Правилни к
ИмеПравилни к
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ivanovo.bg/docs/Programi/ObS_Ivanovo_PRAVILNIK-2012.doc.rtf
  1   2   3   4
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ


П Р А В И Л Н И К

за

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

/МАНДАТ 2011 - 2015 ГОДИНА/

Приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение № 4

по Протокол № 2/16.11.2011г. на Общински съвет Иваново


СЪРЖАНИЕ


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


2. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


3. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


4. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК


5. ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА


6. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ


7. КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


8. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


9. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


10.КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


11.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


12. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


13. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1 Този правилник определя организацията и дейността на общински съвет - с. Иваново, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация и гражданите за осъществяване на местното самоуправление, като е съобразен с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и действащото законодателство.

Чл. 2 (1) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление, който определя политиката на развитие на общината и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

(2) Той се състои от 13 съветници и заседава в сградата на община Иваново – ден Четвъртък от втората седмица на месеца.

(3) Заседание на общинския съвет може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателския съвет.

Чл. 3 (1) Общински съвет решава всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност в сферата на:

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинска администрация;

2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. Образованието, здравеопазването, културата;

4. Благоустрояването и комуналните дейности;

5. Социалните услуги и социално жилищното задоволяване;

6. Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

7. Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

8. Развитието на спорта, отдиха и туризма.

(2) В изпълнение на предоставените му права, общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА;

3. избира и освобождава с тайно гласуване председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 във връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА;

6. определя размера на местните данъци и такси с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

12. определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управление на дареното имущество с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА;

14. приема решения за участието на общината в сдружения за местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА;

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границата на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници - чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;

23. упражнява текущ и последващ контрол, върху изпълнението на приетите от него актове;

24. взема решение с тайно гласуване за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници - чл. 24, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА;

25. взема решение и предлага на общинската избирателна комисия да прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник при наличието на една от хипотезите на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА;

26. взема решение и предлага на общинската избирателна комисия да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на община и кмета на кметство при наличието на една от хипотезите на чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл. 4 (1) Общинският съвет може да избере или освободи обществен посредник с мнозинство от 9 общински съветници - чл. 21а, ал. 4 от ЗМСМА.

(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

(3) За организацията и дейността на обществения посредник, общинският съвет приема правилник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците - чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.

Чл. 5 (1) В изпълнение на своите правомощия, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

(2) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в седемдневен срок от приемането им.

(3) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 2 чрез средствата за масово осведомяване и / или чрез интернет страницата на общинския съвет. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласяват по същия ред.

(4) Актовете на Общинския съвет се обнародват в Държавен вестник, когато това е предвидено със Закон.

Чл. 6 По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.


ІІ. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


Чл. 7 (1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите.

(2) Заседанието на общинския съвет се открива от областния управител или негов представител. Преди началото на заседанието, в негово присъствие, в присъствието на председателя или член на общинската избирателна комисия, и на граждани, новоизбраните общински съветници и кметове полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Иваново и да работя за тяхното благоденствие”, което се удостоверява с подписването на клетвен лист.

(3) Клетвеният лист на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл. 8 След полагането на клетвата, областният управител предоставя ръководството на първото заседание на новоизбрания общински съвет на най-възрастния общински съветник от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на общинския съвет.

Чл. 9 Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл. 10 (1) На първото си заседание, общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл. 11 (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл. 10 се избира комисия от трима общински съветници.

(2) От състава на комисията се избира председател, който ръководи процедурата на гласуването.

Чл. 12 Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл. 13 (1) Изборът за председател се извършва с бяла бюлетина, на която са написани имената на издигнатите кандидати. Пред имената на кандидатите има квадратче. Всеки съветник поставя знак в квадратчето пред името на предпочитания кандидат, поставя бюлетината в плик и пуска плика в изборната урна. След гласуването всеки гласувал общински съветник се подписва в предварително подготвен списък срещу името си.

(2) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина, в която е отбелязан знак само срещу едно име.

(3) Недействителни са бюлетините когато:

1. в избирателния плик е намерена бюлетина с неотбелязани две и повече имена;

2. бюлетината не е по установения образец.

(4) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(5) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

(6) Комисията по избора съставя протокол, в който отразява резултатите от проведеното тайно гласуване. Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

(7) Председателят на комисията по избора обявява резултатите от проведеното гласуване.

(8) Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината гласове от общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало, след един час с цел провеждане на консултации на политическите партии и коалиции.

Чл. 14 (1) Общинският съвет може да избира заместник-председател, по предложение на отделните групи общински съветници.

(2) Заместник-председателят на Общински съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл. 15 (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1, прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите на ал. 1, т. 2, решението на общинския съвет за прекратяване пълномощията на председател се взема по реда на чл.10 и чл.11.

(4) При предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник председателя или от общински съветник, избран от общинския съвет.

(5) Нов избор на председател на общинския съвет се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението за прекратяване на пълномощията на досегашния.
  1   2   3   4

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Правилни к iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом