Общински план за развитие на община добричка
ИмеОбщински план за развитие на община добричка
страница1/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.13 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/OPR_2007-20134.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

за периода 2007-2013 г.

Добрич, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ …………………………………………………………………………… 02


 1. ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………… 04
 1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ……………………………………………………………….. 06

  1. Профил на общината ………………………………………………...……………… 06

  2. Човешки ресурси ……………………………………………………………………. 10

   1. Население ………………………………………………………………………………………. 10

   2. Заетост ………………………………………………………………………………………….. 14

   3. Безработица …………………………………………………………………………………….. 14

   4. Здравеопазване ………………………………………………………………………………… 15

   5. Образование ..…………………………………………………………………………………... 15

   6. Култура …………………………………………………………..……………………………... 16

   7. Социални дейности …..…………………………………………………………………………16

   8. Основни изводи от анализа на човешките ресурси …...……………………………………... 17

  3. Стопански сектор …………………………………………………………………… 18

   1. Развитие на икономиката ……………………………………………………………………… 18

   2. Развитие на селското стопанство …………………………………………………………….. 18

   3. Развитие на промишлеността ………………………………………………………………………… 21

   4. Общински бюджет …………………………………………………………………………….. 22

   5. Инвестиционна активност …………………………………………………………………….. 23

  4. Техническа инфраструктурата и опазване на околната среда …………………… 24

2.4.1. Водоснабдителна система ……………………………………………………………………... 24

2.4.2. Електроснабдяване ….………………………………………………………………………….. 24

2.4.3. Улично осветление …………………………………………………………………………….. 24

2.4.4. Транспортна мрежа ..…………………………………………………………………………… 24

2.4.5. Комуникационни мрежи, далекосъобщения и пощи ………………………………………… 25

2.4.6. Депа за твърди битови отпадъци ……….……………………………………………………… 25

2.4.7. Околна среда ..………………………………………………………………………………….. 25


 1. SWOT АНАЛИЗ ………………………………………………………………………… 26
 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА .………………………. 28

  1. Визия за развитие на Община Добричка …………………………………………... 28

  2. Стратегическа цел за развитие на Община Добричка ………………………......... 28

  3. Приоритети за развитие на Община Добричка ……………………………………. 30

  4. Съгласуваност и координация на политиките и инструментите за местно развитие ……………………………………………………………………………… 31

  5. Партньорство за развитие …………………………………………………………... 32
 1. МЕРКИ И ПОДХОДЯЩИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ …………………… 34
 1. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ……………………………………… 48
 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ …………………………………………………………………. 52

  1. Системи за управление и контрол …………………………………………………. 52

  2. Мерки за консултиране на партньорите …………………………………………… 52

  3. Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана ……………………. 53

  4. Информация и публичност ……………………………………………………… … 54
 1. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ………………………………… 55
 1. ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………… 62

  1. Приложение № 1 - Организационна структура за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Добричка - 2007-2013 година …………………………… 62

  2. Приложение № 2 - Показалец на използваните термини и съкращения ………... 631. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на община Добричка обхваща периода 2007 - 2013 г. и е разработен на основание на чл. 14 от Закона за регионалното развитие.

Планът определя стратегията за развитие на общината в посочения период, съдържаща средносрочните цели и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за реализация на проектите за този период.

С разработката на плана се цели да се разкрият ясно характеристиките на развитието на общината, перспективите за развитие и подходите за постигане на поставените цели и по този начин стратегическото планиране да се превърне в основен действащ инструмент за развитие на общината.

Основните задачи на плана за развитие на община Добричка са:

 • Дефиниране на стратегическата цел и приоритетите на общинското развитие за периода до 2013 г.;

 • Да интегрира стратегия за местно развитие на общината, съответстваща на рамката на регионалната политика, определена с Националната стратегия за регионално развитие и конкретизирана по отношение на област Добрич с Областната стратегия за развитие;

 • Да създаде работещи ефективни взаимодействия със сега действащите предприсъеднителни финансови инструменти на ЕС и с очакваните структурни фондове на ЕС и привличането им в територията на Община Добричка;

 • Да отчете принципите на устойчивото развитие, като основни по отношение на бъдещото развитие и превръщането на община Добричка в атрактивно място за живот и бизнес предвид уникалните й природни дадености;

 • Да определи ключовите области на развитието, както и най-подходящите територии за насочване на инвестициите, кьдето в кратки срокове може да се постигне значителен резултат /добавена стойност/, както по отношение развитието на общината, така и по отношение на района като цяло;

 • Да определи проектите, които са от общ интерес и за съседни общини;

 • Да мобилизира финансовите ресурси, както в публичния, така и в частния сектор за реализация на целите и приоритетите на плана;

 • Да опише системата за управление на плана - ролята и функциите на административните звена в общинската администрация в тази връзка и да оцени необходимостта от изграждане на нов административен капацитет;

 • Да определи как ще функционира системата за наблюдение на изпълнението на плана, както и структурите които ще изпълняват функции, свързани с наблюдението, оценката и контрола, за да се осигури ефективно и прозрачно управление и ефикасно разходване на ресурсите за реализацията му;

 • Да отчете интересите и ролята на партньорите, като ги привлече пряко в процеса на разработването на Общинския план за развитие и Програмата за реализацията му, а след това и в неговото прилагане;

 • Интегриране на всички заинтересовани страни при изпълнението на мерките, заложени в плана и постигане по този начин на разширена демократизация на управлението и на по-широка основа на стратегическото планиране.

Общинският план за развитие на Община Добричка е разработен с активното участие на представители на общността в лицето на представители на местната власт, бизнеса и граждани, неправителствени организации, младите хора, които се отнасят отговорно и сериозно към въпросите, свързани с бъдещето на региона.

При разработката са отчетени условията, отнасящи се за Североизточния район за планиране на страната и взаимните връзки със съседните общини, определящи общото икономическо състояние на региона.

Реално се отчита общата тенденция на развитие на икономиката в региона, както и слабостите и пречките, оказващи съществено значение за забавяне на някой процеси в развитието.

От позиция на Националната регионална политика Община Добричка попада към изостаналите селски райони от разновидностите на районите за целенасочено въздействие. Това са региони, в които по-голямата част от тру­доспособното население е заето в селското и горското стопанство, характеризират се с ниска степен на развитие на транспортната, техническата и социалната инфраструктура, ниско образователно равнище и квалификация на населението в трудоспособна възраст, ограничени възможности за трудова заетост, високо равнище на безработицата, ниски до­ходи на населението и обезлюдяване.

Специфичните цели на политиката на регионално развитие по отношение на селските райони са:

 • развитие на жизнен селскостопански сектор;

 • диверсификация на структурата на икономиката, съобразена с местния потенциал;

 • създаване на алтернативни източници на заетост и доходи;

 • стабилизиране на демографското и селищното развитие;

 • опазване /съхраняване/ на специфичното природно и културно наследство.

При подготовката на Общинския план за развитие 2007 - 2013 г. са отчетени предвижданията относно развитието на общината, отразени в актуализирания общински план за развитие на община Добричка за периода 2005 - 2006 г., отчетени са резултатите от направените проучвания на общественото мнение, в т.ч. на икономическите и социалните партньори по отношение на ключовите области на развитието на общината, които се нуждаят от промяна и реформиране.

Въз основа на цялостната разработка на плана за развитие на общината се формира следната Визия:

Община Добричка – жизнена селска среда с конкурентно земеделие, устойчива икономика, еколого-съобразно, пълноценно стопанисване на природните и културни ресурси и постигнато по-добро качество на живот в центъра на Добруджа.”

В разработването на настоящия план е използвана цялата налична информация и компетенции на партньорите. Въпреки всичко планът има аспекти на несигурност. Заплахите за реализацията му се коренят в недостатъчни ресурси и все още силен секторен /ведомствен/ подход в планирането и управлението. Развитието на общината в много сектори зависи от изпълнителни дейности извън рамките на общинската администрация. Това води до слаба координация на финансовите ресурси и дисбаланс в защитените приоритети.

Планът за развитие на общината е разработен съгласно Методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Общински планове за развитие до 2013 г. 1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
  1. Профил на общината

Основни географски характеристики

Община Добричка се намира в Североизточна България и заема голямата част от Южна Добруджа. Територията на общината е с обща площ 1 296 163 дка, от които:


Територия по вид

Община Добричка, в дка

%-тен дял

%-тен дял към Област Добрич

%-тен дял към Североизточен район за планиране

Земеделска

в т.ч.:

- обработваема

- поливна

1 008 590


914 752

1 000

77,81 %


70,57 %

0,08 %

26,60 %


26,55 %

2,31 %

7,32 %


7,69 %

0,10 %

Горска

203 316

15,69 %

35,09 %

4,55 %

Населени места - урбанизирана

65 864

5,08 %

25,56 %

6,08 %

Водни

2 471

0,19 %

20,33 %

1,00 %

За добив на полезни изкопаеми

8 526

0,66 %

21,25 %

3,37 %

За транспорт и инфраструктура

7 396

0,57 %

19,71 %

5,11 %

ОБЩО

1 296 163

100 %

27,46 %

6,49 %
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Общински план за развитие на община добричка iconОбщина Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
Общински план за развитие на община добричка iconПлан за развитие на Община Малко Търново 2007 2013 г
Национален план за икономическо развитие, Национален план за регионално развитие, Национален план за развитие на земеделието и селските...
Общински план за развитие на община добричка iconОбщински план за развитие 2007 2013 г
Индикативна таблица Междинна оценка на Общински план и Стратегия за развитие на Община Горна Малина
Общински план за развитие на община добричка iconОбщина Тунджа Общински план за развитие 2005-2013г. Общински план за развитие за периода

Общински план за развитие на община добричка iconОбщински план за развитие на община рила
Основание за изготвяне на общински план за развитие
Общински план за развитие на община добричка iconОбщина Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. Община Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. 1
Приоритетна ос 1 “Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите за мсп” 67
Общински план за развитие на община добричка iconОбщина Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. Община Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. 1
Приоритетна ос 1 “Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите за мсп” 68
Общински план за развитие на община добричка iconОбщински план за развитие на община полски тръмбеш
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
Общински план за развитие на община добричка iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Общински план за развитие на община добричка iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом