Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за
ИмеНаредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за
страница1/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.3 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Naredba_m.112_ml.fermi_2008_01_16_Bg.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Проект!
министерство на земеделието и ПРОДОВОЛСТВИЕТО


НАРЕДБА №--------от -------- г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година.


Глава първа

Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка ” Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се проекти на млади фермери, които допринасят за постигане на целите на мярката, а именно:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства;

2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.


ГЛАВА ВТОРА

Условия за предоставяне на финансовата помощ


Раздел І

Обхват на дейностите

Чл. 3. (1) Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане,

(2) Допустими дейности, инвестиции и цели по ал.1 са следните:

 1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици.

 2. Увеличаване обработваемата площ на земеделското стопанство.

 3. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и винени лозя.

 4. Подобряване на сградния фонд, чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;

 5. Подобряване механизацията на стопанството, чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;

 6. Увеличаване броя на животните в стопанството;

 7. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;

 8. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните, чрез извършване на съответните инвестиции за това.

 9. Преминаване към биологично производство.

(3) Създаването на стопанства за производство на тютюн не е допустимо за подпомагане по мярката.

(4) Условието по ал.3 се счита за изпълнено, ако младият фермер в продължение на 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл.21, ал.2 не отглежда тютюн.


Раздел ІІ

Финансови условия


Чл. 4. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет,от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Чл. 5. Общият размер на финансовата помощ е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро

Чл. 6. Изплащането на помощта се извършва, както следва:

1. Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след одобрение на заявлението за подпомагане.

2. Второто плащане след проверка на изпълнението на бизнес плана на младия фермер – след края на третата, четвъртата или петата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл.21, ал.2 като за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанството се изплащат левовата равностойност на 2 500 евро.

Чл. 7. (1) Периода за извършване на проверка на изпълнението на бизнес плана по чл.6, т.2 се определя в договора за отпускане на финансовата помощ по чл.21, ал.2 в съответствие със заложения от кандидата в бизнес плана срок.

(2) При определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т.2 се включва само земята, за която е представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем.

(3) Договорът по ал.2 трябва да е с минимален срок от 3 години, считано от датата на подаване на заявката за плащането по чл.6, т.2.

Чл. 8. (1) Кандидатът трябва да възстанови цялата сума със законната лихва към нея на полученото по чл. 6 т.1 плащане и не е допустим за плащането по чл.6 т.2, при положение че:

1. Всички инвестиции, основните дейности и цели, не са изпълнени до датата за проверка на изпълнение на бизнес плана

2. Не е покрил изискванията за професионални умения и познания в рамките на 36 месеца от датата на сключване на договора с Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна Агенция;

3. Икономическият размер на земеделското стопанство не се е увеличило най-малко с 3 икономически единици към периода на проверка на бизнес плана;

4. Икономическия размер на земеделското стопанство е под 5,00 ИЕ към период на проверка на бизнес плана;

5. По-малко от 3 000 евро са инвестирани за дейностите по чл. 14, ал.2.

6. До 36 месеца от създаването на земеделското стопанство не е постигнал съответствие със съществуващите стандарти на Общността свързани с фито-санитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, опазването на околната среда, хигиената и безопасните условия на труд (на стандартите, приложими за техните дейности).

7. Не е подал заявка за второ плащане в рамките на срока по чл.24, ал.2.

(2) При изчисляване на стойността на инвестициите по ал. 1 т.5, се приспадат :

1. Субсидии получени за същата инвестиция по други мерки от Програмата за развитие на селските райони;

2. Изплатените средства над данъчната оценка към датата на закупуване на земята и/или сградите;

3. Разходи за данък върху добавената стойност, с изключение на случаите на невъзстановим данък върху добавената стойност, съгласно ЗДДС.

4. Разходи извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.

5. Разходите за принос “в натура”.

(3). Младият фермер не възстановява сумата получена по чл. 6, т.1 в случай на форсмажорни обстоятелства, но е недопустим за второ плащане по чл.6, т.2.

(4) Младият фермер трябва да възстанови цялата сумата получена по чл. 6 със законната лихва към нея, ако:

 1. не изпълнява условията по чл.29, ал.3 и ал.4 и чл. 30, т.2, т.3. и т.4;

 2. не изпълнява изискването по чл.3, ал.3


Раздел ІІІ

Изисквания към кандидатите


Чл.9.(1) Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия:

1.Физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;.

2.Са на възраст от 18 години до 40 години (без да са ги навършили) към датата на кандидатстване.

3.Не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстването са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

4.Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район в случай, че са подавали заявление;

5.Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са започнали да се осигуряват като земеделски производители в случай, че се осигурява като такъв;

6.Имат съответните професионални умения и познания, а именно:

а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или

б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или

в) Завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

7.Имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях.

8.Общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 2 икономически единици.

9.За земята, която не е собствена, но участва при определяне на минималния физически размер на стопанството изискван по т.8, да имат договор за аренда или наем, с минимален срок на договора 5 години като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на кандидатстване.

10. Не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или мярка „Подкрепа за полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

11. Не са получили финансова помощ по мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”, 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

12. Представят документи за собственост и/или договор за наем на животновъдните сгради и помещения, използвани в земеделската производствена дейност. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана.

(2) Лицата по ал. 1 се подпомагат при условие, че:

1. Нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие".

2. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност

3. Нямат изискуеми публични задължения към държава.

(5) При условие, че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания по ал.1, т.6, той може да бъде одобрен за подпомагане в случай, че се задължи в представения бизнес план, да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ по чл.21, ал.2

(6). Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго/и лице/а, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.

Чл. 10 Ако за подпомагане кандидатстват едновременно двама съпрузи, всеки, от който отговаря на изискванията по чл.9, финансова помощ може да получи само единият от тях.

Чл. 11 В случай, че ползвателят има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава в рамките до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл.21, ал.2, да прекрати тези взаимоотношения


Раздел ІV

Изисквания към проектите


Чл. 12. Дейностите по проекта се осъществят на територията на Република България

Чл. 13. (1)Кандидатите представят бизнес план по образец, съгласно Приложение 1 за развитие на стопанството за най-малко 5 годишен период.

(2) Информация в бизнес плана и поемане на задължение за придобиване на необходимите професионални умения и познания, с изключение на базовото обучение по проблемите на опазване на околната среда в земеделието, не се изисква в случай, че кандидатът отговаря на изискванията по чл.9, ал.1, т.6.

(3) Информация в бизнес плана относно специфични дейности и инвестиции за постигане на съответствие със съществуващите стандарти на Общността не по-късно от 36 месеца от датата на създаването на стопанството не се изисква в случай, че земеделското стопанство на кандидата отговоря на стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условията на труд.

Чл.14. (1) Бизнес планът трябва да покаже, че увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с минимум 3 икономически единици към избрания период за проверка на изпълнението на бизнес плана.

(2) Бизнес планът трябва да покаже, че най-малко 3 000 евро ще бъдат инвестирани за една или повече от описаните по-долу дейности:

1.закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения и оборудване и др.);

2. закупуване / строителство / модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;

3. закупуване на селскостопански животни;

4. закупуване на земя за земеделска дейност;

5.създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения (вкл.винени лозя).


ГЛАВА ТРЕТА


РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Раздел I


Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 15. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 17, ал.1, чл.18, ал.3 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ-РА;

2. Да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.

Чл. 16. (1) Заявления за подпомагане могат да се подават през цялата година, като започването и приключването на приема се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко един месец преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".


Раздел II


Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 17. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в Областната разплащателна агенция (ОРА) на ДФЗ по постоянен адрес заявление за подпомагане съгласно Приложение №2 по образец и прилагат документи, съгласно Приложение № 3.

(2) ОРА на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата;

(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал.1, Областната разплащателна агенция (ОРА) връща документите на кандидата, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите;

(4) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязана дата, час и минута на приема..

Чл. 18. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението Разплащателната агенция:

1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок от 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в Приложение №3, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.

(3) Срокът по ал.1 може да бъде удължен със срока за получаване на отговор в случай, че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на нередности.

Чл. 19. Кандидатите, чийто заявления отговарят на целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба ще бъдат одобрявани по реда на постъпването им в ОРА с отчитане времето на подаване.

Чл. 20. (1) Заявлението за подпомагане може да получи отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по чл. 18, ал. 1, т. 1,

2. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба,

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 18, ал. 2,

4. недостатъчен бюджет по мярката,

(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.

Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на Държавен фонд «Земеделие» се произнася с решение за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.

(2) В срок от 15(петнадесет) работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта, кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.

Чл. 22 В случаите на отказ за финансиране, Разплащателната агенция писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconНаредба №9 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconПроект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconМинистерство на земеделието и храните
Наредба №9 от 04. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на...
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconПриложение 4 декларация за спазени стандарти на общността
По чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба №9 от 04. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване...
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconНаредба №8 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconНаредба №8 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за iconНаредба №8 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом