Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І)
ИмеКомпоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І)
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер20.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/bg/legislation/waste/naredba3/Pril_05.doc
Приложение № 5

към чл. 6, ал. 2, т. 3


Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение № 4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение № 2 (і)


Отпадъци, съдържащи:

С1 - берилий; съединения на берилия;

С2 - съединения на ванадия;

С3 - съединения на хрома (VI);

С4 - съединения на кобалта;

С5 - съединения на никела;

С6 - съединения на медта;

С7 - съединения на цинка;

С8 - арсен; съединения на арсена;

С9 - селен; съединения на селена;

С10 - съединения на среброто;

С11 - кадмий; съединения на кадмия;

С12 - калай; съединения на калая;

С13 - антимон; съединения на антимона;

С14 - телур; съединения на телура;

С15 - бариеви съединения, без бариев сулфат;

С16 - живак; съединения на живака;

С17 - талий; съединения на талия;

С18 - олово; съединения на оловото;

С19 - неорганични сулфиди;

С20 - неорганични съединения на флуора;

С21 - неорганични цианиди;

С22 - следните алкални и алкалоземни метали: литий, натрий, калий, калций и магнезий

в несвързано (елементарно) състояние;

С23 - кисели разтвори или киселини в твърдо състояние;

С24 - основни разтвори или основи в твърдо състояние;

С25 - азбест (прах или влакна);

С26 - фосфор: съединения на фосфора (без неорганични фосфати);

С27 - метални карбонили;

С28 - пероксиди;

С29 - хлорати;

С30 - перхлорати;

С31 - азиди;

С32 - полихлорирани бифенили (PCBs) и полихлорирани терфенили (PCTs);

С33 - съединения с фармацевтично и ветеринарно предназначение;

С34 - биоциди и фитофармацевтични препарати (напр. пестициди);

С35 - инфекциозни вещества;

С36 - креозоти;

С37 - изоцианати, цианати;

С38 - органични цианиди (например нитрили и др.);

С39 - феноли; съединения на фенола;

С40 - халогенирани разтворители;

С41 - органични разтворители, без халогенирани разтворители;

С42 - халоген-органични съединения, без инертни полимерни материали и други

вещества, отбелязани в този списък;

С43 - ароматни съединения; полициклени и хетероциклени органични съединения;

С44 - алифатни амини;

С45 - ароматни амини;

С46 - етери;

С47 - вещества с експлозивни свойства, без описаните другаде в този списък;

С48 - съдържащи сяра органични съединения;

С49 - всички производни на полихлорирания ди-бензофуран;

С50 - всички производни на полихлорирания ди-бензо-р-диоксин;

С51 - въглеводороди и техните кислород-, азот- и/или сяра- съдържащи производни,

неотбелязани в този списък.


Забележка

(і) Някои повторения с основните категории опасни отпадъци, изброени в Приложение № 4, са допуснати съзнателно.

Свързани:

Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconА метали и метал-съдържащи отпадъци
Отпадъците, съдържащи се в този приложение се характеризират като опасни съгласно чл. 1, т. 1(а) от тази Конвенция независимо от...
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconОбяснителни примери за критериите, посочени в член 3, параграф 1
Приложение I към Директива 94/62/eо на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconЕ течен препарат, съдържащ микроорганизми, хранителни компоненти за растеж и продукти за директна реакция с вещества, съдържащи азот и сяра. Прилага се на
Оизход (които работят без или с оскъдно съдържание на кислород) преобладават поради недостатъчно хранителни компоненти за аеробните...
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconИнформация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г
Извършени са комплексни проверки по компонент “въздух”, фактор “отпадъци”, фактор ”опасни химични вещества” и по приложение на Наредбата...
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по 4 бр приложения както следва: клинична лаборатория...
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconПриложение 1 критерии за допустимост на зърнените култури приложение І, част І (чл. 7, параграф 1) на Регламент 1272/2009 г
Изискванията към зърнените култури е да имат солидно, добро и търговско качество, което включва
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconНадценки оскъпяват лекарствата | 09. 06. 2012 04: 20 | Труд | стр. 6
Болничен пазар" в „Актавис" на семинар във Велинград, предаде „фокус". Според него от 34 медикамента, посочени като основни за повишаване...
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconПриложение №5 към Решение №19 от 17. 02. 2012 г. Списъ к на лицата и длъжностите, които имат право на заплащане на част от превозните разноски

Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconЛкк, които имат право да издават протоколи, съгласно приложение 7 към чл. 40, Ал. 1 На ппзиху /ДВ. Бр. 115От 2004Г., Изм. Дв. Бр. 14 От 2008Г

Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І) iconРешени е
Приема на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма, отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом