високомолекулни съединения

10.1. Основни видове пластмаси. Природни и синтетични каучуци. Химични влакна.


II. Формат на изпита

Изпитът включва 30 тестови задачи по химия и опазване на околната среда от два вида:

  • задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е верен – 20 задачи;

  • задачи със свободен отговор – 10 задачи.


III.Критерии

  1. Верните отговори на задачите с изборен отговор се оценяват с 1 точка. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за не посочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат.

  2. Задачите със свободен отговор се оценяват с различен брой точки, като максималният брой за тях е 30.

IV. Оценяване на изпита

Максимален брой точки за целия тест е 50.

до 15 точки – Слаб (2,00) ; от 16 до 23 точки - Среден (3,00);

от 24 до 32 точки – Добър (4,00) ; от 33 до 40 точки – Много добър (5,00);

от 41 до 50 точки – Отличен (6,00).


IV. Времетраене

Изпитът е писмен , с продължителност 3(три) астрономически часа.


VI. Учебник

1.Химия и опазване на околната среда – 9 клас – задължителна подготовка – Марко Кирилов и колектив.Издателство – Булвест 2000


ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ВЪРХУ МАТЕРИАЛА ЗА 11- ТИ КЛАС


I. Конспект

1. Термохимия

1.1. Енергетични промени при химичните реакции – топлинни ефекти на химичните реакции; закони в термохимията.

2. Химична кинетика

2.1. Скорост на химичните реакции – химична кинетика; скорост на химичната реакция; фактори , от които зависи скоростта на химичната реакция.

2.2. Катализа – определение за катализа и катализатори; видове катализатори и катализа; механизъм на каталитичното действие.

3.Химично равновесие

3.1. Химично равновесие – обратими и необратими химични реакции; същност и особености на химичното равновесие.

3.2. Фактори , които влияят върху химичното равновесие – принцип на Льо Шателие – Браун; влияние на концентрацията върху химичното равновесие; влияние на общото налягане върху химичното равновесие; влияние на температурата върху химичното равновесие.

4. Разтвори

4.1. Разтвори. Видове разтвори. Механизъм на разтварянето

4.2. Концентрация на разтворите – изчислителни задачи върху концентрация на разтвори.

4.3.Свойства на разтворите – парно налягане; температура на кипене на разтвора; температура на замръзване на разтвора; осмоза и осмотично налягане.

5. Разтвори на електролити

5.1. Теория за електролитната дисоциация – електролити и неелектролити; видове йони; същност на електролитната дисоциация; степен на електролитната дисоциация; видове електролити; разтвори на слаби електролити-дисоциационна константа; разтвори на силни електролити

5.2. Киселини, основи и соли от гледище на теорията за електролитната дисоциация.

5.3. Дисоциация на водата. Йонно произведение на водата. Водороден показател – водата като слаб електролит; видове разтвори според рН.

5.4. Йоннообменни реакции – същност; йоннообменни реакции с образуване на утайка; йоннообменни реакции с образуване на газ; йоннообменни реакции с образуване на слаб електролит.

5.5. Хидролиза на соли – същност; хидролиза на соли , получени от силна киселина и слаба основа; хидролиза на соли, получени от слаба киселина и силна основа; хидролиза на соли, получени от слаба киселина и слаба основа.

5.6. Окислително – редукционни реакции в разтвори на електролити

6. Метали от четвърти – шести период на периодичната система

6.1. Мед, сребро и съединенията им – разпространение, свойства, производство на мед и употреба;съединения на медта и на среброто

6.2. Цинк . Съединения на цинка – разпространение; свойства; получаване; по – важни съединения на цинка; употреба.

6.3. Желязо. Съединения на желязото – разпространение и значение; свойства; сплави; съединения на желязото

6.4. Олово . Съединения на оловото – разпространение; свойства; по-важни съединения на оловото; употреба.


II. Формат на изпита

Изпитът включва 30 тестови задачи по химия и опазване на околната среда от два вида:

  • задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е верен – 20 задачи;

  • задачи със свободен отговор – 10 задачи.


III.Критерии

1.Верните отговори на задачите с изборен отговор се оценяват с 1 точка. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за не посочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат.

2.Задачите със свободен отговор се оценяват с различен брой точки, като максималният брой за тях е 30.

IV. Оценяване на изпита

Максимален брой точки за целия тест е 50.

до 15 точки – Слаб (2,00) ; от 16 до 23 точки - Среден (3,00);

от 24 до 32 точки – Добър (4,00) ; от 33 до 40 точки – Много добър (5,00);

от 41 до 50 точки – Отличен (6,00).


IV. Времетраене

Изпитът е писмен , с продължителност 3(три) астрономически часа.


VI. Учебник

1.Химия и опазване на околната среда – 10 клас – задължителна подготовка – Георги Нейков и колектив.Издателство – Булвест 2000


ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИЗПИТ НА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП


I. Конспект

1. Алкани(наситени въглеводороди)

1.1 Хомоложен ред и наименования

1.2. Изомерия и номенклатура на алканите

1.3. Строеж, свойства и методи за получаване

1.4. Разпространение и употреба

2. Ненаситени въглеводороди

2.1. Етен – състав, строеж, физични и химични свойства, получаване и употреба

2.2 Алкени – хомоложен ред и наименования; изомерия; физични и химични свойства ; получаване и употреба.

2.3. Алкини – хомоложен ред и наименования; изомерия; строеж; физични и химични свойства; получаване и употреба.

3. Ароматни въглеводороди

3.1. Едноядрени арени. Бензен – състав и строеж; физични и химични свойства; получаване и употреба.

3.2. Алкилбензени – изомерия; свойства.

4. Алкохоли и феноли

4.1. Етанол – състав и строеж; физични и химични свойства; получаване и употреба; физиологично действие.

4.2. Алканоли – хомоложен ред и наименования; изомерия; физични и химични свойства; употреба и получаване; физиологично действие.

4.3. Алканполиоли . Глицерол – строеж; физични и химични свойства; приложение и получаване.

4.4. Фенол – състав и строеж; физични и химични свойства; приложение и получаване; физиологично действие на фенола.

5. Карбонилни съединения

5.1. Алдехиди и кетони – хомоложен ред и наименования; изомерия; строеж; физични и химични свойства; получаване; физиологично действие и приложение.

6. Карбоксилни киселини

6.1. Оцетна киселина – строеж; физични и химични свойства; получаване ; приложение и значение.

6.2. Алканови киселини – хомоложен ред и наименования; изомерия; физични и химични свойства; получаване ; приложение и значение.

6.3. Ароматни киселини. Бензоена киселина -строеж; физични и химични свойства; получаване; разпространение, значение и приложение.

6.4.Хидроксикарбоксилни киселини. Салицилова киселина – състав и строеж; изомерия; физични и химични свойства; получаване; физиологично действие и приложение.

7. Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества

7.1. Мазнини – състав и строеж; видове мазнини ; свойства; добиване на мазнини; значение и употреба.

7.2.Сапуни и синтетични миещи вещества – състав , строеж и измивно действие;сравнителна характеристика на сапуни и синтетични миещи вещества.

8. Въглехидрати

8.1. Монозахариде. Глюкоза(гроздена захар) – разпространение; състав и строеж; физични и химични свойства; значение и употреба.

8.2. Захароза – разпространение, физични свойства; състав и строеж; значение и употреба.

8.3. Полизахариди . Нишесте – разпространение; физични свойства ; състав и строеж; химични свойства; значение и употреба.

Целулоза – разпространение; състав и строеж; физични и химични свойства; значение и употреба.

9. Азотсъдържащи органични съединения

9.1. Мастни и ароматни амини – строеж и свойства; разпространение; получаване.свойства.

9.2. Аминокиселини – състав и наименования; екологични проблеми.

10. Високомолекулни съединения

10.1. Основни видове пластмаси. Природни и синтетични каучуци. Химични влакна.

11. Термохимия

11.1. Енергетични промени при химичните реакции – топлинни ефекти на химичните реакции; закони в термохимията.

12. Химична кинетика

12.1. Скорост на химичните реакции – химична кинетика; скорост на химичната реакция; фактори , от които зависи скоростта на химичната реакция.

12.2. Катализа – определение за катализа и катализатори; видове катализатори и катализа; механизъм на каталитичното действие.

13.Химично равновесие

13.1. Химично равновесие – обратими и необратими химични реакции; същност и особености на химичното равновесие.

13.2. Фактори , които влияят върху химичното равновесие – принцип на Льо Шателие – Браун; влияние на концентрацията върху химичното равновесие; влияние на общото налягане върху химичното равновесие; влияние на температурата върху химичното равновесие.

14. Разтвори

14.1. Разтвори. Видове разтвори. Механизъм на разтварянето

14.2. Концентрация на разтворите – изчислителни задачи върху концентрация на разтвори.

14.3.Свойства на разтворите – парно налягане; температура на кипене на разтвора; температура на замръзване на разтвора; осмоза и осмотично налягане.

15. Разтвори на електролити

15.1. Теория за електролитната дисоциация – електролити и неелектролити; видове йони; същност на електролитната дисоциация; степен на електролитната дисоциация; видове електролити; разтвори на слаби електролити-дисоциационна константа; разтвори на силни електролити

15.2. Киселини, основи и соли от гледище на теорията за електролитната дисоциация.

15.3. Дисоциация на водата. Йонно произведение на водата. Водороден показател – водата като слаб електролит; видове разтвори според рН.

15.4. Йоннообменни реакции – същност; йоннообменни реакции с образуване на утайка; йоннообменни реакции с образуване на газ; йоннообменни реакции с образуване на слаб електролит.

15.5. Хидролиза на соли – същност; хидролиза на соли , получени от силна киселина и слаба основа; хидролиза на соли, получени от слаба киселина и силна основа; хидролиза на соли, получени от слаба киселина и слаба основа.

15.6. Окислително – редукционни реакции в разтвори на електролити

16. Метали от четвърти – шести период на периодичната система

16.1. Мед, сребро и съединенията им – разпространение, свойства, производство на мед и употреба;съединения на медта и на среброто

16.2. Цинк . Съединения на цинка – разпространение; свойства; получаване; по – важни съединения на цинка; употреба.

16.3. Желязо. Съединения на желязото – разпространение и значение; свойства; сплави; съединения на желязото

16.4. Олово . Съединения на оловото – разпространение; свойства; по-важни съединения на оловото; употреба.

II. Формат на изпита

Изпитът включва 50 тестови задачи по химия и опазване на околната среда от два вида:

  • задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е верен – 35 задачи;

  • задачи със свободен отговор – 15 задачи.

III.Критерии

1.Верните отговори на задачите с изборен отговор се оценяват с 1 точка. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за не посочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат.

2.Задачите със свободен отговор се оценяват с различен брой точки, като максималният брой за тях е 65.

IV. Оценяване на изпита

Максимален брой точки за целия тест е 100.

до 30 точки – Слаб (2,00) ; от 31 до 45 точки - Среден (3,00);

от 46 до 62 точки – Добър (4,00) ; от 63 до 84 точки – Много добър (5,00);

от 85 до 100 точки – Отличен (6,00).

IV. Времетраене

Изпитът е писмен , с продължителност 5(пет) астрономически часа.

I. Учебници

1. Химия и опазване на околната среда – 9 клас – задължителна подготовка – Марко Кирилов и колектив – Булвест 2000

2.Химия и опазване на околната среда – 10 клас – задължителна подготовка – Георги Нейков и колектив.Издателство – Булвест 2000

Свързани:

Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconПрограма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Квадратно уравнение – формули за решаване; разлагане на квадратния тричлен на множители; формули на Виет – приложения
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconНационална олимпиада по химия и опазване на околната среда
Национално състезание по химия и опазване на околната среда, организирано от мон
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадено решение от директора на риосв враца за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда/овос/ и...
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по...
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconЗакона за опазване на околната среда /зоос
Закона за опазване на околната среда /зоос/, (обн. Дв, бр. 91/2002 г., изм и доп. Дв, бр. 31/2007 г.)и не подлежи на задължителна...
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconЗакона за опазване на околната среда
Закона за опазване на околната среда /зоос/, (обн. Дв, бр. 91/ 2002 г., посл изм и доп. Дв, бр. 52/2008 г.) и чл. 4 от Наредбата...
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за iconЗакон за опазване на околната среда
Относно: Оценка на въздействието върху околната среда (овос), свързана с ин-вестиционното проектиране
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом