Република българия
ИмеРепублика българия
страница1/5
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер0.74 Mb.
ТипРешение
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/09_DO_983_00.doc
  1   2   3   4   5

Образец № 8


Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗУО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водитеРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ


РЕШЕНИЕ
09 – ДО – 983 – 00 от 20.06.2011г.


Във връзка със заявление № УО – 962 от 15.04.2011г. на „ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД


и

на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),


РАЗРЕШАВАМ


за срок от 20.06.2011г. до 20.06.2016г.

на

„ЕКОБУЛ МЕТАЛ” ЕООД


ЕИК: 201175022, с адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, район „Централен”, ул. „Никола Войводов” № 13 и лице, управляващо/представляващо дружеството Красимир Маринов Чепишев, адрес: област Кърджали, община Кърджали, град Кърджали, ул. „Веслец” № 2, сл. тел. 032/597659, факс 032/597669, GSM 0897975999.


ІА. Да извършва дейности по Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м”, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R13; Предварително третиране- код R12 на отпадъци на обект:


) Площадка № І с местонахождение: град Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Южен, ул. „Братя Бъкстон” № 153, Южна индустриална зона, Хартиена база, бившето ДП „Вторични суровини”, в базата на „Феникс – Юг” АД – гр. Пловдив в част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56784.536.156 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АК, трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – производствена и складова дейност, площ от 80 /осемдесет/ кв.м. складово помещение и 500 /петстотин/ кв.м. открита бетонова площадка.


На посочената площадка да извършва дейностите по Временно съхраняване на мястото на образуване на отпадъци, Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м”, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R13 и Предварително третиране– код R12 на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Дейности,

кодове ¹


Количество

(тон/год.)

Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

1

12 01 01

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


500

От дейността на работилницата

Приети от други юридически и/или физически лица

Желязо, стомана и техните сплави

2

12 01 02

Прах и частици от черни метали

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


50

Приети от други юридически и/или физически лица

Желязо, стомана и техните сплави

3

12 01 03

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


100

Приети от други юридически и/или физически лица

Алуминий, цинк и др. и техните сплави

4

12 01 04

Прах и частици от цветни метали

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


10


Приети от други юридически и/или физически лица

Алуминий, цинк и др. и техните сплави

5

12 01 05

Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


20

Приети от други юридически и/или физически лица

Полимери, LDPE, HDPE, PP

6

13 01 09 *

Хлорирани хдравлични масла на минерална основа

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


10

Приети от други юридически и/или физически лица

Смеси от нефтенови, циклечни въглеводороди, съдържащи хлор

7

13 01 10 *

Нехлорирани хдравлични масла на минерална основа

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


10


От поддръжка на фирмените МПС Приети от други юридически и/или физически лица;


Смеси от ароматни, парафинови и циклични въглеводороди

8

13 01 13 *

Други хидравлични масла

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


5


Приети от други юридически и/или физически лица

Смеси от ароматни, парафинови и циклични въглеводороди

9

13 02 04 *

Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


30

Приети от други юридически и/или физически лица

Смеси от ароматни, парафинови и циклични въглеводороди, съдържащи хлор

10

13 02 05 *

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


30

От поддръжка на фирмените МПС и технологично оборудване; Приети от други юридически и/или физически лица


Смеси от ароматни, парафинови и циклични въглеводороди

11

13 02 06 *

Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


10

Приети от други юридически и/или физически лица

Смеси от ароматни, парафинови и циклични въглеводороди със синтетичен произход

12

13 02 08 *

Други моторни , смазочни масла и масла за зъбни предавки

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


5

Приети от други юридически и/или физически лица

Смеси от ароматни, парафинови и циклични въглеводороди

13

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


100


От доставно-складова дейност;

Приети от други юридически и/или физически лица

Целулоза

14

15 01 02

Пластмасови опаковки

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


20


От доставно-складова дейност и от предварително третиране на стъклени опаковки;

Приети от други юридически и/или физически лица

Полимери, LDPE, HDPE, PP, PE

15

15 01 04

Метални опаковки

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


300


От доставно-складова дейност и от предварително третиране на стъклени опаковки;

Приети от други юридически и/или физически лица

Метали и техните сплави

16

15 01 07

Стъклени опаковки

код R12 – предварително третиране;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


100


Приети от други юридически и/или физически лица

Силикати

20

16 01 03

Излезли от употреба гуми

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


50

От поддръжка на фирмените МПС Приети от други юридически и/или физически лица;


Каучук, полимери, метали

21

16 01 04 *

Излезли от употреба превозни средства

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


300

Приети от други юридически и/или физически лица

Метали и техните сплави, полимери, стъкло, каучук

22

16 01 06

Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване200

Приети от други юридически и/или физически лица

Метали и техните сплави, полимери, стъкло, каучук, съдържащи опасни вещества

23

16 01 11 *

Спирачни накладки, съдържащи азбест

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


3

Приети от други юридически и/или физически лица

Метали, азбест

24

16 01 12

Спирачни накладки, различни от упоменатите в

16 01 11

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


2

Приети от други юридически и/или физически лица

Метали,

25

16 01 13 *

Спирачни течности

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


1

Приети от други юридически и/или физически лица

Смеси от органични съединения

26

16 01 14 *

Антифризни течности, съдържащи опасни вещества

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


3

Приети от други юридически и/или физически лица

Смеси от алкохоли и др. органични съединения

27

16 01 15

Антифризни течности, различни от упоменатите в 13 01 14

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


2

Приети от други юридически и/или физически лица

Смеси от алкохоли и др. органични съединения

28

16 01 16

Резервоари за втечнени газове

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване


3

Приети от други юридически и/или физически лица

Метали и техните сплави
  1   2   3   4   5

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом